Procedură : 2017/2598(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0189/2017

Texte depuse :

B8-0189/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0089

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 466kWORD 61k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.542v01-00
 
B8-0189/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP))


Barbara Lochbihler în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0189/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, convențiile ONU și protocoalele opționale ale acestora,

–  având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Recomandarea sa din 7 iulie 2016 adresată Consiliului privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite(1),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile de urgență adoptate în 2016 referitoare la Etiopia, Coreea de Nord, India, Crimeea, Hong Kong, Kazahstan, Egipt, Republica Democratică Congo, Nigeria, Pakistan, Honduras, Djibouti, Cambodgia, Gambia, Tadjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filipine, Rwanda, Somalia, Zimbabwe, Sudan, Thailanda, China, Brazilia, Rusia, Tibet, Myanmar, Irak, Indonezia, Republica Centrafricană, Burundi, Nicaragua, Kuweit și Guatemala;

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual 2015(2) privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință,

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul anual pe 2015 prezentat de CDO Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una dintre pietrele de temelie ale unității și integrității europene; întrucât respectarea drepturilor omului ar trebui integrată în toate domeniile de politică ale UE;

B.  întrucât UE își exprimă angajamentul ferm față de relațiile multilaterale și de organismele ONU în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor omului;

C.  întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO), numirea raportorilor speciali, mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și procedurile speciale care tratează fie situații specifice fiecărei țări, fie aspecte tematice, contribuie cu toate la promovarea respectării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.  salută activitatea desfășurată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein și de oficiul său (OHCHR); reamintește angajamentul UE de a continua să sprijine și să apere integritatea, independența și funcționarea sa; salută rolul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în promovarea cooperării între mecanismele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului, precum și în identificarea unor modalități de creștere a rolului „acordurilor regionale” în ceea ce privește standardele universale în domeniul drepturilor omului;

2.  consideră că eficiența și credibilitatea CDO depind de angajamentul sincer al membrilor săi de a proteja toate persoanele din toate țările de orice încălcări ale drepturilor omului, în conformitate cu convențiile internaționale în domeniul drepturilor omului, și de a promova universalitatea, imparțialitatea, obiectivitatea, non-selectivitatea, dialogul constructiv și cooperarea; insistă că trebuie evitată polarizarea dezbaterilor în cadrul CDO și încurajează un dialog constructiv;

3.  invită statele să permită accesul experților independenți ai CDO, al raportorilor speciali sau al experților din cadrul Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului pentru a investiga presupusele încălcări ale drepturilor omului și pentru a se angaja în mod constructiv în rezolvarea situației, să își onoreze angajamentele față de convențiile privind drepturile omului și să coopereze deplin cu procedurile speciale ale CDO;

4.  încurajează toate statele să ia măsuri concrete pentru a da curs recomandărilor emise în cadrul evaluării periodice universale (EPU) și să remedieze deficiențele introducând un mecanism de aplicare și de monitorizare, inclusiv stabilirea de planuri naționale de acțiune și de mecanisme de coordonare națională;

5.  condamnă faptul că unele locuri din CDO sunt în continuare ocupate de țări care au un istoric dovedit de încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului, precum, în prezent, Arabia Saudită, China și Egipt, și solicită încă o dată statelor membre ale UE să își facă publice voturile acordate în CDO; invită, în acest sens, UE și statele sale membre să garanteze că modelele lor de votare reflectă importanța egală a drepturilor și să își determine votul privind rezoluțiile CDO pe baza fondului problemei, nu în funcție de autorii respectivelor texte;

6.  reamintește obligația Adunării Generale a ONU, atunci când alege membrii CDO, de a lua în considerare respectul candidaților pentru promovarea și protejarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației; salută decizia CDO prin care i se solicită Comitetului consultativ al CDO să pregătească un raport de evaluare cu privire la progresele realizate în definirea unor mecanisme regionale și subregionale pentru promovarea și protejarea drepturilor omului; invită UE și statele sale membre să garanteze că modelele lor de votare reflectă importanța egală a drepturilor și să îmbunătățească coordonarea pozițiilor UE în acest sens; solicită insistent ca UE să se exprime cu o singură voce și să ajungă la o poziție comună în ceea ce privește votul în CDO;

7.  reafirmă că este important să se garanteze că UE se implică în mod activ și sistematic în mecanismele ONU pentru drepturile omului, în special în Comisia a III-a, în Adunarea Generală a ONU și în CDO al ONU, pentru a-și îmbunătăți credibilitatea; sprijină eforturile depuse de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), de delegațiile UE de la New York și Geneva și de statele membre pentru îmbunătăți coerența UE în privința aspectelor legate de drepturile omului în cadrul ONU;

Priorități tematice

8.  subliniază importanța rolului ONG-urilor și apărătorilor drepturilor omului în promovarea și protecția drepturilor omului; subliniază că drepturile omului și libertățile fundamentale trebuie să fie protejate în toate formele lor de expresie, inclusiv în contextul noilor tehnologii; împărtășește preocupările CDO cu privire la relatările privind amenințările și represaliile împotriva membrilor organizațiilor societății civile și ai ONG-urilor care au colaborat cu CDO, inclusiv în cadrul procedurilor sale speciale și al EPU;

9.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încercările tot mai numeroase de restrângere a spațiului de expresie a societății civile și a apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin introducerea legislației de combatere a terorismului; condamnă toate actele de violență, hărțuire, intimidare și persecuție a apărătorilor drepturilor omului, a celor care denunță neregulile, a jurnaliștilor și bloggerilor din mediul online sau offline; invită toate statele să promoveze și să asigure un mediu sigur și propice în care ONG-urile, societatea civilă, jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului să poată funcționa independent și fără interferențe, acordând o atenție specială femeilor și copiilor, apărătorilor mediului și membrilor grupurilor vulnerabile, precum persoanele LGBTI; invită din nou statele care au adoptat legi restrictive vizând organizațiile independente din domeniul drepturilor omului să anuleze aceste legi, precum și toate celelalte măsuri restrictive aplicate împotriva acestora, între care se numără și interdicțiile privind călătoriile și înghețarea activelor;

10.  consideră că mass-media liberă, independentă și imparțială reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, în care dezbaterile deschise joacă un rol crucial; sprijină angajamentul privind numirea unui Reprezentant special al Secretarului General al ONU pentru siguranța ziariștilor; cere UE să abordeze în toate forurile internaționale aspectele legate de libertatea de exprimare online, libertățile digitale și importanța unui internet liber și deschis; solicită reducerea decalajului digital și facilitarea accesului nerestricționat la informații și la comunicare, precum și accesul necenzurat la internet. invită din nou UE, în acest sens, să adopte programe informatice gratuite și cu sursă deschisă și să încurajeze și alți actori să facă acest lucru, întrucât aceste programe asigură o mai bună securitate și o mai bună respectare a drepturilor omului;

11.  reamintește că dreptul la libertatea de asociere și de întrunire continuă să fie încălcat la nivel mondial; salută călduros activitatea Raportorului special al ONU privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere, Maina Kiai; invită toate statele să acorde rapoartelor elaborate de Raportorul special atenția cuvenită;

12.  solicită insistent tuturor statelor să ratifice rapid protocoalele opționale la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), creând instrumente de depunere a plângerilor și de investigație;

13.  protestează împotriva oricărei forme de discriminare și persecuție pe orice motiv, între care se numără rasa, culoarea, limba, religia sau convingerile, identitatea de gen sau orientarea sexuală, originea socială, casta, nașterea, vârsta sau dizabilitatea; sprijină implicarea UE în proceduri relevante speciale, inclusiv noul expert independent pentru protecția împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen; solicită UE să continue să promoveze în mod activ egalitatea și nediscriminarea și să sprijine lupta împotriva violenței și a discriminării tuturor persoanelor;

14.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numeroase persoane suferă, individual sau colectiv, încălcări ale dreptului lor la libertatea religioasă sau a convingerilor, comise de state, dar și de actori nestatali, ceea ce conduce la discriminare, inegalitate și stigmatizare; reamintește necesitatea de a lupta împotriva intoleranței și discriminării din motive religioase sau de convingeri, pentru a asigura respectarea altor drepturi fundamentale interdependente, cum ar fi libertatea de exprimare; cere UE să depună eforturi pentru a asigura o mai bună protecție a minorităților etnice și religioase împotriva persecuțiilor și a violențelor, precum și pentru a abroga legile care incriminează blasfemia sau apostazia, care pot servi ca pretext pentru persecutarea minorităților religioase și etnice și a necredincioșilor; cere să se sprijine activitatea Raportorului special privind libertatea religioasă sau a convingerilor;

15.  cere insistent UE să pledeze în continuare pentru toleranță zero în ceea ce privește pedeapsa cu moartea și să continue să consolideze sprijinul transregional pentru următoarea rezoluție a Adunări Generale a ONU referitoare la moratoriul privind pedeapsa capitală; salută decizia luată în 2015 de Madagascar, Fiji, Surinam și Republica Congo de a aboli pedeapsa capitală pentru toate infracțiunile; deplânge reluarea execuțiilor într-o serie de țări, printre care Bahrain, Kuweit, Belarus, Bangladesh, India, Oman, Sudanul de Sud, Indonezia și Ciad; regretă, totodată, creșterea raportată a numărului de condamnări la moarte pronunțate în special în China, Egipt, Iran, Nigeria, Pakistan și Arabia Saudită; reamintește autorităților din aceste țări că sunt părți la Convenția privind drepturile copilului, care interzice strict folosirea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile comise de orice persoană cu vârsta sub 18 ani; denunță cu fermitate creșterea numărului sentințelor capitale pronunțate în cazul infracțiunilor legate de traficul cu droguri și cere ca aplicarea pedepsei cu moartea și a execuțiilor sumare pentru aceste infracțiuni să fie scoase în afara legii; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la miile de execuții extrajudiciare autorizate de Președintele Duterte din Filipine în ultimele luni, precum și la votul din parlamentul din Filipine în favoarea reintroducerii pedepsei cu moartea pentru infracțiunile legate de traficul cu droguri după ce această țară a fost prima din regiunea respectivă care a abolit pedeapsa cu moartea în 2007;

16.  îndeamnă UE să ia poziție și să sprijine activitatea ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, a execuțiilor în masă, a execuțiilor și a execuțiilor pentru infracțiuni legate de droguri și solicită SEAE să intensifice, la toate nivelurile de dialog și în toate forurile, eforturile UE în lupta împotriva execuțiile extrajudiciare, a torturii și altor rele tratamente, în conformitate cu Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante; solicită ratificarea universală și implementarea efectivă a Convenției ONU împotriva torturii și a protocolului opțional al acesteia; subliniază rolul important pe care îl are prevenirea torturii, inclusiv prin consolidarea mecanismelor preventive naționale create în temeiul protocolului opțional și al susținerii continue a recuperării victimelor torturii;

17.  își exprimă grava îngrijorare cu privire la persistența unor încălcări grave și abuzuri ale drepturilor omului la nivel mondial; sprijină cu fermitate Curtea Penală Internațională (CPI) ca instituție fundamentală pentru a trage la răspundere pe cei care comit încălcări ale drepturilor omului și pentru a oferi asistență victimelor, înfăptuind dreptatea plecând de la principiul complementarității în cazul crimelor de război, al crimelor împotriva umanității și genocidului; cere tuturor părților să asigure sprijin politic, diplomatic, financiar și logistic pentru funcționarea curentă a CPI; cere UE să continue să consolideze activitatea CPI; încurajează dialogul și cooperarea strânsă dintre CPI, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU; regretă decizia adoptată de unele țări africane de a se retrage din CPI, dar salută revocarea acestei decizii de două din cele trei țări în cauză și cere celeilalte țări să își reconsidere poziția; invită toate statele membre ale ONU să adere la CPI prin ratificarea Statutului de la Roma și a amendamentelor adoptate la Kampala;

18.  consideră că statele ar trebui să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a combate impunitatea și pentru a se asigura că nu există niciun refugiu sigur pentru cei care au comis crime internaționale și încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin adoptarea, la nivel național, a dispozițiilor privind exercitarea competenței universale și prin exercitarea acestei competențe;

19.  condamnă nerespectarea la scară largă a dreptului internațional umanitar și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la creșterea numărului de victime civile în conflictele armate din întreaga lume și a numărului de atacuri mortale împotriva spitalelor, școlilor, a convoaielor umanitare și a altor ținte civile; insistă ca astfel de încălcări grave să fie analizate corespunzător în relațiile CDO cu țările respective și în evaluările relevante din cadru mecanismului EPU;

20.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea dronelor în afara cadrului juridic internațional; invită UE și statele sale membre să promoveze un cadru internațional privind utilizarea dronelor armate, în care să se susțină respectarea drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional și în care să fie abordate aspecte precum cadrul legal, proporționalitatea, responsabilitatea, protecția civililor și transparența; invită din nou UE și statele membre ale acesteia să includă dronele armate și armele complet autonome în mecanismele europene și internaționale relevante de dezarmare și control al armamentelor; îndeamnă statele membre să se implice în aceste mecanisme de control și să le consolideze;

21.  condamnă în termenii cei mai vehemenți actualele încălcări grave ale drepturilor omului, comise de organizații teroriste sau paramilitare, precum ISIS/Daesh și Boko Haram, împotriva civililor, în special a femeilor și a copiilor; condamnă frecvența și amploarea actelor de distrugere a patrimoniului cultural și solicită să fie sprijinite eforturile întreprinse în cadrul diverselor foruri ale ONU;

22.  invită UE să încurajeze toate statele membre să plaseze drepturile omului în centrul politicilor lor de dezvoltare și să pună în aplicare Declarația ONU din 1986 privind dreptul la dezvoltare; salută recenta desemnare de către Consiliul pentru Drepturile Omului a unui raportor special privind dreptul la dezvoltare, al cărui mandat include contribuția la promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a dreptului la dezvoltare în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al altor acorduri de cooperare internațională pentru dezvoltare; subliniază că drepturile omului pentru toți trebuie să fie o caracteristică transversală în realizarea tuturor obiectivelor și țintelor din Agenda 2030; salută cel mai recent raport al raportorului special privind dreptul la hrană, care analizează, între altele, impactul pesticidelor asupra drepturilor omului și susține recomandările incluse în acesta;

23.  invită UE să continue să promoveze egalitatea între femei și bărbați și să sprijine activ lucrările entității ONU-Femei, precum și inițiativele de integrare a perspectivei de gen în activitățile și programele sale; cere să se continue măsurile de sprijinire a capacitării femeilor și fetelor și a eradicării tuturor formelor de violență și discriminare la adresa femeilor și fetelor, inclusiv a violenței de gen; solicită insistent UE să urmărească să realizeze inițiative transregionale pentru promovarea, protejarea și exercitarea drepturilor femeilor și pentru implementarea integrală și efectivă a Platformei de acțiune de la Beijing și a Programului de acțiune al CIPD, precum și să își mențină, în acest context, angajamentul față de promovarea accesului facil și liber la planificare familială, sănătate maternă, contracepție și avorturi realizate în condiții de siguranță și la toată gama de drepturi sexuale și reproductive;

24.  reamintește, de asemenea, angajamentul UE de a integra drepturile omului și aspectele de gen, în conformitate cu rezoluțiile de referință ale Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000) și 1820 (2008) privind femeile, pacea și securitatea; solicită UE să sprijine la nivel internațional recunoașterea valorii adăugate a participării femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, la operațiunile de menținere a păcii, asistența umanitară și reconstrucția post-conflict și reconcilierea sustenabilă;

25.  solicită UE să continue să promoveze drepturilor copiilor, în special contribuind la asigurarea accesului copiilor la apă, la servicii de salubritate, la asistență medicală și la educație, inclusiv în zonele de conflict și în taberele de refugiați, și eliminând munca copiilor, recrutarea de copii-soldați tortura, privarea de libertate, traficul de copii, căsătoriile precoce și forțate ale copiilor, exploatarea sexuală și practicile vătămătoare, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor; solicită adoptarea unor măsuri de susținere și consolidare a eforturilor internaționale prin intermediul ONU de a pune capăt folosirii copiilor în conflictele armate și de rezolvare mai eficientă a consecințelor situațiilor de conflict și post-conflict asupra femeilor și fetelor; invită toate statele membre ale ONU să își respecte obligațiile și angajamentele asumate în temeiul Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată în 1989, pentru a respecta drepturile tuturor copiilor aflați în jurisdicția lor, indiferent de statutul lor legal, fără niciun fel de discriminare; invită SUA, sigurul stat care nu a ratificat Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, să adere urgent la acest instrument;

26.  invită statele să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv participarea egală și incluziunea lor socială; invită toate statele să ratifice și să aplice Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

27.  invită UE să colaboreze cu partenerii săi pentru aplicarea Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv încurajarea mai multor state să adopte planuri de acțiune naționale și să se implice în activitățile grupurilor de lucru ale ONU, precum și în cele ale CDO; salută participarea UE și a unui număr mare de state membre ale acesteia la sesiunea grupului de lucru interguvernamental din octombrie 2016, în cadrul căreia s-au discutat elementele unui tratat ONU obligatoriu privind întreprinderile comerciale și drepturile omului; salută raportul președintelui-raportor al grupului de lucru interguvernamental care va fi prezentat în viitoarea sesiune a CDO; invită din nou UE și statele sale membre să participe în mod constructiv la cea de a treia sesiune a CDO, care va avea loc în octombrie 2017, și să contribuie în mod activ la discuțiile privind elementele esențiale, între care se numără și legătura dintre propunerea de tratat al ONU și acordurile comerciale, diligența necesară cu privire la drepturile omului, punerea în aplicare și accesul la căi de atac, precum și rolul corporațiilor în redactarea tratatului;

28.  Invită UE să sublinieze în cadrul forurilor ONU problema acaparării terenurilor, inclusiv de către corporații, și tratamentul aplicat apărătorilor drepturilor funciare și activiștilor în domeniul mediului, care sunt adesea victime ale unor acte de represiune, inclusiv amenințări, hărțuire, arestări arbitrare, agresiuni și asasinări;

29.  salută Declarația de la New York a ONU pentru refugiați și migranți, care menționează problema fluxurilor importante de refugiați și de migranți și în urma căreia a fost adoptat un pact la nivel mondial privind un cadru de răspuns cuprinzător (CRC) privind refugiații, precum și angajamentul privind salvarea vieților migranților și refugiaților, tratarea nevoilor specifice, combaterea rasismului și xenofobiei, combaterea traficului de ființe umane, asigurarea recunoașterii și protecției în condiții de egalitate în fața legii și asigurarea includerii în planurile naționale de dezvoltare; invită toate părțile implicate să asigure angajament politic, finanțare și acțiuni concrete de solidaritate în sprijinul Declarației de la New York și reamintește că problema migrației ar trebui analizată în continuare la nivel mondial și nu numai la nivel european; invită UE și statele sale membre să-și asume un rol de frunte în aceste eforturi internaționale, precum și să asigure, înainte de toate, în conformitate cu obligațiile lor în temeiul dreptului internațional, îndeplinirea angajamentelor lor de a proteja drepturile solicitanților de azil, ale refugiaților, ale migranților și ale tuturor persoanelor strămutate, în special ale femeilor, copiilor și grupurilor vulnerabile, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități; atrage atenția asupra faptului că, axându-se în primul rând pe aspecte precum controlul frontierelor și returnările în țări terțe cu o situație deplorabilă a drepturilor omului, UE și statele sale membre riscă să submineze aceste principii directoare, punând astfel în pericol credibilitatea lor în cadrul forurilor internaționale din domeniul drepturilor omului, în special în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO);

30.  reamintește că returnarea migranților ar trebui să fie realizată numai în conformitate deplină cu drepturile acestora și numai în cazul în care protecția drepturilor lor este garantată în țara de proveniență; invită guvernele să pună capăt arestării și reținerii arbitrare a migranților, inclusiv a minorilor; invită toate statele membre să ia măsuri concrete în interesul superior al copiilor refugiați și migranți, pe baza Convenției cu privire la drepturile copilului, și să introducă măsuri care să consolideze sistemele de protecție a copilului, inclusiv formarea profesională a asistenților sociali și a altor categorii profesionale, precum și cooperarea cu ONG-urile; invită din nou toate statele, inclusiv statele membre ale UE, să ratifice și să aplice Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor lor;

31.  salută activitatea Raportorului special al ONU privind drepturile omului și mediul; subliniază, cu profundă îngrijorare, că pierderea biodiversității subminează posibilitatea de a beneficia de o gamă largă de drepturi ale omului, inclusiv dreptul la viață, la sănătate și la apă și afectează în special grupurile cele mai vulnerabile, inclusiv popoarele indigene; invită UE să sprijine luarea de măsuri suplimentare de CDO în acest domeniu, acestea fiind de o importanță crucială pentru viitorul umanității;

32.  își reafirmă îngrijorarea cu privire la alegerea unor țări gazdă în care respectarea drepturilor omului este foarte problematică pentru a se organiza mari evenimente sportive, precum și cu privire la abuzurile împotriva drepturilor omului asociate acestor evenimente, inclusiv evacuările forțate fără consultarea sau compensarea populațiilor în cauză, exploatarea grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii și lucrătorii migranți, precum și reducerea la tăcere a organizațiilor societății civile care denunță astfel de încălcări; invită UE și statele sale membre să promoveze o inițiativă interregională privind sporturile și drepturile omului în cadrul CDO, pentru a crea mecanisme de salvgardare pentru a preveni, monitoriza și îndrepta toate încălcările drepturilor omului legate de marile evenimente sportive;

33.  subliniază că este important să se promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii;

34.  subliniază necesitatea de a se adopta o abordare bazată pe drepturi și de a se integra obiectivul referitor la respectarea drepturilor omului în toate politicile UE, inclusiv în politicile privind comerțul, investițiile, serviciile publice, cooperarea pentru dezvoltare și migrație, precum și în politicile sale comune în materie de securitate și apărare;

35.  reamintește că asigurarea coerenței interne și externe în domeniul drepturilor omului este esențială pentru credibilitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului în cadrul relațiilor sale cu țările terțe și invită UE să își îndeplinească angajamentele în această privință;

Prioritățile de țară

Belarus

36.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea restricțiilor privind libertatea de exprimare și libertatea de asociere și de întrunire pașnică în Belarus; condamnă hărțuirea și detenția ziariștilor independenți, a ziariștilor de opoziție și a activiștilor pentru drepturile omului; condamnă aplicarea în continuare a pedepsei cu moartea; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus în cadrul celei de a 35-a sesiuni a CDO și invită guvernul Belarusului să coopereze pe deplin cu raportorul special și să își asume angajamentul de a realiza o serie de reforme îndelung așteptate pentru a proteja drepturile omului, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor formulate de raportorul special și de alte mecanisme din domeniul drepturilor omului;

Burundi

37.  își exprimă cea mai profundă îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației politice și de securitate din Burundi; condamnă actele de violență comise în țară începând din 2015, care au condus la decese și au constat în torturi, violențe direcționate împotriva femeilor, inclusiv violuri colective, hărțuirea și privarea de libertate a mii de persoane și strămutarea forțată a sute de mii de cetățeni burundezi, precum și încălcări ale libertății presei și ale libertății de exprimare; condamnă prevalența impunității în ceea ce privește aceste acte; sprijină decizia Consiliului UE, adoptată în urma eșecului discuțiilor lansate în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou, de a suspenda sprijinul financiar direct acordat administrației din Burundi, inclusiv sprijinul bugetar, menținând însă sprijinul financiar deplin pentru populație și asistența umanitară prin canalele directe; sprijină pe deplin instituirea unei comisii de anchetă cu privire la Burundi pentru identificarea presupușilor autori de abuzuri și încălcări ale drepturilor omului în această țară, cu scopul de a asigura tragerea lor la răspundere; invită UE și statele sale membre să sprijine o declarație comună referitoare la Burundi, care să pună în discuție apartenența aceste țări la CDO, dacă Burundi nu începe să coopereze pe deplin cu Comisia de anchetă și cu Consiliul și mecanismele sale și dacă nu colaborează constructiv cu Comisia de anchetă și nu răspunde gravelor preocupări din domeniul drepturilor omului; invită autoritățile din Burundi să își reconsidere decizia de retragere din CPI;

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

38.  își exprimă profunda preocupare în legătură cu deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în RPDC; solicită desfășurarea unei anchete internaționale privind circumstanțele decesului lui Kim Jong Nam, fratele vitreg al lui Kim Jong Un, presupus a fi fost ucis prin administrarea de VX, una dintre cele mai letale otrăvuri neurotoxice interzise la nivel internațional, în aeroportul din Kuala Lumpur, la 13 februarie 2017; solicită guvernului RPDC să își respecte obligațiile care rezultă din acordurile în materie de drepturi ale omului la care această țară este parte și să garanteze că organizațiile umanitare, persoanele independente care monitorizează drepturile omului și Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din RPDC au acces în țară și beneficiază de cooperarea de care au nevoie; solicită RPDC să permită libertatea de exprimare și libertatea presei pentru mass-media națională și internațională și să permită cetățenilor săi accesul necenzurat la internet; condamnă cu fermitate utilizarea sistematică și la scară largă a pedepsei cu moartea în RPDC; invită guvernul RDPC să declare un moratoriu privind toate execuțiile în vederea abolirii pedepsei cu moartea în viitorul apropiat; solicită ca persoanele responsabile de crimele împotriva umanității comise în RPDC să fie trase la răspundere, să fie aduse în fața CPI și să facă obiectul unor sancțiuni specifice; condamnă cu fermitate testele nucleare, acestea fiind o provocare inutilă și periculoasă, precum și o încălcare a rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU și o amenințare gravă la adresa păcii și stabilității în Peninsula Coreeană și în Asia de Nord-Est; solicită reînnoirea mandatului raportorului special; solicită prezentarea raportului grupului de experți în fața Adunării Generale și a Consiliului de Securitate ale ONU; recomandă includerea în rezoluție a principalelor recomandări din raportul experților referitoare la responsabilitate, inclusiv consolidarea capacității biroului de la Seoul cu competențe de anchetă și urmărire penală, precum și numirea unui expert în materie de justiție penală pentru a avansa în direcția tragerii la răspundere;

Republica Democratică Congo

39.  condamnă încălcările drepturilor omului comise cu impunitate totală în Republica Democratică Congo (RDC) de către forțele de securitate și invită autoritățile să îi tragă la răspundere pe cei vinovați; invită Consiliul să ia în calcul extinderea măsurilor restrictive existente, cum ar fi sancțiunile specifice impuse de UE, inclusiv interdicția de a călători și înghețarea averilor pentru cei responsabili de represiunea violentă și de subminarea proceselor democratice din RDC, în cazul producerii unor noi violențe, după cum prevede Acordul de la Cotonou; îndeamnă autoritățile din RDC să pună în aplicare acordul la care s-a ajuns în decembrie 2016 și să organizeze alegeri până în decembrie 2017, cu sprijinul actorilor internaționali; reamintește că stabilitatea din regiunea Marilor Lacuri este o chestiune ce suscită o deosebită îngrijorare, în special în ceea ce privește situația drepturilor omului în partea de est a RDC, inclusiv în ceea ce privește violența sexuală; solicită CDO să monitorizeze permanent RDC până când vor avea loc alegeri și o tranziție democratică și încurajează Înaltul Comisariat să informeze Consiliul cu privire la situația din RDC atunci când este cazul și să ia măsuri mai stricte, dacă este necesar;

Egipt

40.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în Egipt, inclusiv închiderea dramatică a spațiului public în cazul societății civile, reprimarea brutală a apărătorilor drepturilor omului, în special a femeilor care acționează în această calitate, și a altor voci cu opinii divergente, precum și lipsa libertății de exprimare; de asemenea, își exprimă îngrijorarea cu privire la legea draconiană privind ONG-urile adoptată de parlamentul egiptean în 2016, care încalcă grav dreptul la libertatea de asociere garantat de Constituție și de numeroasele angajamente juridice internaționale ale Egiptului de a respecta acest drept; subliniază necesitatea urgentă ca guvernul Egiptului să ia măsuri împotriva torturii, a disparițiilor forțate și a deceselor în rândul persoanelor private de libertate, fenomene care sunt larg răspândite; solicită UE să inițieze o rezoluție de țară în cadrul CDO;

Regiunile georgiene Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud

41.  își exprimă în continuare îngrijorarea în legătură cu respectarea libertății de exprimare și a libertății mass-mediei, precum și lipsa accesului la regiunile ocupate Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, unde încălcările drepturilor omului rămân larg răspândite; îndeamnă la întărirea contactelor personale dintre locuitorii teritoriul controlat de Tbilisi și cei din cele două regiuni ocupate; cere să se respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, precum și inviolabilitatea granițelor sale recunoscute pe plan internațional; subliniază că este necesar ca refugiații și persoanele strămutate în interiorul țării (PSI) să se întoarcă la reședințele lor permanente în condiții de siguranță și demnitate; invită guvernul georgian să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că recomandările procesului de evaluare periodică universală (EPU) vor fi puse în aplicare și urmărite;

Iran

42.  invită Iranul să coopereze pe deplin cu toate mecanismele ONU din domeniul drepturilor omului și să acționeze în sensul aplicării recomandărilor stabilite în acest context, inclusiv în privința EPU, permițând organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului să își desfășoare misiunile; solicită guvernului iranian să abordeze preocupările grave evidențiate în rapoartele raportorului special al ONU și ale Secretarului General al ONU în ceea ce privește situația drepturilor omului în Iran, precum și invitațiile specifice de a se lua măsuri identificate în rezoluțiile Adunării Generale a ONU; constată cu îngrijorare că Iranul înregistrează numărul cel mai mare de execuții în urma condamnării la pedeapsa capitală pe cap de locuitor din lume; invită Iranul să declare un moratoriu asupra pedepsei cu moartea; solicită eliberarea tuturor prizonierilor politici;

Myanmar/Birmania

43.  este extrem de îngrijorat cu privire la confruntările violente semnalate în statul Rakhine din Nord și deplânge pierderea de vieți omenești, mijloace de subzistență și locuințe, precum și utilizarea disproporționată a forței de către forțele armate din Myanmar/Birmania, care, potrivit Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, pot constitui crime împotriva comunității; face apel la forțele armate și de securitate să pună capăt imediat uciderii, hărțuirii și violurilor îndreptate împotriva populației rohingya, precum și incendierii locuințelor lor; solicită insistent guvernului și autorităților civile din Myanmar/Birmania să pună capăt imediat discriminării și segregării în ceea ce privește minoritatea rohingya; solicită protecția drepturilor populației rohingya și garantarea siguranței, securității și egalității tuturor cetățenilor din Myanmar/Birmania; salută decizia guvernului din Myanmar/Birmania de a stabili ca primă prioritate asigurarea păcii și reconcilierii naționale; salută anunțul făcut de guvernul din Myanmar/Birmania referitor la înființarea unei comisii de anchetă privind actele recente de violență din statul Rakhine; subliniază necesitatea de a se lua măsurile corespunzătoare pentru a urmări în justiție persoanele responsabile și a oferi despăgubiri adecvate victimelor încălcărilor; invită guvernul din Myanmar/Birmania să continue procesul de democratizare și să respecte statul de drept, libertatea de exprimare și drepturile fundamentale ale omului; invită UE și statele sale membre să sprijine reînnoirea mandatului raportorului special pentru Myanmar/Birmania;

Teritoriile palestiniene ocupate (TPO)

44.  invită UE și statele sale membre ca, în cadrul CDO, în timpul dezbaterilor și în rezoluțiile privind teritoriile palestiniene ocupate, să își exprime regretul cu privire la incapacitatea de a pune în aplicare recomandările anterioare ale organismele ONU însărcinate cu drepturile omului, inclusiv ale Comisiei de anchetă a ONU privind conflictul din Gaza din 2014, la progresele limitate înregistrate cu privire la anchetarea presupuselor încălcări ale dreptului internațional de către toate părțile, precum și la existența a numeroase obstacole juridice, procedurale și practice în ceea ce privește accesul la justiție și la reparații; îndeamnă UE să-și reafirme sprijinul pentru punctul 7 din Agenda CDO și să voteze în favoarea rezoluțiilor privind răspunderea, inclusiv a rezoluției CDO în sprijinul raportului cuprinzător al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și al măsurilor subsecvente propuse de acesta; solicită UE să condamne actele de intimidare și amenințările îndreptate împotriva apărătorilor drepturilor omului care promovează responsabilitatea și respectarea dreptului internațional în conflictul israelo-palestinian, precum și să denunțe alte practici și acte legislative restrictive care afectează ONG-urile din ambele părți; invită UE să sprijine viitoarele rezoluții ale CDO privind coloniile și publicarea bazei de date anuale a CDO privind întreprinderile implicate în încălcări ale dreptului internațional;

Arabia Saudită

45.  își reafirmă îngrijorarea cu privire la încălcările sistematice ale drepturilor omului din această țară, inclusiv reprimarea apărătorilor drepturilor omului, încălcările libertății de religie sau de convingere și a drepturilor femeilor; condamnă rata alarmantă a condamnărilor la pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, inclusiv execuțiile în masă, și solicită Arabiei Saudite să impună un moratoriu privind pedeapsa cu moartea; îndeamnă autoritățile saudite să elibereze toți prizonierii de conștiință, inclusiv pe laureatul Premiului Saharov din 2015, Raif Badawi; solicită UE să monitorizeze îndeaproape acest caz special; reiterează că membrii CDO ar trebui aleși din rândul statelor care respectă drepturile omului, statul de drept și democrația; invită autoritățile saudite să coopereze pe deplin cu procedurile speciale ale CDO și cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului; solicită UE să își ofere sprijinul pentru crearea postului de reprezentant special privind situația drepturilor omului în Arabia Saudită;

Sudanul de Sud

46.  solicită tuturor părților din Sudanul de Sud să nu mai comită încălcări ale drepturilor omului și încălcări ale dreptului umanitar internațional, inclusiv cele care sunt considerate crime internaționale, precum execuțiile extrajudiciare, violența pe motive etnice, violențele sexuale produse în contextul conflictului, inclusiv violul, precum și violența bazată pe gen, recrutarea și utilizarea copiilor, disparițiile forțate, precum și privarea de libertate și arestările arbitrare; observă că guvernul Sudanului de Sud a semnat la 16 martie 2016 acordul privind foaia de parcurs și a clarificat ulterior angajamentul său privind includerea altor părți interesate relevante în Dialogul național și susținerea în continuare a eventualelor decizii luate în comun de semnatarii din opoziție și mecanismul 7+7, grupul de coordonare al Dialogului național; insistă că este necesar ca toate părțile să își respecte angajamentele și solicită să fie continuat dialogul în vederea încetării definitive a focului; solicită UE și statelor sale membre să își mențină angajamentul de sprijinire a eforturilor depuse de Uniunea Africană de a instaura pacea în Sudanul de Sud pentru poporul sudanez în tranziția către o democrație reformată pe plan intern; întrucât ONU a declarat starea de foamete în anumite părți ale țării; solicită UE și statelor sale membre să reînnoiască mandatul Comisiei pentru drepturile omului în Sudanul de Sud și să îi consolideze rolul pentru a ancheta încălcările drepturile omului și a analiza situația violențelor sexuale; sprijină integrarea recomandărilor acesteia într-un raport care să fie transmis Adunării Generale a ONU și Consiliului de Securitate;

Siria

47.  condamnă în termenii cei mai fermi atrocitățile și numeroasele încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise de forțele regimului Assad cu sprijinul Rusiei și al Iranului, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și încălcările dreptului internațional umanitar comise de grupări armate teroriste nestatale, în special de ISIS/Daesh, ale cărei crime constituie acte de genocid, Jabhat Fateh al-Sham/Frontul Al-Nusra și alte grupări jihadiste; insistă asupra necesității de a se continue ancheta privind folosirea armelor chimice și distrugerea acestora de către toate părțile implicate din Siria și regretă decizia Rusiei și a Chinei de a bloca o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la folosirea armelor chimice; își reiterează sprijinul pentru accesul umanitar deplin și neîngrădit și pentru tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de comiterea unor crime de război și de crime împotriva umanității; sprijină inițiativa UE de a sesiza Curtea Penală Internațională cu privire la situația din Siria și invită Consiliul de Securitate să ia măsuri în acest context; sprijină activitatea continuă a Comisiei de anchetă, precum și instituirea Mecanismului internațional, imparțial și independent pentru Siria și mandatul Comisiei de anchetă de a efectua o anchetă specială în Alep, ale cărei rezultate ar trebui raportate cel târziu în cadrul celei de a 34-a sesiuni a CDO în martie 2017; solicită ca raportul să fie prezentat Adunării Generale și Consiliului de Securitate;

Ucraina

48.  regretă că agresiunea rusească în curs a cauzat o gravă criză umanitară în Donbas și că organizațiilor umanitare ucrainene și internaționale li se refuză accesul în regiunile ocupate; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară cu care se confruntă cele peste 1,5 milioane de persoane strămutate intern; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea violențelor sexuale generate de conflict; este profund îngrijorat de încălcările drepturilor omului în Crimeea ocupată de forțele rusești, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea; subliniază necesitatea ca UE să acorde asistență suplimentară Ucrainei; își reafirmă angajamentul său deplin față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional și față de alegerea sa liberă și suverană de a urma o traiectorie europeană; invită toate părțile să acționeze imediat pentru reintegrarea pașnică a peninsulei ocupate Crimeea în sistemul juridic ucrainean prin intermediul dialogului politic și în deplină conformitate cu dreptul internațional; sprijină prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei până când Acordul de la Minsk va fi implementat pe deplin, iar Crimeea va fi retrocedată; invită SEAE și Consiliul să mărească presiunea exercitată asupra Federației Ruse pentru ca aceasta să permită accesul organizațiilor internaționale în Crimeea în scopul monitorizării situației drepturilor omului, având în vedere actualele încălcări grave ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale în peninsulă, precum și pentru crearea unor mecanisme permanente de monitorizare internațională, bazate pe convenții; solicită, de asemenea, punerea în aplicare pe deplin a Acordului de la Minsk; reamintește că toate părțile implicate în conflict sunt obligate să ia toate măsurile posibile pentru a proteja populația civilă aflată sub controlul lor de efectele ostilităților; sprijină și încurajează dialogul interactiv în cadrul celei de a 34-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului;

Yemen

49.  este extrem de îngrijorat de situația umanitară dezastruoasă din Yemen și subliniază responsabilitatea deosebită a Arabiei Saudite în acest context; condamnă faptul că civilii sunt vizați direct și blocați într-o situație intolerabilă între părțile beligerante, care încalcă dreptul internațional umanitar și dreptul internațional în materie de drepturi ale omului; subliniază că recrutarea și folosirea copiilor în conflictele armate sunt strict interzise de dreptul internațional în domeniul drepturilor omului și de dreptul internațional umanitar și pot constitui o crimă de război în cazul recrutării copiilor cu o vârstă mai mică de cincisprezece ani; invită toate părțile să elibereze imediat acești copiii; invită insistent toate părțile să atenueze tensiunile și să instituie o încetare imediată și stabilă a focului, care va conduce la o soluție politică, incluzivă și negociată a conflictului; în acest context, sprijină pe deplin eforturile depuse de trimisul special al ONU pentru Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, precum și punerea în aplicare a Rezoluției 33/16 a Consiliului pentru Drepturile Omului din octombrie 2016, care solicită ONU să coopereze cu comisia națională independentă de anchetă; sprijină toate eforturile în vederea unei anchete internaționale independente pentru a pune capăt climatului de impunitate în Yemen; invită statele membre ale UE să sprijine declarația comună inițiată de Țările de Jos prin care se exprimă îngrijorarea cu privire la încălcările și abuzurile din Yemen și se solicită ca acestea să fie anchetate în mod detaliat și imparțial; încurajează Înaltul Comisar să folosească opțiunea de a transmite informații între perioadele de sesiune pentru a informa periodic CDO cu privire la rezultatele cercetărilor;

Sahara Occidentală

50.  solicită respectarea drepturilor fundamentale ale populației din Sahara Occidentală, inclusiv a libertății de asociere, a libertății de exprimare și a dreptului de întrunire; solicită eliberarea tuturor prizonierilor politici din Sahara Occidentală; solicită accesul reprezentanților ONU, al deputaților, al observatorilor independenți, al ONG-urilor și al presei în teritoriile din Sahara Occidentală; îndeamnă ONU să furnizeze MINURSO un mandat pentru drepturile omului care să fie coerent cu toate misiunile de menținere a păcii ale ONU în întreaga lume; sprijină o soluție echitabilă și durabilă pentru conflictul din Sahara Occidentală, bazată pe dreptul la autodeterminare al populației din această regiune și în conformitate cu rezoluțiile relevante ale ONU; solicită ca UE și statele sale membre să ridice problema situației din Sahara Occidentală în cadrul viitoarelor sesiuni ale EPU în ceea ce privește Marocul;

o

o  o

51.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de a 71-a Adunări Generale a ONU, președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0317.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0502.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate