Предложение за резолюция - B8-0227/2017Предложение за резолюция
B8-0227/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно стратегията за информиране и противодействие на възпалението на ципата на ириса

15.3.2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Лоренцо Фонтана

B8-0227/2017

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно стратегията за информиране и противодействие на възпалението на ципата на ириса

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168, параграф 1 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в рамките на офталмологията диагностицирането и лечението на очните възпалителни заболявания се отличава с особена сложност;

Б.  като има предвид развитието на патологията, водещо до увреждащи последици, че в почти всички случаи това води до неспособност на пациентите да продължат професионалната си дейност, което неизбежно се отразява върху доходите им;

1.  отбелязва значението на наличността на актуални статистически данни относно броя на пациентите, засегнати от възпаление на ципата на ириса в ЕС;

2.  подчертава централното значение на формите на икономическа и друг вид подкрепа от страна на държавите членки;

3.  приканва Комисията, при спазване на предоставените ѝ от Договорите правомощия и на принципите на субсидиарност и пропорционалност, да подготви стратегия за информиране, координирано противодействие и подкрепа за пациента, която да позволи да бъдат намалени за засегнатите лица отрицателните последици, до които водят подобни патологии.