Πρόταση ψηφίσματος - B8-0227/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0227/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη στρατηγική ενημέρωσης και τη συντονισμένη αντιμετώπιση της περιοδικής οφθαλμίας

15.3.2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Lorenzo Fontana

B8-0227/2017

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική ενημέρωσης και τη συντονισμένη αντιμετώπιση της περιοδικής οφθαλμίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της οφθαλμολογίας, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η διάγνωση και η θεραπεία των φλεγμονωδών οφθαλμικών παθήσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες αυτής της παθήσεως επιφέρουν προοδευτικά ανικανότητα και αναπηρία, οι δε ασθενείς που πάσχουν από τέτοιας μορφής παθήσεις είναι υποχρεωμένοι, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, να παύσουν την εργασιακή τους απασχόλησή με αναπόφευκτες αρνητικές εισοδηματικές επιπτώσεις·

1.  υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να επικαιροποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών που πάσχουν από περιοδική οφθαλμία στην ΕΕ·

2.  επισημαίνει τη ζωτική σημασία που έχει η οικονομική και όχι μόνο στήριξη από τα κράτη μέλη·

3.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τις Συνθήκες και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, να αναπτύξει μια στρατηγική σχετικής ενημέρωσης για τη συντονισμένη αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας και να στηρίξει οικονομικά τους πάσχοντες επιτρέποντάς τους να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες που υφίστανται εξαιτίας αυτών των παθήσεων.