Päätöslauselmaesitys - B8-0189/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0189/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017

  13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0183/2017

  Menettely : 2017/2598(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0189/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0189/2017
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8-0189/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017

  (2017/2598(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

  –  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

  –  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 YK:n ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

  –  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoista,

  –  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 neuvostolle antamansa suosituksen YK:n yleiskokouksen 71. istunnosta[1],

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa vuonna 2016 antamansa kiireelliset päätöslauselmat Etiopiasta, Pohjois-Koreasta, Intiasta, Krimistä, Hongkongista, Kazakstanista, Egyptistä, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Pakistanista, Hondurasista, Nigeriasta, Gambiasta, Djiboutista, Kambodžasta, Tadžikistanista, Vietnamista, Malawista, Bahrainista, Myanmarista, Filippiineistä, Somaliasta, Zimbabwesta, Ruandasta, Sudanista, Thaimaasta, Kiinasta, Brasiliasta, Venäjästä, Tiibetistä, Irakista, Indonesiasta, Keski-Afrikan tasavallasta, Burundista, Nicaraguasta, Kuwaitista ja Guatemalasta,

  –  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[2],

  –  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

  –  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle antaman vuosikertomuksen 2015,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden edistäminen ja turvaaminen ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä; katsoo, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi valtavirtaistettava EU:n kaikilla politiikanaloilla;

  B.  toteaa, että EU on ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa vahvasti sitoutunut monenkeskisyyteen sekä YK:n elimiin;

  C.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston varsinaiset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskeva mekanismi ja joko maakohtaisia tilanteita tai aihekohtaisia kysymyksiä käsittelevät erityismenettelyt vaikuttavat kaikki osaltaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen ja kunnioittamiseen;

  YK:n ihmisoikeusneuvosto

  1.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin ja hänen toimistonsa tekemään työtä; muistuttaa, että EU on sitoutunut edelleen tukemaan ja puolustamaan ihmisoikeusvaltuutetun toimiston rehellisyyttä, riippumattomuutta ja toimintaa; pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston roolia edistettäessä kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusmekanismien välistä yhteistyötä ja selvitettäessä tapoja lisätä alueellisten järjestelyjen merkitystä suhteessa yleismaailmallisiin ihmisoikeusnormeihin;

  2.  katsoo, että ihmisoikeusneuvoston vaikuttavuus ja uskottavuus ovat riippuvaisia sen jäsenten aidosta sitoutumisesta kaikkien maiden kaikkien ihmisten suojeluun kaikilta ihmisoikeusloukkauksilta noudattaen kansainvälisiä ihmisoikeusyleissopimuksia, joilla edistetään yleismaailmallisuutta, puolueettomuutta, objektiivisuutta, valikoimattomuutta, rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä; painottaa tarvetta välttää ihmisoikeusneuvostossa käytävän keskustelun polarisoitumista ja kannustaa rakentavaan vuoropuheluun;

  3.  kehottaa valtioita antamaan ihmisoikeusneuvoston riippumattomille asiantuntijoille, erityisraportoijille ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston asiantuntijoille mahdollisuuden tutkia väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia ja osallistua rakentavalla tavalla tilanteen ratkaisuun, noudattamaan ihmisoikeusyleissopimuksissa antamiaan sitoumuksia ja toimimaan täydessä yhteistyössä ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen kanssa;

  4.  kannustaa kaikkia valtioita toteuttamaan konkreettisia toimia UPR-suositusten noudattamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi ottamalla käyttöön täytäntöönpano- ja seurantamekanismin sekä kansallisia toimintasuunnitelmia ja kansallisia koordinointimekanismeja;

  5.  pitää tuomittavana, että YK:n ihmisoikeusneuvostossa on edelleen jäseninä maita, jotka ovat todistettavasti harjoittaneet vakavia ja järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia, kuten tällä hetkellä Saudi-Arabia, Kiina ja Egypti, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita jälleen julkistamaan ihmisoikeusneuvostossa antamansa äänet; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että oikeuksien tasavertainen merkitys näkyy niiden äänestyskäyttäytymisessä, ja päättämään ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmia koskevasta äänestään pikemminkin tekstien sisällön kuin niiden laatijoiden perusteella;

  6.  muistuttaa, että kun YK:n yleiskokous valitsee jäseniä ihmisoikeusneuvostoon, se on velvollinen ottamaan huomioon ehdokkaiden sitoutumisen ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämiseen ja suojeluun; pitää myönteisenä ihmisoikeusneuvoston päätöstä, jossa pyydetään ihmisoikeusneuvoston neuvoa-antavaa komiteaa laatimaan arviointiraportti edistymisestä alueellisten ja osa-alueellisten järjestelyjen käyttöönotossa ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua varten; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että oikeuksien yhtäläinen merkitys ilmenee niiden äänestyskäyttäytymisessä, ja parantamaan EU:n kantojen yhteensovittamista tässä suhteessa; kehottaa painokkaasti EU:ta puhumaan yhdellä äänellä ja saamaan aikaan EU:n yhteisen kannan YK:n ihmisoikeusneuvostossa suoritettavissa äänestyksissä;

  7.  toteaa jälleen, että EU:n uskottavuuden parantamiseksi on tärkeää varmistaa sen aktiivinen ja johdonmukainen osallistuminen YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ja erityisesti kolmannen komitean, yleiskokouksen ja ihmisoikeusneuvoston toimintaan; antaa tukensa Euroopan ulkosuhdehallinnon, New Yorkissa ja Genevessä sijaitsevien EU:n edustustojen ja jäsenvaltioiden toimille EU:n yhtenäisyyden lisäämiseksi ihmisoikeusasioissa YK:n tasolla;

  Aihekohtaiset painopistealat

  8.  korostaa valtiosta riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien merkitystä ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa; painottaa, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia on suojeltava niiden kaikissa ilmentymismuodoissa, myös uusien teknologioiden yhteydessä; on ihmisoikeusneuvoston tavoin huolissaan tiedoista, joiden mukaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen jäseniin, jotka ovat tehneet ihmisoikeusneuvoston kanssa yhteistyötä muun muassa sen erityismenettelyissä ja UPR-prosessissa, on kohdistettu uhkauksia ja kostotoimia;

  9.  on erittäin huolissaan lukuisista ja yhä lisääntyvistä yrityksistä rajoittaa kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien liikkumatilaa esimerkiksi säätämällä uusia terrorisminvastaisia lakeja; tuomitsee kaikenlaisen ihmisoikeuksien puolustajiin, väärinkäytösten paljastajiin, toimittajiin ja bloggaajiin kohdistuvan väkivallan, ahdistelun, uhkailun ja vainon riippumatta siitä, toimivatko he verkossa vai muulla; kehottaa kaikkia valtioita edistämään turvallista ja mahdollistavaa toimintaympäristöä, jossa kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat, erityisesti naiset ja lapset, ympäristöaktivistit ja haavoittuvien ryhmien jäsenet, kuten hlbti-ihmiset, voivat toimia riippumattomasti ja kenenkään häiritsemättä, sekä takaamaan tällaisen toimintaympäristön; kehottaa jälleen valtioita, jotka ovat ottaneet käyttöön riippumattomiin ihmisoikeusjärjestöihin kohdistuvia rajoittavia lakeja, kumoamaan ne sekä luopumaan kaikista muista niihin kohdistuvista tukahduttamistoimista, kuten matkustuskielloista ja varojen jäädyttämisestä;

  10.  katsoo, että vapaat, riippumattomat ja puolueettomat tiedotusvälineet ovat yksi kulmakivistä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa avoin keskustelu on keskeisellä sijalla; tukee pyyntöä toimittajien turvallisuutta käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan nimittämisestä; kehottaa EU:ta ottamaan kaikilla kansainvälisillä foorumeilla esille sananvapauden verkossa, digitaaliset vapaudet sekä vapaan ja avoimen internetin merkityksen; kehottaa kaventamaan digitaalista kuilua ja takaamaan tiedon ja viestinnän rajoittamattoman saatavuuden sekä sensuroimattoman pääsyn internetiin; kehottaakin EU:ta jälleen ottamaan käyttöön vapaita ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja sekä rohkaisemaan muitakin toimijoita tähän, koska tällaiset ohjelmistot ovat turvallisempia ja takaavat paremmin ihmisoikeuksien kunnioittamisen;

  11.  muistuttaa, että oikeutta yhdistymis- ja kokoontumisvapauteen loukataan edelleen koko maailmassa; suhtautuu erittäin myönteisesti oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen sekä yhdistymisvapauteen käsittelevän erityisraportoijan Maina Kiain tekemään työhön; kehottaa kaikkia valtioita ottamaan erityisraportoijan raportit asiaankuuluvasti huomioon;

  12.  kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan pikaisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaiset pöytäkirjat, jotka koskevat valitus- ja tutkintamekanismien perustamista;

  13.  vastustaa kaikenlaista syrjintää ja vainoa millä tahansa perusteella, mukaan luettuina rotu, ihonväri, kieli, uskonto tai vakaumus, sukupuoli-identiteetti tai seksuaalinen suuntautuminen, sosiaalinen alkuperä, kasti, syntyperä, ikä tai vammaisuus; tukee EU:n toimintaa asiaa koskevissa erityismenettelyissä, kuten seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä suojelua käsittelevässä uudessa riippumattomassa asiantuntijaelimessä; kehottaa EU:ta edistämään edelleen aktiivisesti tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja torjumaan kaikkiin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää;

  14.  on huolissaan siitä, että monet ihmiset kärsivät yksin tai kollektiivisesti oikeuteensa uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen kohdistuvista loukkauksista, joihin syyllistyvät niin valtiot kuin myös valtiosta riippumattomat toimijat ja jotka johtavat syrjintään, eriarvoisuuteen ja leimaamiseen; toteaa, että on torjuttava uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa suvaitsemattomuutta ja syrjintää, jotta voidaan varmistaa muiden niistä riippuvaisten ihmisoikeuksien, kuten sananvapauden, kunnioittaminen; kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin, jotta voidaan parantaa uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen suojelua vainolta ja väkivallalta ja kumota lait, joissa kriminalisoidaan jumalanpilkka tai uskosta luopuminen ja joita voidaan käyttää tekosyynä uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen ja uskonnottomien vainoamiseen; kehottaa tukemaan uskonnon- tai vakaumuksenvapautta käsittelevän erityisraportoijan työtä;

  15.  kannustaa EU:ta voimakkaasti tukemaan edelleen nollatoleranssia kuolemanrangaistusta kohtaan ja kehottaa sitä pyrkimään lujittamaan edelleen alueiden rajat ylittävää kannatusta YK:n seuraavan yleiskokouksen päätöslauselmalle kuolemanrangaistuksen käytön moratoriosta; on ilahtunut Madagaskarin, Fidžin, Surinamin ja Kongon demokraattisen tasavallan vuonna 2015 tekemästä päätöksestä lakkauttaa kuolemanrangaistus kaikista rikoksista; pitää valitettavana teloitusten uudelleen aloittamista joissakin maissa, kuten Bahrainissa, Kuwaitissa, Valko-Venäjällä, Bangladeshissa, Intiassa, Omanissa, Etelä-Sudanissa, Indonesiassa ja Tšadissa; pahoittelee myös, että langetettujen kuolemantuomioiden määrän kerrotaan lisääntyneen erityisesti Kiinassa, Egyptissä, Iranissa, Nigeriassa, Pakistanissa ja Saudi-Arabiassa; muistuttaa näiden maiden viranomaisia siitä, että ne ovat osapuolina lapsen oikeuksista tehdyssä yleissopimuksessa, jossa kielletään ankarasti kuolemanrangaistuksen käyttö rikoksista, jotka on tehnyt alle 18-vuotias henkilö; arvostelee ankarasti sitä, että huumausainerikoksista langetetaan yhä useammin kuolemantuomioita, ja vaatii kieltämään kuolemanrangaistuksen ja pikateloitusten käytön rangaistuksena tällaisista rikoksista; ilmaisee vakavan huolensa tuhansista laittomista teloituksista, joihin Filippiinien presidentti Duterte on antanut luvan viime kuukausina, sekä siitä, että Filippiinien parlamentti äänesti kuolemanrangaistuksen palauttamisen puolesta huumausainerikosten osalta, vaikka maa poisti ensimmäisenä alueen maista kuolemanrangaistuksen vuonna 2007;

  16.  kehottaa EU:ta ilmaisemaan kantansa julkisesti ja tukemaan YK:n työtä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta, joukkoteloituksia ja huumausainerikoksista tuomittujen teloituksia vastaan ja pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa tehostamaan kaikilla vuoropuhelun tasoilla ja kaikilla foorumeilla EU:n toimia mielivaltaisten teloitusten, kidutuksen ja muun huonon kohtelun torjumiseksi ottaen huomioon EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä; kehottaa kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan yleismaailmalliseen ratifiointiin ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon; korostaa, että on äärimmäisen tärkeää tukea kidutuksen ennaltaehkäisyä, muun muassa vahvistamalla valinnaisen pöytäkirjan nojalla perustettuja kidutuksen ennaltaehkäisystä vastaavia kansallisia valvontaelimiä, sekä tukea edelleen kidutuksen uhrien kuntouttamista;

  17.  on erittäin huolestunut jatkuvista vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista eri puolilla maailmaa; tukee päättäväisesti Kansainvälistä rikostuomioistuinta keskeisenä elimenä, joka saattaa tekijät vastuuseen ja auttaa uhreja saamaan oikeutta täydentävyysperiaatteen mukaisesti kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista; pyytää kaikkia osapuolia tarjoamaan poliittista, diplomaattista, taloudellista ja logistista tukea Kansainvälisen rikostuomioistuimen päivittäiselle toiminnalle; pyytää EU:ta edelleenkin tukemaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä; kannustaa vankkaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön rikostuomioistuimen, YK:n ja sen virastojen sekä YK:n turvallisuusneuvoston välillä; pitää valitettavana eräiden Afrikan maiden päätöstä vetäytyä Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta mutta panee tyytyväisenä merkille, että kaksi näistä kolmesta maasta on perunut päätöksensä, ja pyytää jäljellä olevaa maata harkitsemaan päätöstään uudelleen; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita liittymään rikostuomioistuimeen ratifioimalla Rooman perussäännön ja Kampalan tarkistukset mahdollisimman pian;

  18.  katsoo, että valtioiden olisi tehtävä kaikkensa rankaisemattomuuden torjumiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei kansainvälisiin rikoksiin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneillä ole turvasatamia, esimerkiksi kansallisella tasolla hyväksymällä säännöksiä universaalitoimivallasta ja harjoittamalla sitä;

  19.  pitää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden laajaa noudattamatta jättämistä tuomittavana ja on erittäin huolissaan aseellisissa konflikteissa tapahtuvien siviilivahinkojen ja sairaaloihin, kouluihin, humanitaarisiin saattueisiin ja muihin siviilikohteisiin kohdistuvien tappavien hyökkäysten lisääntymisestä kaikkialla maailmassa; vaatii, että tällaiset rikkomukset otetaan asianmukaisesti huomioon ihmisoikeusneuvoston maakohtaisissa menettelyissä ja asiaa koskevissa UPR-mekanismin yhteydessä toteutettavissa arvioinneissa;

  20.  ilmaisee vakavan huolensa aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä kansainvälisen oikeuskehyksen ulkopuolella; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään sellaista aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevaa kansainvälistä kehystä, jossa varmistetaan ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen ja jossa olisi käsiteltävä muun muassa oikeudellista kehystä, suhteellisuutta, vastuuvelvollisuutta, siviilien suojelua ja avoimuutta; kehottaa jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita sisällyttämään aseistetut miehittämättömät ilma-alukset ja täysin autonomiset aseet asiaan liittyviin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin aseriisunta- ja asevalvontamekanismeihin ja kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan näihin valvontamekanismeihin ja lujittamaan niitä;

  21.  tuomitsee erittäin jyrkästi jatkuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset, joita terroristijärjestöt ja puolisotilaalliset järjestöt, kuten Isis/Da’esh ja Boko Haram, kohdistavat siviileihin ja erityisesti naisiin ja lapsiin; tuomistee kulttuuriperinnön yleisen ja laajan tuhoamisen ja kehottaa tukemaan asiaan liittyviä toimia erilaisilla YK:n foorumeilla;

  22.  kehottaa EU:ta kannustamaan kaikkia valtioita asettamaan ihmisoikeudet kehityspolitiikkansa keskiöön ja panemaan täytäntöön YK:n vuonna 1986 antaman julistuksen oikeudesta kehitykseen; pitää myönteisenä, että ihmisoikeusneuvosto nimitti äskettäin oikeutta kehitykseen käsittelevän erityisraportoijan, jonka toimeksiantoon kuuluu edistää, suojella ja toteuttaa oikeutta kehitykseen kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja muiden kansainvälisten kehitysyhteistyösopimusten yhteydessä; korostaa, että kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien on oltava keskeisenä osatekijänä Agenda 2030 -toimintaohjelman kaikkien tavoitteiden ja alatavoitteiden saavuttamisessa; panee tyytyväisenä merkille oikeutta ruokaan käsittelevän erityisraportoijan viimeisimmän raportin, jossa tarkastellaan muun muassa torjunta-aineiden käytön vaikutusta ihmisoikeuksiin, ja hyväksyy sen suositukset;

  23.  kehottaa EU:ta edelleen edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa ja tukemaan aktiivisesti YK:n tasa-arvojärjestön työtä sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koskevia aloitteita toiminnassaan ja ohjelmissaan; kehottaa jatkamaan tukitoimenpiteitä, joilla tehostetaan naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja kaikenlaisen tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän, myös sukupuoleen perustuvan väkivallan, poistamista; kehottaa painokkaasti EU:ta edistämään alueiden rajat ylittäviä aloitteita naisten oikeuksien edistämiseksi, suojelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä Pekingin toimintaohjelman ja kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman täysimääräisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ja kehottaa sitoutumaan tässä yhteydessä edelleen perhesuunnittelun, äitiysterveyden, ehkäisyn ja turvallisen abortin helpon ja esteettömän saatavuuden edistämiseen sekä kaikkien seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumiseen;

  24.  muistuttaa, että EU on sitoutunut ihmisoikeuksien ja sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamiseen naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien YK:n turvallisuusneuvoston uraauurtavien päätöslauselmien 1325 (2000) ja 1820 (2008) mukaisesti; kehottaa EU:ta tukemaan kansainvälisellä tasolla sitä, että naisten osallistumisesta konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisemiseen, rauhanturvaoperaatioihin, humanitaarisen avun antamiseen sekä konfliktien jälkeiseen jälleenrakennukseen ja kestävään sovintoon syntyvä lisäarvo tunnustetaan;

  25.  kehottaa EU:ta edelleen edistämään lasten oikeuksia, erityisesti varmistamalla osaltaan lapsille veden, jätevesihuollon, terveydenhoidon ja koulutuksen saatavuuden, myös konfliktialueilla ja pakolaisleireillä, sekä edistämällä lapsityövoiman käytön, lapsisotilaiden värväyksen, vapaudenriiston, kidutuksen, ihmiskaupan, lapsi- ja pakkoavioliittojen, seksuaalisen hyväksikäytön ja naisten sukuelinten silpomisen kaltaisten haitallisten käytäntöjen lopettamista; kehottaa tukemaan ja tehostamaan YK:n välityksellä toteutettavia kansainvälisiä toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten käyttäminen aseellisissa konflikteissa sekä reagoimaan tehokkaammin vaikutuksiin, joita konflikteista ja niiden jälkeisistä tilanteista aiheutuu naisille ja tytöille; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita noudattamaan lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja sitoumuksiaan, jotta voidaan turvata kaikkien lasten oikeudet niiden lainkäyttöalueella heidän oikeudellisesta asemastaan riippumatta ja ilman minkäänlaista syrjintää; kehottaa Yhdysvaltoja ainoana valtiona, joka ei vielä ole ratifioinut lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta, liittymään tähän sopimukseen pikimmiten;

  26.  kehottaa valtioita edistämään vammaisten henkilöiden oikeuksia, myös heidän tasavertaista osallistumistaan ja sosiaalista osallisuuttaan; kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista;

  27.  kehottaa EU:ta työskentelemään kumppaniensa kanssa, jotta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat voitaisiin panna täytäntöön, ja myös kannustamaan yhä useampia valtioita hyväksymään kansallisia toimintasuunnitelmia ja osallistumaan YK:n työryhmien ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston toimintalinjoihin; pitää myönteisenä EU:n ja sen useiden jäsenvaltioiden osallistumista hallitustenvälisen työryhmän lokakuussa 2016 pitämään istuntoon, jossa käsiteltiin yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan YK:n sitovan sopimuksen osatekijöitä; panee tyytyväisenä merkille hallitustenvälisen työryhmän puheenjohtajan/esittelijän raportin, joka esitellään ihmisoikeusneuvoston tulevassa istunnossa; kehottaa jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan rakentavasti työryhmän lokakuussa 2017 pidettävään kolmanteen istuntoon ja osallistumaan aktiivisesti keskusteluihin keskeisistä osatekijöistä, esimerkiksi ehdotetun YK-sopimuksen suhteesta kauppasopimuksiin, due diligence -prosessin soveltamisesta ihmisoikeuksien toteutumiseen, täytäntöönpanosta ja oikeussuojakeinojen saatavuudesta sekä yritysten roolista sopimuksen laadinnassa;

  28.  kehottaa EU:ta tuomaan YK:n foorumeilla esiin muun muassa yritysten harjoittaman maananastuksen ja maahan liittyvien oikeuksien puolustajien sekä ympäristöaktivistien kohtelun, sillä heihin kohdistetaan usein kostotoimia ja uhkailua, ahdistelua, mielivaltaisia pidätyksiä, hyökkäyksiä ja murhia;

  29.  pitää myönteisenä pakolaisista ja muuttajista annettua YK:n New Yorkin julkilausumaa, jossa käsiteltiin laajoja pakolais- ja muuttoliikevirtoja ja joka johti pakolaisten tilanteeseen reagoimista koskevaa kokonaisvaltaista kehystä (CRR) koskevan aloitteen hyväksymiseen, sekä muuttajia ja pakolaisia koskevaa sitoumusta, jonka tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, ottaa huomioon erityistarpeet, torjua rasismia ja muukalaisvihaa sekä ihmiskauppaa, varmistaa yhdenvertainen tunnustaminen ja suojelu lain edessä sekä taata osallisuus kansallisissa kehityssuunnitelmissa; kehottaa kaikkia asiaankuuluvia osapuolia varmistamaan poliittisen osallistumisen, rahoituksen ja yhteisvastuulliset käytännön teot pakolaisia ja muuttajia koskevan YK:n New Yorkin julkilausuman tukemiseksi ja toteaa, että muuttoliikekysymystä olisi edelleen tarkasteltava maailmanlaajuisesti eikä vain Euroopan mittakaavassa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan johtoaseman näissä kansainvälisissä pyrkimyksissä ja ennen kaikkea pitämään kansainvälisestä oikeudesta johtuvien velvoitteidensa mukaisesti kiinni sitoutumisestaan turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, muuttajien ja kaikkien kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden, erityisesti naisten, lasten ja haavoittuvien ryhmien, kuten vammaisten henkilöiden, oikeuksien suojeluun; varoittaa, että keskittymällä ensisijaisesti sellaisiin kysymyksiin kuin rajavalvontaan ja palautuksiin kolmansiin maihin, joissa ihmisoikeustilanne on surkea, EU ja se jäsenvaltiot uhkaavat heikentää näitä ohjaavia periaatteita ja vaarantaa näin uskottavuutensa kansainvälisillä ihmisoikeusfoorumeilla ja etenkin YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

  30.  muistuttaa, että muuttajien palauttaminen voi tapahtua ainoastaan täysin heidän oikeuksiaan kunnioittaen ja vain silloin, kun heidän oikeuksiensa suojelu taataan heidän omassa maassaan; kehottaa hallituksia lopettamaan maahantulijoiden, alaikäiset mukaan luettuina, mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot; kehottaa kaikkia valtioita toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä pakolais- ja muuttajalasten edun turvaamiseksi lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisesti ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla lujitetaan lastensuojelujärjestelmiä, mukaan luettuna sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattiryhmien koulutus, sekä tekemään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa; kehottaa jälleen kaikkia valtiota, EU:n jäsenvaltiot mukaan lukien, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista;

  31.  pitää myönteisenä ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä; panee hyvin huolestuneena merkille, että biologisen monimuotoisuuden väheneminen heikentää monenlaisten ihmisoikeuksien toteuttamista, mikä koskee esimerkiksi oikeutta elämään, terveyteen ja veteen ja vaikuttaa erityisesti kaikkein haavoittuvimpiin ryhmiin, muun muassa alkuperäiskansoihin; kehottaa EU:ta tukemaan YK:n ihmisoikeusneuvoston lisätoimia tällä alalla, sillä se on erittäin tärkeä ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta;

  32.  toteaa jälleen olevansa huolestunut suurten urheilutapahtumien isännyyden myöntämisestä maille, joiden ihmisoikeustilanne on erittäin huono, sekä tällaisten tapahtumien aiheuttamista ihmisoikeusloukkauksista, kuten pakkohäädöistä ilman asukkaiden kuulemisia tai heille maksettavia korvauksia, haavoittuvien ryhmien, kuten lasten ja siirtotyöläisten, hyväksikäytöstä sekä tällaiset rikkomukset esiin tuovien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden vaientamisesta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään YK:n ihmisoikeusneuvostossa alueiden rajat ylittävää aloitetta urheilusta ja ihmisoikeuksista, jotta voidaan ottaa käyttöön suojamekanismeja kaikkien suuriin urheilutapahtumiin liittyvien ihmisoikeusloukkausten estämiseksi, seuraamiseksi ja korjaamiseksi;

  33.  korostaa pitävänsä tärkeänä, että edistetään ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

  34.  korostaa tarvetta omaksua oikeusperustainen lähestymistapa ja sisällyttää ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikkiin EU:n toimintapolitiikkoihin, mukaan luettuina kauppaa, investointeja, julkisia palveluja, kehitysyhteistyötä ja muuttoliikettä koskeva politiikka sekä unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka;

  35.  muistuttaa, että sisäinen ja ulkoinen johdonmukaisuus ihmisoikeuksissa on välttämätöntä, jotta EU:n ihmisoikeuspolitiikka sen suhteissa kolmansiin maihin olisi uskottavaa, ja kehottaa EU:ta täyttämään tältä osin sitoumuksensa;

  Maakohtaiset painopistealat

  Valko-Venäjä

  36.  on erittäin huolissaan siitä, että Valko-Venäjällä rajoitetaan edelleen sananvapautta sekä yhdistymisvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta; tuomitsee riippumattomien ja oppositiota edustavien toimittajien sekä ihmisoikeusaktivistien häirinnän ja pidätykset; tuomitsee kuolemanrangaistuksen jatkuvan käytön; kehottaa uusimaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ihmisoikeusneuvoston 35. istunnossa ja kehottaa Valko-Venäjän hallitusta tekemään täysimääräisesti yhteistyötä erityisraportoijan kanssa ja sitoutumaan kauan kaivattuihin uudistuksiin ihmisoikeuksien suojelemiseksi, myös panemalla täytäntöön erityisraportoijan ja muiden ihmisoikeusmekanismien antamat suositukset;

  Burundi

  37.  ilmaisee erittäin syvän huolensa Burundin poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä; tuomitsee maassa vuodesta 2015 lähtien tapahtuneet väkivaltaisuudet, jotka ovat johtaneet kuolemiin, kidutukseen, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, kuten joukkoraiskauksiin, tuhansien ihmisten häirintään ja vangitsemiseen ja satojentuhansien burundilaisten pakkosiirtoihin sekä lehdistön- ja sananvapauden loukkauksiin; tuomitsee yleisen rankaisemattomuuden tällaisista teoista; tukee Cotonoun sopimuksen 96 artiklan nojalla aloitettujen neuvottelujen epäonnistumisen jälkeen tehtyä neuvoston päätöstä keskeyttää Burundin hallinnolle myönnetty suora rahoitustuki, myös budjettituki, mutta säilyttää täysimääräinen taloudellinen tuki väestölle sekä humanitaarinen apu suorien kanavien kautta; tukee täysin Burundia käsittelevän tutkintakomission perustamista selvittämään ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten väitettyjä tekijöitä maassa täydellisen vastuuvelvollisuuden takaamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Burundia koskevaa yhteistä julkilausumaa, jossa asetetaan kyseenalaiseksi maan jäsenyys ihmisoikeusneuvostossa, jos se ei ryhdy täyteen yhteistyöhön tutkintakomission sekä neuvoston ja sen mekanismien kanssa, toimi rakentavasti tutkintakomission kanssa tai käsittele vakavia ihmisoikeusongelmia; kehottaa Burundin viranomaisia harkitsemaan uudelleen päätöstään vetäytyä Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta;

  Korean demokraattinen kansantasavalta

  38.  ilmaisee syvän huolestuneisuutensa Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteen jatkuvasta heikkenemisestä; toteaa, että Kim Jong Unin velipuoli Kim Jong Nam kuoli Kuala Lumpurin lentoasemalla 13. helmikuuta 2017 ja saatujen tietojen mukaan hänen surmaamiseensa käytettiin VX-hermomyrkkyä, joka on yksi tappavimmista kansainvälisesti kielletyistä hermomyrkyistä; kehottaa käynnistämään kansainvälisen tutkinnan kuoleman olosuhteista; kehottaa Pohjois-Korean hallitusta täyttämään niihin ihmisoikeussopimuksiin, joiden osapuolena se on, perustuvat velvoitteensa ja varmistamaan, että humanitaariset järjestöt, riippumattomat ihmisoikeustarkkailijat ja Pohjois-Korean ihmisoikeustilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija pääsevät maahan ja voivat luottaa maan viranomaisten yhteistyöhön; kehottaa Pohjois-Koreaa sallimaan sananvapauden ja lehdistönvapauden kansallisille ja kansainvälisille tiedotusvälineille sekä sensuroimattoman pääsyn internetiin kansalaisilleen; tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen järjestelmällisen ja laajamittaisen käytön Pohjois-Koreassa; kehottaa Pohjois-Korean hallitusta keskeyttämään kaikkien teloitusten täytäntöönpanon siinä tarkoituksessa, että kuolemanrangaistus lakkautetaan lähitulevaisuudessa; vaatii, että Pohjois-Koreassa tehdyistä ihmisyyden vastaisista rikoksista eniten vastuussa olevat henkilöt joutuvat vastaamaan teoistaan ja saatetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen ja että heille määrätään kohdennettuja pakotteita; tuomitsee jyrkästi ydinkokeet tarpeettomana ja vaarallisena provokaationa sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisina samoin kuin vakavana uhkana Korean niemimaan ja Koillis-Aasian alueen rauhalle ja vakaudelle; pyytää uusimaan erityisraportoijan toimeksiannon; pyytää esittämään asiantuntijaryhmän raportin YK:n yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle; suosittaa, että päätöslauselmaan sisällytetään asiantuntijaryhmän raportista keskeisiä vastuuvelvollisuutta koskevia suosituksia, joita ovat Soulin edustuston valmiuksien vahvistaminen tutkintaa ja syytteeseenpanoa koskevalla asiantuntemuksella sekä rikosoikeuden asiantuntijan nimittäminen askeleena kohti vastuuvelvollisuuden toteuttamista;

  Kongon demokraattinen tasavalta

  39.  tuomitsee ihmisoikeusloukkaukset, joihin turvallisuusjoukot syyllistyvät Kongon demokraattisessa tasavallassa ilman mitään seuraamuksia, ja kehottaa saattamaan syylliset vastuuseen; kehottaa neuvostoa harkitsemaan olemassa olevien rajoittavien toimenpiteiden, kuten EU:n kohdennettujen pakotteiden, jatkamista, muun muassa väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja Kongon demokraattisen tasavallan demokratiaprosessin vaarantamisesta vastuussa olevien henkilöiden matkustuskieltojen ja varojen jäädyttämisen jatkamista Cotonoun sopimuksen määräysten mukaisesti, jos väkivaltaisuudet jatkuvat; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia panemaan täytäntöön joulukuussa 2016 aikaansaadun sopimuksen ja pitämään vaalit joulukuuhun 2017 mennessä kansainvälisten toimijoiden tuella; muistuttaa, että Suurten järvien alueen vakaus on suuri huolenaihe ja erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosien ihmisoikeustilanne ja muun muassa seksuaalinen väkivalta aiheuttavat vakavaa huolta; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa tarkkailemaan edelleen Kongon demokraattista tasavaltaa, kunnes maassa on pidetty vaalit ja se on siirtynyt demokratiaan, ja kannustaa ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa tiedottamaan neuvostolle tarvittaessa Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta ja ryhtymään tarpeen mukaan tiukempiin toimiin;

  Egypti

  40.  ilmaisee vakavan huolensa Egyptin ihmisoikeustilanteen jatkuvasta huonontumisesta, muun muassa kansalaisyhteiskunnan liikkumatilan voimakkaasta kutistumisesta ja etenkin naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien sekä muiden toisinajattelevien rajuotteisesta vaientamisesta ja sananvapauden puuttumisesta; ilmaisee huolensa myös erittäin ankarasta kansalaisjärjestöjä koskevasta laista, jonka Egyptin parlamentti hyväksyi vuonna 2016 ja joka loukkaa vakavasti perustuslaissa taattua oikeutta yhdistymisvapauteen sekä Egyptin lukuisia kansainvälisiä oikeudellisia sitoumuksia sen vaalimiseksi; tähdentää, että Egyptin hallituksen on pikaisesti puututtava kidutukseen, tahdonvastaisiin katoamisiin ja sellikuolemiin, jotka ovat yleisiä maassa; kehottaa EU:ta tekemään ihmisoikeusneuvostossa aloitteen maakohtaisesta päätöslauselmasta;

  Georgian alueet Abhasia ja Tskhinvali/Etelä-Ossetia

  41.  on edelleen huolissaan sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä siitä, ettei miehitetyille Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian alueille, joilla ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen yleisiä, päästetä ihmisiä; kehottaa vahvistamaan ihmisten välisiä yhteyksiä Georgian hallinnassa olevien alueiden ja kahden miehitetyn alueen välillä; kehottaa kunnioittamaan täysimääräisesti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sekä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen loukkaamattomuutta; korostaa, että pakolaisten ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden on voitava palata turvallisesti ja arvokkuutensa säilyttäen pysyville asuinseuduilleen; kehottaa Georgian hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä UPR-prosessissa esitettyjen suositusten seurannan ja täytäntöönpanon varmistamiseksi;

  Iran

  42.  kehottaa Irania tekemään täysipainoista yhteistyötä kaikkien YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa ja pyrkimään toimillaan siihen, että muun muassa UPR-prosessin yhteydessä esitettyjä suosituksia sovelletaan, sallimalla kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen vierailut tehtäviensä hoitamiseksi; kehottaa Iranin hallitusta käsittelemään merkittäviä huolenaiheita, joita on nostettu esiin YK:n erityisraportoijan ja YK:n pääsihteerin raporteissa Iranin ihmisoikeustilanteesta, sekä ryhtymään toimiin YK:n yleiskokouksen päätöslauselmissa esitettyjen kehotusten johdosta; panee huolestuneena merkille, että Iranissa teloitetaan kuolemanrangaistuksen nojalla eniten ihmisiä maailmassa asukaslukuun suhteutettuna; vaatii Irania julistamaan kuolemanrangaistuksen käyttöä koskevan moratorion; vaatii vapauttamaan kaikki poliittiset vangit;

  Myanmar/Burma

  43.  on erittäin huolissaan tiedoista, joiden mukaan pohjoisessa Rakhinen osavaltiossa on ollut väkivaltaisia yhteenottoja, ja pitää valitettavana ihmishenkien ja toimeentulomahdollisuuksien menettämistä ja suojan puuttumista sekä sitä, että saatujen tietojen mukaan Myanmarin/Burman asevoimat ovat syyllistyneet kohtuuttomaan voimankäyttöön, joka YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan saattaa olla rikos ihmisyyttä vastaan; kehottaa asevoimia ja turvallisuusjoukkoja lopettamaan välittömästi rohingya-väestön surmaamisen, häirinnän ja raiskaukset samoin kuin heidän kotiensa polttamisen; vaatii, että Myanmarin/Burman hallitus ja siviiliviranomaiset lopettavat välittömästi rohingya-vähemmistön syrjinnän ja erottelun; kehottaa turvaamaan rohingya-väestön oikeudet ja takaamaan kaikkien Myanmarin/Burman kansalaisten turvallisuuden ja tasa-arvon; pitää myönteisenä Myanmarin/Burman hallituksen päätöstä asettaa rauha ja kansallinen sovinto keskeiseksi tavoitteeksi; panee tyytyväisenä merkille Myanmarin/Burman hallituksen ilmoituksen Rakhinen osavaltiossa äskettäin tapahtuneita väkivaltaisuuksia käsittelevän tutkintakomission perustamisesta; korostaa tarvetta ryhtyä asianmukaisiin toimiin, jotta syylliset voidaan asettaa syytteeseen ja rikkomusten uhrit saavat asianmukaisen korvauksen kärsimistään vahingoista; kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta jatkamaan maan demokratisoimista sekä kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta, sananvapautta ja perusihmisoikeuksia; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Myanmaria/Burmaa käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon uusimista;

  Miehitetty palestiinalaisalue

  44.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ilmaisemaan ihmisoikeusneuvoston keskusteluissa ja päätöslauselmissa miehitetyistä palestiinalaisalueista pitävänsä valitettavana, että YK:n ihmisoikeuselinten, muun muassa vuoden 2014 Gazan konfliktia käsitelleen YK:n tutkintakomission, aikaisempia suosituksia ei ole pantu täytäntöön, että kaikkien osapuolten väitettyjen kansainvälisen oikeuden loukkausten tutkinnassa on tapahtunut vain vähäistä edistymistä ja että oikeuden ja korvausten saannin tiellä on lukuisia oikeudellisia, menettelyllisiä ja käytännön esteitä; kehottaa EU:ta ottamaan jälleen käyttöön ihmisoikeusneuvoston esityslistan 7 kohdan ja äänestämään puolesta käsiteltäessä vastuuvelvollisuutta koskevia päätöslauselmia, muun muassa ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmaa, jossa tuetaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kattavaa raporttia ja siinä ehdotettavia jatkotoimenpiteitä; kehottaa EU:ta tuomitsemaan pelottelun ja uhkaukset, joita kohdistetaan vastuuvelvollisuutta ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa edistäviin ihmisoikeuksien puolustajiin, sekä tuomitsemaan muut rajoittavat käytännöt ja lait, jotka vaikuttavat kansalaisjärjestöihin molemmilla puolilla; kehottaa EU:ta tukemaan tulevia ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmia siirtokunnista sekä kansainvälisen oikeuden loukkauksiin sekaantuneita yrityksiä koskevan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston vuotuisen tietokannan julkaisemista;

  Saudi-Arabia

  45.  muistuttaa ilmaisseensa jo aiemminkin huolensa järjestelmällisistä ihmisoikeusloukkauksista maassa, muun muassa ihmisoikeuksien puolustajien vastaisista sortotoimista sekä uskonnon- tai vakaumuksenvapauden ja naisten oikeuksien loukkauksista; pitää langetettujen kuolemanrangaistusten hälyttävää määrää tuomittavana sekä tuomitsee joukkoteloitukset ja kehottaa Saudi-Arabiaa keskeyttämään kuolemanrangaistuksen käytön; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan kaikki mielipidevangit, joihin kuuluu myös vuoden 2015 Saharov-palkinnon saaja Raif Badawi; kehottaa EU:ta seuraamaan tarkasti hänen tapaustaan; toteaa jälleen, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava sellaisten valtioiden keskuudesta, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa; vaatii Saudi-Arabian viranomaisia tekemään täysimääräisesti yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa; kehottaa EU:ta tukemaan Saudi-Arabian ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisedustajan viran perustamista;

  Etelä-Sudan

  46.  kehottaa kaikkia Etelä-Sudanin osapuolia lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, myös sellaiset, jotka ovat kansainvälisiä rikoksia, kuten laittomat teloitukset, etnisesti kohdennettu väkivalta, konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta, esimerkiksi raiskaukset samoin kuin sukupuoleen perustuva väkivalta, lasten värväys ja käyttö, tahdonvastaiset katoamiset sekä mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot; toteaa, että Etelä-Sudanin hallitus allekirjoitti etenemissuunnitelmaa koskevan sopimuksen 16. maaliskuuta 2016 ja on sen jälkeen selventänyt sitoumuksiaan muiden relevanttien sidosryhmien ottamisesta mukaan kansalliseen vuoropuheluun ja kaikkien sellaisten päätösten noudattamisen jatkamisesta, joita on tehty oppositio-osapuolten ja kansallisen vuoropuhelun ohjauskomiteana toimivan 7+7-mekanismin välillä; vaatii kaikkia osapuolia noudattamaan sitoumustaan ja kehottaa jatkamaan vuoropuhelua lopullisen tulitauon aikaansaamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan sitoutumistaan Afrikan unionin toimien tukemiseen, jotta Etelä-Sudaniin ja sen kansalle saataisiin rauha tiellä kohti sisäisesti uudistettua demokratiaa; ottaa huomioon, että YK on julistanut osaan maata nälänhädän; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita uusimaan ihmisoikeustoimikunnan toimeksiannon Etelä-Sudanissa ja vahvistamaan sen roolia ihmisoikeusloukkausten tutkinnassa ja seksuaalisen väkivallan kartoittamisessa; kannattaa sen suositusten sisällyttämistä YK:n yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle toimitettavaan raporttiin;

  Syyria

  47.  tuomitsee jyrkästi julmuudet ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin Assadin hallinnon joukot ovat syyllistyneet Venäjän ja Iranin tuella, sekä ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomukset, joihin ovat syyllistyneet valtiosta riippumattomat aseistetut terroristiryhmät ja erityisesti Isis/Da’esh, jonka rikoksia voidaan pitää kansanmurhana, sekä Jabhat Fateh al-Sham / al-Nusran rintama ja muut jihadistiryhmät; painottaa, että on tarpeen jatkaa kaikki osapuolet Syyriassa kattavaa tutkimusta kemiallisten aseiden käytöstä ja hävittämisestä, ja pitää valitettavana Venäjän ja Kiinan päätöstä estää YK:n turvallisuusneuvoston uusi päätöslauselma kemiallisten aseiden käytöstä; vaatii edelleen kaiken humanitaarisen avun esteetöntä pääsyä ja vastuuvelvollisuutta niille, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan; tukee EU:n aloitetta Syyrian tilanteen viemisestä Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi ja kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään toimiin tässä asiassa; kannattaa tutkintakomission työn jatkamista sekä kansainvälisen, puolueettoman ja riippumattoman mekanismin perustamista Syyriaan samoin kuin tutkintakomission valtuuttamista suorittamaan Aleppoa koskeva erityistutkimus, josta olisi raportoitava viimeistään ihmisoikeusneuvoston 34. istunnossa maaliskuussa 2017, ja pyytää esittämään raportin yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle;

  Ukraina

  48.  pitää valitettavana, että Venäjän jatkuvat voimatoimet ovat aiheuttaneet vakavan humanitaarisen tilanteen Donbassissa ja että ukrainalaisilta ja kansainvälisiltä humanitaarisilta järjestöiltä kielletään pääsy miehitetyille alueille; on syvästi huolissaan yli 1,5 miljoonan maan sisäisesti siirtymään joutuneen henkilön vaikeista humanitaarisista oloista; ilmaisee erittäin syvän huolensa konfliktiin liittyvästä jatkuvasta seksuaalisesta väkivallasta; on erittäin huolissaan erityisesti Krimin tataareihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla; korostaa, että Ukraina tarvitsee lisää EU:n tukea; vakuuttaa jälleen olevansa vahvasti sitoutunut Ukrainan itsemääräämisoikeuteen, itsenäisyyteen, yhtenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä sekä sen vapaaseen ja suvereeniin valintaan jatkaa lähentymistä kohti Eurooppaa; kehottaa kaikkia osapuolia välittömästi tavoittelemaan miehitetyn Krimin niemimaan rauhanomaista palauttamista Ukrainan oikeusjärjestelmän piiriin poliittisen vuoropuhelun avulla ja noudattaen täysin kansainvälistä oikeutta; tukee Venäjän vastaisten pakotteiden jatkamista, kunnes Minskin sopimus on pantu täysimääräisesti täytäntöön ja Krim on palautettu; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja neuvostoa vahvistamaan Venäjän federaatioon kohdistuvaa painostusta, jotta kansainvälisille järjestöille saadaan pääsy Krimille seuraamaan alueen ihmisoikeustilannetta, kun otetaan huomioon, että niemimaalla esiintyy perusvapauksien ja ihmisoikeuksien jatkuvia räikeitä loukkauksia, ja jotta pysyvät kansainväliset seurantamekanismit ja sopimuspohjaiset mekanismit saadaan toimintaan; kehottaa lisäksi panemaan Minskin sopimuksen täysimääräisesti täytäntöön; muistuttaa, että kaikki konfliktin osapuolet ovat velvollisia toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet valvonnassaan olevan siviiliväestön suojelemiseksi vihamielisyyksien seurauksilta; tukee ja kannustaa interaktiivista vuoropuhelua, jota ihmisoikeusneuvoston 34. istunnossa on tarkoitus käydä;

  Jemen

  49.  on erittäin huolissaan Jemenin katastrofaalisesta humanitaarisesta tilanteesta ja korostaa erityisesti Saudi-Arabian vastuuta tässä tilanteessa; tuomitsee siviilien ottamisen kohteeksi ja toteaa heidän joutuneen sotivien osapuolten välillä kestämättömään tilanteeseen, kun osapuolet rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta; korostaa, että lasten värvääminen ja käyttö aseellisissa konflikteissa on ehdottomasti kielletty ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla ja se saattaa olla sotarikos, jos kyseessä on alle 15-vuotiaiden lasten värvääminen; kehottaa kaikkia osapuolia välittömästi vapauttamaan nämä lapset; kehottaa kaikkia osapuolia lieventämään jännitteitä ja saamaan aikaan välittömän ja kestävän tulitauon, joka johtaa osallistavaan poliittiseen neuvotteluprosessiin ratkaisun löytämiseksi konfliktiin; tukee täysin YK:n Jemenin-erityislähettilään Ismaïl Ould Cheikh Ahmedin asiaan liittyviä ponnisteluja samoin kuin lokakuussa 2016 annetun ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 33/16, jossa pyydetään YK:ta työskentelemään kansallisen riippumattoman tutkintakomission kanssa, täytäntöönpanoa sekä tukee kaikkia toimia riippumattoman kansainvälisen tutkimuksen suorittamiseksi rankaisemattomuuden ilmapiirin murtamiseksi Jemenissä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan Alankomaiden johdolla laadittua yhteistä julkilausumaa, jossa ilmaistaan huolestuneisuus Jemenissä tapahtuvista rikkomuksista ja loukkauksista ja vaaditaan, että ne tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti; kannustaa ihmisoikeusvaltuutettua antamaan istuntojen välisten katsausten avulla ihmisoikeusneuvostolle säännöllisesti tietoa tutkimustensa tuloksista;

  Länsi-Sahara

  50.  kehottaa kunnioittamaan Länsi-Saharan kansan perusoikeuksia, yhdistymisvapaus, sananvapaus ja kokoontumisvapaus mukaan luettuina; vaatii vapauttamaan kaikki länsisaharalaiset poliittiset vangit; vaatii päästämään YK:n edustajat, parlamentin jäsenet, riippumattomat tarkkailijat, kansalaisjärjestöt ja lehdistön Länsi-Saharan alueelle; kehottaa YK:ta antamaan MINURSOlle ihmisoikeustoimeksiannon eri puolilla maailmaa toteutettavien muiden YK:n rauhanturvaoperaatioiden tavoin; tukee Länsi-Saharan konfliktin ratkaisemista oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla, joka perustuisi länsisaharalaisten itsemääräämisoikeuteen, ja YK:n asiaa koskevien päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan Länsi-Saharan tilanteen esiin Marokkoa koskevassa tulevassa UPR-istunnossa;

  o

  o  o

  51.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n 71. yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.