Förslag till resolution - B8-0227/2017Förslag till resolution
B8-0227/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en strategi för information om och samordnade insatser mot uveit

15.3.2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Lorenzo Fontana

B8-0227/2017

Förslag till Europaparlamentets resolution om en strategi för information om och samordnade insatser mot uveit

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168.1 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Inom oftalmologin är inflammatoriska ögonsjukdomar särskilt komplexa vad gäller diagnosticering och behandling.

B.  Sjukdomarna har gradvis invalidiserande följder, och i nästan alla fall är det omöjligt för den drabbade att fortsätta sitt vanliga arbetsliv, vilket oundvikligen påverkar den egna inkomsten negativt.

1.  Europaparlamentet pekar på vikten av aktuell statistik över hur många som lider av uveit i EU.

2.  Europaparlamentet understryker den centrala betydelsen av stöd, såväl ekonomiskt som annat, från medlemsstaterna.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med respekt för de fördragsenliga behörighetsområdena samt subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, utarbeta en strategi för information, samordnade insatser och stöd till patienter, i syfte att minska dessa sjukdomars negativa konsekvenser för de drabbade.