Forslag til beslutning - B8-0189/2017Forslag til beslutning
B8-0189/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU’s prioriteter under FN’s Menneskerettighedsråds samlinger i 2017

13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Barbara Lochbihler for De Grønne/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0183/2017

Procedure : 2017/2598(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0189/2017
Indgivne tekster :
B8-0189/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0189/2017

Europa-Parlamentets beslutning om EU’s prioriteter under FN’s Menneskerettighedsråds samlinger i 2017

(2017/2598(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN’s menneskerettighedskonventioner og de valgfrie protokoller hertil,

–  der henviser til FN’s generalforsamlings resolution 60/251 om nedsættelse af Menneskerettighedsrådet,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU’s charter om grundlæggende rettigheder

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om De Forenede Nationers Menneskerettighedsråds samlinger,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 7. juli 2016 om De Forenede Nationers generalforsamlings 71. samling[1],

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om krænkelser af menneskerettighederne, herunder sine uopsættelige beslutninger fra 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hongkong, Kasakhstan, Egypten, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia , Djibouti, Cambodja, Tadsjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filippinerne, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Rusland, Tibet, Myanmar, Irak, Indonesien, den Centralafrikanske Republik, Burundi, Nicaragua , Kuwait og Guatemala,

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions menneskerettighedspolitik 2015[2],

–  der henviser til artikel 2, 3, stk. 5, 18, 21, 27 og 47 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til årsrapporten for 2015 fra FN’s menneskerettighedshøjkommissær til FN’s generalforsamling;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at fremme og sikring af de universelle menneskerettigheder er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske regelværk og et af de grundlæggende elementer i den europæiske enhed og integritet; der henviser til, at respekten for menneskerettigheder bør integreres i alle EU-politikområder;

B.  der henviser til, at EU er stærkt engageret i multilateralisme og i FN’s organer, når det drejer sig om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at de regelmæssige møder i FN’s Menneskerettighedsråd, udnævnelsen af særlige rapportører, ordningen med den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) og de særlige procedurer for behandling enten af landespecifikke situationer eller tematiske emner alt sammen bidrager til fremme af og respekt for menneskerettigheder, demokrati og retsstatslige forhold;

FN’s Menneskerettighedsråd

1.  udtrykker tilfredshed med det arbejde, som De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder Zeid Ra'ad Al Hussein og hans kontor (OHCHR) udfører; minder om EU’s tilsagn om fortsat at støtte og forsvare højkommissariatets integritet, uafhængighed og drift; glæder sig over den rolle, som OHCHR spiller med hensyn til at fremme samarbejdet mellem internationale og regionale menneskerettighedsmekanismer, og identificere måder, hvorpå den rolle, som "regionale ordninger" spiller i forhold til de universelle menneskerettighedsstandarder, kan styrkes;

2.  er af den opfattelse, at FN’s Menneskerettighedsråd effektivitet og troværdighed hænger sammen med medlemmers ægte vilje til at beskytte alle personer i alle lande mod mulige krænkelser af menneskerettighederne i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedskonventioner, der fremmer universalitet, upartiskhed, objektivitet, ikke-selektivitet, konstruktiv dialog og samarbejde; understreger betydningen af at undgå den polarisering af debatten i FN’s Menneskerettighedsråd og opfordrer konstruktiv dialog;;

3.  opfordrer staterne til at give FN’s Menneskerettighedsråds uafhængige eksperter, særlige rapportører eller Menneskerettighedshøjkommissariatets eksperter adgang, når de ønsker at undersøge angivelige menneskerettighedskrænkelser, indgå i en konstruktiv dialog for at rette op på situationen, opfylde deres forpligtelser i henhold til menneskerettighedskonventioner og tilbyde fuldt samarbejde i forbindelse med UNHRC s særlige procedurer;

4.  opfordrer alle stater til at tage konkrete skridt til at efterkomme UPR-henstillinger og rette op på mangler ved at indføre en implementerings- og opfølgningsmekanisme, herunder etablering af nationale handlingsplaner og nationale koordineringsmekanismer;

5.  fordømmer, at der fortsat sidder lande i FN’s Menneskerettighedsråd, som beviseligt har gjort sig skyldige i alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne, som f.eks. Saudi-Arabien, Kina og Egypten for øjeblikket, og kræver endnu engang, at EU-medlemsstaterne offentliggør deres afstemninger i FN’s Menneskerettighedsråd; opfordrer i denne forbindelse EU og medlemsstaterne til i deres afstemningsmønstre at afspejle, at alle rettigheder er ligeværdige, og at stemme om Menneskerettighedsrådets resolutioner på grundlag af indholdet snarere end forfatterne til disse tekster;

6.  minder om FN 's Generalforsamlings pligt til i forbindelse med valg af medlemmer af FN’s Menneskerettighedsråd at tage hensyn til kandidaternes respekt for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, retsstatslige forhold og demokrati; glæder sig over, at FN’s Menneskerettighedsråd har vedtaget at anmode om sit Rådgivende Udvalg om at udarbejde en evaluerings af fremskridtene i indførelsen af regionale og sub-regionale ordninger til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; opfordrer i den forbindelse EU og medlemsstaterne til i deres afstemningsmønstre at afspejle, at alle rettigheder er ligeværdige, og forbedre samordningen af EU’s holdninger i den forbindelse; anmoder indtrængende om, at EU taler med én stemme og når en fælles EU-holdning, når det kommer til afstemning i FN’s Menneskerettighedsråd;

7.  bekræfter, at det er vigtigt at sikre, at EU engagerer sig aktivt og konsekvent i FN’s menneskerettighedsmekanismer, især i Det Tredje Udvalg, generalforsamlingen og FN’s Menneskerettighedsråd, for at øge sin troværdighed; støtter indsatsen fra EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne i New York og Genève og medlemsstaterne for yderligere at styrke EU’s konsekvente optræden i menneskerettighedsanliggender i FN;

Tematiske prioriteter

8.  understreger betydningen af den rolle, som menneskerettigheds-ngo'er og menneskerettighedsforkæmpere spiller i fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; fremhæver, at menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal beskyttes overalt og på enhver måde, herunder også i forbindelse med nye teknologi; deler betænkeligheder, der er kommet til udtryk i FN’s Menneskerettighedsråd vedrørende beretninger om trusler og repressalier mod medlemmer af civilsamfundsorganisationer og -ngo'er, der har samarbejdet med det, herunder i forbindelse med de særlige procedurer og UPR-processen;

9.  giver udtryk for alvorlig bekymring over det store og stadig stigende antal forsøg på at indskrænke civilsamfundets og menneskerettighedsforkæmpernes råderum, bl.a. gennem terrorbekæmpelseslovgivningen; fordømmer enhver form for vold, chikane, intimidering eller forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, whistleblowere, journalister eller bloggere, hvad enten det er online eller offline; opfordrer alle stater til at fremme og sikre et sikkert og stimulerende miljø, hvor ngo'er, civilsamfundet, journalister og menneskerettighedsforkæmpere med særlig fokus på kvinder og børn, miljøaktivister og medlemmer af udsatte grupper som LBGTI-personer kan arbejde uafhængigt og uden indblanding; opfordrer endnu en gang de stater, der har indført restriktive love over for uafhængige menneskerettighedsorganisationer, til at ophæve dem og til også at ophæve alle andre undertrykkende foranstaltninger mod dem, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver;

10.  mener, at frie, uafhængige og uvildige medier udgør en af grundpillerne i et demokratisk samfund, hvor en åben debat spiller en afgørende rolle; støtter forslaget om at udnævne en særlig repræsentant for FN’s generalsekretær for journalisters sikkerhed; opfordrer EU til i alle internationale fora at rejse spørgsmålet om online-ytringsfrihed, digitale friheder og betydningen af et frit og åbent internet; opfordrer til , at den digitale kløft skal indsnævres, og til uhindret adgang til information og kommunikation samt ucensureret adgang til internettet; gentager i denne henseende sin opfordring til EU til at indføre gratis og open source-software, og at tilskynde andre aktører til at gøre det samme, da sådant software giver bedre sikkerhed og større respekt for menneskerettighederne;

11.  minder om, at retten til forenings- og forsamlingsfriheden fortsat krænkes verden over; giver udtryk for stor anerkendelse af det arbejde, som den særlige ordfører om fredelig forsamlings- og foreningsfrihed, Maina Kiai udfører; opfordrer alle stater til at tage hensyn til rapporterne fra den særlige ordfører;

12.  opfordrer alle stater til hurtigt at ratificere de valgfrie protokoller til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) om oprettelse klage- og undersøgelsesmekanismer;

13.  modsætter sig enhver form for diskrimination og forfølgelse af nogen som helst grund, herunder race, hudfarve, sprog, religion eller tro, kønsidentitet eller seksuel orientering, social oprindelse, kaste, fødsel, alder eller handicap; støtter EU’s engagement i de relevante særlige procedurer, herunder den nye uafhængige ekspert for beskyttelse mod vold og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; opfordrer EU til aktivt at fortsætte med at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling og bekæmpe vold og diskrimination mod alle personer;

14.  giver udtryk for bekymring over, at mange mennesker, individuelt eller kollektivt, lider under krænkelser af deres religions- og trosfrihed fra stater og ikke-statslige aktører, hvilket fører til forskelsbehandling, ulighed og stigmatisering; minder om nødvendigheden af at bekæmpe intolerance og forskelsbehandling på grund af religion eller tro for at sikre respekt for andre tilknyttede menneskerettigheder som f.eks. ytringsfrihed; opfordrer EU til at arbejde for at sikre bedre beskyttelse af religiøse og etniske mindretal mod forfølgelse og vold og for at få ophævet love, der kriminaliserer blasfemi eller apostasi og tjener som påskud for forfølgelse af religiøse og etniske mindretal og ikke-troende; opfordrer til støtte til den særlige ordfører om religions- og trosfrihed;

15.  opfordrer kraftigt EU til fortsat at støtte en nul-tolerance-politik i forbindelse med dødsstraf og til fortsætte bestræbelserne på at opnå tværregional opbakning til en resolution fra den næste FN-Generalforsamling om et moratorium for dødsstraf; glæder sig over. at Madagaskar, Fiji, Surinam og Republikken Congo i 2015 besluttede at afskaffe dødsstraffen for alle forbrydelser; beklager genoptagelsen af ​​henrettelser i en række lande, herunder Bahrain, Kuwait, Hviderusland, Bangladesh, Indien, Oman, Sydsudan, Indonesien og Tchad; beklager endvidere den rapporterede stigning i antallet af dødsdomme i navnlig Kina, Egypten, Iran, Nigeria, Pakistan og Saudi-Arabien; minder myndighederne i disse lande om, at de har undertegnet konventionen om barnets rettigheder, som strengt forbyder dødsstraf for forbrydelser begået af personer under 18 år; fordømmer kraftigt den øgede anvendelse af dødsstraf for narkotikarelaterede forbrydelser og opfordrer til et forbud mod brugen af ​​dødsstraf og summarisk henrettelse som straf for sådanne lovovertrædelser; giver udtryk for alvorlig bekymring over de tusindvis af summariske henrettelser, der er godkendt af præsident Duterte på Filippinerne i de seneste måneder, samt afstemningen i den filippinske Parlamentet om genindførelse af dødsstraffen for narkotikarelaterede forbrydelser, efter at landet var den første i regionen til at afskaffe dødsstraffen i 2007;

16.  opfordrer EU til at protestere mod og støtte FN’s indsats mod tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, massehenrettelser og henrettelser for narkotikarelaterede lovovertrædelser og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i dialoger på alle niveauer og i alle fora at styrke EU 's indsats i kampen mod summariske henrettelser, tortur og anden mishandling i overensstemmelse med retningslinjerne for EU’s politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf; kræver universel ratificering og effektiv gennemførelse af FN-konventionen mod tortur og den valgfrie protokol hertil; understreger, at det er af afgørende betydning at støtte forebyggelse af tortur, bl.a. gennem styrkelse af de nationale forebyggende mekanismer, der er etableret i henhold til den valgfri protokol, og at fortsætte med at støtte rehabiliteringen af torturofre;

17.  giver udtryk for alvorlig bekymring over de fortsatte alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og misbrug på verdensplan; støtter ubetinget Den Internationale Strafferetsdomstol (ICC) som en central institution til at drage gerningsmænd til ansvar og bistå ofre med at opnå retfærdighed baseret på komplementaritetsprincippet i forbindelse med folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser; opfordrer alle parter til at yde politisk, diplomatisk, økonomisk og logistisk støtte til den daglige drift af ICC; opfordrer EU til at fortsætte med at bidrage til styrkelsen af arbejdet i Den Internationale Straffedomstol; opfordrer til en indgående dialog og et tæt samarbejde mellem Den Internationale Strafferetsdomstol og FN og dets agenturer samt FN’s Sikkerhedsråd; beklager visse afrikanske landes beslutning om at trække sig ud af ICC, men glæder sig over, at ​​to af de tre berørte lande har trukket beslutningen tilbage, og opfordrer det resterende land til at genoverveje sin beslutning; opfordrer alle FN-medlemsstater til at deltage i ICC ved at ratificere Rom-statutten snarest muligt sammen med Kampala-ændringerne;

18.  mener, at staterne bør gøre alt hvad de kan for at bekæmpe straffrihed og sikre, at der ikke er noget sikkert ly for gerningsmændene til internationale forbrydelser og grove krænkelser af menneskerettighederne, inklusiv på nationalt plan, gennem vedtagelse og gennemførelse af bestemmelser om universel jurisdiktion;

19.  fordømmer den udbredte mangel på respekt for den humanitære folkeret og giver udtryk for alvorlig bekymring over det stigende antal civile ofre under væbnede konflikter rundt om i verden, og stigningen i antallet af dødelige angreb på hospitaler, skoler, humanitære konvojer og andre civile mål; kræver, at der tages behørigt hensyn til i FN’s Menneskerettighedsråds landespecifikke undersøgelser og relevante kontroller i henhold til UPR-mekanismen;

20.  giver udtryk for alvorlig bekymring over brugen af bevæbnede droner uden for internationale juridiske rammer; opfordrer EU og medlemsstaterne til at arbejde for en international ramme for anvendelse af bevæbnede droner, som respekterer menneskerettighederne og den humanitære folkeret, og som bør behandle spørgsmål som den retlige ramme, proportionalitet, ansvarlighed, beskyttelse af civile og åbenhed; opfordrer igen EU og medlemsstaterne til at medtage bevæbnede droner og fuldt autonome våben i relevante europæiske og internationale mekanismer vedrørende nedrustning og våbenkontrol og opfordrer medlemsstaterne til at engagere sig i og styrke disse kontrolmekanismer;

21.  fordømmer på det kraftigste de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. som er begået af terrororganisationer eller paramilitære organisationer, såsom ISIS/Daesh og Boko Haram, mod civile, især kvinder og børn; fordømmer de hyppige og omfangsrige ødelæggelse af kulturarven, og opfordrer til støtte til den relevante indsats i forskellige FN-fora;

22.  opfordrer EU til at tilskynde alle stater til at placere menneskerettighederne i centrum for deres respektive udviklingspolitikker og gennemføre FN-erklæringen om retten til udvikling fra 1986; glæder sig over, at FN’s Menneskerettighedsråd for nylig udnævnte en særlig ordfører om retten til udvikling, hvis mandat omfatter medvirke til at fremme, beskytte og gennemføre retten til udvikling i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og andre internationale aftaler om udviklingssamarbejde; fremhæver, at menneskerettigheder for alle skal være et tværgående element i opfyldelsen af alle mål i 2030-dagsordenen; glæder sig over den seneste rapport fra den særlige ordfører om retten til mad, der bl.a. ser på konsekvenserne af pesticider for menneskerettighederne, og tilslutter sig henstillingerne i rapporten;

23.  opfordrer EU til fortsat at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder og til aktivt at støtte arbejdet i UN-Kvinder og indarbejdelse af kønsaspektet i sine aktiviteter og programmer; opfordrer til fortsat støtte til styrkelse af kvinders og pigers stilling og bekæmpelse af alle former for vold og diskrimination mod kvinder og piger, herunder kønsbestemt vold; opfordrer kraftigt EU til at udvirke tvær-regionale initiativer til fremme, beskyttelse og gennemførelse af kvinders rettigheder og en fuldstændig og effektiv gennemførelse af Beijing-handlingsprogrammet og ICPD-handlingsprogrammet og til i den forbindelse at fortsætte sit engagement i fremme af nem og uhindret adgang til familieplanlægning, mødres sundhed, prævention og sikker abort samt til hele spektret af seksuelle og reproduktive rettigheder;

24.  minder om EU 's tilsagn om til at integrere menneskerettigheder og kønsaspektet i overensstemmelse med FN' s Sikkerhedsråds skelsættende resolution 1325 (2000) og 1820 (2008) om kvinder, fred og sikkerhed; opfordrer EU til internationalt til at arbejde for anerkendelsen af merværdien af kvindernes deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter, fredsbevarende operationer, humanitær bistand, genopbygning efter konflikter og varig udsoning;

25.  opfordrer EU til fortsat fremme børns rettigheder, navnlig ved at bidrage til at sikre børns adgang til vand, sanitet, sundhedspleje og uddannelse, bl.a. i konfliktområder og flygtningelejre, og afskaffe børnearbejde, rekruttering af børnesoldater, frihedsberøvelse, tortur, handel med børn, ægteskaber for mindreårige og tvangsægteskaber, seksuel udnyttelse, og skadelig praksis såsom omskæring af kvinder; opfordrer til en indsats for at støtte og styrke det internationale arbejde gennem FN for at standse brugen af ​​børn i væbnede konflikter, og til mere effektivt at gøre noget ved konsekvenserne af konflikter og tiden efter for kvinder og piger; opfordrer alle FN-medlemsstater til at overholde deres traktatmæssige forpligtelser og forpligtelser i henhold til Børnekonventionen, der blev vedtaget i 1989, med henblik på at beskytte rettighederne for alle børn under deres jurisdiktion uanset deres juridiske status, og uden nogen form for forskelsbehandling; opfordrer USA, der som den eneste tilbageværende stat ikke har ratificeret FN-konventionen om barnets rettigheder, til at gøre det uden yderligere forsinkelser;

26.  opfordrer staterne til at fremme rettigheder for personer med handicap, herunder deres ligestilling og social integration; opfordrer alle stater til at ratificere og gennemføre FN-konventionen om personer med handicap;

27.  opfordrer EU til sammen med andre partnerlande at arbejde for gennemførelse af FN vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder, herunder foranstaltninger til at tilskynde flere stater til at vedtage nationale handlingsplaner og engagere sig i arbejdet i FN’s arbejdsgrupper og Menneskehøjkommissariatet; glæder sig over EU’s og en lang række medlemsstaters deltagelse i IGWG-mødet i oktober 2016, hvor man drøftede elementerne i en bindende FN-traktat om erhvervsliv og menneskerettigheder; glæder sig over rapporten fra formanden/ordføreren for IGWG, som vil blive fremlagt på den kommende samling i FN’s Menneskerettighedsråd; gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne til at deltage konstruktivt i det tredje møde i den IGWG, der finder sted i oktober 2017, og bidrage aktivt til drøftelserne om centrale elementer, herunder forholdet til den foreslåede FN-traktat om handelsaftaler , menneskerettigheder, due diligence, håndhævelse og klagemuligheder, samt om erhvervslivet rolle i udarbejdelsen af traktaten;

28.  opfordrer EU til i FN-fora ar rejse spørgsmålet om jordran, bl.a. fra virksomheders side, og behandlingen af forkæmpere for retten til jord og miljøaktivister, som ofte er ofre for repressalier, herunder trusler, chikane, vilkårlige anholdelser, overfald og mord;

29.  glæder sig over FN’s New York-erklæring om Flygtninge og Indvandrere, som behandler spørgsmålet af store flygtninge- og migrantstrømme og førte til vedtagelsen af ​​en global aftale om en omfattende ramme for behandling af flygtningesituationen (CRR), og det engagement, der er nødvendig i forbindelse med indvandrere og flygtninge og hvis formål er at redde liv, opfylde specifikke behov, bekæmpe racisme og fremmedhad, bekæmpe menneskehandel, sikre lige anerkendelse og beskyttelse i henhold til lovgivningen og sikre optagelse i nationale udviklingsplaner; opfordrer alle involverede parter til at sikre politisk engagement, finansiering og konkrete solidariske handlinger til støtte for New York-erklæringen og minder om, at spørgsmålet om migration fortsat bør behandles på verdensplan, og ikke kun på europæisk plan; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gå i spidsen for denne internationale indsats og først og fremmest opfylde deres forpligtelser i henhold til folkeretten til at beskytte rettighederne for asylansøgere, flygtninge, indvandrere og alle fordrevne, især kvinder, børn og sårbare grupper, herunder personer med handicap; advarer om, at EU og medlemsstaterne ved primært at fokusere på grænsekontrol og tilbagesendelse til tredjelande med en beklagelig menneskerettighedshistorie, risikerer at underminere disse vejledende principper og dermed true EU’s og medlemsstaternes troværdighed i internationale menneskerettighedsfora, især FN’s menneskerettighedsråd;

30.  minder om, at tilbagesendelse af indvandrere kun bør ske med fuld respekt for deres rettigheder og kun, når beskyttelsen af deres rettigheder er sikret i deres respektive lande; opfordrer regeringerne til at sætte en stopper for den vilkårlige anholdelse og tilbageholdelse af migranter, herunder mindreårige; opfordrer alle stater til at træffe konkrete foranstaltninger i børneflygtninges og -migranters bedste interesse, der er baseret på Børnekonventionen, og indføre foranstaltninger til styrkelse af børnebeskyttelsesforanstaltninger, herunder uddannelse af socialrådgivere og andre faggrupper og arbejde med ngo'er; opfordrer endnu en gang alle stater, herunder EU-medlemsstaterne, til at ratificere og gennemføre den internationale konvention om rettigheder for vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmer;

31.  glæder sig over det arbejde, FN 's særlige ordfører om menneskerettigheder og miljø har udført; understreger med stor bekymring at tabet af biodiversitet undergraver respekten for en bred vifte af menneskerettigheder, herunder retten til liv, sundhed og vand, og især rammer de mest sårbare grupper, herunder oprindelige befolkninger; opfordrer EU til at støtte en yderligere indsats for FN’s Menneskerettighedsråd på dette område, da dette er af afgørende betydning for menneskehedens fremtid;

32.  gentager sin bekymring over tildelingen af megasportsarrangementer til værtslande med meget dårlige menneskerettighedsforhold, samt over krænkelserne af menneskerettighederne, der finder sted i forbindelse med sådanne begivenheder, herunder tvangsudsættelser uden høring eller kompensation til de berørte beboere, udnyttelse af sårbare grupper såsom børn og vandrende arbejdstagere og lukning af munden på civilsamfundsorganisationer, der fordømmer sådanne krænkelser; opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremme et tværregionalt initiativ om sport og menneskerettigheder i FN’s menneskerettighedsråd med henblik på at skabe beskyttelsesmekanismer for at forebygge, føre kontrol med og afhjælpe alle menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med megasportsarrangementer;

33.  understreger betydningen af at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, i overensstemmelse med artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil;

34.  understreger behovet for at anvende en rettighedsbaseret tilgang og integrere respekten for menneskerettighederne i alle EU-politikker, bl.a. vedrørende handel, investeringer, offentlige tjenester, udviklingssamarbejde og migration, og i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;

35.  minder om, at intern og ekstern konsekvens i EU’s menneskerettighedspolitik er afgørende for troværdigheden af den i forholdet til tredjelande, og opfordrer EU til at opfylde sine forpligtelser i denne henseende;

Prioriteterne for enkelte lande

Hviderusland

36.  giver udtryk for dyb bekymring over de fortsatte begrænsninger i ytringsfriheden og forenings- og forsamlingsfrihed i Hviderusland; fordømmer chikanen og tilbageholdelserne af uafhængige og kritiske journalister og menneskerettighedsforkæmpere; fordømmer den fortsatte anvendelse af dødsstraffen; opfordrer til, at mandatet for FN 's særlige ordfører om menneskerettighedssituationen i Hviderusland forlænges under FN’s Menneskerettighedsråds 35. samling, og opfordrer den hviderussiske regering til at samarbejde med den særlige ordfører og at forpligte sig til at gennemføre de længe ventede reformer for at beskytte menneskerettighederne, bl.a. ved at gennemføre henstillingerne fra den særlige ordfører og andre menneskerettighedsmekanismer;

Burundi

37.  giver udtryk for sin dybeste bekymring over den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Burundi; fordømmer volden i landet siden 2015, som har medført drab, tortur, målrettet vold mod kvinder, herunder kollektiv voldtægt, chikane og fængsling af tusindvis af mennesker og tvangsfordrivelse af hundredtusinder af burundere, samt krænkelser af presse- og ytringsfriheden; fordømmer ​straffriheden for disse handlinger; støtter den beslutning, som EU-Råde traf efter sammenbruddet af forhandlingerne, der blev indledt i medfør af artikel 96 i Cotonou-aftalen, om at suspendere direkte økonomisk støtte til den burindiske regering, herunder budgetstøtte, men i fuld udstrækning at opretholde den økonomisk bistand til befolkningen og den humanitære bistand gennem direkte kanaler; støtter fuldt ud etableringen af ​​en undersøgelseskommission om Burundi, som skal identificere formodede gerningsmænd til krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne i landet med henblik på at sikre fuld ansvarlighed; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte en fælles erklæring om Burundi med anfægtelse af landets medlemsskab af FN’s Menneskerettighedsråd, medmindre det begynder at samarbejde med undersøgelseskommissionen og Rådet og dets mekanismer, engagerer sig konstruktivt i arbejdet i undersøgelseskommissionen og begynder at gøre noget ved de alvorlige menneskerettighedsproblemer; opfordrer de burindiske myndigheder til at genoverveje deres beslutning om at trække sig ud af Den Internationale Strafferetsdomstol;

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

38.  giver udtryk for dyb bekymring over den fortsatte forværring af menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea; opfordrer til en international undersøgelse af omstændighederne ved Kim Jong Uns halvbror Kim Jong Nams død, idet han efter sigende dræbt af VX, en af ​​de farligste internationalt forbudte nervegifte i Kuala Lumpurs lufthavn den 13. februar 2017; opfordrer regeringen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea til at opfylde sine pligt i henhold til de menneskerettighedsinstrumenter, som den har undertegnet, og sikre, at humanitære organisationer, uafhængige menneskerettighedsobservatører og FN 's særlige ordfører om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea har adgang til landet og nyder det nødvendige samarbejde; opfordrer Den Demokratiske Folkerepublik Korea til at tillade ytrings- og pressefrihed for nationale og internationale medier, og til at give sine borgere ucensureret adgang til internettet; fordømmer kraftigt den storstilede systematiske anvendelse af dødsstraf i Den Demokratiske Folkerepublik Korea; opfordrer regeringen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea til at indføre et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen i den nærmeste fremtid; kræver, at de ansvarlige for forbrydelserne mod menneskeheden i Den Demokratiske Folkerepublik Korea drages til ansvar, indbringes for Den Internationale Strafferetsdomstol og gøres til genstand for målrettede sanktioner; fordømmer kraftigt atomprøvesprængningerne som en unødvendig og farlig provokation samt en overtrædelse af FN’s Sikkerhedsråds resolutioner og en alvorlig trussel mod freden og stabiliteten på den koreanske halvø og i det nordøstlige Asien; anmoder om forlængelse af ​​den særlige ordførers mandat; kræver, at rapporten fra gruppen af ​​eksperter forelægges for FN's Generalforsamling og Sikkerhedsråd; anbefaler, at de vigtigste henstillinger i rapporten fra gruppen af eksperter om ansvarlighed indarbejdes i resolutionen, herunder en styrkelse af kapaciteten i Seoul-kontor med hensyn til efterforsknings- og anklagesagkundskab og udnævnelsen af en strafferetsekspert, som skal fremskynde proceduren med ansvarliggørelse;

Den Demokratiske Republik Congo

39.  fordømmer krænkelserne af menneskerettighederne i Den Demokratiske Republik Congo, der finder sted med fuldstændig straffrihed for sikkerhedsstyrkerne, og kræver, at de ansvarlige drages til ansvar; opfordrer Rådet til at overveje at udvide de eksisterende restriktive foranstaltninger som f.eks. EU’s målrettede sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver for de ansvarlige for den voldelige undertrykkelse og for saboteringen af den demokratiske proces i Den Demokratiske Republik Congo, i tilfælde af yderligere voldshandlinger, hvilket der er hjemmet til i Cotonou-aftalen; opfordrer de congolesiske myndigheder til at gennemføre den aftale, der blev indgået i december 2016 og afholde valg senest i december 2017 med støtte fra internationale aktører; minder om, at stabiliteten i regionen omkring de store søer giver anledning til dyb bekymring, især over menneskerettighedssituationen i det østlige Demokratiske Republik Congo, herunder spørgsmålet om seksuel vold; opfordrer til, at FN’s Menneskerettighedsråd fortsætter med at føre tilsyn med Den Demokratiske Republik Congo, indtil der kan holdes valg og ske en fredelig overgang til demokratiske forhold, og tilskynder Højkommissariatet til at holde Rådet underrettet om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, og om nødvendigt gribe yderligere ind, hvis det viser sig nødvendigt;

Egypten

40.  giver udtryk for alvorlig bekymring over den fortsatte forværring af menneskerettighedssituationen i Egypten, herunder den dramatiske lukning af det offentlige rum for civilsamfundet, den brutale undertrykkelse menneskerettighedsforkæmpere, især kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, og andre kritiske røster, og navnlig over den manglende ytringsfrihed; giver endvidere udtryk for bekymring over den drakoniske ngo-lov, som det det egyptiske parlament vedtog i 2016, og som alvorligt krænker den forfatningssikrede foreningsfrihed og Egyptens mange internationale juridiske forpligtelser til at respektere denne frihed; understreger det presserende behov for, at den egyptiske regering gør noget ved udbredte fænomener som tortur, tvungne forsvindinger og dødsfald under varetægtsfængslinger; opfordrer EU til at indlede proceduren med en resolution for et bestemt land i FN’s Menneskerettighedsråd;

De georgiske Abkhasia-regioner og Tskhinvali-regionen/Sydossetien

41.  er fortsat bekymret over den manglende ytringsfrihed og mediefrihed og den manglende adgang til de besatte områder Abkhasia-regioner og Tskhinvali-regionen/Sydossetien, hvor der fortsat sker udbredte krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer til en styrkelse af de mellemfolkelige kontakter mellem Tbilisi-kontrolleret territorium og de to besatte områder; opfordrer til fuld respekt for Georgiens suverænitet og territoriale integritet og for ukrænkeligheden af landets internationalt anerkendte grænser; understreger behovet for en sikker og værdig tilbagevenden af flygtninge og internt fordrevne til deres oprindelige bopæl; opfordrer den georgiske regering til at foretage det fornødne for at sikre, at UPR henstillingerne følges op og gennemføres;

Iran

42.  opfordrer Iran til at samarbejde fuldt ud med alle FN’s menneskerettighedsmekanismer og at arbejde hen imod gennemførelse af de henstillinger, der er afgivet i den forbindelse, herunder UPR, ved at sætte internationale menneskerettighedsorganisationer i stand til at udføre deres opgaver; opfordrer den iranske regering til at løse de væsentlige problemer, der er fremhævet i rapporterne fra FN 's særlige ordfører og FN’s generalsekretær om menneskerettighedssituationen i Iran, samt de specifikke opfordringer til gribe ind i resolutionerne fra FN' s Generalforsamling konstaterer med bekymring, at Iran har det største antal fuldbyrdelser af dødsstraffen pr. indbygger i verden; opfordrer Iran til at erklære et moratorium for dødsstraffen; opfordrer til løsladelse af alle politiske fanger;

Myanmar/Burma

43.  er yderst foruroliget over beretningerne om voldsomme sammenstød i en nordlige delstat Rakhine, og beklager tabet af liv, levebrød og husly og den rapporterede uforholdsmæssige magtanvendelse fra Myanmars/Burmas væbnede styrkers side, som ifølge FN’s Menneskerettighedshøjkommissariat muligvis kan kategoriseres som forbrydelser mod menneskeheden; opfordrer indtrængende de militæret og sikkerhedsstyrkerne til omgående at sætte en stopper for drab, chikane og voldtægt over for Rohingya-folket og afbrændingen af ​​deres hjem; insisterer på, at regeringen i Myanmar/Burma og de civile myndigheder i Myanmar/Burma straks sætte en stopper for diskrimination over for og udgrænsning af Rohingya-mindretallet; opfordrer til sikring af Rohingya-folkets rettigheder og af, at alle borgeres sikkerhed og ligestilling garanteres i Myanmar/Burma; glæder sig over, at ​​regeringen i Myanmar/Burma har besluttet, at fredsstiftelse og national udsoning er en hovedprioritet; glæder sig over meddelelsen fra regeringen i Myanmar/Burma om, at der er nedsat ​​en undersøgelseskommission om de seneste voldshandlinger i delstaten Rakhine; understreger behovet for at foretage det fornødne for at retsforfølge de ansvarlige og yde passende erstatning til ofre for krænkelserne; opfordrer regeringen i Myanmar/Burma for at fortsætte demokratiseringsprocessen og til at respektere retsstatsprincippet, ytringsfriheden og de grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte en fornyelse af mandatet for den særlige ordfører for Myanmar/Burma;

De besatte palæstinensiske områder

44.  opfordrer EU og medlemsstaterne til i drøftelserne og beslutninger om de besatte palæstinensiske områder i FN’s menneskerettighedsråd at give udtryk for deres beklagelse over den manglende gennemførelse af de tidligere henstillinger fra FN-menneskerettighedsorganer, herunder FN’s undersøgelseskommission om Gaza-konflikten i 2014, de begrænsede fremskridt i efterforskningen af ​​påståede krænkelser af folkeretten fra alle parters side, og forekomsten af ​​en række juridiske, proceduremæssige og praktiske hindringer for at opnå retfærdighed og erstatning; opfordrer EU til igen at indgå i behandlingen af punkt 7 på FN’s Menneskerettighedsråds dagsorden og stemme for beslutningerne om ansvarlighed, herunder Menneskerettighedsrådets resolution til støtte for den omfattende rapport fra FN menneskerettighedshøjkommissær og de opfølgende foranstaltninger, der opfordres til i rapporten; opfordrer EU til at fordømme intimideringen af og truslerne mod menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder for ansvarlighed og respekt for folkeretten i den israelsk-palæstinensiske konflikt, og at fordømme anden restriktiv praksis og lovgivning, som påvirker ngo'er på begge sider; opfordrer EU til at støtte kommende de kommende menneskerettighedsrådsbeslutninger om bosættelserne og offentliggørelsen af Menneskerettighedshøjkommissariatet årlige database over virksomhederne som har gjort sig skyldige i krænkelser af folkeretten;

Saudi Arabien

45.  minder om sin bekymring over de systematiske krænkelser af menneskerettighederne i landet, herunder undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere, krænkelser af religions- eller trosfriheden og krænkelser af kvinders rettigheder; fordømmer det alarmerende antal henrettelser i Saudi-Arabien, herunder massehenrettelser, og opfordrer Saudi-Arabien til at indføre et moratorium for dødsstraffen; opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at løslade alle samvittighedsfanger, herunder Sakharov prismodtageren fra 2015, Raif Badawi; opfordrer EU til nøje at følge hans særlige sag; gentager, at medlemmerne af FN’s Menneskerettighedsråd skal vælges blandt stater, der respekterer menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til fuldt ud at samarbejde med FN’s Menneskerettighedsråds særlige procedurer og Menneskerettighedshøjkommissariatet; opfordrer EU til at tilbyde sin støtte til at oprettelsen af en stilling som særlig repræsentant for menneskerettighedssituationen i Saudi-Arabien;

Sydsudan

46.  opfordrer alle parter i Sydsudan til at standse krænkelserne af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, herunder dem, der udgør internationale forbrydelser, som f.eks. summariske henrettelser, etnisk målrettet vold, konflikt-relaterede seksuelle overgreb, herunder voldtægt, samt kønsbestemt vold , rekruttering og brug af børn, tvungne forsvindinger, og vilkårlige anholdelser og varetægtsfængslinger; henviser til, at Sydsudans regering den 16. marts 2016 underskrev køreplansaftalen og efterfølgende har præciseret sine forpligtelser med hensyn til inddragelse af andre relevante interesserede parter i den nationale dialog og fortsat respekt for alle beslutninger, som blev indgået mellem oppositionens repræsentanter og 7 + 7-mekanismen, dvs. styrelsen for den nationale dialog; insisterer på nødvendigheden af, at alle parter respekterer deres tilsagn og opfordrer til en fortsat dialog med henblik på etableringen af en endelig våbenhvile; opfordrer EU og medlemsstaterne til at fortsætte med at støtte Den Afrikanske Unions indsats for at bringe fred til Sydsudan og dets folk i overgangen til en internt reformeret demokrati; henviser til, at FN har erklæret hungersnød i dele af landet; opfordrer EU og medlemsstaterne til at forlænge mandatet for Menneskerettighedskommissionen i Sydsudan, og at styrke dens rolle med henblik på at efterforske menneskerettighedskrænkelser og kortlægge seksuel vold; går ind for, at kommissionens henstillinger indarbejdes i en rapport, som skal fremsendes til FN’s generalforsamling og Sikkerhedsråd;

Syrien

47.  fordømmer på det kraftigste de grusomheder og de udbredte krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, som Assad-regimets styrker har begået med støtte fra Rusland og Iran, samt krænkelserne af menneskerettighederne og den international humanitær ret, som ikke-statslige væbnede terrorgrupper, især ISIS/Daesh, hvis forbrydelser udgør folkedrab, Jabhat Fateh al-Sham/al-Nusra-fronten og andre jihad-grupper har begået; insisterer på nødvendigheden af at fortsætte undersøgelserne af anvendelsen og destruktion af kemiske våben af ​​alle parter i Syrien, og beklager Ruslands og Kinas beslutning om at blokere en ny FN Sikkerhedsrådsresolution om brugen af kemiske våben; gentager sin opfordring til fuldstændig og uhindret humanitær adgang og ansvarlighed for de skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; støtter EU initiativ om at henvise situationen i Syrien til Den Internationale Strafferetsdomstol, og opfordrer Sikkerhedsrådet til at gribe ind i den forbindelse; støtter det fortsatte arbejde i undersøgelseskommissionen samt oprettelsen af ​​Den Internationale upartiske og uafhængig mekanisme for Syrien, og mandatet for undersøgelseskommissionen til at foretage en særlig undersøgelse af Aleppo, som der bør aflægges rapport om senest under FN’s Menneskerettighedsråds 34. samling i marts 2017, og opfordrer til, at rapporten bliver forelagt for FN’s generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet;

Ukraine

48.  beklager, at det igangværende russisk angreb har forårsaget en alvorlig humanitær situation i Donbas og at ukrainske og internationale humanitære organisationer nægtes adgang til de besatte områder; giver udtryk for dyb bekymring over de alvorlige humanitære forhold for mere end 1,5 millioner internt tvangsfordrevne mennesker; udtrykker sin dybeste bekymring over de fortsatte konflikt-relaterede seksuelle overgreb; er dybt bekymret over krænkelserne af menneskerettighederne på den russisk-besatte Krimhalvø, navnlig i relation til Krim-tatarerne; understreger behovet for yderligere EU-bistand til Ukraine; bekræfter sin fulde støtte til Ukraines suverænitet, uafhængighed, enhed og territoriale integritet inden for de internationalt anerkendte grænser og til landets frie og suveræne valg at forfølge en tilnærmelse til Europa; opfordrer alle parter til straks at indlede en fredelig reintegration af den besatte Krimhalvø i det ukrainske retssystem gennem en politisk dialog og i fuld overensstemmelse med folkeretten; støtter forlængelsen af ​​sanktioner over for Rusland, indtil Minsk-aftalen er fuldstændig gennemført og Krimhalvøen returneret; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Rådet til at øge presset på Den Russiske Føderation for at få den til at give internationale organisationer adgang til Krimhalvøen for at føre tilsyn med menneskerettighedssituationen i betragtning af de fortsatte grove krænkelser af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne på halvøen og med henblik på at etablere en permanent international overvågning og mekanismer på grundlag af konventionen; opfordrer endvidere til fuld gennemførelse af Minsk-aftalen; minder om, at alle parter i konflikten er forpligtet til at gøre alt hvad de kan for at beskytte civilbefolkningen, der er under deres kontrol, mod konsekvenserne af fjendtlighederne; støtter og tilskynder til den interaktive dialog, der skal finde sted i forbindelse med FN’s Menneskerettighedsråds 34. samling;

Yemen

49.  er dybt bekymret over den katastrofale humanitære situation i Yemen, og fremhæver r Saudi-Arabiens særlige ansvar i denne sammenhæng; fordømmer, at civile bevidst bliver ramt og er fanget i en fuldstændig uacceptable situation mellem de stridende parter, der krænker den humanitære folkeret og de internationale menneskerettighedsbestemmelser; understreger, at rekruttering og brug af børn i væbnede konflikter er strengt forbudt i henhold til de internationale menneskerettighedsbestemmelser og den humanitære folkeret, og at der er tale om krigsforbrydelser, hvis børn under 15 rekrutteres; opfordrer alle parter til øjeblikkeligt at frigive disse børn; opfordrer indtrængende alle parter til at lette spændingerne og etablere en øjeblikkelig og stabil våbenhvile, som kan føre til en politisk, inklusiv forhandlingsløsning på konflikten; støtter i denne sammenhæng fuldt ud de bestræbelser, som FN 's særlige udsending til Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, har gjort og gennemførelsen af ​​Menneskerettighedsrådets resolution 33/16 fra oktober 2016, hvori FN opfordres til at arbejde sammen med den nationale uafhængig undersøgelseskommission, og støtter alle bestræbelser på at få gennemført en uafhængig international undersøgelse for at bringe straffriheden i Yemen til ophør; opfordrer EU-medlemsstaterne til at støtte den nederlandsk sponsorerede fælleserklæring, hvori der gives udtryk for bekymring over krænkelser og misbrug i Yemen og opfordres til, at der gennemføres en grundigt og upartisk undersøgelse; opfordrer højkommissæren til at holde FN’s Menneskerettighedskommission løbende underrettet om resultaterne af undersøgelserne i perioden mellem samlingerne;

Vestsahara

50.  kræver overholdelse af de grundlæggende rettigheder for befolkningen i Vestsahara, herunder forenings-, ytring- og forsamlingsfriheden; kræver løsladelse af alle vestsahariske politiske fanger; kræver, at FN’s repræsentanter, medlemmer af parlamentet, uafhængige observatører, ngo'er og pressen får adgang til områderne i Vestsahara; opfordrer FN til at give MINURSO et menneskerettighedsmandat på linje med alle FN’s andre fredsbevarende missioner rundt om i verden; støtter en retfærdig og varig løsning på konflikten i Vestsahara, på grundlag af retten til selvbestemmelse for Vestsaharas befolkning og i overensstemmelse med de relevante FN-resolutioner; opfordrer EU og medlemsstaterne til at tage situationen i Vestsahara op på den kommende UPR-samling vedrørende Marokko;

o

o  o

51.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, den særlige EU-repræsentant for menneskerettigheder, regeringerne og parlamenterne i EU-medlemsstaterne, FN 's Sikkerhedsråd, FN’s generalsekretær, formanden for FN' s 71. Generalforsamling, formanden for FN’s Menneskerettighedsråd, FN’s højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.