Postup : 2017/2598(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0189/2017

Predkladané texty :

B8-0189/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/03/2017 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0089

NÁVRH UZNESENIA
PDF 329kWORD 62k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.542v01-00
 
B8-0189/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 (2017/2598(RSP))


Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0189/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na dohovory OSN v oblasti ľudských práv a opčné protokoly k týmto dohovorom,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 60/251, ktorou sa zakladá Rada pre ľudské práva (UNHRC),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, Európsku sociálnu chartu a Chartu základných práv EÚ,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zasadnutiach Rady OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade zo 7. júla 2016 k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(1),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv vrátane svojich naliehavých uznesení z roku 2016 o Etiópii, Indii, Severnej Kórei, Hongkongu, Kazachstane, Egypte, Konžskej demokratickej republike, Pakistane, Hondurase, Džibutsku, Nigérii, Gambii, Vietname, Kambodži, Tadžikistane, Malawi, Bahrajne, Mjanmarsku, Filipínach, Rwande, Somálsku, Zimbabwe, Sudáne, Thajsku, Číne, Rusku, Brazílii, Tibete, Mjanmarsku, Iraku, Indonézii, Stredoafrickej republike, Burundi, Nikarague, Kuvajte a Guatemale,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015(2),

–  so zreteľom na články 2, 3 ods. 5), 18, 21, 27 a 47 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na výročnú správu UNHRC za rok 2015 pre Valné zhromaždenie OSN,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže presadzovanie a ochrana univerzálnej platnosti ľudských práv sú súčasťou etického a právneho acquis EÚ a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity; keďže dodržiavanie ľudských práv by malo byť začlenené do všetkých oblastí politiky EÚ;

B.  keďže sa EÚ dôrazne zaviazala k multilateralizmu a orgánom OSN, pokiaľ ide o presadzovanie a ochranu ľudských práv;

C.  keďže pravidelné zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC), menovanie osobitných spravodajcov, mechanizmus všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) a osobitné postupy riešenia situácií špecifických pre jednotlivé krajiny alebo tematických otázok prispievajú k presadzovaniu a dodržiavaniu ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu;

Rada OSN pre ľudské práva

1.  víta prácu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna a jeho úradu (OHCHR); pripomína záväzok EÚ naďalej podporovať a brániť jeho integritu, nezávislosť a fungovanie; víta úlohu, ktorú zohráva OHCHR pri podpore spolupráce medzi medzinárodnými a regionálnymi mechanizmami v oblasti ľudských práv a pri identifikácii spôsobov, ako zvýšiť úlohu regionálnych dohôd vo vzťahu k všeobecných normám v oblasti ľudských práv;

2.  zastáva názor, že účinnosť a dôveryhodnosť UNHRC závisia od skutočného odhodlania jej členov chrániť všetky osoby vo všetkých krajinách pred akýmkoľvek porušovaním ľudských práv v súlade s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach presadzujúcimi univerzálnosť, nestrannosť, objektívnosť, neselektívnosť, konštruktívny dialóg a spoluprácu; nalieha na potrebe vyhnúť sa polarizácii diskusií v UNHRC, a nabáda na konštruktívny dialóg;

3.  vyzýva štáty, aby udelili prístup nezávislým expertom UNHCR, osobitným spravodajcom alebo expertom OHCHR s cieľom umožniť im vyšetriť údajné porušovanie ľudských práv a konštruktívnym spôsobom sa zapojiť do nápravy situácie, aby dodržiavali svoje záväzky podľa dohovorov o ľudských právach a aby ponúkli svoju plnú spoluprácu s osobitnými postupmi UNHCR;

4.  vyzýva všetky štáty, aby prijali konkrétne kroky s cieľom konať podľa odporúčaní všeobecného pravidelného preskúmania, a prekonali nedostatky tým, že zavedú mechanizmy vykonávania a nadväzujúcich opatrení vrátane zriadenia vnútroštátnych akčných plánov a národných koordinačných mechanizmov;

5.  odsudzuje skutočnosť, že kreslá v UNHRC sú aj naďalej obsadené krajinami s preukázanými vážnymi a systematickými porušovaniami ľudských práv, napríklad Saudskou Arábiou, Čínou a v súčasnosti Egyptom, a opätovne vyzýva členské štáty EÚ, aby zverejnili svoje hlasovanie z Rady OSN pre ľudské práva; v tejto súvislosti vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v rámci svojich postupov hlasovania zvážili rovnakú dôležitosť práv a rozhodli o svojom hlasovaní o rezolúciách Rady pre ľudské práva (UNHRC) na základe podstaty, a nie podľa autorov týchto textov;

6.  pripomína, že Valné zhromaždenie má povinnosť zohľadňovať pri voľbe všetkých členov Rady OSN pre ľudské práva to, či uchádzači rešpektujú presadzovanie a ochranu ľudských práv, zásady právneho štátu a demokraciu; víta rozhodnutie UNHRC, v ktorom žiada poradný výbor pre UNHRC, aby vypracoval hodnotiacu správu o pokroku dosiahnutom pri vytváraní regionálnych a subregionálnych dohôd v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv; žiada EÚ a jej členské štáty, aby vo svojich hlasovaniach odzrkadlili rovnakú dôležitosť práv a zlepšili koordinácia pozícií EÚ v tomto smere; rázne žiada, aby sa EÚ vyjadrovala jedným hlasom a dospela k spoločnému postoju pri hlasovaní v UNHRC;

7.  opakuje, že je dôležité, aby sa EÚ s cieľom zvýšiť svoju dôveryhodnosť aktívne a konzistentne angažovala v rámci mechanizmov OSN zameraných na ľudské práva, najmä Tretieho výboru, Valného zhromaždenia OSN a UNHRC; podporuje úsilie, ktoré vyvinula Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), delegácie EÚ v New Yorku a Ženeve a členské štáty EÚ na ďalšie posilnenie súdržnosti EÚ v otázkach ľudských práv v rámci OSN;

Tematické priority

8.  zdôrazňuje význam úlohy mimovládnych organizácií (MVO) a obhajcov ľudských práv pri podpore a ochrane ľudských práv; zdôrazňuje, že ľudské práva a základné slobody sa musia chrániť z každého hľadiska ich uplatňovania, a to aj v kontexte nových technológií; zdieľa obavy UNHRC týkajúce sa správ o hrozbách a odvetných opatreniach voči členom organizácií občianskej spoločnosti a MVO, ktorí spolupracovali s UNHRC aj v procese všeobecného pravidelného preskúmania (UPR);

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad mnohými, čoraz častejšími pokusmi o zmenšenie priestoru pre občiansku spoločnosť a obhajcov ľudských práv, a to aj zavádzaním protiteroristických zákonov; odsudzuje všetky násilné činy, obťažovanie, zastrašovanie a prenasledovanie páchané proti obhajcom ľudských práv, oznamovateľom nekalých praktík, novinárom alebo blogerom, či už na internete alebo mimo neho; vyzýva všetky štáty, aby podporili a zabezpečili bezpečné a priaznivé prostredie, v ktorom môžu MVO, občianska spoločnosť, novinári a obhajcovia ľudských práv, s osobitnou pozornosťou na ženy a deti, ekologických aktivistov a členov zraniteľných skupín, ako sú LGBTI, fungovať nezávisle a bez vonkajších zásahov; opätovne vyzýva tie štáty, ktoré prijali reštriktívne zákony zamerané na nezávislé organizácie v oblasti ľudských práv, aby ich stiahli, a aby zrušili všetky ostatné represívne opatrenia proti nim vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív;

10.  domnieva sa, že slobodné, nezávislé a nestranné médiá predstavujú jeden zo základných kameňov demokratickej spoločnosti, v ktorej otvorené diskusie zohrávajú kľúčovú úlohu; podporuje výzvu na vymenovanie osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre bezpečnosť novinárov; žiada EÚ, aby otázky slobody prejavu na internete, digitálnych slobôd a dôležitosti voľného a otvoreného internetu pripomínala na všetkých medzinárodných fórach; požaduje riešenie problému digitálnej priepasti a neobmedzený prístup k informáciám a komunikačným prostriedkom, ako aj necenzurovaný prístup k internetu; v tejto súvislosti opakuje svoju výzvu adresovanú EÚ, aby využívala bezplatný softvér s otvoreným zdrojovým kódom a aby nabádala k tomuto kroku ďalšie subjekty, keďže takýto softvér poskytuje väčšiu bezpečnosť a lepšie dodržiavanie ľudských práv;

11.  pripomína, že právo na slobodu zhromažďovania a združovania je naďalej porušované na celom svete; s potešením víta prácu osobitného spravodajcu pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania Mainu Kiaiho; vyzýva všetky štáty, aby správy náležite zohľadnili;

12.  naliehavo žiada všetky štáty, aby urýchlene ratifikovali opčné protokoly k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), ktorými sa stanovujú mechanizmy podávania sťažností a vyšetrovania;

13.  odmieta všetky formy diskriminácie a prenasledovania z dôvodu rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, rodovej identity alebo sexuálnej orientácie, sociálneho pôvodu, kasty, narodenia, veku alebo zdravotného postihnutia; podporuje zapojenie EÚ v relevantných osobitných postupoch, vrátane nového nezávislého experta na ochranu proti násiliu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity; vyzýva EÚ, aby sa naďalej aktívne zasadzovala za rovnosť a nediskrimináciu a bojovala proti násiliu páchanom na všetkých jednotlivcoch a proti ich diskriminácii;

14.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že štáty a neštátne subjekty jednotlivo alebo kolektívne porušujú práva mnohých ľudí na slobodu náboženského vyznania alebo viery, čoho dôsledkom je diskriminácia, nerovnosť a stigmatizácia; pripomína, že treba bojovať proti neznášanlivosti a diskriminácii z dôvodu náboženského vyznania alebo viery s cieľom zaistiť dodržiavanie iných vzájomne prepojených ľudských práv, ako je napríklad sloboda prejavu; žiada, aby EÚ pracovala na zabezpečení väčšej ochrany náboženských a etnických menšín pred prenasledovaním a násilím a na zrušení zákonov, ktoré kriminalizujú rúhanie alebo odpadlíctvo od viery a slúžia ako zámienka na prenasledovanie náboženských a etnických menšín a neveriacich; vyzýva, aby bola osobitnému spravodajcovi pre slobodu náboženského vyznania alebo viery poskytnutá pomoc pri jeho práci;

15.  dôrazne nabáda EÚ, aby naďalej podporovala postoj nulovej tolerancie trestu smrti, a vyzýva ju, aby pokračovala v úsilí o posilnenie medziregionálnej podpory nadchádzajúcej rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o moratóriu na trest smrti; víta rozhodnutie prijaté v roku 2015 Madagaskarom, Fidži, Surinamom a Konžskou republikou o zrušení trestu smrti za všetky zločiny; vyjadruje poľutovanie nad obnovením popráv v niekoľkých krajinách vrátane Bahrajnu, Kuvajtu, Bieloruska, Bangladéša, Indie, Ománu, Južného Sudánu, Indonézie a Čadu; ďalej vyjadruje poľutovanie nad správami o náraste počtu trestov smrti vynesených najmä v Číne, Egypte, Iráne, Nigérii, Pakistane a Saudskej Arábii; pripomína orgánom týchto krajín, že sú zmluvnými stranami Dohovoru o právach dieťaťa, v ktorom sa vyslovene zakazuje uplatňovanie trestu smrti za zločiny spáchané osobou mladšou ako 18 rokov; dôrazne odsudzuje zvýšené využívanie trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami, a požaduje zákaz používania trestu smrti a popráv bez riadneho konania ako trestov za takéto trestné činy; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tisícami mimosúdnych popráv, ktoré povolil prezident Filipín Duterte v posledných mesiacoch, ako aj nad hlasovaním vo filipínskom Parlamente v prospech obnovenia trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami, pričom táto krajina bola prvou krajinou v regióne, ktorá zrušila trest smrti v roku 2007;

16.  naliehavo vyzýva EÚ, aby otvorene vystupovala a podporovala prácu OSN zameranú proti mučeniu a iným formám krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, hromadným popravám a popravám za spáchanie trestných činov, a to aj trestných činov súvisiacich s drogami, a žiada, aby ESVČ na všetkých úrovniach dialógu a všetkých fórach zintenzívnila úsilie EÚ zamerané na boj proti popravám bez riadneho konania, mučeniu a iným formám zlého zaobchádzania v súlade s usmerneniami politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúcimi sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania; vyzýva na všeobecnú ratifikáciu a účinné vykonávanie Dohovoru OSN proti mučeniu a jeho opčného protokolu; zdôrazňuje zásadný význam podpory prevencie mučenia, a to aj prostredníctvom posilnenia národných preventívnych mechanizmov vytvorených podľa opčného protokolu, a nepretržitej podpory rehabilitácie obetí mučenia;

17.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že pretrváva závažné porušovanie a zneužívanie ľudských práv na celom svete; vytrvalo podporuje Medzinárodný trestný súd (MTS) ako hlavnú inštitúciu, ktorá vyvodzuje zodpovednosť voči páchateľom trestných činov a pomáha obetiam pri domáhaní sa spravodlivosti podľa zásady komplementárnosti pre genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny; žiada, aby všetky strany poskytovali politickú, diplomatickú, finančnú a logistickú podporu na každodenné fungovanie Medzinárodného trestného súdu; žiada, aby EÚ naďalej posilňovala prácu Medzinárodného trestného súdu; nabáda na intenzívny dialóg a spoluprácu medzi Medzinárodným trestným súdom, OSN a jej agentúrami a Bezpečnostnou radou OSN; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím niektorých afrických krajín o stiahnutí sa z Medzinárodného trestného súdu, ale víta zrušenie tohto rozhodnutia u dvoch z troch dotknutých krajín, a vyzýva zostávajúcu krajinu, aby svoje rozhodnutie prehodnotila; vyzýva všetky členské štáty OSN, aby sa čo najskoršou ratifikáciou Rímskeho štatútu pripojili k Medzinárodnému trestnému súdu, spolu so zmenami z Kampaly;

18.  domnieva sa, že štáty by mali vynaložiť všetko úsilie na boj proti beztrestnosti a zaistiť, aby neexistovalo bezpečné útočisko pre páchateľov medzinárodných zločinov a hrubého porušovania ľudských práv, a to aj na vnútroštátnej úrovni prijatím ustanovení o uplatňovaní univerzálnej súdnej právomoci;

19.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozšíreným nedostatočným dodržiavaním medzinárodného humanitárneho práva a vyjadruje vážne obavy nad znepokojivo narastajúcou mierou civilných škôd v ozbrojených konfliktoch na celom svete a nad zvýšením počtu smrteľných útokov na nemocnice, školy, humanitárne konvoje a iné civilné ciele; trvá na tom, aby sa takéto porušovania náležite zohľadňovali pri rokovaniach UNHRC s jednotlivými krajinami a v príslušných preskúmaniach v rámci mechanizmu UPR;

20.  vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad využívaním ozbrojených dronov mimo medzinárodného právneho rámca; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa zasadzovali za taký medzinárodný rámec používania ozbrojených dronov, ktorý bude dodržiavať ľudské práv a medzinárodné humanitárne právo a ktorý by mal riešiť otázky ako právny rámec, proporcionalita, zodpovednosť, ochrana civilistov a transparentnosť; vyzýva znova EÚ a jej členské štáty, aby zahrnuli ozbrojené drony a plne autonómne zbrane do príslušných európskych a medzinárodných mechanizmov v oblasti odzbrojenia a kontroly zbrojenia, a naliehavo žiada členské štáty, aby sa zapojili do týchto kontrolných mechanizmov a posilňovali ich;

21.  čo najdôraznejšie odsudzuje prebiehajúce vážne porušovanie ľudských práv, ktoré páchajú teroristické alebo polovojenské organizácie, ako napríklad ISIS/Dá’iš a skupina Boko Haram, proti civilistom, najmä ženám a deťom; odsudzuje časté ničenie kultúrneho dedičstva a jeho rozsah a vyzýva na podporu úsilia vynaloženého na rôznych fórach OSN;

22.  žiada, aby EÚ vyzvala všetky štáty, aby postavili ľudské práva do stredobodu svojich rozvojových politík a aby uplatňovali Deklaráciu OSN o práve na rozvoj z roku 1986; víta nedávne vymenovanie osobitného spravodajcu UNHCR pre právo na rozvoj, ktorého mandát zahŕňa prispievanie k presadzovaniu, ochrane a napĺňaniu práva na rozvoj v kontexte programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a v iných medzinárodných dohôd o rozvojovej spolupráci; zdôrazňuje, že ľudské práva pre všetkých musia byť prierezovým prvkom pri dosahovaní všetkých cieľov programu 2030; víta najnovšiu správu osobitného spravodajcu pre právo na výživu, ktorá sa zameriava okrem iného na vplyv používania pesticídov na ľudské práva, a súhlasí s jej odporúčaniami;

23.  vyzýva EÚ, aby naďalej presadzovala rovnosť medzi ženami a mužmi a aby vo svojich činnostiach a programoch aktívne podporovala činnosť orgánu OSN Ženy a iniciatív v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; žiada, aby sa naďalej podporovali opatrenia na posilňovanie postavenia žien a dievčat a odstraňovanie všetkých foriem násilia a diskriminácie voči ženám a dievčatám vrátane rodovo motivovaného násilia; dôrazne žiada EÚ, aby sa snažila o medziregionálne iniciatívy na presadzovanie, ochranu a dodržiavanie práv žien a o úplné a účinné vykonávanie Pekinskej akčnej platformy a akčného programu ICPD, a aby bola v tejto súvislosti aj naďalej odhodlaná podporovať ľahký a nerušený prístup k plánovaniu rodiny, zdraviu matiek, antikoncepcii a bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva, a k celej škále sexuálnych a reprodukčných práv;

24.  pripomína záväzok EÚ zohľadňovať ľudské práva a rodové aspekty v súlade s významnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti; vyzýva EÚ, aby na medzinárodnej úrovni podporila uznanie pridanej hodnoty účasti žien na predchádzaní konfliktom a ich riešení, mierových operáciách, humanitárnej pomoci a rekonštrukcii po konflikte a udržateľnom zmierení;

25.  vyzýva EÚ, aby naďalej presadzovala práva detí, a to najmä tým, že prispeje k zabezpečeniu prístupu detí k vode, sanitácii, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu, a to aj v oblastiach konfliktov a v utečeneckých táboroch, a tým, že odstráni detskú prácu, nábor detských vojakov, zbavovanie osobnej slobody, mučenie, obchodovanie s ľuďmi, detské, skoré a nútené manželstvá, sexuálne vykorisťovanie a škodlivé praktiky, ako napríklad mrzačenie ženských pohlavných orgánov; požaduje opatrenia na podporu a posilňovanie medzinárodného úsilia prostredníctvom OSN, aby sa skoncovalo s využívaním detí v ozbrojených konfliktoch a aby sa účinnejšie riešil vplyv konfliktov a stavov po skončení konfliktu na ženy a dievčatá; vyzýva všetky členské štáty OSN, aby plnili svoje zmluvné povinnosti a záväzky v rámci Dohovoru o právach dieťaťa prijatého v roku 1989, aby sa zabezpečili práva všetkých detí v ich jurisdikcii, a to bez ohľadu na ich právne postavenie a bez akejkoľvek diskriminácie; vyzýva Spojené štáty americké ako jediný zostávajúci štát, ktorý doteraz neratifikoval Dohovor OSN o právach dieťaťa, aby bezodkladne pristúpili k tomuto nástroju;

26.  vyzýva štáty, aby presadzovali práva osôb so zdravotným postihnutím vrátane ich rovnocennej účasti a sociálneho začlenenia; vyzýva všetky štáty, aby ratifikovali a vykonávali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

27.  vyzýva EÚ, aby spolupracovala s partnermi na vykonávaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane opatrení na podporu toho, aby viaceré štáty prijali národné akčné plány a zapojili sa do činnosti pracovných skupín OSN a OHCHR; víta účasť EÚ a veľkého počtu jej členských štátov na zasadnutí medzivládnej pracovnej skupiny v októbri 2016, na ktorej sa diskutovalo o prvkoch záväznej zmluvy OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; víta správu predsedu-spravodajcu medzivládnej pracovnej skupiny, ktorá bude predložená na nadchádzajúcom zasadnutí UNHRC; opakuje svoju výzvu, aby sa EÚ a jej členské štáty konštruktívne zapojili do tretieho zasadnutia medzivládnej pracovnej skupiny, ktoré sa bude konať v októbri 2017, a aktívne prispeli k diskusiám o kľúčových prvkoch vrátane vzťahu navrhovanej zmluvy OSN s obchodnými dohodami, náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv, presadzovania práva a prístup k opravným prostriedkom, ako aj úlohy podnikov pri príprave zmluvy;

28.  žiada EÚ, aby na fórach OSN zdôraznila otázky zaberania pôdy spoločnosťami a zaobchádzania s obhajcami pozemkových práv a environmentálnymi aktivistami, ktorí sú často obeťami represálií vrátane hrozieb, obťažovania, svojvoľného zatýkania, útokov a vrážd;

29.  víta newyorské vyhlásenie OSN pre utečencov a migrantov, v ktorom sa riešila otázka masívnych presunov utečencov a migrantov a ktorá viedla k prijatiu globálnej dohody o komplexnom rámci na riešenie problému utečencov, ako aj záväzok, ktorý sa vzťahuje na migrantov a utečencov a je zameraný na záchranu ľudských životov, riešenie osobitných potrieb, boj proti rasizmu a xenofóbii, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, zabezpečenie rovnakého uznania a rovnakej ochrany pred zákonom, ako aj zabezpečenie začlenenia do národných rozvojových plánov; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby zabezpečili politickú angažovanosť, financovania a konkrétne akty solidarity na podporu newyorského vyhlásenia, a pripomína, že otázka migrácie by sa mala aj naďalej skúmať v globálnom meradle, nie iba na európskej úrovni; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby prevzali vedúcu úlohu v tomto medzinárodnom úsilí a aby v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárodného práva v prvom rade dodržiavali svoje záväzky v oblasti ochrany práv žiadateľov o azyl, utečencov, migrantov a všetkých vysídlených osôb, najmä práv žien, detí a zraniteľných skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím; upozorňuje, že ak sa EÚ a jej členské štáty zamerajú v prvom rade na otázky ako kontrola hraníc a navracanie migrantov do tretích krajín s poľutovaniahodnou situáciou v oblasti ľudských práv, hrozí im, že sa tieto hlavné zásady oslabia, a tým sa ohrozí ich dôveryhodnosť na medzinárodných fórach o ľudských právach, najmä v UNHRC;

30.  pripomína, že návrat migrantov by sa mal vykonávať pri plnom dodržiavaní ich práv a iba v prípade, ak je zaručená ochrana ich práv v ich krajinách; vyzýva vlády, aby ukončili svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie migrantov vrátane maloletých; vyzýva všetky štáty, aby prijali konkrétne opatrenia v najlepšom záujme detských utečencov a migrantov, ktorý má svoj základ v Dohovore o právach dieťaťa, a aby zaviedli opatrenia na posilnenie systémov ochrany detí vrátane odbornej prípravy sociálnych pracovníkov a iných skupín odborníkov a spolupráce s mimovládnymi organizáciami; znova vyzýva všetky štáty vrátane členských štátov EÚ, aby ratifikovali a vykonávali Medzinárodný dohovor o právach všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín;

31.  víta prácu osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva a životné prostredie; s hlbokým znepokojením zdôrazňuje, že strata biodiverzity ohrozuje využívanie širokej škály ľudských práv vrátane práva na život, zdravie a vodu, a ovplyvňuje najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva vrátane domorodého obyvateľstva; vyzýva EÚ, aby podporovala ďalšie kroky zo strany UNHRC v tejto oblasti, ktorá je mimoriadne dôležitá pre budúcnosť ľudstva;

32.  opakuje svoje obavy týkajúce sa udeľovania hosťovania športových veľkopodujatí hostiteľským krajinám s veľmi slabým dodržiavaním ľudských práv, ako aj porušovania ľudských práv vyplývajúcich z takýchto udalostí, vrátane násilného vysťahovania bez konzultácie alebo náhrady škody dotknutého obyvateľstva, vykorisťovania zraniteľných skupín, ako napríklad detí a migrujúcich pracovníkov, a umlčania organizácií občianskej spoločnosti, ktoré odsudzujú tieto porušenia; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali medziregionálnu iniciatívu o športe a ľudských právach v rámci UNHRC s cieľom vytvoriť ochranné mechanizmy na predchádzanie, sledovanie a nápravu všetkých prípadov porušovania ľudských práv spojených so športovými veľkopodujatiami;

33.  zdôrazňuje dôležitosť presadzovania univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv v súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii a všeobecnými ustanoveniami o vonkajšej činnosti Únie;

34.  zdôrazňuje nevyhnutnosť toho, aby sa prijal prístup založený na právach, a aby sa dodržiavanie ľudských práv začlenilo do všetkých politík EÚ, a to aj politík v oblasti obchodu, investícií, verejných služieb, rozvojovej spolupráce a migrácie, ako aj do spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ;

35.  pripomína skutočnosť, že vnútorná a vonkajšia súdržnosť v oblasti ľudských práv má rozhodujúci význam pre dôveryhodnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv v rámci jej vonkajších vzťahov s tretími krajinami, a vyzýva EÚ, aby splnila svoje záväzky v tejto súvislosti;

Priority pre jednotlivé krajiny

Bielorusko

36.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcim obmedzovaním slobody prejavu a slobody združovania a pokojného zhromažďovania v Bielorusku; odsudzuje obťažovanie a zadržiavanie nezávislých a opozičných novinárov a aktivistov za ľudské práva; odsudzuje pokračujúce využívanie trestu smrti; vyzýva na obnovenie mandátu osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku na 35. zasadnutí UNHRC, a vyzýva vládu Bieloruska, aby v plnej miere spolupracovala s osobitným spravodajcom a zaviazala sa, že začne vykonávať dlho odkladané reformy zamerané na ochranu ľudských práv vrátane vykonávania odporúčaní osobitného spravodajcu a iných mechanizmov v oblasti ľudských práv;

Burundi

37.  vyjadruje svoje najhlbšie znepokojenie nad zhoršením politickej a bezpečnostnej situácie v Burundi; odsudzuje násilie, ku ktorému dochádza v krajine od roku 2015 a ktoré spôsobilo smrť, mučenie, a cielené násilie páchané na ženách vrátane hromadného znásilňovania, obťažovanie a väznenie tisícov ľudí, nútené vysídľovanie stoviek tisícov obyvateľov Burundi, ako aj porušovanie slobody tlače a prejavu; odsudzuje prevládajúcu beztrestnosť takýchto činov; podporuje rozhodnutie Rady, po neúspechu rozhovorov začatých na základe článku 96 Dohody z Cotonou, pozastaviť priamu finančnú pomoc vrátane rozpočtovej podpory burundskej vláde, a súčasne zachovať plnú finančnú podporu určenú obyvateľstvu a humanitárnu pomoc prostredníctvom priamych kanálov; plne podporuje vytvorenie vyšetrovacej komisie pre Burundi s cieľom identifikovať údajných páchateľov porušovania a zneužívania ľudských práv v krajine s cieľom zabezpečiť plnú zodpovednosť; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili spoločné vyhlásenie o Burundi, v ktorom sa spochybní jeho členstvo v UNHRC, pokiaľ nezačne v plnej miere spolupracovať s vyšetrovacou komisiou a s Radou a jej mechanizmami, nenadviaže konštruktívny dialóg s vyšetrovacou komisiou a nevyrieši závažné obavy týkajúce sa ľudských práv; vyzýva burundské orgány, aby prehodnotili svoje rozhodnutie odstúpiť od Medzinárodného trestného súdu;

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

38.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim zhoršovaním sa situácie v oblasti ľudských práv v KĽDR; žiada medzinárodné vyšetrenie okolností smrti Kim Čong-nama, nevlastného brata Kim Čong-una, ktorý bol údajne zabitý látkou VX, jedným z najsmrteľnejších medzinárodne zakázaných nervových jedov, na letisku v Kuala Lumpure 13. februára 2017; vyzýva vládu KĽDR, aby si plnila svoje povinnosti vyplývajúce z nástrojov v oblasti ľudských práv, ktorých je zmluvnou stranou, a zabezpečila vstup humanitárnych organizácií, nezávislých pozorovateľov dodržiavania ľudských práv a osobitného spravodajcu OSN pre situáciu ľudských práv v KĽDR do krajiny a v potrebnej miere s nimi spolupracovala; vyzýva KĽDR, aby umožňovala slobodu prejavu a slobodu tlače pre domáce aj zahraničné médiá, ako aj necenzurovaný prístup občanov k internetu; dôrazne odsudzuje systematické a rozsiahle využívanie trestu smrti v KĽDR; vyzýva vládu KĽDR, aby vyhlásila moratórium na všetky popravy s cieľom zrušiť v blízkej budúcnosti trest smrti; žiada, aby tí, ktorí nesú najväčšiu zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti páchané v KĽDR, boli braní na zodpovednosť, postavení pred MTS a podrobení cieleným sankciám; dôrazne odsudzuje jadrové testy ako zbytočnú a nebezpečnú provokáciu, ako aj porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a vážnu hrozbu pre mier a stabilitu na Kórejskom polostrove a v severovýchodnej Ázii; požaduje obnovenie mandátu osobitného spravodajcu; žiada predloženie správy skupiny expertov Valnému zhromaždeniu a Bezpečnostnej rade OSN; odporúča, aby sa do rezolúcie začlenili kľúčové odporúčania týkajúce sa zodpovednosti zo správy skupiny expertov vrátane posilnenia kapacity kancelárie v Soule o odborníkov v oblasti vyšetrovania a prokuratúry, ako aj vymenovania experta trestného súdnictva, aby sa pokročilo v otázke stanovenia zodpovednosti;

Konžská demokratická republika

39.  odsudzuje porušovanie ľudských práv v Konžskej demokratickej republike (KDR), ku ktorému dochádza úplne beztrestne zo strany bezpečnostných síl, a vyzýva, aby vinníci boli braní na zodpovednosť; vyzýva Radu, aby v prípade ďalšieho násilia zvážila rozšírenie existujúcich reštriktívnych opatrení, ako napríklad cielených sankcií EÚ vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív osôb zodpovedných za násilné represie a narúšanie demokratického procesu v KDR, ako je stanovené v Dohode z Cotonou; naliehavo vyzýva orgány KDR, aby vykonávali dohodu dosiahnutú v decembri 2016 a s podporou medzinárodných aktérov najneskôr v decembri 2017 uskutočnili voľby; pripomína, že stabilita v oblasti Veľkých jazier vzbudzuje mimoriadne obavy, najmä situácia v oblasti ľudských práv vo východnej časti KDR, vrátane otázky sexuálneho násilia; vyzýva UNHRC, aby naďalej kontrolovala KDR, až kým neprebehnú voľby a neuskutoční sa prechod na demokraciu, a nabáda vysokú komisiu, aby informovala Radu o situácii v KDR, ak to bude vhodné, a aby v prípade potreby prijala prísnejšie opatrenia;

Egypt

40.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršovaním situácie v oblasti ľudských práv v Egypte vrátane dramatického uzatvorenia verejného priestoru pre občiansku spoločnosť, tvrdých zásahov proti obhajcom ľudských práv, a to najmä ženám, a iným nesúhlasným hlasom, a nedostatočnej slobody prejavu; ďalej vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne prísnym zákonom o MVO, ktorý prijal egyptský parlament v roku 2016, ktorý vážne porušuje ústavne zaručené právo na slobodu združovania a početné medzinárodné právne záväzky Egypta dodržiavať toto právo; zdôrazňuje naliehavú potrebu, aby egyptská vláda riešila fenomén rozsiahleho mučenia, vynútených zmiznutí a úmrtí vo väzbe; žiada, aby EÚ iniciovala rezolúciu v Rade OSN pre ľudské práva;

Gruzínske regióny Abcházsko a Cchinvali/Južné Osetsko

41.  je naďalej znepokojený, pokiaľ ide o slobodu prejavu, slobodu médií a zamedzenie prístupu pozorovateľov do okupovaných regiónov Abcházska a Cchinvali/Južného Osetska, kde stále dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv; naliehavo vyzýva na posilnenie kontaktov medzi ľuďmi medzi územím pod kontrolou Tbilisi a dvoma okupovanými regiónmi; žiada, aby sa v plnej miere rešpektovala zvrchovanosť a územná celistvosť Gruzínska, ako aj nedotknuteľnosť jeho medzinárodne uznaných hraníc; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť bezpečný a dôstojný návrat utečencov a vnútorne vysídlených osôb do miest ich trvalého bydliska; vyzýva gruzínsku vládu, aby prijala vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť kontrolu a vykonávanie odporúčaní v rámci všeobecného pravidelného preskúmania;

Irán

42.  vyzýva Irán, aby plne spolupracoval so všetkými mechanizmami OSN v oblasti ľudských práv a pracoval na uplatňovaní odporúčaní navrhnutých v tomto kontexte vrátane všeobecného pravidelného preskúmania, a to tak, že medzinárodným organizáciám na ochranu ľudských práv umožní vykonávať ich činnosť; vyzýva iránsku vládu, aby riešila zásadné obavy zdôraznené v správach osobitného spravodajcu OSN a generálneho tajomníka OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne, ako aj konkrétne výzvy na prijatie určitých opatrení, ktoré sú vyjadrené v rezolúciách Valného zhromaždenia OSN; so znepokojením konštatuje, že Irán má najvyšší počet trestov smrti a popráv na obyvateľa na svete; žiada Irán, aby vyhlásil moratórium na trest smrti; vyzýva na prepustenie všetkých politických väzňov;

Mjanmarsko/Barma

43.  je mimoriadne znepokojený správami o násilných stretoch v severnom Jakchainskom štáte a vyjadruje poľutovanie nad stratou životov, živobytia a domovov, ako aj nad údajným neprimeraným použitím sily zo strany mjanmarských ozbrojených síl, ktoré by podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva mohlo predstavovať zločiny proti ľudskosti; naliehavo žiada vojenské a bezpečnostné sily, aby okamžite ukončili zabíjanie, zastrašovanie a znásilňovanie, ktoré sa pácha na Rohingyoch, a vypaľovanie ich domov; trvá na tom, aby vláda Mjanmarska a civilné orgány okamžite zastavili hroznú diskrimináciu a segregáciu rohingyjskej menšiny; požaduje zabezpečenie práv Rohingyov a zaručenie bezpečnosti a rovnosti všetkých občanov Mjanmarska; víta rozhodnutie vlády Mjanmarska vyhlásiť mier a národné zmierenie za kľúčovú prioritu; víta vyhlásenie vlády Mjanmarska o vytvorení komisie na vyšetrenie nedávnych prípadov násilia v Jakchainskom štáte; zdôrazňuje, že je potrebné prijať primerané opatrenia na to, aby boli stíhané zodpovedné osoby, a na zabezpečenie primeranej nápravy pre obete porušení; vyzýva vládu Mjanmarska, aby pokračovala v  procese demokratizácie a dodržiavala zásady právneho štátu, slobodu prejavu a základné ľudské práva; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili obnovený mandát osobitného spravodajcu pre Mjanmarsko;

Okupované palestínske územia

44.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v diskusiách a rezolúciách o okupovaných palestínskych územiach v rámci UNHRC vyjadrili svoje poľutovanie nad nedostatočným vykonávaním predchádzajúcich odporúčaní orgánov OSN pre ľudské práva vrátane vyšetrovacej komisie OSN o konflikte v Gaze z roku 2014, malým pokrokom pri vyšetrovaní údajných porušovaní medzinárodného práva, ktorého sa dopúšťajú všetky strany, a existenciou mnohých právnych, procesných a praktických prekážok v prístupe k spravodlivosti a odškodneniu; naliehavo vyzýva EÚ, aby sa znovu angažovala v otázke bodu 7 programu UNHRC a hlasovala za rezolúcie o zodpovednosti vrátane rezolúcie UNHRC na podporu komplexnej správy vysokého komisára OSN pre ľudské práva a následných opatrení, ktoré sa v nej navrhujú; vyzýva EÚ, aby odsúdila zastrašovanie a hrozby namierené proti obhajcom ľudských práv, ktorí podporujú zodpovednosť a dodržiavanie medzinárodného práva v izraelsko-palestínskom konflikte, a odsudzovala iné obmedzujúce postupy a právne predpisy, ktoré ovplyvňujú mimovládne organizácie na oboch stranách; naliehavo vyzýva EÚ, aby podporovala budúce rezolúcie Rady pre ľudské práva o rozširovaní osád a uverejnenie databázy Rady pre ľudské práva s každoročnými údajmi o podnikoch zapojených do porušovania medzinárodného práva;

Saudská Arábia

45.  pripomína svoje znepokojenie nad systematickým porušovaním ľudských práv v tejto krajine vrátane represií voči obhajcom ľudských práv, porušovania slobody náboženského vyznania alebo viery a práv žien; odsudzuje znepokojujúcu mieru príkazov na vykonanie trestu smrti v Saudskej Arábii vrátane hromadných popráv a vyzýva Saudskú Arábiu, aby zaviedla moratórium na trest smrti; naliehavo vyzýva saudskoarabské orgány, aby prepustili všetkých väzňov svedomia vrátane laureáta Sacharovovej ceny z roku 2015 Raifa Badawiho; žiada EÚ, aby tento konkrétny prípad dôkladne sledovala; opätovne pripomína, že členovia Rady pre ľudské práva by mali byť volení zo štátov, ktoré ctia dodržiavanie ľudských práv, právne normy a demokraciu; vyzýva saudskoarabské orgány, aby plne spolupracovali s osobitnými postupmi Rady pre ľudské práva a Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva; vyzýva EÚ, aby ponúkla svoju podporu vytvoreniu postu osobitného zástupcu o situácii v oblasti ľudských práv v Saudskej Arábii;

Južný Sudán

46.  vyzýva všetky strany v Južnom Sudáne, aby sa zdržali páchania násilia v oblasti ľudských práv a porušovania medzinárodného humanitárneho práva vrátane tých trestných činov, ktoré by sa mohli posudzovať ako medzinárodná trestná činnosť, ako sú napríklad popravy bez riadneho konania, etnicky zamerané násilie, sexuálne násilie súvisiace s konfliktmi vrátane znásilnenia, ako aj rodovo motivované násilie, nábor a využívanie detí, nedobrovoľné zmiznutia a svojvoľné uväznenia a zaistenia; berie na vedomie, že vláda Južného Sudánu 16. marca 2016 podpísala dohodu o pláne a následne objasnila svoje záväzky týkajúce sa začlenenia iných relevantných zainteresovaných strán do národného dialógu a o pokračujúcom dodržiavaní všetkých rozhodnutí prijatých medzi opozičnými signatármi a mechanizmom 7 + 7, ako aj rozhodnutí riadiaceho výboru národného dialógu; trvá na tom, že je potrebné, aby všetky strany dodržiavali svoje záväzky, a vyzýva na pokračovanie dialógu smerom k uzatvoreniu konečného prímeria; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej podporovali úsilie Africkej únie o dosiahnutie mieru v Južnom Sudáne a juhosudánsky ľud na ceste k vnútorne reformovanej demokracii; keďže OSN v niektorých častiach krajiny vyhlásila stav hladomoru; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby obnovili mandát Komisie pre ľudské práva v Južnom Sudáne a posilnili jej úlohu s cieľom vyšetrovať porušovania ľudských práv a mapovať sexuálne násilie; podporuje začlenenie jej odporúčaní do správy, ktorá sa postúpi Valnému zhromaždeniu a Bezpečnostnej rade OSN;

Sýria

47.  čo najdôraznejšie odsudzuje ohavné činy a rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktorého sa dopúšťajú ozbrojené sily Asadovho režimu s podporou Ruska a Iránu, ako aj porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva neštátnymi ozbrojenými teroristickými skupinami, najmä organizáciou ISIS/Dá’iš, ktorej zločiny zodpovedajú genocíde, Džabhat Fath aš-Šám/Frontom an-Nusra a ďalšími džihádistickými skupinami; trvá na potrebe pokračovať vo vyšetrovaní použitia a likvidácie chemických zbraní všetkými stranami v Sýrii a vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Ruska a Číny blokovať novú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN o používaní chemických zbraní; opakuje svoju výzvu, aby sa zabezpečil úplný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci a zodpovednosť páchateľov za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; podporuje iniciatívu EÚ zameranú na postúpenie situácie v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu a vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala kroky v tomto smere; podporuje prebiehajúcu prácu vyšetrovacieho výboru, ako aj zriadenie medzinárodného, nestranného a nezávislého mechanizmu pre Sýriu, a mandát vyšetrovacieho výboru na vykonanie osobitného vyšetrovania Aleppa, o ktorom by sa mala podať správa najneskôr počas 34. zasadnutia UNHRC v marci 2017, a žiada, aby sa správa predložila Valnému zhromaždeniu a Bezpečnostnej rade;

Ukrajina

48.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pretrvávajúca ruská agresia zapríčinila zúfalú humanitárnu situáciu v regióne Donbas, a že ukrajinským a medzinárodným humanitárnym organizáciám sa odopiera vstup do okupovaných regiónov; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s náročnými humanitárnymi podmienkami, ktorým čelí viac ako 1,5 milióna vnútorne vysídlených osôb; vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcim sexuálnym násilím súvisiacim s konfliktom; je hlboko znepokojený porušovaním ľudských práv na Rusmi okupovanom Kryme, a to najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov; zdôrazňuje potrebu ďalšej pomoci EÚ pre Ukrajinu; znovu potvrdzuje svoje pevné odhodlanie týkajúce sa zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej slobodného a zvrchovaného rozhodnutia pokračovať v európskej ceste; vyzýva všetky strany, aby bezodkladne začali pracovať na mierovom opätovnom začlenení okupovaného Krymského polostrova do systému ukrajinského práva prostredníctvom politického dialógu a plne v súlade s medzinárodným právom; podporuje predĺženie sankcií proti Rusku až do úplného vykonávania dohody z Minska a vrátenia Krymu; vyzýva ESVČ a Radu, aby zvýšili tlak na Ruskú federáciu, aby umožnila medzinárodným organizáciám vstup na Krym na účely monitorovania situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv vzhľadom na pokračujúce porušovanie základných slobôd a ľudských práv na tomto polostrove a s cieľom vytvorenia stáleho medzinárodného monitorovacieho a konvenčného mechanizmu; ďalej vyzýva na úplné vykonávanie dohody z Minska; pripomína, že všetky strany konfliktu sú povinné prijať všetky uskutočniteľné opatrenia na ochranu civilného obyvateľstva, ktoré patrí pod ich kontrolu, pred účinkami nepriateľských akcií; podporuje a povzbudzuje interaktívny dialóg, ktorý je naplánovaný na 34. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva;

Jemen

49.  je mimoriadne znepokojený katastrofálnou humanitárnou situáciou v Jemene a zdôrazňuje osobitnú zodpovednosť Saudskej Arábie v tomto kontexte; odsudzuje skutočnosť, že útoky sú smerované na civilistov, ktorí sa nachádzajú v neúnosnej situácii medzi bojujúcimi stranami porušujúcimi medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že nábor a využívanie detí v ozbrojených konfliktoch je prísne zakázané medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom, pričom pokiaľ ide o prípady náboru detí mladších ako pätnásť môže predstavovať vojnový zločin; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby okamžite tieto deti prepustili; naliehavo vyzýva všetky strany, aby zmiernili napätie a vyhlásili okamžité a trvalé prímerie, ktorého výsledkom bude politické, inkluzívne a diplomatické riešenie konfliktu; v tomto smere plne podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN pre Jemen Ismá´íla wulda šajcha Ahmada, ako aj vykonávanie rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva 33/16 z októbra 2016, v ktorej sa od OSN požaduje, aby spolupracovala s vnútroštátnou nezávislou vyšetrovacou komisiou, a podporuje všetky snahy o nezávislé medzinárodné vyšetrovanie s cieľom ukončiť stav beztrestnosti v Jemene; vyzýva členské štáty EÚ, aby podporovali spoločné vyhlásenie pod vedením Holandska, v ktorom bolo vyjadrené znepokojenie nad porušovaním a zneužívaním v Jemene, a ktoré žiadalo, aby boli tieto prípady dôkladne a nestranne vyšetrené; a podnecovalo používanie zo strany vysokého komisára formátu medzi zasadnutiami, aby bola UNHRC pravidelne informovaná o výsledkoch vyšetrovania;

Západná Sahara

50.  požaduje dodržiavanie základných práv obyvateľov Západnej Sahary vrátane slobody združovania, slobody prejavu a práva zhromažďovať sa; žiada prepustenie všetkých západosaharských politických väzňov; požaduje, aby zástupcovia OSN, poslanci, nezávislí pozorovatelia, mimovládne organizácie a tlač mali prístup na územie Západnej Sahary; naliehavo žiada OSN, aby Misii OSN pre referendum v Západnej Sahare (MINURSO) poskytla mandát v oblasti ľudských práv v súlade so všetkými ostatnými mierovými misiami OSN vo svete; podporuje spravodlivé a trvalé urovnanie konfliktu v Západnej Sahare, a to na základe práva západosaharského ľudu na sebaurčenie a v súlade s príslušnými rezolúciami OSN; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby nastolili otázku situácie v Západnej Sahare na nadchádzajúcom zasadnutí všeobecného pravidelného preskúmania, pokiaľ ide o Maroko;

o

o  o

51.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 71. Valného zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0317.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia