Procedūra : 2017/2598(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0189/2017

Pateikti tekstai :

B8-0189/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/03/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0089

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 464kWORD 61k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.542v01-00
 
B8-0189/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES prioritetų 2017 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP))


Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje 2017 m. (2017/2598(RSP))  
B8-0189/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir JT žmogaus teisių konvencijas bei jų fakultatyvius protokolus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 60/251, kuria įsteigiama Žmogaus teisių taryba (JT ŽTT),

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, Europos socialinę chartiją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijų,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 7 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant Europos Parlamento skubias 2016 m. rezoliucijas dėl Etiopijos, Šiaurės Korėjos, Indijos, Krymo, Honkongo, Kazachstano, Egipto, Kongo Demokratinės Respublikos, Pakistano, Hondūro, Nigerijos, Gambijos, Džibučio, Kambodžos, Tadžikistano, Vietnamo, Malavio, Bahreino, Mianmaro, Filipinų, Somalio, Zimbabvės, Ruandos, Sudano, Tailando, Kinijos, Brazilijos, Rusijos, Tibeto, Irako, Indonezijos, Centrinės Afrikos Respublikos, Burundžio, Nikaragvos, Kuveito ir Gvatemalos,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį, 18, 21, 27 ir 47 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. JT ŽTT metinę ataskaitą JT Generalinei Asamblėjai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių visuotinumo skatinimas ir apsauga yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio acquis sudedamoji dalis ir vienas iš Europos vienybės ir nedalumo kertinių pagrindų; kadangi pagarbos žmogaus teisėms aspektas turėtų būti numatytas visose ES politikos srityse;

B.  kadangi ES yra tvirtai įsipareigojusi žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos srityje laikytis daugiašališkumo principo ir bendradarbiauti su JT įstaigomis;

C.  kadangi reguliarios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT) sesijos, specialiųjų pranešėjų skyrimas, visuotinio periodinio vertinimo mechanizmas ir įgaliotieji ekspertai, sprendžiantys arba su konkrečios šalies padėtimi susijusius, arba teminius klausimus – visa tai padeda skatinti ir gerbti žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principą;

JT Žmogaus teisių taryba

1.  teigiamai vertina JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ad Al Husseino ir jo biuro (OHCHR) nuveiktą darbą; primena ES įsipareigojimą toliau remti ir ginti savo vientisumą, nepriklausomumą ir veikimą; teigiamai vertina vaidmenį, kurį OHCHR atliko skatindamas tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių mechanizmų bendradarbiavimą ir nustatydamas būdus, kaip sustiprinti „regioninių susitarimų“ vaidmenį atsižvelgiant į visuotinus žmogaus teisių standartus;

2.  laikosi nuomonės, kad JT ŽTT veiksmingumas ir patikimumas priklauso nuo jos narių tikro įsipareigojimo laikantis tarptautinių žmogaus teisių konvencijų, kuriomis skatinamas visuotinumas, nešališkumas, objektyvumas, nediskriminavimas, konstruktyvus dialogas ir bendradarbiavimas, saugoti visų šalių asmenis nuo bet kokių žmogaus teisių pažeidimų; atkreipia dėmesį į poreikį vengti JT ŽTT vykstančių diskusijų poliarizacijos ir ragina imtis konstruktyvaus dialogo;

3.  ragina valstybes suteikti prieigą nepriklausomiems OHCHR ekspertams, specialiesiems pranešėjams ar OHCHR ekspertams, kad jie galėtų ištirti tariamus žmogaus teisių pažeidimus ir konstruktyviomis priemonėmis ištaisyti situaciją, gerbti savo įsipareigojimus laikytis žmogaus teisių konvencijų ir pasiūlyti visapusišką bendradarbiavimą su JT ŽTT įgaliotaisiais ekspertais;

4.  ragina visas valstybes imtis konkrečių veiksmų, kad būtų veikiama atsižvelgiant į visuotinio periodinio vertinimo mechanizmo rekomendacijas ir kad būtų pašalinti trūkumai šiuo tikslu nustatant įgyvendinimo ir tolesnių priemonių taikymo mechanizmus, įskaitant nacionalinių veiksmų planų parengimą ir nacionalinių koordinavimo mechanizmų nustatymą;

5.  smerkia faktą, kad JT ŽTT toliau posėdžiauja šalys, kuriose daromi akivaizdūs sunkūs ir sistemingi žmogaus teisių pažeidimai, pvz., Saudo Arabija, Kinija ir šiuo metu Egiptas, ir dar kartą ragina ES valstybes nares paskelbti jų balsavimo JT ŽTT rezultatus; atsižvelgdamas į tai, ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti, kad vienoda teisių svarba būtų atspindėta joms balsuojant, ir balsuoti dėl JT ŽTT rezoliucijų remiantis turiniu, o ne šių tekstų autoriais;

6.  primena JT Generalinės Asamblėjos prievolę renkant JT ŽTT narius atsižvelgti į tai, ar kandidatai laikosi žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos, teisinės valstybės ir demokratijos principų; teigiamai vertina JT ŽTT sprendimą prašyti, kad JT ŽTT patariamasis komitetas parengtų pažangos sudarant regioninius ir subregioninius susitarimus dėl žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos vertinimo ataskaitą; ragina ES ir jos valstybes nares apmąstyti vienodą teisių ir jų balsavimo modelių svarbą ir šiuo atžvilgiu pagerinti ES pozicijų koordinavimą; primygtinai prašo, kad ES kalbėtų vieningai ir susitartų dėl bendros ES pozicijos tais atvejais, kai reikia balsuoti JT ŽTT;

7.  pakartoja, jog svarbu užtikrinti, kad ES, siekdama didinti savo patikimumą, aktyviai ir nuosekliai bendradarbiautų su visais JT žmogaus teisių mechanizmais, visų pirma su Trečiuoju komitetu, Generaline Asamblėja ir JT ŽTT; remia Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), ES delegacijų Niujorke ir Ženevoje ir valstybių narių pastangas toliau didinti ES pozicijos žmogaus teisių klausimais Jungtinėse Tautose nuoseklumą;

Teminiai prioritetai

8.  pabrėžia žmogaus teisių NVO ir gynėjų vaidmenį skatinant ir saugant žmogaus teises; atkreipia dėmesį į tai, kad turi būti saugomas kiekvienas žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių išraiškos aspektas, įskaitant tokią apsaugą atsižvelgiant į naujas technologijas; pritaria JT ŽTT, kad pranešimai apie grasinimus ir represijas pilietinės visuomenės organizacijų ir NVO nariams, kurie bendradarbiavo su JT ŽTT, įskaitant jos įgaliotuosius ekspertus ir visuotinio periodinio vertinimo mechanizmo procesą, kelia nerimą;

9.  išreiškia savo didelį susirūpinimą dėl įvairių, vis dažnėjančių bandymų mažinti veiksmų erdvę pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių gynėjams, įskaitant kovos su terorizmu įstatymų priėmimą; smerkia bet kokį smurtinį, priekabiavimo, bauginimo ar persekiojimo veiksmą, kuris yra nukreiptas prieš žmogaus teisių gynėjus, pranešėjus apie pažeidimus, žurnalistus ar tinklaraštininkus, nesvarbu, ar jie veikia internete ar naudodami spausdintines žiniasklaidos priemones; ragina visas valstybes kurti ir užtikrinti saugią ir palankią aplinką, kurioje NVO, pilietinė visuomenė, žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai, visų pirma moterys ir vaikai, aplinkos apsaugos aktyvistai ir pažeidžiamų grupių nariai, pvz., LGBTI asmenys, galėtų veikti nepriklausomai ir netrukdomi; dar kartą ragina valstybes nares, kurios priėmė nepriklausomų žmogaus teisių organizacijų veiklą ribojančius įstatymus, juos panaikinti ir panaikinti visas kitas jiems taikomas represines priemones, įskaitant kelionių draudimus ir turto įšaldymą;

10.  mano, kad laisva, nepriklausoma ir nešališka žiniasklaida yra vienas esminių demokratinės visuomenės, kurioje atviros diskusijos atlieka labai svarbų vaidmenį, pagrindų; remia prašymą paskirti JT generalinio sekretoriaus specialųjį atstovą žurnalistų saugumo klausimais; ragina ES visuose tarptautiniuose forumuose kelti klausimus, susijusius su žodžio laisve internete, skaitmeninėmis laisvėmis ir laisvo ir atviro interneto svarba; ragina mažinti skaitmeninę atskirtį ir suteikti neribotą prieigą prie informacijos ir komunikacijos, taip pat užtikrinti necenzūruojamą prieigą prie interneto; šiuo atžvilgiu pakartoja savo raginimą ES naudoti nemokamą ir atvirąją programinę įrangą, taip pat skatinti kitus subjektus tai daryti, nes tokia programinė įranga suteikia didesnį saugumą ir ja labiau užtikrinamos žmogaus teisės;

11.  primena, kad susirinkimų ir asociacijų laisvė tolia pažeidinėjama visame pasaulyje; palankiai vertina specialiojo pranešėjo taikaus susirinkimų ir asociacijų teisės klausimais Mainos Kiai’aus darbą; ragina visas valstybes tinkamai atsižvelgti į specialiojo pranešėjo pranešimus;

12.  primygtinai ragina visas valstybes skubiai ratifikuoti Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto (TESKTP) fakultatyvius protokolus, kuriais nustatomi skundų ir užklausų nagrinėjimo mechanizmai;

13.  prieštarauja bet kokios rūšies diskriminacijai ir persekiojimui remiantis bet kokiu pagrindu, įskaitant rasę, odos spalvą, kalbą, religiją ar tikėjimą, lytinę tapatybę ir lytinę orientaciją, socialinę kilmę, kastą, kilmę, amžių arba negalią; remia ES bendradarbiavimą su įgaliotaisiais ekspertais, įskaitant naują nepriklausomą ekspertą apsaugos nuo smurto ir diskriminacijos dėl lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais; ragina ES toliau aktyviai skatinti lygybę ir nediskriminavimą, ir kovoti su smurtu prieš visus asmenis ir su jų diskriminavimu;

14.  reiškia savo susirūpinimą dėl to, kad dauguma asmenų (pavieniui ar kolektyviai) kenčia dėl savo teisės laisvai išpažinti religiją ar tikėjimą pažeidimų, kuriuos vykdo valstybės ir nevalstybiniai subjektai, nes tokie pažeidimai sukelia diskriminaciją, nelygybę ir stigmatizavimą; primena, kad reikia kovoti su netolerancija ir diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, siekiant užtikrinti pagarbą kitoms susijusioms žmogaus teisėms, pvz., žodžio laisvei; ragina ES dirbti siekiant užtikrinti didesnę religinių ir etninių mažumų apsaugą nuo persekiojimo ir smurto ir panaikinti įstatymus, kuriais kriminalizuojama šventvagystė ir apostazė ir kurie naudojami kaip religinių ir etninių mažumų ir netikinčių asmenų persekiojimo pretekstas; ragina remti specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo laisvės klausimais darbą;

15.  griežtai ragina ES toliau laikytis visiško mirties bausmės netoleravimo požiūrio ir ragina ES toliau siekti stiprinti tarpregioninę paramą būsimai JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijai dėl mirties bausmės moratoriumo; teigiamai vertina 2015 m. Madagaskaro, Fidžio, Surinamo ir Kongo Respublikos sprendimą panaikinti mirties bausmę dėl visų nusikaltimų; apgailestauja, kad mirties bausmė grąžinta daugumoje šalių, įskaitant Bahreiną, Kuveitą, Baltarusiją, Bangladešą, Indiją, Omaną, Pietų Sudaną, Indoneziją ir Čadą; toliau smerkia pranešimus apie didėjantį mirties nuosprendžių skaičių, kurių daugiausiai priimama Kinijoje, Egipte, Irane, Nigerijoje, Pakistane ir Saudo Arabijoje; primena šių valstybių valdžios institucijoms, kad šios valstybės yra Vaiko teisių konvencijos šalys, o pagal šią konvenciją griežtai draudžiama skirti mirties bausmę už nusikaltimus, kuriuos padarė jaunesni nei 18 metų asmenys; griežtai smerkia padažnėjusį mirties bausmės skyrimą už su narkotikais susijusias nusikalstamas veikas ir ragina panaikinti mirties bausmės naudojimą ir neatidėliotinų mirties bausmių skyrimą už tokias nusikalstamas veikas; reiškia savo didelį susirūpinimą dėl pastaraisiais mėnesiais Filipinų prezidento R. Dutertės leidimo įvykdyti tūkstančius mirties bausmių be teismo, taip pat dėl Filipinų parlamento balsavimo, kuriuo pritarta mirties bausmės už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotikais, grąžinimui po to, kai šalis pirmoji regione 2007 m. panaikino mirties bausmę;

16.  primygtinai ragina ES kalbėti atvirai ir remti JT darbą, kuriuo siekiama panaikinti kankinimą ir kitą žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba baudimą, masinį mirties bausmių vykdymą ir mirties bausmes už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotikais, ir prašo EIVT visų lygių dialoguose ir forumuose ES vardu imtis veiksmų, siekiant kovoti su neatidėliotinai vykdomomis mirties bausmėmis, kankinimu ir kitu netinkamu elgesiu, kaip nustatyta trečiosioms šalims skirtose ES politikos rekomendacijose dėl kankinimo ir kito žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo; ragina visuotinai ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti JT Konvenciją prieš kankinimą ir jos fakultatyvųjį protokolą; pažymi, kad labai svarbu remti kankinimo prevenciją, įskaitant pagal fakultatyvų protokolą sukurtų nacionalinių prevencinių mechanizmų stiprinimą, ir užtikrinti nuolatinę paramą kankinimo aukų reabilitacijai;

17.  reiškia savo didelį susirūpinimą dėl to, kad visame pasaulyje toliau vykdomi sunkūs žmogaus teisių pažeidimai ir jomis piktnaudžiaujama; tvirtai remia Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT), kaip pagrindinę instituciją, kuri, remdamasi papildomumo principu, užtikrina nusikaltėlių patraukimą atsakomybėn ir padeda aukoms pasiekti teisingumą genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų bylose; ragina visas šalis remti TBT kasdienę veiklą teikiant politinę, diplomatinę, finansinę ir logistinę paramą; ragina ES toliau stiprinti TBT darbą; ragina užmegzti tvirtą dialogą su TBT, JT ir jos agentūromis, ir JT Saugumo Taryba ir su jais bendradarbiauti; apgailestauja, kad tam tikros Afrikos šalys nusprendė pasitraukti iš TBT, tačiau teigiamai vertina tai, kad šį sprendimą panaikino dvi iš trijų susijusių šalių, ir ragina likusią šalį dar kartą apsvarstyti savo sprendimą; ragina visas JT valstybes nares prisijungti prie TBT, kuo greičiau ratifikuojant Romos statutą, įskaitant Kampalos pakeitimus;

18.  mano, kad valstybės turėtų dėti visas įmanomas pastangas kovojant su nebaudžiamumu ir užtikrinti, kad tarptautinių nusikaltimų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų vykdytojai negalėtų pasinaudoti jokiu saugiu prieglobsčiu, įskaitant prieglobstį nacionaliniu lygmeniu, šiuo tikslu priimant nuostatas dėl universalios jurisdikcijos ir jos įgyvendinimo;

19.  smerkia, kad visuotinai paplitusį tarptautinės humanitarinės teisės nesilaikymą, ir reiškia didelį susirūpinamą dėl didėjančio civilių aukų per ginkluotus konfliktus skaičiaus didėjimo ir dėl padažnėjusių mirtinų išpuolių prieš ligonines, mokyklas, humanitarinius konvojus ir kitus civilinius taikinius; primygtinai prašo, kad JT ŽTT posėdžiuose dėl padėties konkrečiose šalyse ir susijusiose pagal visuotinio periodinio vertinimo mechanizmą rengiamose ataskaitose būtų tinkamai atsižvelgiama į tokius pažeidimus;

20.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad ginkluoti bepiločiai orlaiviai naudojami nesilaikant tarptautinės teisinės sistemos; ragina ES ir jos valstybes nares sukurti tarptautinę sistemą dėl ginkluotų bepiločių orlaivių naudojimo, kurioje būtų laikomasi žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės ir sprendžiami tokie klausimai kaip teisinė sistema, proporcingumas, atskaitomybė, civilių apsauga ir skaidrumas; dar kartą ragina ES ir jos valstybes nares įtraukti ginkluotus bepiločius orlaivius ir visiškai autonomiškus ginklus į susijusius Europos ir tarptautinius nusiginklavimo ir ginklų kontrolės mechanizmus, ir ragina valstybes nares bendradarbiauti su šiais kontrolės mechanizmais ir juos stiprinti;

21.  kuo griežčiausiai smerkia nuolatinius teroristinių arba sukarintų organizacijų, pvz., grupuotės ISIS („Da‘esh“) ir „Boko Haram“, civilių, ypač moterų ir vaikų, žmogaus teisių pažeidimus. smerkia veiksmų, kuriais naikinamas kultūros paveldas, pasikartojimą ir mastą, ir ragina remti atitinkamas pastangas įvairiuose JT forumuose;

22.  ragina, kad ES skatintų visas valstybes savo atitinkamose vystymosi politikos srityse daugiausia dėmesio skirti žmogaus teisėms ir įgyvendinti 1986 m. JT Deklaraciją dėl teisės į vystymąsi; teigiamai vertina neseniai paskirtą JT ŽTT specialųjį pranešėją teisės į vystymąsi klausimais, kurio įgaliojimai apima teisės į vystymąsi skatinimą, apsaugą ir įgyvendinimą atsižvelgiant į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir kitus tarptautinius susitarimus dėl vystomojo bendradarbiavimo; atkreipia dėmesį į tai, kad visų asmenų žmogaus teisės privalo būti įtrauktos į visus Darbotvarkės iki 2030 m. tikslus ir uždavinius; teigiamai vertina naujausią specialiojo pranešėjo pranešimą dėl teisės į maistą, kuriame, be kita ko, nagrinėjamas pesticidų naudojimo poveikis žmogaus teisėms, ir pritaria šiame pranešime pateiktoms rekomendacijoms;

23.  ragina ES toliau didinti moterų ir vyrų lygybę ir savo veikloje bei programose aktyviai remti JT darbą rengiant moterų ir lyčių lygybės integravimo iniciatyvas; ragina nuolat remti priemones, kuriomis stiprinamas moterų ir mergaičių įgalėjimas ir visų formų smurto prieš moteris ir mergaites, įskaitant smurtą dėl lyties, ir visų formų moterų ir mergaičių diskriminacijos panaikinimas; primygtinai prašo, kad ES skatintų tarpregionines iniciatyvas, kuriomis skatinamos, saugomos ir įgyvendinamos moterų teisės ir visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintų Pekino veiksmų platformą ir Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais (TKGVK) veiksmų programą, ir šiomis aplinkybėmis toliau būtų įsipareigojusi skatinti lengvą ir netrukdomą prieigą prie šeimos planavimo, motinų sveikatos, kontracepcijos ir saugaus nėštumo nutraukimo paslaugų, ir lytinių ir reprodukcinių teisių įvairovės;

24.  primena ES įsipareigojimą žmogaus teisių ir lyties aspekto klausimus aptarti pagal šioje srityje svarbias JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 (2000 m.) ir Nr. 1820 (2008 m.) dėl moterų, taikos ir saugumo; ragina ES tarptautiniu lygiu siekti, kad būtų pripažįstama pridėtinė vertė, kurią teikia moterų dalyvavimas užkertant kelią konfliktams ir juos sprendžiant, taikos kūrimo operacijose, teikiant humanitarinę pagalbą, vykdant atstatymą po konfliktų ir užtikrinant ilgalaikį susitaikymą;

25.  ragina ES toliau remti vaikų teises, visų pirma padedant užtikrinti vaikų prieigą prie vandens, sanitarinių sąlygų, sveikatos priežiūros ir švietimo, įskaitant tokios prieigos užtikrinimą konflikto zonose ir pabėgėlių stovyklose, ir panaikinant vaikų darbą, vaikų ėmimą į karo tarnybą, laisvės atėmimą, kankinimą, neteisėtą prekybą, vaikų, ankstyvas ir priverstines santuokas, seksualinį išnaudojimą ir žalingą praktiką, pvz., lyties organų žalojimą; ragina imtis priemonių, kuriomis būtų remiamas ir stiprinamas JT tarptautinės pastangos, siekiant nutraukti vaikų naudojimą ginkluotuose konfliktuose ir veiksmingiau mažinti konflikto ir padėties po konflikto poveikį moterims ir merginoms; ragina JT valstybes nares laikytis jų sudarytose sutartyse nustatytų pareigų ir įsipareigojimų pagal 1989 m. priimtą Vaiko teisių konvenciją siekiant apsaugoti visų vaikų teises šių šalių jurisdikcijoje ir nepaisant vaikų teisinio statuso bei jų nediskriminuojant jokiu pagrindu; ragina JAV, kuri yra vienintelė JT vaiko teisių konvencijos neratifikavusi valstybė, kuo skubiau prisijungti prie šio dokumento;

26.  ragina valstybes remti neįgaliųjų teises, įskaitant jų vienodą dalyvavimą ir socialinę įtrauktį; ragina visas valstybes ratifikuoti ir įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių konvenciją;

27.  ragina ES dirbti su partneriais siekiant įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, įskaitant priemones, kuriomis kuo daugiau valstybių skatinamos priimti nacionalinius veiksmų planus ir dalyvauti JT darbo grupių ir OHCHR veikloje; teigiamai vertina tai, kad ES ir nemažai jos valstybių narių 2016 m. spalio mėn. dalyvavo tarpvyriausybinės darbo grupės (TVDG) sesijoje, kurioje buvo aptarti privalomi JT sutarties dėl verslo ir žmogaus teisių elementai; teigiamai vertina TVDG pirmininko ir pranešėjo pranešimą, kuris bus pristatytas artimiausioje JT ŽTT sesijoje; dar kartą ragina ES ir jos valstybes nares konstruktyviai dalyvauti trečiojoje TVDG sesijoje, kuri bus surengta 2017 m. spalio mėn., ir aktyviai prisidėti prie diskusijų dėl svarbiausių elementų, įskaitant diskusijas dėl santykio tarp siūlomos JT sutarties ir prekybos susitarimų, tinkamo žmogaus teisių laikymosi, vykdymo užtikrinimo ir galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, taip pat dėl korporacijų vaidmens rengiant sutarties projektą;

28.  ragina ES JT forumuose atkreipti dėmesį į žemės pasisavinimo, įskaitant atvejus, kai žemę pasisavina korporacijos, klausimus ir elgesį su teisių į žemę gynėjais ir aplinkos apsaugos aktyvistais, kurie dažnai tampa represijų, įskaitant grasinimus, puldinėjimus, savavališkus areštus, prievartos naudojimą ir nužudymą, aukomis;

29.  teigiamai vertina JT Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų, kurioje aptartas intensyvaus pabėgėlių ir migrantų judėjimo klausimas ir dėl kurios buvo sudarytas pasaulinis susitarimas dėl visapusiško atsako į pabėgėlius sistemos, ir duotą įsipareigojimą, taikomą migrantams ir pabėgėliams, kuriuo siekiama gelbėti gyvybes, patenkinti konkrečius poreikius, kovoti su rasizmu ir ksenofobija, taip pat prekyba žmonėmis, užtikrinti vienodą pripažinimą ir apsaugą prieš įstatymą, ir užtikrinti, kad su migrantais ir pabėgėliais susiję klausimai būtų aptarti nacionaliniuose vystymosi planuose; ragina visas susijusias šalis užtikrinti politinį dalyvavimą, finansavimą ir konkrečius solidarius veiksmus, kuriais remiama Niujorko deklaracija, ir primena, kad migracijos klausimas toliau turėtų būti nagrinėjamas ne tik Europos, bet ir pasauliniu lygmeniu; ragina ES ir jos valstybes nares imtis vadovauti šioms tarptautinėms pastangoms ir, visų pirma atsižvelgiant į savo pareigas pagal tarptautinę teisę, laikytis įsipareigojimų saugoti prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių, migrantų ir visų perkeltųjų asmenų, ypač moterų, vaikų ir pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, teises; įspėja, kad ES ir jos valstybės narės, ypač daug dėmesio skirdamos tokiems klausimams kaip sienų kontrolė ir grąžinimas į trečiąsias šalis, kuriose yra prasta žmogaus teisių padėtis, rizikuoja pažeisti šiuos pagrindinius principus ir taip sukelti pavojų savo patikimumui tarptautiniuose žmogaus teisių forumuose, visų pirma JT ŽTT;

30.  primena, kad migrantų grąžinimas turėtų būti vykdomas tik visapusiškai gerbiant jų teises ir tik tuo atveju, kai atitinkamose šalyse užtikrinama jų teisių apsauga; ragina vyriausybes nutraukti savavališką migrantų, įskaitant nepilnamečius, suėmimą ir sulaikymą; ragina visas valstybes, remiantis Vaiko teisių konvencija, imtis konkrečių priemonių, kurios atitiktų vaikų pabėgėlių ir migrantų interesus, ir nustatyti priemones, kuriomis stiprinamos vaiko apsaugos sistemos, įskaitant socialinių darbuotojų ir kitų specialistų grupių mokymą ir darbą su NVO; dar kartą ragina visas valstybes, įskaitant ES valstybes nares, ratifikuoti ir įgyvendinti Tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos;

31.  teigiamai vertina JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir aplinkos klausimais darbą; su dideliu nerimu pažymi, kad biologinės įvairovės nykimas kenkia visapusiškam naudojimuisi įvairiomis žmogaus teisėmis, įskaitant teisę į gyvybę, sveikatą ir vandenį, ir daro ypač didelį poveikį labiausiai pažeidžiamoms grupėms, įskaitant vietinius gyventojus; ragina ES remti tolesnius JT ŽTT veiksmus šioje srityje, nes jie yra labai svarbūs žmonijos ateičiai;

32.  pakartoja savo nerimą dėl didelio masto sporto renginių organizavimo šalyse, kurios yra labai prasta žmogaus teisių padėtis, taip pat dėl tokiuose renginiuose daromų žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant priverstinį iškeldinimą be konsultavimosi su atitinkamais gyventojais ar kompensacijos, pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų ir migrantų darbuotojų, išnaudojimą, ir tokius pažeidimus smerkiančių pilietinės visuomenės organizacijų nutildymą; ragina ES ir jos valstybes nares skatinti JT ŽTT tarpregioninę iniciatyvą dėl sporto ir žmogaus teisių siekiant sukurti apsaugos mechanizmus, kuriais būtų užtikrinama visų piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis atvejų, pasitaikančių didelio masto sporto renginiuose, prevencija, stebėsena ir gynimas;

33.  pabrėžia, kad svarbu skatinti žmogaus teisių visuotinumą ir nedalumą, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje ir bendrosiose nuostatose dėl Sąjungos išorės veiksmų;

34.  pabrėžia poreikį priimti teisėmis pagrįstą požiūrį ir integruoti pagarbą žmogaus teisėms į visas ES politikos sritis, įskaitant prekybos, investicijų, viešųjų paslaugų, vystomojo bendradarbiavimo ir migracijos sritis, ir į ES bendro saugumo ir gynybos politiką;

35.  primena, kad vidaus ir išorės nuoseklumas žmogaus teisių srityje yra esminės svarbos, siekiant ES žmogaus teisių politikos patikimumo santykiuose su trečiosiomis šalimis, ir ragina ES įgyvendinti savo įsipareigojimus šiuo atžvilgiu;

Šalių prioritetai

Baltarusija

36.  reiškia gilų susirūpinimą dėl Baltarusijoje tebevaržomos žodžio, taip pat asociacijų ir taikių susirinkimų laisvės; smerkia nepriklausomų ir opozicijos žurnalistų ir žmogaus teisių aktyvistų užpuldinėjimus ir sulaikymą; smerkia tolesnį mirties bausmės taikymą; ragina per 35-ąją JT ŽTT sesiją atnaujinti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais įgaliojimus ir ragina Baltarusijos vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su specialiuoju pranešėju ir įsipareigoti įgyvendinti ilgai lauktas reformas siekiant apsaugoti žmogaus teises, be kita ko, įgyvendinant specialiojo pranešėjo ir pagal kitus žmogaus teisių mechanizmus pateiktas rekomendacijas;

Burundis

37.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Burundyje blogėjančios politinės ir saugumo padėties; smerkia smurto proveržius, kurie Burundyje vyksta nuo 2015 m. ir per kuriuos žuvo, buvo kankinamos ir tikslingai puolamos moterys, įskaitant kolektyvinius išžaginimo ir priekabiavimo atvejus, ir faktą, kad tūkstančiai žmonių buvo įkalinti, ir priverstinį šimtų tūkstančių Burundžio gyventojų perkėlimą, ir spaudos ir žodžio laisvės pažeidimus; smerkia paplitusį nebaudžiamumą už tokius veiksmus; remia ES Tarybos sprendimą, žlugus pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį pradėtoms diskusijoms, sustabdyti tiesioginę finansinę paramą Burundžio administracijai, įskaitant biudžeto paramą, tačiau teikti visą finansinę paramą gyventojams ir humanitarinę pagalbą tiesioginiais kanalais; visapusiškai remia padėties Burundyje tyrimo komisijos sudarymą, kad ji nustatytų šios šalies asmenis, įtariamus žmogaus teisių pažeidimais ir piktnaudžiavimu, siekiant užtikrinti visišką jų atsakomybę; ragina ES ir jos valstybes nares pritarti bendram pareiškimui dėl Burundžio, kuriame raginama išreikšti abejones dėl šios valstybės narystės JT ŽTT, nebent ji pradėtų visapusiškai bendradarbiauti su tyrimo komisija (TK) ir Taryba bei jos mechanizmais, konstruktyviai bendrauti su TK ir spręsti rimtas žmogaus teisių problemas; ragina Burundžio valdžios institucijas iš naujo apsvarstyti savo sprendimą pasitraukti iš TBT;

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)

38.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje; ragina atlikti tarptautinį tyrimą dėl Kim Jong Uno pusbrolio Kim Jong Namo mirties aplinkybių, kuris, kaip įtariama, buvo nužudytas 2017 m. vasario 13 d. Kvala Lumpūre panaudojus mirtinas tarptautiniu lygmeniu uždraustas nervus paralyžiuojančius nuodus, ragina Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybę įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal dokumentus dėl žmogaus teisių , kuriuos ji yra pasirašiusi, ir užtikrinti, kad humanitarinėms organizacijoms, nepriklausomiems žmogaus teisių stebėtojams ir JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje klausimais būtų leidžiama patekti į šią šalį ir kad su jais būtų tinkamai bendradarbiaujama; ragina Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką sudaryti sąlygas žodžio laisvei ir nacionalinės ir tarptautinės žiniasklaidos spaudos laisvei, ir taip pat suteikti savo piliečiams necenzūruojamą prieigą prie interneto; griežtai smerkia sisteminį ir visuotinai paplitusį mirties bausmės naudojimą KLDR; ragina Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybę paskelbti visišką mirties bausmės vykdymo moratoriumą, siekiant artimiausiu metu panaikinti mirties bausmę; reikalauja, kad asmenys, atsakingi už nusikaltimus žmoniškumui KLDR, būtų patraukti atsakomybėn, perduoti TBT ir jiems būtų skirtos bausmės; griežtai smerkia branduolinius bandymus kaip nereikalingą ir pavojingą provokacija, JT Saugumo Tarybos rezoliucijų pažeidimą ir rimtą grėsmę taikai ir stabilumui Korėjos pusiasalyje ir Šiaurės Rytų Azijos regione; prašo atnaujinti specialiojo pranešėjo įgaliojimus; prašo, kad ekspertų grupė pateiktų ataskaitą JT Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai; rekomenduoja į rezoliuciją įtraukti pagrindines ekspertų ataskaitos rekomendacijas dėl atskaitomybės, įskaitant rekomendacijas dėl Seulo biuro tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo vykdymo įgūdžių stiprinimą, taip pat paskirti baudžiamosios teisenos ekspertą, kuris padėtų imtis atskaitomybės užtikrinimo priemonių;

Kongo Demokratinė Respublika

39.  smerkia žmogaus teisių pažeidimus Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), kuriuos visiškai nebaudžiamos padarė saugumo pajėgos, ir ragina patraukti atsakomybėn atsakingus asmenis; ragina Tarybą apsvarstyti galimybę pagal Kotonu susitarimą išplėsti ribojamąsias priemones, pvz., ES tikslines sankcijas, įskaitant draudimus keliauti ir turto įšaldymą, kurios taikomos už smurto proveržius ir demokratinių procesų žlugdymą KDR atsakingiems asmenims, jei smurtas nesiliaus; primygtinai ragina KDR institucijas įgyvendinti 2016 m. pasiektą susitarimą ir laikytis 2017 m. įvykusių rinkimų rezultatų, ir šiuo tikslu pasinaudoti tarptautinių subjektų pagalba; primena, kad Didžiųjų ežerų regiono stabilumas, įskaitant lytinio smurto problemą, kelia ypač didelį nerimą, ypač atsižvelgiant į žmogaus teisių padėtį rytinėje KDR dalyje; ragina JT ŽTT toliau atidžiai stebėti padėtį KDR iki rinkimų ir perėjimo prie demokratijos proceso pabaigos, ir ragina Vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą, kai tinkama, informuoti Tarybą apie padėtį KDR ir prireikus imtis griežtesnių veiksmų;

Egiptas

40.  reiškia savo didelį susirūpinimą dėl nuolat prastėjančios žmogaus teisių padėties Egipte, įskaitant dramatišką erdvės, kurioje veikia pilietinė visuomenė, sumažėjimą, žiaurius išpuolius prieš žmogaus teisių gynėjus, visų pirma moteris žmogaus teisių gynėjas, ir kitus nepritariančius asmenis, ir žodžio laisvės suvaržymus; toliau reiškia susirūpinimą dėl 2016 m. Egipto parlamento priimto drakoniško NVO įstatymo, kuriuo iš esmės ribojama konstitucijoje garantuojama asociacijų laisvė, ir daugybės Egipto tarptautinių įsipareigojimų laikytis šios teisės pažeidimų; pabrėžia, kad Egipto vyriausybė privalo skubiai spręsti visuotinai paplitusio kankinimo, priverstinių dingimų ir mirčių sulaikymo įstaigose problemą; ragina ES inicijuoti rezoliucijos dėl padėties šalyje priėmimo procesą JT ŽTT;

Gruzijos Abchazijos regionai ir Cchinvalio regionas / Pietų Osetija

41.  tebėra susirūpinęs dėl žodžio ir žiniasklaidos laisvės, taip pat dėl to, kad stebėtojai neturi galimybių patekti į okupuotus Abchazijos regionus ir Cchinvalio regioną Pietų Osetijoje, kur žmogaus teisių pažeidimai tebėra plačiai paplitę; primygtinai ragina stiprinti žmonių tarpusavio kontaktus Tbilisio kontroliuojamoje teritorijoje ir dviejuose okupuotuose regionuose; ragina visapusiškai gerbti Gruzijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, taip pat tarptautiniu mastu pripažintų sienų neliečiamumą; pabrėžia, kad reikia užtikrinti saugų ir orų pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimą į jų nuolatines gyvenamąsias vietas; ragina Gruzijos vyriausybę imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų imamasi tolesnių įgyvendinimo veiksmų dėl visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijų;

Iranas

42.  ragina Iraną visapusiškai bendradarbiauti su JT žmogaus teisių mechanizmais ir stengtis taikyti bendradarbiaujant pateiktas rekomendacijas, įskaitant visuotinį periodinį vertinimą, suteikiant tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms galimybę vykdyti savo misijas; ragina Irano vyriausybę spręsti pagrindines problemas, į kurias atkreipiamas dėmesys JT specialiojo pranešėjo ir JT Generalinio Sekretoriaus pranešimuose dėl žmogaus teisių padėties Irane, taip pat atsižvelgti į konkrečius raginimus imtis veiksmų, pateikiamus JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijose; susirūpinęs pažymi, kad Irane vienam gyventojui tenkančių įvykdytų mirties bausmių skaičius yra didžiausias pasaulyje; ragina Iraną paskelbti mirties bausmės moratoriumą; ragina paleisti visus politinius kalinius;

Mianmaras / Birma

43.  yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie smurtinius susidūrimus šiaurinėje Rachinų valstijos dalyje ir apgailestauja dėl žuvusių žmonių, sunaikintų pragyvenimo šaltinių ir būstų, taip pat dėl, kaip pranešama, neproporcingo Mianmaro / Birmos ginkluotųjų pajėgų jėgos naudojimo, kuri, JT ŽTT manymu, gali būti prilyginama nusikaltimui žmoniškumui; primygtinai ragina karines ir saugumo pajėgas nedelsiant sustabdyti žudynes, užpuldinėjimus ir žaginimus, nukreiptus prieš rohinjus, ir jų namų deginimą; primygtinai prašo Mianmaro / Birmos vyriausybės ir valdžios institucijų nedelsiant liautis diskriminavus ir segregavus rohinjų mažumą; ragina apsaugoti rohinjų teises ir garantuoti visų Mianmaro / Birmos piliečių saugumą, apsaugą ir lygybę; palankiai vertina Mianmaro / Birmos vyriausybės sprendimą įvardyti taiką ir nacionalinį susitaikymą kaip svarbiausią prioritetą; palankiai vertina Mianmaro / Birmos vyriausybės pranešimą, kad įsteigta pastarojo meto smurto Rachinų valstijoje tyrimo komisija; pabrėžia, kad būtina atitinkamų priemonių, kad būtų vykdomas kaltininkų baudžiamasis persekiojimas ir užtikrinamos tinkamos nukentėjusių nuo pažeidimų asmenų galimybės ginti savo teises; ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę tęsti demokratizacijos procesą ir gerbti teisinės valstybės principą, žodžio laisvę ir pagrindines žmogaus teises; ragina ES ir jos valstybes nares remti atnaujintus specialiojo pranešėjo Mianmaro / Birmos klausimais įgaliojimus;

Okupuotoji Palestinos Teritorija

44.  ragina ES ir jos valstybes nares diskutuojant dėl Okupuotosios Palestinos Teritorijos ir priimant dėl jos rezoliucijas JT ŽTT, aiškiai apgailestauti dėl nesugebėjimo įgyvendinti ankstesnių JT žmogaus teisų įstaigų, įskaitant JT tyrimo dėl 2014 m. Gazos konflikto komisiją, rekomendacijų, menką pažangą, padarytą tiriant tariamus visų šalių padarytus tarptautinės teisės pažeidimus ir įvairių teisinių, procesinių ir praktinių kliūčių, trukdančių pasiekti teisingumą ir gauti reparacijas; primygtinai ragina ES dar kartą išnagrinėti JT ŽTT darbotvarkės 7 klausimą ir balsuojant pritarti rezoliucijoms dėl atskaitomybės, įskaitant JT ŽTT rezoliuciją, kuria remiamas išsamus JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pranešimas ir jame pasiūlytos tolesnės priemonės; ragina ES pasmerkti į žmogaus teisių gynėjus, skatinančius atskaitomybę ir pagarbą tarptautinei teisei Izraelio ir Palestinos konflikte, nukreiptą bauginimą ir grasinimus, ir smerkia kitus ribojančius veiksmus ir teisės aktus, kuriais daromas poveikis abiejų pusių NVO; ragina ES remti būsimas ŽTT rezoliucijas dėl taikių susitarimų ir JT ŽTT metinės duomenų bazės, kurioje pateikiami tarptautinę teisę pažeidžiančių įmonių duomenys, paskelbimą;

Saudo Arabija

45.  primena savo susirūpinimą dėl sisteminių žmogaus teisių pažeidimų šalyje, įskaitant žmogaus teisių gynėjų represijas, religijos ar tikėjimo laisvės ir moterų teisių pažeidimus; smerkia nerimą keliantį įsakymų skirti mirties bausmę Saudo Arabijoje skaičių, įskaitant masinius mirties nuosprendžius, ir ragina Saudo Arabiją paskelbti mirties bausmės moratoriumą; primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas išlaisvinti visus sąžinės kalinius, įskaitant 2015 m. Sacharovo premijos laureatą Raifą Badawi; ragina ES atidžiai stebėti šį konkretų atvejį; dar kartą tvirtina, kad JT ŽTT narės turėtų būti renkamos iš valstybių, kurios gerbia žmogaus teises, teisinės valstybės principą ir demokratiją; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su JT ŽTT įgaliotaisiais ekspertais ir OHCHR; ragina ES pasiūlyti savo paramą kuriant specialiojo atstovo padėties žmogaus teisių klausimais Saudo Arabijoje pareigybę;

Pietų Sudanas

46.  ragina visas Pietų Sudano šalis nutraukti žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant tokius tarptautiniams nusikaltimams prilygstančius pažeidimus, kaip neteisminės egzekucijos, prieš etnines grupes nukreiptas ir su konfliktu susijęs seksualinis smurtas, įskaitant prievartavimus, taip pat smurtas dėl lyties, vaikų verbavimas ir naudojimas, priverstinio dingimo atvejai, savavališki suėmimai ir kalinimas; pažymi, kad Pietų Sudano vyriausybė 2016 m. kovo 16 d. pasirašė Susitarimą dėl veiksmų plano ir vėliau patikslino savo įsipareigojimus įtraukti kitus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus į nacionalinį dialogą ir laikytis visų sprendimų, priimtų opozicijos šalių ir nacionalinio dialogo iniciatyvinio komiteto, vadinamojo 7 + 7 mechanizmo; primygtinai pabrėžia, kad visos šalys turi laikytis savo įsipareigojimo, ir ragina tęsti dialogą siekiant susitarti dėl galutinio ugnies nutraukimo; ragina ES ir jos valstybes nares toliau laikytis įsipareigojimo remti Afrikos Sąjungos pastangas užtikrinti taiką Pietų Sudane ir remti šios šalies žmones jiems pereinant prie vidaus pastangomis reformuotos demokratijos; kadangi JT kai kuriose šalies dalyse paskelbė badą; ragina ES ir jos valstybes nares atnaujinti Žmogaus teisių komisijos Pietų Sudane įgaliojimus ir stiprinti jos vaidmenį, kad ji galėtų atlikti piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis atvejų tyrimus, ir parengtų lytinio smurto padėties apžvalgą; pritaria, kad šios komisijos rekomendacijos būtų įtrauktos į ataskaitą, kuri turi būti perduodama JT Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai;

Sirija

47.  kuo griežčiausiai smerkia žiaurumus ir plačiai paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos, padedant Rusijai ir Iranui, padarė B. al-Assado režimo pajėgos, taip pat žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos padarė nevalstybinės ginkluotos teroristų grupuotės, visų pirma grupuotės ISIS („Da’esh“), kurios nusikaltimai gali būti prilyginami genocidui, ir „Jabhat Fateh al-Sham“ („Al Nusra“ frontas) ir kitos džihadistų grupuotės; pabrėžia, kad reikia toliau tirti, kaip visos šalys Sirijoje naudoja ir naikina cheminius ginklus, ir apgailestauja dėl Rusijos ir Kinijos sprendimo blokuoti naują JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl cheminių ginklų naudojimo; pakartoja savo raginimą užtikrinti visapusišką ir netrukdomą humanitarinės pagalbos teikimą ir kad karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui padarę asmenys būtų patraukti atsakomybėn; remia ES iniciatyvą perduoti padėties Sirijoje klausimą TBT ir ragina JT Saugumo Tarybą imtis šiuo atžvilgiu veiksmų; remia nuolatinį tyrimo komisijos darbą, taip pat tarptautinio nešališko ir nepriklausomo padėties Sirijoje mechanizmo sukūrimą ir tyrimo komisijos įgaliojimus atlikti specialų padėties Alepe tyrimą, kurio išvados turėtų būti pateiktos ne vėliau kaip 34-ojoje ŽTT sesijoje, kuri įvyks 2017 m. kovo mėn., ir prašo, kad ataskaita būtų pateikta Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai;

Ukraina

48.  apgailestauja dėl to, kad dėl tebesitęsiančios Rusijos agresijos itin pablogėjo humanitarinė padėtis Donbaso regione ir kad Ukrainos ir tarptautinėms humanitarinėms organizacijoms neleidžiama patekti į okupuotus regionus; reiškia didelį susirūpinimą dėl humanitarinių su gyvenimo sąlygomis susijusių problemų, su kuriomis susiduria daugiau kaip 1,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų; reiškia savo gilų susirūpinimą dėl nuolatinio su konfliktu susijusio lytinio smurto; labai nerimauja dėl žmogaus teisių pažeidimų Rusijos okupuotame Kryme, visų pirma atsižvelgiant į Krymo totorius; pažymi, kad ES toliau turi teikti pagalbą Ukrainai; pakartoja, kad yra tvirtai įsipareigojęs Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei ir jos teritoriniam vientisumui, tarptautiniu mastu pripažintoms sienų riboms ir jos laisvam ir suvereniam pasirinkimui eiti Europos keliu; ragina visas šalis nedelsiant įgyvendinti taikią okupuotos Krymo pusiasalio reintegraciją į Ukrainos teisės sistemą, palaikant politinį dialogą bei visapusiškai laikantis tarptautinės teisės nuostatų; pritaria sankcijų Rusijai pratęsimą iki bus visiškai įgyvendintas Minsko susitarimas, o Krymas grąžintas Ukrainai; ragina EIVT ir Tarybą didinti spaudimą Rusijos Federaciją, kad pastaroji leistų tarptautinėms organizacijoms patekti į Krymą, siekiant stebėti žmogaus teisių padėtį, atsižvelgiant į vykstančius rimtus pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių pažeidimus pusiasalyje, ir įsteigti nuolatinę tarptautinę stebėjimo misiją ir taikyti konvencijomis pagrįstus mechanizmus; be to, ragina visiškai įgyvendinti Minsko susitarimą; primena, kad visos konflikto šalys turi pareigą imtis visų įmanomų priemonių civilių gyventojų, esančių jų kontroliuojamoje teritorijoje, apsaugai nuo priešų užtikrinti; remia ir skatina interaktyvų dialogą, kuris bus surengtas 34-ojoje ŽTT sesijoje;

Jemenas

49.  labai nerimauja dėl katastrofiškos žmogaus teisių padėties Jemene ir atkreipia dėmesį į Saudo Arabijos atsakomybę šiuo atžvilgiu; smerkia faktą, kad nuo tarptautinę humanitarinę teisę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę pažeidžiančių kariaujančių šalių veiksmų kenčia civiliai, kurie atsiduria netoleruotinoje padėtyje; pabrėžia, kad vaikų ėmimas į karo tarnybą ir naudojimas ginkluotame konflikte yra griežtai draudžiamas pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę ir tarptautinę humanitarinę teisę, o jei į karo tarnyba imami jaunesni nei penkiolikos metų vaikai, tai gali būti pripažįstama karo nusikaltimu; ragina visas šalis nedelsiant paleisti tokius vaikus; primygtinai ragina visas šalis sumažinti įtampą ir nedelsiant nutraukti ugnį ir užtikrinti stabilumą, kuris padės politiškai, integruotai ir derybomis išspręsti konfliktą; šiomis aplinkybėmis visapusiškai remia JT specialiojo pasiuntinio į Jemeną Ismaïlo Ouldo Cheikho Ahmedo pastangas, taip pat 2016 m. spalio mėn. Žmogaus teisių tarybos rezoliucijos 33/16 įgyvendinimą, kurioje prašoma, kad JT dirbtų su nacionaline nepriklausoma tyrimo komisija, ir remiamos visos pastangos atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą siekiant panaikinti nebaudžiamumo aplinką Jemene; ragina ES valstybes nares remti Nyderlandų parengtą bendrą pareiškimą, kuriuo išreiškiamas nerimas dėl Jemene daromų pažeidimų ir piktnaudžiavimo atvejų, ir ragina šiuos pažeidimus išsamiai ir nešališkai ištirti; ragina, kad Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras pasinaudotų tarp sesijų vykstančiais susitikimais, kad reguliariai informuotų JT ŽTT apie tyrimų rezultatus;

Vakarų Sachara

50.  ragina gerbti pagrindines Vakarų Sacharos gyventojų teises, įskaitant asociacijų laisvę, žodžio laisvę ir susirinkimų teisę; reikalauja paleisti visus Vakarų Sacharos politinius kalinius; reikalauja JT atstovams, parlamentų nariams, nepriklausomiems stebėtojams, nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) ir spaudai suteikti galimybę patekti į Vakarų Sacharos teritorijas; primygtinai ragina JT suteikti MINURSO misijai įgaliojimus žmogaus teisių srityje, kaip ir visoms kitoms JT taikos palaikymo misijoms visame pasaulyje; pritaria, kad būtų surastas sąžiningas ir ilgalaikis Vakarų Sacharos konflikto sprendimas, grindžiamas Vakarų Sacharos gyventojų apsisprendimo teise ir atitinkantis susijusias JT rezoliucijas; ragina ES ir jos valstybes nares per būsimą visuotinio periodinio vertinimo sesiją dėl padėties Maroke iškelti klausimus dėl padėties Vakarų Sacharoje;

o

o  o

51.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT generaliniam sekretoriui, 71-osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos generaliniam sekretoriui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0317.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0502.

Teisinė informacija - Privatumo politika