Förslag till resolution - B8-0189/2017Förslag till resolution
B8-0189/2017

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

  13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0183/2017

  Förfarande : 2017/2598(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0189/2017
  Ingivna texter :
  B8-0189/2017
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8-0189/2017

  Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

  (2017/2598(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av FN-stadgan,

  –  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll,

  –  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (nedan kallat människorättsrådet),

  –  med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna,

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

  –  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session[1],

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive sina brådskande resolutioner från 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hongkong, Kazakstan, Egypten, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Kambodja, Tadzjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar/Burma, Filippinerna, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Ryssland, Tibet, Myanmar/Burma, Irak, Indonesien, Centralafrikanska republiken, Burundi, Nicaragua, Kuwait och Guatemala,

  –  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015[2],

  –  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

  –  med beaktande av årsrapporten för 2015 från människorättsrådet till FN:s generalförsamling,

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Att främja och försvara de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten. Respekten för mänskliga rättigheter bör integreras i alla EU:s politikområden.

  B.  EU är djupt engagerat i multilateralism och i FN:s organ när det gäller främjandet och värnandet av de mänskliga rättigheterna.

  C.  De ordinarie mötena i människorättsrådet, utnämningen av särskilda rapportörer, mekanismen för allmän återkommande utvärdering samt de särskilda förfaranden som avser antingen situationen i specifika länder eller temainriktade frågor bidrar alla till att främja och respektera de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten.

  FN:s råd för mänskliga rättigheter

  1.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som uträttas av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, och dennes kontor (OHCHR). Parlamentet påminner om EU:s åtagande att fortsätta att stödja och försvara dess integritet, oberoende och verksamhet. Parlamentet välkomnar den roll som OHCHR spelar för att främja samarbete mellan internationella och regionala mekanismer för mänskliga rättigheter och för att hitta sätt att stärka rollen för ”regionala avtal” i förhållande till universella människorättsnormer.

  2.  Europaparlamentet anser att människorättsrådets genomslagskraft och trovärdighet är beroende av dess medlemmars genuina engagemang för att skydda alla människor i alla länder från kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i enlighet med de internationella människorättskonventioner som främjar allmängiltighet, opartiskhet, objektivitet, icke-selektivitet, konstruktiv dialog och samarbete. Parlamentet påpekar med eftertryck att en polarisering av debatten i människorättsrådet måste undvikas, och uppmuntrar till en konstruktiv dialog.

  3.  Europaparlamentet uppmanar staterna att bevilja människorättsrådets oberoende experter, särskilda rapportörer och OHCHR-experter tillträde för att utreda påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att engagera sig på ett konstruktivt sätt för att åtgärda situationen, infria sina åtaganden enligt människorättskonventionerna och erbjuda sig att samarbeta fullt ut med människorättsrådets särskilda förfaranden.

  4.  Europaparlamentet uppmuntrar alla stater att vidta konkreta åtgärder för att följa rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna och att komma till rätta med bristerna genom att inrätta en mekanism för genomförande och uppföljning som omfattar nationella handlingsplaner och nationella samordningsmekanismer.

  5.  Europaparlamentet fördömer det faktum att platser i människorättsrådet fortsätter att besittas av länder med en dokumenterad historia av grova och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, såsom för närvarande Saudiarabien, Kina och Egypten, och uppmanar återigen EU:s medlemsstater att offentliggöra sina röster i människorättsrådet. Parlamentet uppmanar i detta avseende EU och dess medlemsstater att låta rättigheternas lika betydelse återspeglas i deras röstningsmönster och att låta innehållet och inte författarna avgöra hur man röstar vid omröstningar om resolutioner från människorättsrådet.

  6.  Europaparlamentet påminner om generalförsamlingens skyldighet att vid valet av medlemmar till människorättsrådet beakta kandidaternas respekt för främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin. Parlamentet välkomnar människorättsrådets beslut att begära att dess rådgivande kommitté ska utarbeta en utvärderingsrapport om framstegen med inrättandet av regionala och subregionala arrangemang för främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att låta rättigheternas lika betydelse återspeglas i deras röstningsmönster och att förbättra samordningen av EU:s ståndpunkter i detta avseende. Parlamentet insisterar på att EU ska tala med en röst och komma fram till en gemensam hållning vid omröstningar i människorättsrådet.

  7.  Europaparlamentet upprepar vikten av att EU aktivt och konsekvent engagerar sig i FN‑mekanismer för mänskliga rättigheter, framför allt i det tredje utskottet, generalförsamlingen och människorättsrådet, för att öka sin trovärdighet. Parlamentet stöder de insatser som gjorts av Europeiska utrikestjänsten, EU-delegationerna i New York och Genève samt medlemsstaterna för att EU ska bli mer konsekvent i människorättsfrågor vid FN.

  Tematiska prioriteringar

  8.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som icke-statliga människorättsorganisationer och människorättsförsvarare spelar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter behöver skyddas i alla sina uttrycksformer, även i samband med ny teknik. Parlamentet delar människorättsrådets oro över rapporter om hot och repressalier mot medlemmar av organisationer i det civila samhället och icke-statliga organisationer som har samarbetat med människorättsrådet, bland annat med dess särskilda förfaranden och inom ramen för de allmänna återkommande utvärderingarna.

  9.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de många och hela tiden ökande försöken att krympa utrymmet för det civila samhället och människorättsförsvarare, bland annat genom införande av lagar mot terrorism. Parlamentet fördömer alla former av våld, trakasserier och förföljelse av människorättsförsvarare, visselblåsare, journalister och bloggare, både på och utanför internet. Parlamentet uppmanar alla stater att främja och trygga ett säkert och gynnsamt klimat där icke-statliga organisationer, det civila samhället, journalister och människorättsförsvarare, med ett särskilt fokus på kvinnor och barn, miljöaktivister samt utsatta grupper som hbti-personer, kan verka självständigt och utan inblandning. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de stater som har antagit restriktiva lagar mot oberoende människorättsorganisationer att upphäva dem och att upphäva alla andra straffrättsliga åtgärder mot dessa organisationer, inklusive reseförbud och frysning av tillgångar.

  10.  Europaparlamentet anser att fria, oberoende och opartiska medier utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett demokratiskt samhälle, där öppna debatter spelar en avgörande roll. Parlamentet stöder appellen om en utnämning av en särskild representant för FN:s generalsekreterare för journalisters säkerhet. Parlamentet uppmanar EU att ta upp frågorna om yttrandefriheten på internet, digitala friheter och vikten av ett fritt och öppet internet i alla internationella forum. Parlamentet efterlyser en minskning av den digitala klyftan och oinskränkt tillgång till information och kommunikation samt ocensurerad tillgång till internet. I detta avseende upprepar parlamentet sin uppmaning till EU att införa kostnadsfri programvara med öppen källkod och att uppmuntra andra aktörer att göra likadant, eftersom den typen av programvara medför bättre säkerhet och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

  11.  Europaparlamentet påminner om att rätten till förenings- och mötesfrihet fortsätter att kränkas runt om i världen. Parlamentet välkomnar varmt det arbete som uträttas av FN:s särskilda rapportör för rätten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten, Maina Kiai, och uppmanar alla stater att på vederbörligt sätt beakta den särskilda rapportörens rapporter.

  12.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla stater att skyndsamt ratificera de fakultativa protokollen till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, genom vilka klagomåls- och utredningsmekanismer inrättas.

  13.  Europaparlamentet motsätter sig varje form av diskriminering och förföljelse på alla grunder, inklusive ras, hudfärg, språk, religion eller trosuppfattning, könsidentitet eller sexuell läggning, socialt ursprung, kast, börd, ålder eller funktionsnedsättning. Parlamentet stöder EU:s engagemang med relevanta särskilda förfaranden, inklusive den nya oberoende experten för skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att aktivt främja jämställdhet och icke-diskriminering och att bekämpa våld och diskriminering mot alla människor.

  14.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att många människor, enskilt eller kollektivt, utsätts för kränkningar av rätten till religions- och trosfrihet från staters och icke-statliga aktörers sida, vilket leder till diskriminering, ojämlikhet och stigmatisering. Parlamentet påminner om vikten av att bekämpa intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning i syfte att säkerställa respekt för andra mänskliga rättigheter som är ömsesidigt beroende av varandra, såsom yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar EU att arbeta för ett ökat skydd av religiösa och etniska minoriteter mot förföljelse och våld och för ett upphävande av lagar som kriminaliserar hädelse eller avfällighet och som används som förevändning för förföljelse av religiösa och etniska minoriteter och icke‑troende. Parlamentet efterlyser stöd till det arbete som uträttas av den särskilda rapportören om religions- och trosfrihet.

  15.  Europaparlamentet uppmuntrar starkt EU att fortsätta att stödja nolltolerans för dödsstraffet och anser att EU ska fortsätta att sträva efter att stärka det tvärregionala stödet för FN:s generalförsamlings nästa resolution om ett moratorium för dödsstraffet. Parlamentet välkomnar det beslut som fattades 2015 av Madagaskar, Fiji, Surinam och Kongo om att avskaffa dödsstraffet för alla brott. Parlamentet beklagar djupt att avrättningar har återupptagits i ett antal länder, däribland Bahrain, Kuwait, Vitryssland, Bangladesh, Indien, Oman, Sydsudan, Indonesien och Tchad. Vidare beklagar parlamentet djupt den rapporterade ökningen av antalet avkunnade dödsdomar, särskilt i Kina, Egypten, Iran, Nigeria, Pakistan och Saudiarabien. Parlamentet påminner myndigheterna i dessa länder om att de är parter i konventionen om barnets rättigheter, som strängt förbjuder dödsstraff för brott som begåtts av någon som inte fyllt 18 år. Parlamentet fördömer kraftfullt det ökade antalet dödsdomar för narkotikarelaterade brott och begär att användningen av dödsstraff och summariska avrättningar ska förbjudas för sådana brott. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över de tusentals utomrättsliga avrättningar som godkänts av president Duterte på Filippinerna under de senaste månaderna, liksom omröstningen i det filippinska parlamentet för att återinföra dödsstraffet för narkotikarelaterade brott, efter det att landet var det första i regionen som avskaffade dödsstraffet 2007.

  16.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att göra sin röst hörd och stödja FN:s arbete mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning samt massavrättningar och avrättningar för narkotikarelaterade brott, och begär att utrikestjänsten på alla nivåer av dialog och i alla forum trappar upp EU:s insatser i kampen mot summariska avrättningar, tortyr och annan misshandel, i enlighet med riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Parlamentet efterlyser en global ratificering och ett faktiskt genomförande av FN:s konvention mot tortyr och dess fakultativa protokoll. Parlamentet betonar den avgörande betydelsen av att stödja förebyggande av tortyr, bland annat genom att stärka de nationella förebyggande mekanismer som inrättats i enlighet med det fakultativa protokollet och genom fortsatt stöd till rehabilitering av tortyroffer.

  17.  Europaparlamentet är allvarligt bekymrat över de fortgående grova kränkningarna av och brotten mot de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Parlamentet stöder helhjärtat Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som en nyckelinstitution för att ställa förövare till svars och skipa rättvisa för offren utifrån principen om komplementaritet för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Parlamentet begär att alla parter ska erbjuda politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt och logistiskt stöd till den dagliga verksamheten vid ICC. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att stödja ICC:s arbete. Parlamentet uppmuntrar till en intensiv dialog och ett nära samarbete mellan ICC, FN och dess organ samt FN:s säkerhetsråd. Parlamentet beklagar vissa afrikanska länders beslut att dra sig ur ICC, men gläds åt att två av de tre berörda länderna återkallat detta beslut och uppmanar det återstående landet att ompröva sitt beslut. Parlamentet uppmanar alla FN:s medlemsstater att ansluta sig till ICC genom att så snart som möjligt ratificera Romstadgan tillsammans med Kampalaändringarna.

  18.  Europaparlamentet anser att staterna bör göra alla tänkbara ansträngningar för att bekämpa straffrihet och se till att det inte finns någon fristad för dem som gjort sig skyldiga till internationella brott och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, också på nationell nivå genom antagande av bestämmelser för och utövande av universell jurisdiktion.

  19.  Europaparlamentet fördömer den utbredda bristen på respekt för internationell humanitär rätt och uttrycker sin stora oro över att civila skador ökar allt snabbare i väpnade konflikter runt om i världen, liksom dödliga angrepp mot sjukhus, skolor, humanitära konvojer och andra civila mål. Parlamentet insisterar på att sådana överträdelser vederbörligen måste beaktas i människorättsrådets landsspecifika arbete och relevanta utvärderingar inom mekanismen för allmänna återkommande utvärderingar.

  20.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över användningen av bestyckade drönare utanför de internationella rättsliga ramarna. EU och dess medlemsstater uppmanas att främja ett internationellt ramverk för användningen av bestyckade drönare, där mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt upprätthålls och där frågor som de rättsliga ramarna, proportionalitet, ansvarsskyldighet, skydd av civila och öppenhet tas upp. Parlamentet uppmanar återigen EU och medlemsstaterna att inbegripa bestyckade drönare och helt självstyrande vapen i relevanta europeiska och internationella mekanismer för nedrustning och vapenkontroll, och medlemsstaterna uppmanas eftertryckligen att delta i och stärka dessa kontrollmekanismer.

  21.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag de pågående allvarliga människorättskränkningar som begås av terroristorganisationer eller paramilitära organisationer som IS/Daish och Boko Haram mot civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn. Parlamentet fördömer att kulturarv så ofta och i så stor omfattning förstörs, och efterlyser stöd till de relevanta insatserna i olika FN-forum.

  22.  Europaparlamentet uppmanar EU att uppmuntra alla stater att sätta de mänskliga rättigheterna i centrum för sin respektive utvecklingspolitik och att genomföra 1986 års FN-förklaring om rätten till utveckling. Parlamentet välkomnar människorättsrådets utnämning nyligen av en särskild rapportör för rätten till utveckling, vars mandat omfattar insatser för att främja, skydda och förverkliga rätten till utveckling i samband med Agenda 2030 för hållbar utveckling och andra internationella avtal om utvecklingssamarbete. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter för alla måste vara ett genomgående inslag i uppnåendet av alla mål och målsättningar i Agenda 2030. Parlamentet välkomnar den senaste rapporten från FN:s särskilda rapportör för rätten till mat, som bland annat behandlar följderna av användningen av bekämpningsmedel för de mänskliga rättigheterna, och ställer sig bakom rekommendationerna i rapporten.

  23.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och att aktivt stödja det arbete som uträttas av UN Women samt initiativ till jämställdhetsintegrering i dess verksamhet och program. Parlamentet begär ett fortsatt stöd till åtgärder för att stärka kvinnors och flickors egenmakt och utrota alla former av våld mot och diskriminering av kvinnor och flickor, inbegripet könsrelaterat våld. EU uppmanas kraftfullt att verka för tvärregionala initiativ för främjande, skydd och förverkligande av kvinnors rättigheter och ett fullständigt och framgångsrikt genomförande av handlingsplanen från Peking och handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, och att i detta sammanhang stå fast vid sitt åtagande om att främja enkelt och obehindrat tillträde till familjeplanering, mödravård, preventivmedel och säkra aborter, liksom alla sexuella och reproduktiva rättigheter.

  24.  Europaparlamentet påminner om EU:s åtagande att integrera mänskliga rättigheter och könsrelaterade aspekter i enlighet med FN:s säkerhetsråds banbrytande resolutioner nr 1325 (2000) och nr 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. EU uppmanas att internationellt stödja erkännandet av mervärdet av kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, konfliktlösning, fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter konflikter samt varaktig försoning.

  25.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja barns rättigheter, framför allt genom att bidra till att trygga barns tillgång till vatten, sanitet, hälso- och sjukvård och utbildning, även i konfliktområden och flyktingläger, och att utrota barnarbete, rekrytering av barnsoldater, frihetsberövande, tortyr, människohandel, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, sexuell exploatering samt skadliga sedvänjor såsom kvinnlig könsstympning. Parlamentet efterlyser åtgärder för att stödja och stärka internationella insatser genom FN för att få slut på utnyttjandet av barn i väpnade konflikter och för att bättre hantera konsekvenserna av konflikter och situationer efter konflikter för kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar alla FN:s medlemsstater att stå fast vid sina fördragsenliga skyldigheter och åtaganden enligt konventionen om barnets rättigheter, som antogs 1989, för att trygga rättigheterna för alla barn inom deras jurisdiktion, oavsett barnens rättsliga ställning och utan någon form av diskriminering. Parlamentet uppmanar USA, som är den enda återstående staten som inte ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, att skyndsamt tillträda detta instrument.

  26.  Europaparlamentet uppmanar staterna att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, däribland deras likvärdiga deltagande och sociala delaktighet. Parlamentet uppmanar alla stater att ratificera och genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  27.  Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med sina partner kring genomförandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och att uppmuntra fler stater att anta nationella handlingsplaner och engagera sig i arbetsflödena i FN:s arbetsgrupper samt OHCHR. Parlamentet ser positivt på att EU, tillsammans med många av sina medlemsstater, i oktober 2016 deltog i ett möte i den mellanstatliga arbetsgruppen där man diskuterade vad som skulle ingå i ett bindande FN-fördrag om företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet välkomnar rapporten från ordföranden/föredraganden för den mellanstatliga arbetsgruppen, som kommer att läggas fram vid det kommande mötet i människorättsrådet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU och dess medlemsstater att på ett konstruktivt sätt delta i det tredje mötet i den mellanstatliga arbetsgruppen, som ska hållas i oktober 2017, och att aktivt bidra till diskussionerna om centrala delar av förslaget, däribland hur det föreslagna FN‑fördraget ska förhålla sig till handelsavtal, tillbörlig aktsamhet med avseende på mänskliga rättigheter och tillgång till rättsmedel samt företagens roll i utarbetandet av fördraget.

  28.  Europaparlamentet uppmanar EU att i olika FN-forum lyfta fram frågorna om markrofferi, även från företags sida, och behandlingen av markrättighetsförsvarare och miljöaktivister, som ofta utsätts för repressalier såsom hot, trakasserier, godtyckliga gripanden, överfall och mord.

  29.  Europaparlamentet välkomnar FN:s New York-deklaration om flyktingar och migranter, som tar upp frågan om stora flöden av flyktingar och migranter med avseende på antagandet av en global pakt om en heltäckande ram med åtgärder för flyktingar (Comprehensive Refugee Response Framework), liksom det åtagande som gäller migranter och flyktingar med syftet att rädda liv, tillgodose särskilda behov, motverka rasism och främlingsfientlighet, bekämpa människohandel, säkerställa likhet och lika skydd inför lagen samt säkerställa inkludering i de nationella utvecklingsplanerna. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att trygga politiskt engagemang, finansiering och konkreta solidariska handlingar till stöd för New York-deklarationen, och påminner om att frågan om migration bör fortsätta att utredas på global nivå och inte bara på europeisk nivå. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ta ledningen i dessa internationella insatser och att först och främst, i enlighet med sina skyldigheter enligt internationell rätt, leva upp till sina åtaganden om att skydda rättigheterna för asylsökande, flyktingar, migranter och alla fördrivna personer, särskilt kvinnor, barn och utsatta grupper, bland annat personer med funktionsnedsättning. Parlamentet varnar för att EU och dess medlemsstater genom att i första hand inrikta sig på frågor som gränskontroller och återsändanden till tredjeländer med usla resultat på människorättsområdet riskerar att undergräva dessa riktlinjer och framstå som mindre trovärdiga i internationella människorättsforum, särskilt människorättsrådet.

  30.  Europaparlamentet påminner om att migranter får återsändas endast om deras rättigheter respekteras till fullo, och endast om skyddet av deras rättigheter garanteras i deras hemländer. Parlamentet uppmanar regeringarna att upphöra med godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av migranter, inklusive minderåriga. Parlamentet uppmanar alla stater att vidta konkreta åtgärder till barnets bästa för barnflyktingar och barnmigranter, på grundval av konventionen om barnets rättigheter, och att införa åtgärder för att stärka systemen för skydd av barn, bland annat utbildning av socialarbetare och andra yrkesgrupper, liksom samarbete med icke-statliga organisationer. Parlamentet uppmanar återigen alla stater, däribland EU:s medlemsstater, att ratificera och genomföra den internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar.

  31.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som uträttas av FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljön. Parlamentet betonar med stor oro att förlusten av biologisk mångfald urholkar åtnjutandet av en lång rad mänskliga rättigheter, däribland rätten till liv, hälsa och vatten, och särskilt drabbar de mest utsatta grupperna, bland annat urbefolkningar. Parlamentet uppmanar EU att stödja ytterligare åtgärder från människorättsrådet på detta område, som har en avgörande betydelse för mänsklighetens framtid.

  32.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att stora idrottsevenemang tilldelas värdländer med mycket dåligt rykte på människorättsområdet, liksom över de människorättsbrott som blir följden av sådana evenemang, bland annat tvångsavhysningar utan samråd med eller ersättning till den berörda befolkningen, exploatering av utsatta grupper såsom barn och migrerande arbetstagare samt tystande av organisationer i det civila samhället som avslöjar sådana kränkningar. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att verka för ett tvärregionalt initiativ om idrott och mänskliga rättigheter vid människorättsrådet i syfte att skapa skyddsmekanismer för att förhindra, övervaka och komma till rätta med alla människorättsbrott i samband med stora idrottsevenemang.

  33.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att främja de mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet, i enlighet med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och de allmänna bestämmelserna om unionens yttre åtgärder.

  34.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att anta ett rättighetsbaserat synsätt och att integrera respekten för mänskliga rättigheter i all EU-politik, inklusive handels- och investeringspolitiken, offentliga tjänster och utvecklingssamarbete, migration samt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

  35.  Europaparlamentet påminner om att intern och extern samstämmighet på människorättsområdet är avgörande för trovärdigheten i EU:s politik för de mänskliga rättigheterna i unionens förbindelser med tredjeländer, och uppmanar EU att fullgöra sina åtaganden i detta avseende.

  Landsspecifika prioriteringar

  Vitryssland

  36.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortsatta inskränkningarna av yttrandefriheten, föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster i Vitryssland. Parlamentet fördömer trakasserierna mot och frihetsberövandet av oberoende och oppositionella journalister och människorättsaktivister, liksom den fortsatta tillämpningen av dödsstraffet. Parlamentet efterlyser en förlängning av mandatet för FN:s särskilda rapportör om människorättssituationen i Vitryssland vid människorättsrådets 35:e möte, och uppmanar den vitryska regeringen att fullt ut samarbeta med den särskilda rapportören och att förbinda sig att inleda de reformer som uteblivit alldeles för länge för att skydda de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att genomföra rekommendationerna från den särskilda rapportören och från andra mekanismer för mänskliga rättigheter.

  Burundi

  37.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över att den politiska och säkerhetsmässiga situationen i Burundi blir allt sämre. Parlamentet fördömer det våld som pågår i landet sedan 2015 och som har lett till dödsfall, tortyr, riktat våld mot kvinnor, bland annat kollektiva våldtäkter, trakasserier och fängslande av tusentals människor samt tvångsförflyttning av hundratusentals burundier, liksom kränkningar av press- och yttrandefriheten. Parlamentet fördömer det faktum att straffrihet är regel för dessa handlingar. Parlamentet stöder rådets beslut att, efter att diskussionerna i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet bröt samman, avbryta det direkta ekonomiska stödet till den burundiska förvaltningen, inklusive budgetstödet, men att behålla allt ekonomiskt stöd till befolkningen och det humanitära biståndet genom direkta kanaler. Parlamentet stöder helhjärtat inrättandet av en undersökningskommission om Burundi för att identifiera misstänkta förövare av människorättskränkningar och människorättsbrott i landet i syfte att utkräva fullt ansvar. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett gemensamt uttalande om Burundi som ifrågasätter dess medlemskap i människorättsrådet, såvida landet inte fullt ut börjar samarbeta med undersökningskommissionen och med människorättsrådet och dess mekanismer samt samarbetar konstruktivt med undersökningskommissionen och åtgärdar de allvarliga människorättsproblemen. Parlamentet uppmanar de burundiska myndigheterna att ompröva sitt beslut att dra sig ur ICC.

  Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

  38.  Europaparlamentet är djupt oroat över den ihållande försämringen av människorättssituationen i Nordkorea. Parlamentet efterlyser en internationell utredning av omständigheterna kring Kim Jong Uns halvbror Kim Jong Nams dödsfall. Denne uppges ha mördats med VX, ett av de dödligaste internationellt förbjudna nervgifterna, på Kuala Lumpurs flygplats den 13 februari 2017. Parlamentet uppmanar Nordkoreas regering att fullgöra sina skyldigheter enligt de människorättsinstrument som den anslutit sig till och att se till att humanitära organisationer, oberoende människorättsinspektörer och FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea ges tillträde till landet och erbjuds nödvändigt samarbete. Parlamentet uppmanar Nordkorea att tillåta yttrandefrihet och pressfrihet för nationella och internationella medier och att låta befolkningen få tillgång till internet utan censur. Parlamentet fördömer kraftfullt den systematiska och omfattande användningen av dödsstraff i Nordkorea. Parlamentet uppmanar den nordkoreanska regeringen att utlysa ett moratorium för alla avrättningar för att i en nära framtid avskaffa dödsstraffet helt. Parlamentet kräver att de ansvariga för de brott mot mänskligheten som begås i Nordkorea ställs till svars inför ICC och blir föremål för riktade sanktioner. Parlamentet fördömer kraftfullt kärnvapenproven som en onödig och farlig provokation, en kränkning av FN:s säkerhetsråds resolutioner samt ett allvarligt hot mot freden och stabiliteten på Koreahalvön och i Nordostasien. Parlamentet begär att mandatet för den särskilda rapportören ska förnyas och att expertgruppens rapport ska läggas fram för generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Parlamentet rekommenderar att man i resolutionen införlivar nyckelrekommendationerna om ansvarsskyldighet från expertgruppens rapport, inbegripet förstärkningen av Seoulkontorets kapacitet med utrednings- och lagföringsexpertis och utnämningen av en straffrättsexpert för att göra framsteg med ansvarsutkrävandet.

  Demokratiska republiken Kongo

  39.  Europaparlamentet fördömer de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås av säkerhetsstyrkorna i Demokratiska republiken Kongo under fullständig straffrihet, och begär att de ansvariga ska ställas till svars. Parlamentet uppmanar rådet att överväga att förlänga de gällande restriktiva åtgärderna, såsom EU:s riktade sanktioner, inklusive reseförbud och frysning av tillgångarna för dem som ligger bakom de våldsamma tillslagen och som undergräver den demokratiska processen i Demokratiska republiken Kongo, i händelse av fortsatt våld, så som fastställs i Cotonouavtalet. De kongolesiska myndigheterna uppmanas eftertryckligen att verkställa den överenskommelse som nåddes i december 2016 och att anordna val senast i december 2017, med stöd av internationella aktörer. Parlamentet påminner att stabiliteten i området kring de stora sjöarna är en fråga som inger extrem oro, särskilt med avseende på situationen för de mänskliga rättigheterna i östra Demokratiska republiken Kongo, bland annat problemet med sexuellt våld. Parlamentet uppmanar människorättsrådet att fortsätta sin granskning av Demokratiska republiken Kongo fram till dess att val hålls och en övergång till demokrati sker, och uppmuntrar högkommissarien att informera människorättsrådet om situationen i landet när detta är lämpligt och att vidta kraftfullare åtgärder om så behövs.

  Egypten

  40.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den fortsatta försämringen av situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, däribland den dramatiska tillslutningen av det offentliga utrymmet för det civila samhället, det hårda förtrycket mot människorättsförsvarare, särskilt kvinnliga sådana, och andra oliktänkande samt bristen på yttrandefrihet. Parlamentet uttrycker också oro över den drakoniska lag om icke-statliga organisationer som antogs av Egyptens parlament 2016 och som allvarligt kränker den grundlagsskyddade rätten till föreningsfrihet och Egyptens många internationella rättsliga åtaganden att upprätthålla denna rättighet. Den egyptiska regeringen måste omedelbart ta itu med den utbredda tortyren, de påtvingade försvinnandena och dödsfallen i fängsligt förvar. Parlamentet uppmanar EU att ta initiativ till en landsresolution i människorättsrådet.

  De georgiska regionerna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien

  41.  Europaparlamentet är fortsatt oroat över yttrandefriheten, mediefriheten och det bristande tillträdet till de ockuperade regionerna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, där människorättskränkningar fortfarande är utbredda. Parlamentet efterlyser stärkta direkta personkontakter mellan det Tbilisikontrollerade territoriet och de två ockuperade regionerna. Parlamentet uppmanar till fullständig respekt för Georgiens suveränitet och territoriella integritet, liksom för okränkbarheten av landets internationellt erkända gränser. Parlamentet betonar att flyktingar måste få återvända till sina hem under trygga och värdiga former. Parlamentet uppmanar den georgiska regeringen att vidta lämpliga åtgärder för att följa upp och genomföra rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna.

  Iran

  42.  Europaparlamentet uppmanar Iran att samarbeta fullt ut med alla FN-mekanismer på människorättsområdet och att arbeta för att tillämpa de rekommendationer som har utfärdats i detta sammanhang, däribland den allmänna återkommande utvärderingen, genom att göra det möjligt för internationella människorättsorganisationer att genomföra sina uppdrag. Parlamentet uppmanar Irans regering att bemöta de konkreta farhågor som lyfts fram i rapporterna från FN:s särskilda rapportör och FN:s generalsekreterare när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, liksom de specifika kraven på åtgärder i resolutionerna från FN:s generalförsamling. Parlamentet konstaterar med oro att Iran har det högsta antalet avrättningar per capita i världen. Parlamentet uppmanar Iran att införa ett moratorium för dödsstraffet och kräver att alla politiska fångar ska friges.

  Myanmar/Burma

  43.  Europaparlamentet är ytterst oroat över rapporterna om våldsamma sammandrabbningar i den norra delstaten Rakhine och beklagar djupt förlusten av människoliv, försörjningsmöjligheter och bostäder samt den rapporterade oproportionerliga användningen av våld av de väpnade styrkorna i Myanmar/Burma, som enligt OHCHR kan utgöra brott mot mänskligheten. Parlamentet uppmanar kraftfullt militären och säkerhetsstyrkorna att omedelbart upphöra med det dödande, de trakasserier och de våldtäkter som rohingyafolket utsätts för och att sluta bränna ner deras hem. Parlamentet insisterar på att regeringen och de civila myndigheterna i Myanmar/Burma omedelbart ska upphöra med diskrimineringen och segregeringen av rohingyaminoriteten. Parlamentet begär att rohingyafolkets rättigheter ska värnas och att säkerhet, trygghet och jämlikhet ska garanteras för alla medborgare i Myanmar/Burma. Parlamentet välkomnar regeringens beslut att göra fred och nationell försoning till en huvudprioritering. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet från regeringen i Myanmar/Burma om inrättandet av en undersökningskommission som ska utreda de senaste våldsamheterna i delstaten Rakhine. Parlamentet understryker att lämpliga åtgärder måste vidtas för att åtala de ansvariga och ge offren för kränkningarna fullgod ersättning. Parlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att fortsätta demokratiseringsprocessen och att respektera rättsstaten, yttrandefriheten och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett förnyat mandat för den särskilda rapportören för Myanmar/Burma.

  Det ockuperade palestinska territoriet

  44.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att i diskussionerna och resolutionerna i människorättsrådet om det ockuperade palestinska territoriet uttrycka sin besvikelse över underlåtenheten att genomföra de tidigare rekommendationerna från FN:s människorättsorgan, däribland FN:s undersökningskommission om Gazakonflikten 2014, de begränsade framstegen med att utreda alla parters påstådda kränkningar av folkrätten samt de många rättsliga, förfarandemässiga och praktiska hindren för tillgång till rättslig prövning och skadestånd. EU uppmanas kraftfullt att åter ta upp punkt 7 på människorättsrådets dagordning och att rösta för resolutionerna om ansvarsskyldighet, inbegripet människorättsrådets resolution till stöd för den övergripande rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och de uppföljande åtgärder som föreslås där. Parlamentet uppmanar EU att fördöma trakasserierna och hoten mot människorättsförsvarare som arbetar för ansvarsskyldighet och respekt för folkrätten i konflikten mellan israeler och palestinier och att kritisera annan restriktiv praxis och lagstiftning som påverkar icke-statliga organisationer på båda sidor. Parlamentet uppmanar EU att stödja människorättsrådets kommande resolutioner om bosättningar och offentliggörandet av OHCHR:s årliga databas över företag som är inblandade i kränkningar av folkrätten.

  Saudiarabien

  45.  Europaparlamentet påminner om sin oro över de systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet, inbegripet repressalier mot människorättsförsvarare, kränkningar av religions- och trosfriheten och kvinnors rättigheter. Parlamentet fördömer det alarmerande antalet dödsdomar som avkunnas i Saudiarabien, inbegripet massavrättningarna, och uppmanar Saudiarabien att införa ett moratorium för dödsstraffet. De saudiska myndigheterna uppmanas eftertryckligen att frige alla samvetsfångar, däribland 2015 års Sacharovpristagare, Raif Badawi. Parlamentet uppmanar EU att noga följa detta särskilda fall. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att människorättsrådets medlemmar bör väljas bland stater som upprätthåller respekten för de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att fullt ut samarbeta med människorättsrådets särskilda förfaranden och OHCHR. Parlamentet uppmanar EU att erbjuda sitt stöd till inrättandet av en befattning som särskild representant för situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien.

  Sydsudan

  46.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter i Sydsudan att upphöra med kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, inbegripet internationella brott såsom utomrättsliga avrättningar, etniskt motiverat våld, konfliktrelaterat sexuellt våld, däribland våldtäkt, könsrelaterat våld, rekrytering och utnyttjande av barn, påtvingade försvinnanden samt godtyckliga gripanden och frihetsberövanden. Parlamentet konstaterar att Sydsudans regering undertecknade överenskommelsen om en färdplan den 16 mars 2016 och att den därefter har klargjort sina åtaganden om att inbegripa andra relevanta parter i den nationella dialogen och om att fortsatt stå fast vid alla beslut som nås mellan oppositionssignatärerna och 7+7‑mekanismen, den nationella dialogens styrkommitté. Parlamentet insisterar på att alla parter måste respektera sitt åtagande, och efterlyser en fortsatt dialog i riktning mot ett definitivt eldupphör. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stå fast vid sitt åtagande att stödja Afrikanska unionens ansträngningar att skapa fred i Sydsudan och för dess folk i dess övergång till en internt reformerad demokrati. FN har förklarat att det råder hungersnöd i delar av landet. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att förnya mandatet för kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Sydsudan och att stärka dess roll i syfte att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna och kartlägga sexuellt våld. Parlamentet stöder införlivandet av dess rekommendationer i en rapport som översänds till FN:s generalförsamling och säkerhetsråd.

  Syrien

  47.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag de illdåd och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som begås av Assadregimens styrkor med stöd av Ryssland och Iran, liksom de brott mot mänskliga rättigheter och kränkningar av internationell humanitär rätt som begås av icke-statliga väpnade terroristgrupper, i synnerhet IS/Daish, som begår brott som utgör folkmord, Jabhat Fateh al-Sham/al-Nusra-fronten samt andra jihadistgrupper. Parlamentet insisterar på att man måste fortsätta att utreda användningen och förstörelsen av kemiska vapen av alla sidor i Syrien, och beklagar Rysslands och Kinas beslut att blockera en ny resolution i FN:s säkerhetsråd om användningen av kemiska vapen. Parlamentet upprepar sitt krav på ett fullständigt och obehindrat humanitärt tillträde och på ett ansvarsutkrävande av dem som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet stöder EU:s initiativ för att hänskjuta situationen i Syrien till ICC och uppmanar säkerhetsrådet att vidta åtgärder i detta avseende. Parlamentet stöder undersökningskommissionens fortsatta arbete och inrättandet av den internationella, opartiska och oberoende mekanismen för Syrien, liksom undersökningskommissionens uppdrag att genomföra en särskild utredning om Aleppo, som bör inrapporteras senast vid människorättsrådets 34:e möte i mars 2017. Parlamentet begär att rapporten ska läggas fram för generalförsamlingen och säkerhetsrådet.

  Ukraina

  48.  Europaparlamentet beklagar djupt att Rysslands pågående aggression har lett till en svår humanitär situation i Donbassregionen och att ukrainska och internationella humanitära organisationer nekas tillträde till de ockuperade områdena. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de svåra humanitära förhållanden som de över 1,5 miljoner internflyktingarna lever under. Parlamentet uttrycker sin djupaste oro över det fortsatta konfliktrelaterade sexuella våldet. Parlamentet är djupt oroat över människorättskränkningarna på det ryskockuperade Krim, särskilt när det gäller krimtatarerna. Parlamentet betonar behovet av ytterligare stöd från EU till Ukraina. Parlamentet bekräftar på nytt sitt fulla stöd för Ukrainas suveränitet, oberoende, enhet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser och för dess fria och suveräna val att närma sig Europa. Parlamentet uppmanar samtliga parter att omedelbart verka för en fredlig återintegrering av den ockuperade Krimhalvön i Ukrainas rättsordning genom politisk dialog i fullständig överensstämmelse med folkrätten. Parlamentet stöder en förlängning av sanktionerna mot Ryssland fram till dess att Minskavtalen till fullo genomförts och Krim återlämnats. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och rådet att öka trycket på Ryssland att bevilja internationella organisationer tillträde till Krim i syfte att övervaka människorättssituationen mot bakgrund av de pågående grova kränkningarna av grundläggande friheter och mänskliga rättigheter på halvön och upprätta permanent internationell övervakning och konventionsbaserade mekanismer. Vidare begär parlamentet att Minskavtalen ska genomföras fullt ut. Parlamentet påminner om att alla parter i konflikten är skyldiga att vidta alla åtgärder som är möjliga för att skydda civilbefolkningen under deras kontroll från följderna av striderna. Parlamentet stöder och uppmuntrar den interaktiva dialog som ska äga rum under människorättsrådets 34:e möte.

  Jemen

  49.  Europaparlamentet är ytterst oroat över det katastrofala humanitära läget i Jemen och påpekar att Saudiarabien har ett särskilt ansvar för detta. Parlamentet fördömer det faktum att civila görs till måltavlor och fastnar i en ohållbar situation mellan krigförande parter som kränker internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Parlamentet betonar att rekrytering och användning av barn i väpnade konflikter är strängt förbjudet enligt internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt och kan utgöra en krigsförbrytelse om det handlar om rekrytering av barn under femton år. Parlamentet uppmanar samtliga parter att omedelbart frisläppa sådana barn. Samtliga parter uppmanas kraftfullt att minska spänningarna och införa en omedelbar och stabil vapenvila som leder till en politisk, inkluderande och framförhandlad lösning på konflikten. I detta avseende stöder parlamentet fullt ut insatserna från FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, liksom genomförandet av människorättsrådets resolution 33/16 från oktober 2016, som uppmanar FN att samarbeta med den nationella oberoende undersökningskommissionen. Parlamentet stöder alla ansträngningar för en oberoende internationell utredning för att bryta det klimat av straffrihet som råder i Jemen. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att stödja det gemensamma uttalande som Nederländerna har tagit initiativ till och där man uttrycker oro över kränkningar och övergrepp i Jemen och kräver att dessa ska utredas grundligt och opartiskt. Parlamentet uppmuntrar högkommissarien att tillämpa det format där information ges mellan mötestillfällen i syfte att regelbundet informera människorättsrådet om resultatet av undersökningarna.

  Västsahara

  50.  Europaparlamentet kräver att de grundläggande rättigheterna för Västsaharas befolkning respekteras, däribland föreningsfriheten, yttrandefriheten och mötesfriheten. Parlamentet kräver att alla västsahariska politiska fångar friges och att FN-företrädare, parlamentsledamöter, oberoende observatörer, icke-statliga organisationer och pressen ges tillträde till det västsahariska territoriet. FN uppmanas kraftfullt att ge Minurso ett människorättsmandat, i linje med FN:s alla andra fredsbevarande uppdrag runt om i världen. Parlamentet stöder en rättvis och varaktig lösning av konflikten på grundval av västsahariernas rätt till självbestämmande, i enlighet med relevanta FN-resolutioner. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ta upp situationen i Västsahara vid nästa möte för den allmänna återkommande utvärderingen avseende Marocko.

  o

  o  o

  51.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, regeringarna och parlamenten i EU:s medlemsstater, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 71:a generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt generalsekreteraren för Europarådets parlamentariska församling.