Postup : 2017/2624(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0236/2017

Predkladané texty :

B8-0236/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.21

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0123

NÁVRH UZNESENIA
PDF 304kWORD 60k
29.3.2017
PE598.576v01-00
 
B8-0236/2017

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku


o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (D049280 – 2017/2624(RSP))


 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (D049280 – 2017/2624(RSP))  
B8-0236/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (D049280),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3, článok 9 ods. 2 a článok 21 ods. 2,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 z 27. januára 2017, počas ktorého nebolo prijaté žiadne stanovisko, a na hlasovaní odvolacieho výboru z 27. marca 2017, počas ktorého opätovne nebolo prijaté žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 15. júla 2016(3), ktorý obsahuje menšinové stanovisko a predchádzajúce stanoviská úradu EFSA týkajúce sa kukurice obsahujúcej jedinú transformáciu Bt11 (vyjadruje proteíny Cry34Ab1, Cry35Ab1 a PAT), MIR604 (vyjadruje proteíny mCry3A a PMI), 1507 (produkuje proteíny Cry1F a PAT) a GA21 (vyjadruje proteín mEPSPS),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia namietajúce proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

Žiadosť

A.  keďže 1. júla 2011 spoločnosť Syngenta v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 predložila príslušnému vnútroštátnemu orgánu v Nemecku žiadosť o uvedenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, sú z nej zložené alebo vyrobené; keďže žiadosť sa týkala aj uvedenia na trh geneticky modifikovanej kukurice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 na trh vo výrobkoch z nej zložených alebo ju obsahujúcich na iné použitie než potraviny a krmivá, ktoré sú prípustné aj v prípade inej kukurice, s výnimkou pestovania;

B.  keďže 21. februára 2014 spoločnosť Syngenta rozšírila rozsah žiadosti na všetky čiastkové kombinácie samostatných genetických modifikačných transformácií kukurice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 okrem čiastkovej kombinácie 1507 × 59122, ktorá už bola povolená rozhodnutím Komisie 2010/432/EÚ(5);

C.  keďže 31. marca 2016 spoločnosť Syngenta aktualizovala rozsah žiadosti tým, že vylúčila tieto štyri čiastkové kombinácie, ktoré boli v pôsobnosti inej žiadosti: kukurica Bt11 × GA21, kukurica MIR604 × GA21, kukurica Bt11 × MIR604 a kukurica Bt11 × MIR604 × GA21(6);

D.  keďže žiadateľ nepredložil žiadne konkrétne údaje týkajúce sa ktorejkoľvek z 20 čiastkových kombinácií(7);

E.  keďže cieľom zamýšľaného použitia skupiny piatich transformácií je kontrolovať škodcov kukurice z radu Lepidoptera a Coleoptera a zabezpečiť toleranciu voči herbicídom obsahujúcim glufozinát-amónium alebo glyfosát(8); keďže zamýšľané použitie rôznych čiastkových kombinácií je podobné v závislosti od kombinácií;

Stanovisko úradu EFSA

F.  keďže 26. augusta 2016 vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) priaznivé stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 s ohľadom na geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a všetky čiastkové kombinácie, na ktoré sa vzťahuje rozsah žiadosti; keďže stanovisko úradu EFSA zahŕňa menšinové stanovisko;

G.  keďže úrad EFSA uznáva, že neboli predložené žiadne konkrétne údaje pre všetkých 20 čiastkových kombinácií, že mnohé z nich neboli ešte vytvorené a že zatiaľ neexistujú žiadne vedecké informácie, ktoré by sa dali získať v rešerši literatúry, ale napriek tomu dospel k záveru, že v prípade všetkých 20 čiastkových kombinácií „sa očakáva, že budú rovnako bezpečné ako kukurica zo skupiny piatich transformácií“;

H.  keďže úrad EFSA nepovažuje monitorovanie príslušných geneticky modifikačných transformácií po po uvedení na trh za potrebné; keďže EFSA uvádza iba toľko, že požiadavka na monitorovanie by sa mala posúdiť na základe nových poskytnutých údajov o expresii proteínov, ak sa tieto čiastkové kombinácie mali tvoriť cieleným šľachtením a dovážať do Únie;

Obavy

I.  keďže členské štáty počas trojmesačného obdobia konzultácií predložili stovky kritických pripomienok(9); keďže tieto pripomienky sa okrem iného týkali: chýbajúcich informácií a údajov, zle vykonaných štúdií, chýbajúcich štúdií, chýbajúcich dôkazov o vylúčení určitých spôsobov expozície, nedostatočných databáz, napr. pokiaľ ide o stráviteľnosť, chýbajúcich úvah o kombinovaných účinkoch rozličných toxických proteínov Bt pri posudzovaní možnej alergénnosti a toxicity, nedostatkov, pokiaľ ide o poľné pokusy a štatistickú analýzu, chýbajúcich správ o výsledkoch monitorovania, neschopnosti preukázať, že výrobok nemá žiadne nepriaznivé účinky na životné prostredie, neschopnosti ďalšieho posúdenia zistených štatisticky významných rozdielov, napr. v nutričnom zložení, a nevykonania imunologických testov v súvislosti s možným vyšším alergénnym potenciálom;

J.  keďže menšinové stanovisko vyjadril Jean-Michel Wal, člen vedeckej skupiny EFSA pre GMO(10), ktorý uvádza, že: „navrhovateľ neposkytol žiadne konkrétne údaje týkajúce sa ktorejkoľvek z týchto 20 čiastkových kombinácií, a tiež neuviedol dostatočné dôvody, ktoré by vysvetlili, prečo tieto údaje chýbajú a/alebo prečo sa domnieva, že nie sú potrebné na posúdenie rizika. Toto je najdôležitejší dôvod na vyjadrenie tohto menšinové stanoviska vzhľadom na to, že nemôžu existovať dva druhy posúdenia rizika, t. j. komplexné posúdenie založené na úplnom súbore údajov a ďalšie posúdenie, pre ktoré nie sú dostupné konkrétne údaje a ktoré je založené na predpokladoch a nepriamych úvahách vydedukovaných vedeckou skupinou na základe tzv. „prístupu založeného na váhe dôkazov“ a extrapoláciou údajov získaných pri jedinej transformácii, skupine piatich transformácií a pri iných skupinách, ktoré boli predložené a vyhodnotené v iných žiadostiach. Okrem tejto zásady to v tejto veci môže mať za následok nekontrolované riziko pre zdravie spotrebiteľov v určitých skupinách obyvateľstva.“;

K.  keďže konkrétnejšie menšinové stanovisko kladie otázku, prečo nie je presne definovaný druh extrapolácie na posúdenie potenciálne nepriaznivých účinkov: „Kritériá, postup a úroveň dôvery, ktoré by sa mali vyžadovať v prípade tejto extrapolácie, sa neuvádzajú a neexistuje žiadne kritické posúdenie ich obmedzení. Nevyhodnotila sa žiadna neistota, ktorá z toho vyplýva, napr. použitím pravdepodobnostnej analýzy, ako sa odporúča v návrhu usmernenia o neistote pri vedeckom hodnotení EFSA (revidovaného pre vnútorné testovanie) vedeckého výboru EFSA. Tento nedostatok môže znehodnotiť všeobecný záver.“;

L.  keďže menšinové stanovisko EFSA tiež poukazuje na niekoľko nedostatkov a protichodné tvrdenia v súvislosti so žiadosťou, napr. skutočnosť, že žiadateľ na jednej strane poukazuje na skutočnosť, že všetky čiastkové kombinácie boli vyrobené a úroveň expresie proteínu sa analyzovala(11), ale na druhej strane neposkytuje žiadne údaje o žiadnej z jej čiastkových kombinácií;

M.  keďže v príslušných geneticky modifikovaných odrodách kukurice SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 a DAS-Ø15Ø7-1 dochádza k expresii proteínu PAT, ktorý dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufozinát-amónia; keďže glufozinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú podmienky vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009; keďže platnosť povolenia glufozinátu sa skončí 31. júla 2018(12);

N.  keďže v geneticky modifikovanej kukurici MON-ØØØ21-9 opísanej v žiadosti dochádza k expresii proteínu mEPSPS, ktorý dodáva toleranciu voči glyfosátovým herbicídom; keďže Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – zaradila 20. marca 2015 glyfozát medzi látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí(13);

Postup

O.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, z 27. januára 2017 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže len 10 členských štátov, ktoré predstavujú iba 38,43 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za, pričom 13 členských štátov hlasovali proti a štyri členské štáty sa zdržali hlasovania; keďže hlasovanie odvolacieho výboru 27. marca 2017 opäť neviedlo k žiadnemu stanovisku;

P.  keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad skutočnosťou, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijaté Komisiou bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že navrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív, pričom by to malo byť skôr výnimkou pre postup ako celok; Keďže predseda Komisie Juncker pri viacerých príležitostiach odsúdil túto prax ako nedemokratickú(14);

Q.  keďže legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, bol 28. októbra 2015 Európskym parlamentom zamietnutý, pretože kým pestovanie GMO nutne prebieha na území členského štátu, obchodovanie s nimi má cezhraničný charakter, čo znamená, že vnútroštátny zákaz predaja a použitia, ako ho navrhuje Komisia, by nebolo možné presadiť bez znovuzavedenia hraničných kontrol dovážaného tovaru; keďže Parlament nielen zamietol legislatívny návrh, ale takisto vyzval Komisiu, aby svoj návrh stiahla a predložila nový;

R.  keďže v odôvodnení 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, sa jasne určuje, že: „Pri zvažovaní prijatia ďalších návrhov vykonávacích aktov týkajúcich sa mimoriadne citlivých oblastí, ako sú dane, zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a ochrana životného prostredia, a v snahe nájsť vyvážené riešenie Komisia koná v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor.“(15);

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení (ES) č. 178/2002(16) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  domnieva sa, konkrétnejšie, že je to v rozpore so zásadami všeobecného potravinového práva, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002, schváliť odrody, pre ktoré neboli poskytnuté žiadne údaje o bezpečnosti, ktoré ešte neboli ani testované alebo ktoré ešte vôbec neboli vytvorené;

4.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

Vedecká skupina EFSA pre GMO (Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2016. Vedecké stanovisko k žiadosti spoločnosti Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) týkajúcej sa umiestnenia na trh kukurice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a 20 čiastkových kombinácií, ktoré neboli predtým povolené nezávisle od ich pôvodu, na použitie v potravinách a krmivách, jej dovoz a spracovanie v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003; Vestník EFSA 2016; 14(8):4567 [31 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2016.4567

(4)

– uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. V. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110),

– uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2015)0456),

– uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0040),

– uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0039),

– uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0038),

– uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené, (P8_TA(2016)0271),

– uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (P8_TA(2016)0272),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0388),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (P8_TA(2016)0389),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0386),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0387),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0390).

(5)

Rozhodnutie Komisie 2010/432/EÚ z 28. júla 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 202, 4.8.2010, s. 11).

(6)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1685 zo 16. septembra 2016, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú, sú zložené alebo vyrobené z geneticky modifikovanej kukurice Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikovaných kukuríc kombinujúcich dve alebo tri z transformácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2010/426/EÚ, 2011/892/EÚ, 2011/893/EÚ a 2011/894/EÚ (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 22).

(7)

Ako bolo potvrdené v uvedenom stanovisku EFSA (EFSA Journal) 2016; 14(8): 4567 [31 s.]).

(8)

V kukurici SYN-BTØ11-1 dochádza k expresii proteínu Cry1Ab, ktorý jej poskytuje ochranu proti určitým motýlím škodcom (Lepidoptera), a proteínu PAT, ktorý jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufozinát-amónia.

V kukurici DAS-59122-7 dochádza k expresii proteínu Cry34Ab1 a Cry35Ab1, ktoré jej poskytujú ochranu proti určitým chrobačím škodcom z radu Coleoptera, a proteínu PAT, ktorý jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufozinát-amónia.

V kukurici SYN-IR6Ø4-5 dochádza k expresii modifikovaného proteínu Cry3A, ktorý jej poskytuje ochranu proti určitým chrobačím škodcom z radu Coleoptera, a proteínu PMI použitého ako selekčný marker.

V kukurici DAS-Ø15Ø7-1 dochádza k expresii proteínu Cry1F, ktorý jej poskytuje ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera, a proteínu PAT použitého ako selekčný marker, ktorý jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufozinát-amónia.

V kukurici MON-ØØØ21-9 dochádza k expresii proteínu mEPSPS , ktorý jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glyfozátu.

(9)

Pozri Register otázok EFSA, príloha G k otázke č. EFSA-Q-2011 – 00894, ktorý je k dispozícii na webovej adrese: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (last point)

(10)

Pozri prílohu A stanoviska úradu EFSA.

(11)

V žiadosti sa uvádza, že kukurica Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a všetky jej čiastkové kombinácie nezávisle od ich pôvodu boli vyprodukované tradičným šľachteľským krížením (...) [bod ii)]“, a „analýza úrovne expresie proteínu potvrdzuje, že samostatná genetická modifikačná transformácia kukurice (...) nemá za následok ich vzájomné pôsobenie v kukurici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 alebo v čiastkových kombináciách menšieho počtu takýchto transformácií nezávisle od ich pôvodu. (bod x)“.

(12)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

(13)

Monografie IARC, zväzok 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 2015 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

(14)

Napr. v úvodnom vyhlásení na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júl 2014) alebo v prejave o stave Únie v roku 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).

(15)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(16)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia