Projekt rezolucji - B8-0227/2017Projekt rezolucji
B8-0227/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie strategii informacyjnej i skoordynowanego przeciwdziałania dotyczącej zapalenia błony naczyniowej oka

15.3.2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Lorenzo Fontana

B8-0227/2017

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii informacyjnej i skoordynowanego przeciwdziałania dotyczącej zapalenia błony naczyniowej oka

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 ust. 1 TFUE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że diagnoza i leczenie zapalnych chorób oczu są niezwykle złożoną kwestią w dziedzinie okulistyki;

B.  mając na uwadze, że choroba ta stopniowo prowadzi do kalectwa, które praktycznie we wszystkich przypadkach uniemożliwia pacjentom kontynuowanie pracy zawodowej, co prowadzi do nieuniknionej utraty dochodów;

1.  podkreśla znaczenie posiadania aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby pacjentów w UE dotkniętych zapaleniem błony naczyniowej oka;

2.  podkreśla podstawowe znaczenie form wsparcia, finansowego i nie tylko, ze strony państw członkowskich;

3.  wzywa Komisję, aby w oparciu o uprawnienia przyznane jej na mocy traktatów oraz z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności opracowała strategię informacyjną, skoordynowanego zapobiegania i wsparcia pacjenta, która pozwoli chorym zmniejszyć negatywne skutki wywołane przez te choroby.