Rezolūcijas priekšlikums - B8-0227/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0227/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par informēšanas un saskaņotas cīņas stratēģiju attiecībā uz uveītu

15.3.2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Lorenzo Fontana

B8-0227/2017

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par informēšanas un saskaņotas cīņas stratēģiju attiecībā uz uveītu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā LESD 168. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā oftalmoloģijā acu iekaisuma slimību diagnostika un ārstēšana ir īpaši sarežģīta;

B.  ņemot vērā slimības pakāpeniski invaliditāti izraisošās sekas, kas gandrīz visos gadījumos liedz slimniekiem iespēju turpināt strādāt algotu darbu, neizbēgami atstājot negatīvu ietekmi uz viņu ienākumiem,

1.  norāda, ka ir svarīgi iegūt atjauninātus statistikas datus par pacientu skaitu ES, kuri cieš no uveīta;

2.  uzsver dalībvalstu ekonomiskā un citāda veida atbalsta būtisko nozīmi;

3.  aicina Komisiju saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas Līgumos, un subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem izstrādāt informēšanas, saskaņotas cīņas un atbalsta stratēģiju skartajiem pacientiem, kas ļautu mazināt šo slimību radītās negatīvās sekas.