Päätöslauselmaesitys - B8-0227/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0227/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS strategiasta uveiitista tiedottamista ja sen koordinoitua ennaltaehkäisyä varten

15.3.2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Lorenzo Fontana

B8-0227/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys strategiasta uveiitista tiedottamista ja sen koordinoitua ennaltaehkäisyä varten

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 168 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että silmätautien alalla silmän tulehdustautien diagnosointi ja hoito ovat erityisen vaativia;

B.  ottaa huomioon, että nämä taudit voivat vähitellen vammauttaa potilaan ja että useimmissa tapauksissa potilaat eivät pysty jatkamaan työtehtävissään, millä on väistämättä kielteisiä vaikutuksia heidän tulotasoonsa;

1.  pitää tärkeänä, että uveiittia sairastavien potilaiden määrästä EU:ssa on käytettävissä ajantasaisia tilastotietoja;

2.  korostaa, että jäsenvaltioilta saatu tuki – joko taloudellinen tai muu tuki – on keskeisen tärkeää;

3.  kehottaa komissiota perussopimusten mukaisen toimivaltansa puitteissa ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita kunnioittaen laatimaan strategian tiedottamista, koordinoitua ennaltaehkäisyä ja potilaiden tukemista varten, jotta voidaan vähentää näistä sairauksista kärsiviin henkilöihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.