Postup : 2017/2598(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0189/2017

Předložené texty :

B8-0189/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/03/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0089

NÁVRH USNESENÍ
PDF 331kWORD 64k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.542v01-00
 
B8-0189/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))


Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0189/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a úmluvy OSN o lidských právech a jejich opční protokoly,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv EU,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o zasedáních Rady pro lidská práva OSN,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 7. července 2016 k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv, včetně svých naléhavých usnesení z roku 2016 o Etiopii, Severní Koreji, Indii, Krymu, Hong Kongu, Kazachstánu, Egyptu, Demokratické republice Kongo, Pákistánu, Hondurasu, Nigérii, Gambii, Džibuti, Kambodži, Tádžikistánu, Vietnamu, Malawi, Bahrajnu, Myanmaru, Filipínách, Somálsku, Zimbabwe, Rwandě, Súdánu, Thajsku, Číně, Brazílii, Rusku, Tibetu, Myanmaru, Iráku, Indonésii, Středoafrické republice, Burundi, Nikaragui, Kuvajtu a Guatemale,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti(2),

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na výroční zprávu UNHRC za rok 2015 předloženou Valnému shromáždění OSN,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prosazování a ochrana univerzálního charakteru lidských práv je součástí etického a právního acquis Evropské unie a jedním ze základních kamenů evropské jednoty a integrity, vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv by mělo být začleněno do všech politických oblastí;

B.  vzhledem k tomu, že EU se jednoznačně zavázala podporovat multilateralismus a orgány OSN při prosazování a ochraně lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že k mezinárodnímu úsilí o prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu přispívají pravidelná zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), jmenování zvláštních zpravodajů, mechanismus všeobecného pravidelného přezkumu a zvláštní postupy pro specifické situace jednotlivých zemí nebo pro určitá témata;

Rada OSN pro lidská práva

1.  vítá práci, kterou odvedl Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn a jeho úřad (OHCHR); připomíná závazek EU nadále podporovat a chránit integritu, nezávislost a fungování úřadu; vítá úlohu, kterou úřad sehrál při posilování spolupráce mezi mezinárodními a regionálními mechanismy pro lidská práva a při hledání cest ke zvýšení úlohy „regionálních ujednání“ v souvislosti s všeobecně platnými normami v oblasti lidských práv;

2.  domnívá se, že efektivita a důvěryhodnost Rady OSN pro lidská práva závisejí na skutečném odhodlání jejích členů chránit všechny osoby ve všech zemích před porušováním lidských práv v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech, které prosazují univerzální povahu lidských práv, nestrannost, objektivitu, neselektivnost, konstruktivní dialog a spolupráci; naléhavě upozorňuje, že je třeba zabránit polarizaci diskuze v Radě OSN pro lidská práva, a vybízí ke konstruktivnímu dialogu;

3.  vyzývá státy, aby nezávislým odborníkům Rady OSN pro lidská práva, jejím zvláštním zpravodajům a odborníkům OHCHR zajistily přístup za účelem vyšetřování případů údajného porušení lidských práv a konstruktivního úsilí o nápravu situace, aby plnily své závazky obsažené v úmluvách o lidských právech a aby plně spolupracovaly se zvláštními postupy Rady OSN pro lidská práva;

4.  vybízí všechny státy, aby přijaly konkrétní opatření na základě doporučení všeobecného pravidelného přezkumu a aby překonaly nedostatky zavedením prováděcích mechanismů a mechanismu dohledu, včetně stanovení národních akčních plánů a národních koordinačních mechanismů;

5.  odsuzuje skutečnost, že místa v UNHRC i nadále zastávají země, které se prokazatelně dopouštějí vážného a systematického porušování lidských práv, jako jsou v současnosti Saúdská Arábie, Čína a Egypt, a vyzývá opět členské státy EU, aby zveřejňovaly, jak v UNHCR hlasují; vyzývá v tomto ohledu EU a její členské státy, aby ve svých schématech hlasování zohlednily rovnocenný význam práv a při hlasování o rezolucích UNHRC se rozhodovaly na základě obsahu těchto dokumentů, nikoli podle autorů těchto textů;

6.  připomíná, že Valné shromáždění má povinnost při volbě členů Rady OSN pro lidská práva přihlížet k tomu, jak kandidáti plní svou povinnost prosazovat a chránit lidská práva, právní stát a demokracii; vítá rozhodnutí Rady OSN pro lidská práva požadovat, aby poradní výbor Rady pro lidská práva připravil hodnotící zprávu o pokroku dosaženém při vypracování ujednání na úrovni regionů a na nižší úrovni týkajících se prosazování a ochrany lidských práv; vyzývá EU a její členské státy, aby se při hlasování řídily zásadou, že všechna práva mají stejný význam, a aby v tomto ohledu lépe koordinovaly postoje EU; důrazně požaduje, aby EU vystupovala jednotně a zaujala společný postoj ohledně hlasování v Radě OSN pro lidská práva;

7.  znovu poukazuje na to, že je důležité zajistit, aby se EU s cílem zvýšit svou důvěryhodnost aktivně a důsledně zapojovala do mechanismů OSN na podporu lidských práv, zejména v rámci Třetího výboru, Valného shromáždění a Rady OSN pro lidská práva (UNHRC); podporuje snahu ESVČ, delegací EU v New Yorku a Ženevě a členských států o důslednější postup v otázkách dodržování lidských práv na úrovni OSN;

Tematické priority

8.  zdůrazňuje význam úlohy, kterou při prosazování a ochraně lidských práv hrají nevládní organizace působící v této oblasti a obránci lidských práv; zdůrazňuje skutečnost, že lidská práva a základní svobody je potřeba chránit ve všech podobách, ve kterých se projevují, a to i v souvislosti s novými technologiemi; sdílí obavy UNHRC, pokud jde o zprávy o hrozbách a represích namířených proti členům organizací občanské společnosti a nevládních organizací, které s UNHRC spolupracovaly, a to i v rámci zvláštních postupů a v procesu všeobecného pravidelného přezkumu;

9.  vyjadřuje své vážné znepokojení nad četnými a stále častějšími pokusy zúžit prostor občanské společnosti a obhájců lidských práv, včetně zavádění protiteroristických právních předpisů; odsuzuje všechny projevy násilí, obtěžování, zastrašování a pronásledování, kterým jsou na internetu nebo mimo něj vystaveni obránci lidských práv, oznamovatelé, novináři nebo bloggeři; vyzývá všechny státy, aby podporovaly a zajistily bezpečné a příznivé prostředí umožňující nevládním organizacím, občanské společnosti, novinářům a obráncům lidských práv, se zvláštním důrazem na ženy a děti, ekologické aktivisty a příslušníky ohrožených skupin, jako jsou osoby LGBTI, působit nezávisle a bez vnějších zásahů; opětovně vyzývá ty státy, které přijaly restriktivní zákony zaměřené proti nezávislým organizacím na ochranu lidských práv, aby je zrušily a aby zrušily rovněž veškerá další represivní opatření proti těmto organizacím včetně zákazů cestování a zmrazení majetku;

10.  domnívá se, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokratické společnosti, pro kterou mají otevřené diskuze zásadní význam; podporuje výzvu ke jmenování zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro bezpečnost novinářů; vyzývá EU, aby otázky svobody vyjadřování na internetu, digitální svobody a významu svobodného a otevřeného internetu vznášela na všech mezinárodních fórech; vyzývá k překonání digitální propasti a k zajištění neomezeného přístupu k informacím a komunikaci a necenzurovaného přístupu k internetu; v tomto ohledu opětovně vyzývá EU, aby začala používat bezplatný a otevřený software a podporovala v tom i další aktéry, neboť takovýto software zajišťuje větší bezpečnost a umožňuje lépe dodržovat lidská práva;

11.  připomíná, že svoboda shromažďování a sdružování je i nadále v celém světě porušována; vřele vítá práci zvláštního zpravodaje OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování Mainy Kiaie; vyzývá všechny státy, aby jeho zprávy řádně zohledňovaly;

12.  naléhavě vyzývá všechny státy, aby urychleně ratifikovaly opční protokoly k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (ICCPR) a mezinárodní úmluvě o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR), které stanoví mechanismy pro podávání stížností a vyšetřování;

13.  vyjadřuje nesouhlas s jakoukoli formou diskriminace a pronásledování z jakýchkoli důvodů, včetně rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, genderové identity a sexuální orientace, sociálního původu, kasty, narození, věku nebo zdravotního postižení; podporuje zapojení EU do příslušných zvláštních postupů, včetně nového nezávislého odborníka na otázky ochrany před násilím a diskriminací založenými na sexuální orientaci a genderové identitě; vyzývá EU, aby nadále aktivně podporovala rovnost a nediskriminaci a bojovala proti násilí a diskriminaci namířeným proti kterékoli osobě;

14.  vyjadřuje své znepokojení nad tím, že mnoho osob čelí individuálnímu nebo hromadnému porušování práva na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení, kterého se dopouštějí státy a nestátní subjekty, což vede k diskriminaci, nerovnosti a stigmatizaci; připomíná, že je třeba bojovat proti netoleranci a diskriminaci na základě náboženského vyznání či přesvědčení s cílem zajistit dodržování dalších souvisejících lidských práv, jako je svoboda projevu; vyzývá EU, aby usilovala o zajištění větší ochrany náboženských a etnických menšin před pronásledováním a násilím a o zrušení zákonů postihujících rouhání nebo odpadlictví, které jsou záminkou pro pronásledování náboženských a etnických menšin a nevěřících osob; vyzývá k podpoře práce zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

15.  důrazně doporučuje EU, aby nadále podporovala přístup nulové tolerance k trestu smrti, a vyzývá ji, aby dále usilovala o posílení meziregionální podpory budoucí rezoluce Valného shromáždění OSN o moratoriu na trest smrti; vítá rozhodnutí zrušit trest smrti u všech trestných činů, které v roce 2015 přijaly Madagaskar, Fidži, Surinam a Konžská republika; vyjadřuje politování nad obnovením poprav v řadě zemí, například v Bahrajnu, Kuvajtu, Bělorusku, Bangladéši, Indii, Ománu, Jižním Súdánu, Indonésii a Čadu; vyjadřuje politování rovněž nad údajným zvýšením počtu případů, kdy byl uložen trest smrti, zejména v Číně, Egyptě, Íránu, Nigérii, Pákistánu a Saúdské Arábii; připomíná orgánům těchto zemí, že jsou smluvními stranami Úmluvy o právech dítěte, která přísně zakazuje trest smrti za trestné činy spáchané osobou mladší 18 let; důrazně odsuzuje nárůst případů vynesení trestu smrti za trestné činy související s drogami a požaduje vyloučení ukládání trestu smrti i mimosoudních poprav za tento druh trestných činů; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tisíci mimosoudních poprav, které v posledních měsících schválil filipínský prezident Duterte, jakož i hlasování filipínského parlamentu ve prospěch opětovného zavedení trestu smrti za trestné činy související s drogami potom, co byly Filipíny první zemí v regionu, jež v roce 2007 trest smrti zrušila;

16.  naléhavě vyzývá EU, aby otevřeně podpořila úsilí OSN o odstranění mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání, hromadných poprav a poprav za drogové zločiny, a žádá ESVČ, aby na všech úrovních dialogu a v rámci všech fór zintenzivnila úsilí EU v boji proti popravám bez řádného soudu, mučení a jinému špatnému zacházení v souladu s obecnými zásadami politiky EU vůči třetím zemím týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání; vyzývá k všeobecné ratifikaci a účinnému uplatňování Úmluvy OSN proti mučení a opčního protokolu k této úmluvě; zdůrazňuje, že je zásadně důležité podporovat prevenci mučení, a to i prostřednictvím posílení národních preventivních mechanismů zřízených podle opčního protokolu a soustavné podpory rehabilitace obětí mučení;

17.  je vážně znepokojen přetrvávajícím závažným porušováním a zneužíváním lidských práv po celém světě; vytrvale podporuje Mezinárodní trestní soud jakožto klíčový orgán, který povolává pachatele zločinů proti lidskosti a válečných zločinů k odpovědnosti a pomáhá obětem domoci se spravedlnosti na základě zásady doplňkovosti genocidy; vyzývá všechny strany, aby politicky, diplomaticky, finančně a logisticky podporovaly běžné fungování Mezinárodního trestního soudu; vyzývá EU, aby nadále podporovala činnost Mezinárodního trestního soudu; vybízí k posílení dialogu a spolupráce mezi Mezinárodním trestním soudem, OSN a jejími agenturami a Radou bezpečnosti OSN; vyjadřuje politování nad rozhodnutím některých afrických zemí opustit Mezinárodní trestní soud, vítá však skutečnost, že dvě ze tří dotčených zemí toto rozhodnutí zrušily, a vyzývá zbývající zemi, aby své rozhodnutí přehodnotila; vyzývá všechny členské státy OSN, aby se připojily k Mezinárodnímu trestnímu soudu tak, že co nejdříve ratifikují Římský statut, a to spolu se změnami přijatými v Kampale;

18.  je přesvědčen, že by státy měly vyvinout veškeré možné úsilí k boji proti beztrestnosti a zaručit, že pro pachatele mezinárodních trestných činů a závažných porušení lidských práv nebude existovat bezpečné útočiště, a to i na vnitrostátní úrovni prostřednictvím přijetí právních předpisů o univerzální jurisdikci a jejich uplatňování;

19.  odsuzuje rozsáhlé nedodržování mezinárodního humanitárního práva a vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím počtem civilních obětí ozbrojených konfliktů ve světě a nad nárůstem počtu smrtících útoků na nemocnice, školy, humanitární konvoje a další civilní cíle; trvá na tom, aby Rada OSN pro lidská práva přistupovala k jednotlivým zemím se zřetelem na tyto násilnosti a aby těmto násilnostem byla věnována pozornost při příslušných přezkumech v rámci mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu;

20.  vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že bezpilotní letouny vybavené zbraněmi se používají mimo mezinárodní právní rámec; vyzývá EU a její členské státy, aby prosazovaly mezinárodní rámec týkající se používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi, který by podporoval dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a řešil by takové otázky, jako je právní rámec, proporcionalita, odpovědnost, ochrana civilního obyvatelstva a transparentnost; znovu vyzývá EU a její členské státy, aby zahrnuly bezpilotní letouny vybavené zbraněmi a plně autonomní zbraně do příslušných evropských a mezinárodních mechanismů odzbrojování a kontroly zbraní, a naléhavě vyzývá členské státy, aby se do těchto kontrolních mechanismů zapojily a posilovaly je;

21.  co nejdůrazněji odsuzuje pokračující závažné porušování lidských práv, jež páchají teroristické nebo polovojenské organizace, jako jsou ISIS/Dá‘iš a Boko Haram, na civilistech, zejména na ženách a na dětech; odsuzuje četnost a rozsah ničení kulturního dědictví a vyzývá k podpoře úsilí, které je v této oblasti vyvíjeno na různých fórech OSN;

22.  vyzývá EU k prosazování toho, aby všechny státy kladly lidská práva do jádra svých rozvojových politik a aby přijaly Deklaraci OSN o právu na rozvoj z roku 1986; vítá nedávné jmenování zvláštního zpravodaje UNHCR pro právo na rozvoj, který má v rámci svého mandátu přispět k prosazování, ochraně a plnění práva na rozvoj v kontextu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dalších mezinárodních dohod o rozvojové spolupráci; zdůrazňuje, že lidská práva pro všechny musí být průřezovým prvkem při plnění všech cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030; vítá nejnovější zprávu zvláštního zpravodaje pro právo na potraviny, která mimo jiné pojednává o dopadu používání pesticidů na lidská práva, a podporuje doporučení uvedená v této zprávě;

23.  vyzývá EU, aby nadále prosazovala rovnost žen a mužů a aktivně podporovala práci organizace UN Women a činnost a programy iniciativ pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; vyzývá k tomu, aby byla i nadále vytvářena podpůrná opatření upevňující postavení žen a dívek a přispívající k úplnému vymýcení jejich diskriminace a na nich páchaného násilí včetně genderově podmíněného násilí; důrazně žádá EU, aby pro prosazování, ochranu a uplatňování práv žen a úplné a účinné provádění Pekingské akční platformy a akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji usilovala o vytvoření meziregionálních iniciativ a aby se v tomto kontextu i nadále věnovala podpoře snadného a neomezeného přístupu k plánování rodičovství, péči o zdraví matek, antikoncepci a bezpečnému provedení umělého přerušení těhotenství a ke všem sexuálním a reprodukčním právům;

24.  připomíná závazek EU prosazovat hledisko lidských práv a aspekty týkající se rovnosti žen a mužů v souladu se stěžejními rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1325 z roku 2000 a č. 1820 z roku 2008 o ženách, míru a bezpečnosti; vyzývá EU, aby na mezinárodní úrovni podporovala uznání přínosu, který má zapojení žen při předcházení konfliktům a jejich řešení, ale i jejich zapojení do mírových operací, humanitární pomoci, procesů obnovy po skončení konfliktu a procesu trvalého usmíření;

25.  žádá EU, aby nadále podporovala práva dětí, zejména aby přispívala k tomu, aby děti měly přístup k vodě, hygienickým zařízením, zdravotní péči a vzdělání, a to i v oblastech konfliktů a v uprchlických táborech, a usilovala o odstranění dětské práce, najímání dětských vojáků, omezování osobní svobody, mučení, obchodování s dětmi, dětských, předčasných a vynucených sňatků, sexuálního vykořisťování a poškozujících praktik, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů; vyzývá k přijetí opatření na podporu a posílení mezinárodních snah v rámci OSN, jejichž cílem je ukončit využívání dětí v ozbrojených konfliktech a účinněji řešit dopady konfliktů a situací po ukončení konfliktu na ženy a dívky; vyzývá všechny členské státy OSN, aby dodržovaly své smluvní závazky podle Úmluvy o právech dítěte z roku 1989 a aby ve svých jurisdikcích dbaly na dodržování práv dětí bez ohledu na jejich právní status a bez jakékoli diskriminace; vyzývá Spojené státy americké, které jsou jedinou zemí na světě, která tuto úmluvu dosud neratifikovala, aby k ní urychleně přistoupily;

26.  vyzývá státy, aby podporovaly práva osob se zdravotním postižením, a to včetně jejich rovného zapojení do společnosti a sociálního začlenění; vyzývá státy k ratifikaci a provedení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

27.  vyzývá EU, aby společně se svými partnery uplatňovala obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, aby mimo jiné přijala opatření, kterými by motivovala více států k přijetí vnitrostátních akčních plánů, a zapojovala se do činnosti pracovních skupin OSN a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva; vítá účast EU a velkého počtu jejích členských států na zasedání mezivládní pracovní skupiny v říjnu 2016, na němž se projednávaly prvky závazné smlouvy OSN o podnikání a lidských právech; vítá zprávu předsedkyně a zpravodajky mezivládní pracovní skupiny, která bude představena na nadcházejícím zasedání Rady OSN pro lidská práva; opětovně vyzývá EU a její členské státy, aby se konstruktivně zúčastnily třetího zasedání mezivládní pracovní skupiny, jež se má konat v říjnu 2017, a aby aktivně přispěly do debat o klíčových tématech, jako např. vztahu navrhované smlouvy OSN k obchodním dohodám, náležité péči o lidská práva, provádění smlouvy a zajištění přístupu k nápravě a také roli korporací při přípravě této smlouvy;

28.  vyzývá EU, aby na fórech OSN poukázala na otázku zabírání půdy, jehož se dopouštějí i podniky, a problematiku zacházení s obhájci pozemkových práv a ekologickými aktivisty, kteří se často stávají oběťmi postihů, včetně hrozeb, zastrašování, svévolného zadržování, útoků a vražd;

29.  vítá newyorskou deklaraci OSN o uprchlících a migrantech, která se věnuje otázce rozsáhlých pohybů uprchlíků a migrantů a která vedla k přijetí celosvětové úmluvy o rámci pro komplexní reakci na uprchlíky (comprehensive refugee response, CRR), a rovněž vítá přijaté závazky týkající se migrantů a uprchlíků, jejichž cílem zachraňovat lidské životy, uspokojovat specifické potřeby, potírat rasismus a xenofobii, bojovat proti obchodování s lidmi, zajišťovat rovnost před zákonem a stejnou zákonnou ochranu pro všechny a usilovat o začlenění této problematiky do národních plánů rozvoje; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby tuto newyorskou deklaraci podpořily svou politickou angažovaností, poskytováním finančních prostředků a konkrétními činy, jimiž projeví solidaritu, a připomíná, že otázku migrace je nezbytné i nadále řešit na celosvětové úrovni, a nikoli pouze na úrovni evropské; vyzývá EU a její členské státy, aby se postavily do čela tohoto mezinárodního úsilí a především aby v souladu s povinnostmi plynoucími z mezinárodního práva dostály svým závazkům týkajícím se ochrany lidských práv žadatelů o azyl, uprchlíků, migrantů a všech vysídlených osob, zejména žen, dětí a zranitelných skupin, včetně osob se zdravotním postižením; varuje, že pokud se EU a její členské státy budou primárně zaměřovat na otázky, jako je kontrola hranic a navracení osob do zemí mimo EU, v nichž nejsou dodržována lidská práva, mohly by podrýt význam těchto obecných zásad, a tím také ohrozit svoji důvěryhodnost na mezinárodních fórech o lidských právech, zejména na zasedáních UNHCR;

30.  opětovně připomíná, že navracení migrantů by mělo probíhat pouze při plném dodržování jejich práv a pouze tehdy, pokud je v jejich zemi zaručena ochrana jejich práv; vyzývá vlády, aby ukončily svévolné zatýkání a zadržování migrantů, včetně nezletilých osob; vyzývá všechny státy, aby přijaly konkrétní opatření, jež budou odpovídat zájmům dětských uprchlíků a migrantů a budou založena na Úmluvě o právech dítěte, a aby zavedly opatření na posílení systémů pro ochranu dětí, včetně školení sociálních pracovníků a dalších odborných skupin a včetně spolupráce s nevládními organizacemi; opětovně vyzývá všechny státy včetně všech členských států EU k ratifikaci a provedení Mezinárodní úmluvy o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin;

31.  vítá činnost zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv a životního prostředí; s velkým znepokojením zdůrazňuje, že ztráta biodiverzity ohrožuje požívání široké škály lidských práv, včetně práva na život, ochranu zdraví a vodu, a má dopad zejména na nejzranitelnější skupiny osob včetně původních obyvatel; vyzývá EU, aby v této oblasti podpořila další činnost UNHRC, protože to je klíčové pro budoucnost lidstva;

32.  znovu vyjadřuje svoje znepokojení nad tím, že pořádání velkých sportovních událostí se svěřuje zemím, které nedodržují lidská práva, a také nad porušováním lidských práv, k němuž v souvislosti s těmito událostmi dochází, jedná se např. o nucené vystěhování bez konzultace dotčeného obyvatelstva nebo jeho odškodnění, vykořisťování zranitelných skupin, jako jsou děti a migrující pracovníci, a umlčování organizací občanské společnosti, které toto porušování lidských práv odsuzují; vyzývá EU a její členské státy, aby v Radě OSN pro lidská práva podpořily vznik meziregionální iniciativy v oblasti sportu a lidských práv s cílem vytvořit ochranné mechanismy pro prevenci, kontrolu a nápravu všech případů porušování lidských práv v souvislosti s velkými sportovními událostmi;

33.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 21 Smlouvy o fungování Evropské unie a s obecnými ustanoveními o vnější činnosti Unie je důležité prosazovat univerzálnost a nedělitelnost lidských práv;

34.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU uplatňovala přístup založený na právech a začlenila otázku dodržování lidských práv do všech svých politik, včetně politiky v oblasti obchodu, investic, veřejných služeb, rozvojové spolupráce a migrace a do společné bezpečnostní a obranné politiky;

35.  připomíná, že pro důvěryhodnost lidskoprávní politiky EU v jejích vztazích se třetími zeměmi má zásadní význam soudržnost vnitřní a vnější politiky v oblasti lidských práv, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu plnila své závazky;

Priority pro jednotlivé země

Bělorusko

36.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad neustálým omezováním svobody projevu a svobody sdružování a pokojného shromažďování v Bělorusku; odsuzuje útoky na nezávislé a opoziční novináře a lidskoprávní aktivisty a jejich zadržování; odsuzuje, že se nadále používá trest smrti; požaduje, aby byl na 35. zasedání UNHCR prodloužen mandát zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, a vyzývá běloruskou vládu, aby se zvláštním zpravodajem plně spolupracovala a zavázala se k reformám na ochranu lidských práv, které měly proběhnout již dávno, a aby za tím účelem rovněž provedla doporučení zvláštního zpravodaje a ostatních lidskoprávních mechanismů;

Burundi

37.  je vážně znepokojen neustále se zhoršující politickou a bezpečnostní situací v Burundi; odsuzuje násilí, k němuž v zemi dochází od roku 2015 a které vedlo k úmrtí, mučení, cílenému násilí vůči ženám, včetně hromadného znásilňování, zastrašování a zatýkání tisíců lidí, násilného přesídlování stovek tisíc občanů Burundi a k porušování svobody tisku a svobody projevu; odsuzuje to, že většina těchto činů není potrestána; podporuje rozhodnutí Rady EU, které bylo přijato po nezdařených rozhovorech zahájených podle článku 96 dohody z Cotonou a podle něhož byla pozastavena přímá finanční podpora poskytovaná burundským orgánům, včetně podpory rozpočtu, zatímco finanční podpora určená občanům a humanitární pomoc poskytovaná přímými kanály zůstala plně zachována; plně podporuje vytvoření vyšetřovací komise, která by v Burundi odhalila údajné pachatele případů porušování a zneužívání lidských práv a zajistila by, že budou plně odpovídat za své činy; vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly společné prohlášení o Burundi, v němž jsou vyjádřeny pochybnosti o setrvání této země mezi členy UNHRC, pokud nezačne plně spolupracovat s vyšetřovací komisí a s Radou a jejími mechanismy, pokud se konstruktivně nezapojí do činnosti vyšetřovací komise a nebude řešit závažné problémy v oblasti lidských práv; vyzývá burundské orgány, aby přehodnotily své rozhodnutí opustit Mezinárodní trestní soud;

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

38.  je vážně znepokojen neustálým zhoršováním stavu lidských práv v KLDR; vyzývá k mezinárodnímu prošetření okolností smrti Kim Čong-nama, nevlastního bratra Kim Čong-una, který byl na letišti v Kuala Lumpur dne 13. února 2017 údajně zabit látkou VX, jedním z nejsmrtelnějších mezinárodně zakázaných neurotoxinů; vyzývá vládu KLDR, aby plnila své povinnosti vyplývající z lidskoprávních nástrojů, k nimž přistoupila, a aby humanitárním organizacím, nezávislým subjektům monitorujícím lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v KLDR zajistila přístup do země a potřebnou spolupráci; vyzývá KLDR, aby vnitrostátním i mezinárodním sdělovacím prostředkům umožnila uplatňovat svobodu projevu a tisku a svým občanům poskytla přístup k internetu bez cenzury; ostře odsuzuje systematické a rozsáhlé používání trestu smrti v KLDR; vyzývá vládu KLDR, aby vyhlásila moratorium na vykonávání všech poprav s cílem trest smrti v blízké budoucnosti zcela zrušit; požaduje, aby osoby odpovědné za zločiny proti lidskosti spáchané v KLDR byly pohnány k odpovědnosti, předvedeny před Mezinárodní trestní soud a aby na ně byly uvaleny cílené sankce; ostře odsuzuje jaderné zkoušky coby zbytečnou a nebezpečnou provokaci, která je v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a představuje závažnou hrozbu míru a stabilitě na Korejském poloostrově a v severovýchodní Asii; požaduje, aby byl prodloužen mandát zvláštního zpravodaje; požaduje, aby Valnému shromáždění OSN a Radě bezpečnosti byla předložena zpráva skupiny odborníků; doporučuje, aby do rezoluce byla ze zprávy odborníků převzata klíčová doporučení týkající se odpovědnosti a aby v zájmu pokroku směrem k zajištění odpovědnosti byly mimo jiné posíleny kapacity kanceláře v Soulu o odborníky z oblasti vyšetřování a prokuratury a byl jmenován odborník na trestní soudnictví;

Demokratická republika Kongo

39.  odsuzuje porušování lidských práv v Demokratické republice Kongo (DRK), jehož se naprosto beztrestně dopouštějí bezpečnostní složky, a vyzývá, aby viníci byli pohnáni k odpovědnosti; vyzývá Radu, aby v souladu s dohodou z Cotonou v případě vypuknutí dalšího násilí zvážila rozšíření stávajících omezujících opatření, jako jsou cílené sankce EU zahrnující i zákaz cestování a zmrazení aktiv, na osoby odpovědné za násilné zákroky a maření demokratického procesu v DRK; naléhavě vyzývá orgány DRK, aby uplatňovaly dohodu, jež byla uzavřena v prosinci 2016, a aby nejpozději v prosinci 2017 uspořádaly volby, při nichž se jim dostane podpory mezinárodních subjektů; připomíná, že značné obavy vzbuzuje stabilita v oblasti Velkých jezer, a to zejména pokud jde o lidská práva ve východní části DRK, kde je problémem i sexuální násilí; vyzývá UNHRC, aby na situaci v Demokratické republice Kongo dohlížela do té doby, než dojde na základě voleb k demokratickému předání moci, a vybízí Úřad vysokého komisaře, aby Radu o situaci v DRK informoval a v případě potřeby přijal důraznější opatření;

Egypt

40.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad přetrvávajícím zhoršováním stavu lidských práv v Egyptě, včetně dramatického uzavření veřejného prostoru pro občanskou společnost, tvrdých zásahů proti obráncům lidských práv, zejména obránkyním, a dalším nesouhlasným vyjádřením, a nad nedostatečnou svobodou projevu; dále je znepokojen tím, že egyptský parlament přijal v roce 2016 velmi přísný zákon o nevládních organizacích, jenž zcela porušuje právo na svobodu sdružování zaručené ústavou a řadu právních závazků, které Egypt přijal na mezinárodní úrovni a jež toto právo prosazují; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby egyptská vláda řešila rozšířený fenomén týrání, násilného zmizení a úmrtí ve vazbě; vyzývá EU, aby dala podnět k rezoluci o této zemi v Radě OSN pro lidská práva;

Gruzínské oblasti Abcházie a oblast Cchinvali / Jižní Osetie

41.  je i nadále znepokojen stavem svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků a nedostatečným přístupem do okupovaných oblastí Abcházie a do oblasti Cchinvali / Jižní Osetie, v nichž jsou stále ve velké míře porušována lidská práva; naléhavě vyzývá k posílení mezilidského kontaktu mezi územím pod kontrolou Tbilisi a dvěma okupovanými regiony; vybízí k plnému respektování svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie a rovněž k nedotknutelnosti jejích mezinárodně uznávaných hranic; zdůrazňuje, že je nutný bezpečný a důstojný návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do místa jejich trvalého bydliště; vyzývá gruzínskou vládu, aby přijala vhodná opatření, kterými zajistí návaznost a prosazení doporučení všeobecného pravidelného přezkumu;

Írán

42.  vybízí Írán, aby plně spolupracoval se všemi mechanismy OSN pro lidská práva a pracoval na uplatňování doporučení, která jsou v tomto kontextu navrhována, včetně všeobecného pravidelného přezkumu, tím, že mezinárodním organizacím na ochranu lidských práv umožní vykonávat jejich činnost; vyzývá íránskou vládu, aby se zabývala hlubokým znepokojením, které vyjádřili ve svých zprávách zvláštní zpravodaj OSN a generální tajemník OSN ohledně situace lidských práv v Íránu, a také konkrétními výzvami k přijetí určitých opatření, jež jsou obsaženy v rezolucích Valného shromáždění OSN; se znepokojením konstatuje, že Írán je zemí s nejvyšší mírou vykonaných trestů smrti na obyvatele na světě; vyzývá Írán, aby vyhlásil moratorium na trest smrti; vyzývá k propuštění všech politických vězňů;

Myanmar/Barma

43.  je mimořádně znepokojen zprávami o násilných střetech v severní části Arakanského státu a vyslovuje politování nad ztrátou lidských životů, obživy a přístřeší a nad údajnými nepřiměřenými násilnými zákroky ozbrojených sil Myanmaru/Barmy, které by podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva mohly být srovnatelné se zločiny proti lidskosti; naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování, kterého se dopouštějí vůči příslušníkům z řad Rohingyů, a vypalování jejich domů; trvá na tom, aby vláda a veřejné orgány Myanmaru/Barmy neprodleně ukončily diskriminaci a segregaci menšiny Rohingyů; žádá, aby byla zaručena práva příslušníků z řad Rohingyů na ochranu, bezpečnost a rovnost všech občanů Myanmaru/Barmy; vítá rozhodnutí vlády Myanmaru/Barmy, podle něhož se mají mír a národní usmíření stát jednou z klíčových priorit; vítá sdělení vlády Myanmaru/Barmy o zřízení vyšetřovací komise, která se bude zabývat nedávným násilím v Arakanském státu; zdůrazňuje, že je třeba patřičně stíhat ty osoby, jež jsou za tyto činy zodpovědné, a zajistit náležité odškodnění pro oběti; vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby pokračovala v procesu demokratizace a dodržovala zásady právního státu, svobodu projevu a základní lidská práva; vyzývá EU a členské státy, aby podpořily obnovený mandát zvláštního zpravodaje pro Myanmar/Barmu;

Okupovaná palestinská území

44.  vyzývá EU a členské státy, v rámci jednání a rezolucí o okupovaných palestinských územích v Radě OSN pro lidská práva, aby vyjádřily politování nad tím, že se nepodařilo prosadit předchozí doporučení orgánů OSN pro lidská práva, včetně doporučeních vyšetřovací komise OSN zabývající se konfliktem v Gaze v roce 2014, nad nedostatečným pokrokem ve vyšetřování údajného porušování mezinárodního práva všemi stranami a nad tím, že přístupu ke spravedlnosti a odškodnění brání řada právních, procesních a praktických překážek; naléhavě vyzývá EU, aby znovu projednala bod 7 programu UNHRC a volila ve prospěch rezolucí týkajících se odpovědnosti, včetně rezoluce UNHRC na podporu souhrnné zprávy vysokého komisaře OSN pro lidská práva a návazných opatření, která navrhuje; žádá, aby EU odsoudila zastrašování a hrozby namířené proti obráncům lidských práv, aby prosazovala odpovědnost a dodržování mezinárodního práva v izraelsko-palestinském konfliktu a aby zavrhla i ostatní restriktivní praktiky a právní předpisy, které mají dopad na nevládní organizace na obou stranách; vyzývá EU, aby podpořila chystané rezoluce Rady pro lidská práva týkající se osidlování a rovněž zveřejnění výroční databáze Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o podnicích zapojených do porušování mezinárodního práva;

Saúdská Arábie

45.  opětovně vyjadřuje své znepokojení v souvislosti se soustavným porušováním lidských práv v zemi, včetně útlaku obránců lidských práv, porušování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a práv žen; odsuzuje znepokojivé tempo, s jakým se v Saúdské Arábii nařizuje provedení trestu smrti, včetně hromadných poprav, a vyzývá Saudskou Arábii, aby vyhlásila moratorium na trest smrti; naléhavě vyzývá orgány Saudské Arábie, aby propustily všechny vězně svědomí, včetně držitele Sacharovovy ceny za rok 2015 Ráifa Badawího; vyzývá EU, aby tento konkrétní případ bedlivě sledovala; znovu opakuje, že členové UNHRC by měli být voleni mezi státy, které dodržují lidská práva, zásady právního státu a demokracie; vyzývá saúdské orgány, aby plně spolupracovaly se zvláštními procedurami UNHCR a s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva; vyzývá EU, aby nabídla svou pomoc k vytvoření pozice zvláštního zástupce pro stav lidských práv v Saúdské Arábii;

Jižní Súdán

46.  vyzývá všechny strany v Jižním Súdánu, aby přestaly porušovat lidská práva a mezinárodní humanitární právo, ani se nedopouštěly mezinárodních trestných činů, jako jsou mimosoudní popravy, násilí namířené proti etnickým skupinám, sexuální násilí spojené s konfliktem, včetně znásilnění, jakož i násilí na základě pohlaví, nábor a zneužívání dětí, násilná zmizení, svévolné zatýkání a zadržování osob; připomíná, že vláda Jižního Súdánu podepsala dne 16. března 2016 dohodu o plánu a následně vyjasnila své závazky týkající se začlenění dalších příslušných zainteresovaných stran do národního dialogu a závazky ohledně pokračování v podpoře všech rozhodnutí dosažených mezi opozičními signatáři a mechanismem 7+7, řídícím výborem pro národní dialog; trvá na tom, že je třeba, aby všechny strany dodržovaly své závazky, a vyzývá k pokračování v dialogu za účelem dosažení konečného příměří; vyzývá EU a její členské státy, aby pokračovaly ve svém odhodlání podporovat úsilí Africké unie o dosažení míru v Jižním Súdánu a rovněž súdánský lid při jeho přechodu k vnitřně reformované demokracii; konstatuje, že OSN vyhlásila v některých oblastech země hladomor; vyzývá EU a její členské státy, aby obnovily mandát Komise pro lidská práva v Jižním Súdánu a posílily její úlohu, aby bylo možné vyšetřit případy zneužití lidských práv a zjistit fakta ohledně případů sexuálního násilí; vyslovuje se pro to, aby doporučení této komise byla zahrnuta do zprávy, která má být předána Valnému shromáždění OSN a Radě bezpečnosti;

Sýrie

47.  co nejdůrazněji odsuzuje zvěrstva a masivní porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jichž se dopouštějí Asadovy jednotky za podpory Ruska a Íránu, i porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, kterého se dopouštějí nestátní ozbrojené teroristické skupiny, zejména ISIS/Dá‘iš, jejíž zločiny jsou srovnatelné s genocidou, Džabhat Fatah aš-Šám/ Džabhat an-Nusra a další džihádistické skupiny; trvá na tom, že je nutné i nadále vyšetřovat používání a likvidaci chemických zbraní všemi stranami konfliktu v Sýrii, a vyjadřuje politování nad rozhodnutím Ruska a Číny vetovat novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN o používání chemických zbraní; opětovně vyzývá k zajištění úplného a neomezeného přístupu k humanitární pomoci a k tomu, aby osoby odpovědné za páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti byly pohnány k odpovědnosti; podporuje iniciativu EU usilující o to, aby se situací v Sýrii zabýval Mezinárodní trestní soud (ICC), a vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby podnikla nezbytné kroky v tomto směru; podporuje nepřetržitou práci vyšetřovací komise, zřízení mezinárodního, nestranného a nezávislého mechanismu pro Sýrii a rovněž mandát vyšetřovací komise, který ji opravňuje ke zvláštnímu vyšetřování v Aleppu, o kterém by měla předložit zprávu nejpozději na 34. zasedání Rady pro lidská práva v březnu 2017, a žádá, aby byla tato zpráva prezentována Valnému shromáždění a Radě bezpečnosti;

Ukrajina

48.  vyjadřuje politování nad tím, že pokračující ruská agrese způsobuje v Donbasu katastrofální humanitární situaci a že ukrajinským a mezinárodním humanitárním organizacím je odpírán přístup na okupovaná území; vyjadřuje vážné znepokojení nad náročnými humanitárními podmínkami, s nimiž se potýká více než 1,5 milionu vnitřně vysídlených osob; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad sexuálním násilím spojeným s přetrvávajícím konfliktem; je hluboce znepokojen porušováním lidských práv na Krymu, které okupuje Rusko, především v souvislosti s Krymskými Tatary; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU poskytla Ukrajině další pomoc; opakuje, že plně podporuje svrchovanost, nezávislost, jednotu a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a její svobodnou a svrchovanou volbu vydat se na cestu do Evropy; vyzývá všechny strany, aby neprodleně začaly usilovat o mírové znovuzačlenění okupovaného Krymského poloostrova do ukrajinského právního systému prostřednictvím politického dialogu a v plném souladu s mezinárodním právem; vyslovuje se pro prodloužení sankcí vůči Rusku až do úplného uplatnění minské dohody a do navrácení Krymu; vyzývá ESVČ a Radu, aby zesílily tlak na Ruskou federaci, která by měla umožnit mezinárodním organizacím přístup na Krym za účelem monitorování stavu lidských práv s ohledem na nynější závažné porušování základních svobod a lidských práv na poloostrově a za účelem zřízení stálého mezinárodního mechanismu monitorování založeného na mezinárodních úmluvách; vyzývá dále k tomu, aby minská dohoda byla uplatňována v plném rozsahu; připomíná, že všechny strany konfliktu mají povinnost přijmout veškerá proveditelná opatření na ochranu civilního obyvatelstva, nad kterým mají kontrolu, před dopady ozbrojených střetů; podporuje interaktivní dialog a vybízí k němu na 34. zasedání Rady pro lidská práva;

Jemen

49.  je mimořádně znepokojen katastrofální humanitární situací v Jemenu a upozorňuje na zvláštní odpovědnost, kterou nese v této souvislosti Saúdská Arábie; odsuzuje skutečnost, že terčem se stává civilní obyvatelstvo, které se ocitlo v neúnosné situaci ve středu sporu válčících stran, které porušují mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že mezinárodní právo týkající se lidských práv a mezinárodní humanitární právo přísně zakazuje nábor a využívání dětí v ozbrojených konfliktech, což může v případě dětí mladších patnácti let představovat i válečný zločin; vyzývá všechny strany, aby tyto děti okamžitě propustily; naléhavě vyzývá všechny strany, aby uvolnily napětí a nastolily okamžité a trvalé příměří, které povede k politickému a inkluzivnímu řešení konfliktu založenému na jednáních; v této souvislosti plně podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN pro Jemen, Ismaíla Uld Šajcha Ahmada a provedení rezoluce Rady pro lidská práva č. 33/16 z října 2016, v níž se požadovalo, aby OSN spolupracovala s vnitrostátní nezávislou vyšetřovací komisí, a podporuje veškeré úsilí o nezávislé mezinárodní vyšetřování, které by v Jemenu zrušilo atmosféru beztrestnosti; vyzývá členské státy EU, aby podpořily společné prohlášení iniciované Nizozemskem, v němž je vyjádřeno znepokojení nad porušováním a zneužíváním práv v Jemenu, a vyzývá k důkladnému a nestrannému prošetření těchto případů; vybízí vysokého komisaře k pořádání briefingů v době mezi zasedáními, na nichž by Radu pro lidská práva pravidelně informoval o výsledcích svých vyšetřování;

Západní Sahara

50.  požaduje, aby byla dodržována základní práva obyvatel Západní Sahary, a to včetně svobody sdružování, svobody projevu a práva shromažďování; požaduje propuštění všech západosaharských politických vězňů; požaduje, aby zástupci OSN, poslanci, nezávislí pozorovatelé, nevládní organizace a tisk měli přístup na území Západní Sahary; naléhavě vyzývá OSN, aby poskytla Misi OSN pro referendum v Západní Sahaře (MINURSO) mandát týkající se lidských práv, a to v souladu se všemi ostatními mírovými misemi OSN po celém světě; podporuje spravedlivé a trvalé řešení konfliktu v oblasti Západní Sahary založené na právu západosaharského lidu na sebeurčení a v souladu s příslušnou rezolucí OSN; vyzývá EU a její členské státy, aby na situaci v Západní Sahaře upozornily během nadcházejícího všeobecného pravidelného přezkumu týkajícího se Maroka;

o

o  o

51.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 71. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a generálnímu tajemníkovi Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0317.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právní upozornění - Ochrana soukromí