Forslag til beslutning - B8-0227/2017Forslag til beslutning
B8-0227/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om en informationsstrategi og en koordineret indsats vedrørende uveitis

15.3.2017

jf. forretningsordenens artikel 133

Lorenzo Fontana

B8-0227/2017

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en informationsstrategi og en koordineret indsats vedrørende uveitis

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168, stk. 1, i TEUF,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at diagnosticering og behandling af inflammatoriske øjensygdomme er en særlig kompleks del af læren om øjensygdomme.

B.  der henviser til de gradvist invaliderende konsekvenser af sygdommen, som i næsten alle tilfælde gør det umuligt for patienterne at fortsætte med deres erhvervsmæssige beskæftigelse, hvilket uvægerligt har negative konsekvenser for deres indkomst;

1.  fremhæver vigtigheden af ajourførte statistikker over antallet af patienter, der lider af uveitis i EU;

2.  understreger den centrale betydning af forskellige former for støtte – såvel økonomisk som anden form for støtte – fra medlemsstaternes side;

3.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med de beføjelser, som er tillagt den ved traktaterne, og med respekt for nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet at udarbejde en informationsstrategi, en koordineret indsats og støtte til patienterne med henblik på at give de berørte mulighed for at reducere de negative følger af sygdommen.