Forslag til beslutning - B8-0237/2017Forslag til beslutning
B8-0237/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union

  29.3.2017 - (2017/2593(RSP))

  som afslutning på debatten om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Guy Verhofstadt Koordinator og formand for ALDE-Gruppen
  Manfred Weber formand for PPE-Gruppen
  Gianni Pittella formand for S&D-Gruppen
  Philippe Lamberts, Ska Keller medformand for De Grønne/EGA-Gruppen
  Danuta Maria Hübner formand for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0237/2017


  Procedure : 2017/2593(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0237/2017
  Indgivne tekster :
  B8-0237/2017
  Vedtagne tekster :

  B8-0237/2017

  Europa-Parlamentets beslutning om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union

  (2017/2593(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til artikel 3, stk.5, artikel 4, stk. 3 og artikel 8, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til artikel 217 og artikel 218, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Der Forenede Kongeriges premierministers meddelelse til Det Europæiske Råd af 29. marts 2017, jf. artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union,

  –  der henviser til sin beslutning af 28. juni 2016 om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige[1],

  –  der henviser til sine beslutninger af 16. februar 2017 om mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur[2], om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale[3] og om budgetmæssig kapacitet for euroområdet[4],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at den britiske regerings meddelelse betyder indledningen af en proces, hvorved Det Forenede Kongerige ophører med at være medlem af Den Europæiske Union, og traktaterne ikke længere gælder for det;

  B.  der henviser til, at det vil være en beklagelig begivenhed uden fortilfælde, da en medlemsstat aldrig tidligere er trådt ud af Den Europæiske Union; der henviser til, at udtrædelsen skal ske på en velordnet måde, for at det ikke får negative konsekvenser for Den Europæiske Union, dens borgere og den europæiske integrationsproces;

  C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet repræsenterer alle borgere i Den Europæiske Union, og at det under hele processen, som fører til Det Forenede Kongeriges udtræden, vil handle for at beskytte deres interesser;

  D.  der henviser til, at det er enhver medlemsstats suveræne ret at træde ud af Den Europæiske Union, men at det er de resterende medlemsstaters pligt i fællesskab at forsvare Den Europæiske Unions interesser og integritet; der henviser til, at forhandlingerne vil foregå mellem Det Forenede Kongerige på den ene side og Kommissionen på Den Europæiske Unions og de resterende 27 medlemsstaters vegne på den anden side;

  E.  der henviser til, at forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union vil begynde efter Det Europæiske Råds vedtagelse af retningslinjerne for disse forhandlinger; der henviser til, at denne beslutning er udtryk for Parlamentets holdning om disse retningslinjer og vil danne grundlaget for Parlamentets vurdering af forhandlingsforløbet og en eventuel aftale mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige;

  F.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige, indtil det træder ud af Den Europæiske Union, nyder alle de rettigheder og skal opfylde alle de pligter, der udspringer af traktaterne, herunder princippet om loyalt samarbejde, som er nedfældet i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union;

  G.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige i sin meddelelse af 29. marts 2017 erklærede, at det agtede at trække sig ud af Domstolens jurisdiktion;

  H.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige i samme meddeles har angivet, at dets fremtidige forhold til Den Europæiske Union ikke vil omfatte medlemsskab af det indre marked eller medlemsskab af toldunionen;

  I.  der imidlertid henviser til, at Det Forenede Kongeriges fortsatte medlemsskab af det indre marked, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og/eller toldunionen ville have været den bedste løsning både for Det Forenede Kongerige og EU27; der henviser til, at dette ikke er muligt, så længe Det Forenede Kongerige opretholder sin modstand mod de fire friheder og Den Europæiske Unions Domstols jurisdiktion, nægter at betale et løbende bidrag til EU-budgettet og ønsker at føre sin egen handelspolitik;

  J.  der henviser til, at samtlige bestemmelser i afgørelsen om en ny ordning for Det Forende Kongerige i Den Europæiske Union, som er vedføjet konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. februar 2016, under alle omstændigheder er bortfaldet efter resultatet af folkeafstemningen om at udtræde af Den Europæiske Union;

  K.  der henviser til, at forhandlingerne skal føres med det formål at skabe juridisk stabilitet og begrænse forstyrrelserne samt indebære en klar vision for borgernes og de juridiske personers fremtid;

  L.  der henviser til, at en tilbagekaldelse af meddelelsen skal ske på vilkår, der fastsættes af EU27, så det ikke kan anvendes som et procedureinstrument eller misbruges til at forbedre Det Forenede Kongeriges nuværende medlemsvilkår;

  M.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige uden en udtrædelsesaftale automatisk vil udtræde af Den Europæiske Union den 30. marts 2019, og til at det vil ske på en uordnet måde;

  N.  der henviser til, at en stor andel af de britiske borgere, herunder et flertal i Nordirland og Skotland, stemte for at forblive i Den Europæiske Union;

  O.  der henviser til, at Europa-Parlamentet navnlig er bekymret over konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union for Nordirland og dets fremtidige forbindelser med Irland; der henviser til, at det i den forbindelse er afgørende at bevare freden og derfor bevare alle dele af langfredagsaftalen, idet der skal mindes om, at den blev forhandlet med aktiv deltagelse fra Unionen, således som Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 13. november 2014 om fredsprocessen i Nordirland[5];

  P.  der henviser til, at Det Forende Kongeriges udtræden bør tvinge EU27 og Unionens institutioner til at tilvejebringe en bedre løsning på de aktuelle problemer og gøre sig overvejelser om fremtiden, og hvad de kan gøre for at gøre det europæiske projekt mere effektivt, mere demokratisk og tættere på borgerne; der henviser til, at Bratislava-køreplanen af 16. september 2016 og Europa-Parlamentets beslutning om den, Kommissionens hvidbog af 1. marts 2017 om Europas fremtid, Rom-erklæringen af 25. marts 2017 og forslagene fra Gruppen på Højt Niveau om De Egne Indtægter af 17. januar 2017 kunne danne grundlaget for disse overvejelser,

  1.  tager meddelelsen fra Det Forenede Kongeriges regering til Det Europæiske Råd til efterretning, idet den formaliserer Det Forenede Kongeriges afgørelse om at udtræde af Den Europæiske Union,

  2.  opfordrer til, at forhandlingerne mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige i medfør af artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union indledes snarest muligt;

  3.  gentager hvor vigtigt det er, at udtrædelsesaftalen og eventuelle overgangsordninger træder i kraft i god tid inden valget til Europa-Parlamentet i maj 2019;

  4.  minder om, at udtrædelsesaftalen kun kan indgås med tilslutning fra Europa-Parlamentet, hvilket også gælder for en eventuel kommende aftale om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige og eventuelle overgangsordninger;

  Generelle principper for forhandlingerne

  5.  forventer, at forhandlingerne mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige føres i god tro og på en gennemskuelig måde, så det sikres, at Det Forenede Kongerige udtræder af Den Europæiske Union på en velordnet måde; minder om, at Det Forende Kongerige fortsat vil nyde sine rettigheder som medlemsstat i Den Europæiske Union, indtil udtrædelsesaftalen træder i kraft og derfor også vil være bundet af sine pligter og tilsagn, som udspringer af dette medlemsskab;

  6.  minder i den forbindelse om, at det vil være i modstrid med fællesskabsretten, hvis Det Forenede Kongerige indleder handelsforhandlinger med tredjelande forud for udtrædelsen; understreger, at en sådan fremgangsmåde ville være i modstrid med princippet om loyalt samarbejde som nedfældet i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og vil få konsekvenser bl.a. i form at udelukkelse af Det Forenede Kongerige fra proceduren i forbindelse med handelsforhandlinger i artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; understreger, at det samme bør gælde på andre politikområder, hvor Det Forenede Kongerige vil fortsætte med at udforme EU’s lovgivning, foranstaltninger, strategier eller fælles politikker på en måde, som er til fordel for landet som udtrædende medlemsstat og ikke nødvendigvis til fordel for Den Europæiske Union og EU27;

  7.  advarer om, at enhver bilateral aftale mellem én eller flere resterende medlemsstater og Det Forenede Kongerige, som ikke er aftalt med EU27, om spørgsmål, som er omfattet af udtrædelsesaftalen og/eller som berører de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forende Kongerige, ligeledes vil være i modstrid med traktaterne; advarer endvidere om, at det navnlig vil være tilfældet i forbindelse med eventuelle bilaterale aftaler og/eller bestemmelser og tilsynsvirksomhed f.eks. vedrørende privilegeret adgang til det indre marked for finansinstitutter med hjemsted i Det Forenede Kongerige på bekostning af Den Europæiske Union rammebestemmelser eller med EU27-borgernes status i Det Forenede Kongerige eller omvendt;

  8.  er af den opfattelse, at forhandlingsmandatet og- direktiverne i hele forhandlingsprocessen i fuld udstrækning skal afspejle EU27- borgernes holdninger og interesser, herunder i Irland, da denne medlemsstat vil være særlig berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union;

  9.  håber, at det på disse betingelser vil være muligt for Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige at etablere fremtidige forbindelser, som er retfærdige, så tætte som muligt, og afbalancerede med hensyn til rettigheder og pligter; beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om ikke at deltage i det indre marked, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og toldunionen; mener ikke, at en stat, som udtræder af Den Europæiske Union, kan nyde de samme fordele som en EU-medlemsstat, og bekendtgør hermed, at det ikke vil godkende en aftale, som er i modstrid med dette;

  10.  bekræfter, at medlemsskab af det indre marked og toldunionen forudsætter accept af de fire friheder, Den Europæiske Unions Domstols jurisdiktion, løbende bidrag til budgettet og efterlevelse af Den Europæiske Unions fælles handelspolitik;

  11.  understreger, at Det Forenede Kongerige skal opfylde sine juridiske, økonomiske og budgetmæssige forpligtelser, bl.a., i henhold til den nuværende finansielle ramme, som forfalder indtil og efter udtrædelsen;

  12.  henviser til den foreslåede afvikling af forhandlingerne som indeholdt i erklæringen fra stats- og regeringscheferne fra 27 medlemsstater, Det Europæiske Råds formand og Kommissionens formand af 15. december 2016; glæder sig over udpegningen af Kommissionen som Unionens forhandler og Kommissionens udnævnelse af Michel Barnier som chefforhandler; påpeger, at en fuldstændig inddragelse af Europa-Parlamentet er en forudsætning for, at det vil godkende en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige;

  Forhandlingsforløbet

  13.  understreger, at forhandlingerne i henhold til artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union skal vedrøre de nærmere bestemmelser for Det Forenede Kongeriges udtræden under hensyn til rammen for Det Forenede Kongeriges fremtidige forbindelser med Unionen;

  14.  godkender, at der, hvis der gøres væsentlige fremskridt i retning af en udtrædelsesaftale, kan indledes forhandlinger om eventuelle overgangsordninger på grundlag af den forventede ramme for Det Forenede Kongeriges fremtidige forbindelser med Unionen;

  15.  henviser til, at en fremtidig aftale mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige som tredjeland først kan indgås, når Den Forenede Kongerige er udtrådt af Den Europæiske Union;

  Udtrædelsesaftalen

  16.  erklærer, at udtrædelsesaftalen skal være i overensstemmelse med traktaterne og chartret om de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, da den ellers ikke vil blive godkendt af Europa-Parlamentet;

  17.  mener, at udtrædelsesaftalen skal omfatte følgende elementer:

  den juridiske status for EU27-borgere, der bor eller har boet i Det Forenede Kongerige, og for Det Forende Kongeriges borgere, som bor eller har boet i en medlemsstat, samt andre bestemmelser om deres rettigheder;

  afregning af de økonomiske forpligtelser mellem Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union;

  Den Europæiske Unions ydre grænser;

  afklaring af status for Det Forenede Kongeriges internationale forpligtelser, som er indgået som medlemsstat i Den Europæiske Union, i betragtning af, at Den Europæiske Union med 27 medlemsstater vil være den juridiske efterfølger af Den Europæiske Union med 28. medlemsstater;

  juridisk sikkerhed for juridiske personer, herunder selskaber;

  udpegning af Den Europæiske Unions Domstol som kompetent myndighed for fortolkning og håndhævelse af udtrædelsesaftalen;

  18.  kræver en retfærdig behandling af EU27-borgere, der bor eller har boet i Det Forenede Kongerige, og for Det Forenede Kongeriges borgere, der bor eller har boet i EU27, og mener, at deres respektive interesser skal prioriteres under forhandlingerne; kræver derfor, at status for EU27-borgere, der bor eller har boet i Det Forenede Kongerige, og for Det Forende Kongeriges borgere, som bor eller har boet i EU27, gøres til genstand for princippet om gensidighed, retfærdighed, symmetri og ikke-forskelsbehandling og kræver endvidere sikring af Unionslovgivningens integritet, herunder chartret om grundlæggende rettigheder og gennemførelsesbestemmelserne hertil; understreger, at enhver forringelse af rettighederne i forbindelse med fri bevægelighed, herunder forskelsbehandling af EU-borgere med hensyn til adgang til opholdsret, inden datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union vil være i modstrid med EU-retten;

  19.  understreger, at den økonomiske afregning med Det Forenede Kongerige på grundlag af Den Europæiske Unions budget som revideret af Den Europæiske Revisionsret skal omfatte alle landets juridiske udeståender, som udspringer af gældende forpligtelser om omfatte beløb uden for regnskaberne, eventualforpligtelser og andre økonomiske omkostninger, der opstår direkte som følge af Det Forende Kongeriges udtræden;

  20.  anerkender, at den enestående situation og de særlige forhold, der gør sig gældende for øen Irland, skal behandles i udtrædelsesaftalen; opfordrer til, at alle midler og muligheder i EU-retten og langfredagsaftalen fra 1998 bringes i anvendelse for at afbøde konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden for grænsen mellem Irland og Nordirland; understreger i den forbindelse, at det er absolut nødvendigt at sikre kontinuitet og stabilitet i fredsprocessen i Nordirland og undgå genindførelsen af en fast grænse;

  De fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige

  21.  tager meddelelsen af 29. marts 2017 og hvidbogen fra Det Forenede Kongeriges regering af 2. februar 2017 om Det Forenede Kongeriges udtræden og et nyt partnerskab med Den Europæiske Union til efterretning;

  22.  mener, at de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige skal være afbalancerede og omfattende og tjene begge parters interesser, hvorfor det vil være nødvendig med tilstrækkeligt tid til at forhandle om dem; understreger, at der skal omfatte områder af fælles interesse, men samtidig respektere EU-rettens integritet og Unionens grundlæggende principper og værdier, herunder det indre markeds integritet og Unionens beslutningsdygtighed og autonomi; henviser til, at artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 217 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der indeholder bestemmelser om skabelse af ”en associering med gensidige rettigheder og forpligtelser, fælles optræden og særlige procedureregler”, kunne danne grundlaget for sådanne fremtidige forbindelser;

  23.  erklærer, at de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige uanset forhandlingsresultatet ikke må indebære et kompromis mellem intern og ekstern sikkerhed, herunder forsvarssamarbejde, på den ene side, og de fremtidige økonomiske forbindelser på den anden side;

  24.  understreger, at de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige er betinget af Det Forenede Kongeriges fortsatte overholdelse af de standarder, der er fastsat i lovgivning og praksis i Den Europæiske Union bl.a. vedrørende miljø, klimaforandringer, bekæmpelse af skatteundgåelse og skatteunddragelse, loyal konkurrence og handels- og arbejdsmarkedspolitik;

  25.  modsætter sig enhver fremtidig aftale mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, som indeholder enkeltstående eller sektorspecifikke bestemmelser, bl.a. om finansielle tjenester, som giver virksomheder med hjemsted i Det Forenede Kongerige en fortrinsstilling med hensyn til adgang til det indre marked og/eller toldunionen; understreger, at Det Forenede Kongerige efter udtrædelsen vil blive behandlet som tredjeland i EU-lovgivningen;

  26.  henviser til, at Det Forenede Kongerige, hvis det anmoder om at deltage i visse EU-programmer, vil deltage som tredjeland. hvilket indebærer et passende budgetbidrag og tilsyn fra de eksisterende instanser; ville i den forbindelse glæde sig over Det Forenede Kongeriges fortsatte deltagelse i en række programmer som f.eks. Erasmus;

  27.  tager til efterretning, at mange borgere i Det Forenede Kongerige har givet udtryk for stærk modstand mod fortabelsen af de rettigheder, som de for øjeblikket nyder i henhold til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; foreslår, at EU27 undersøger, hvordan dette kan mindskes inden for rammerne af Den europæiske Unions primærret, samtidig med at principperne om gensidighed, retfærdighed, symmetri og ikke-forskelsbehandling overholdes i fuld udstrækning;

  Overgangsordninger

  28.  er af den opfattelse, at der kun kan indgås aftaler om overgangsordninger for at sikre juridisk sikkerhed og kontinuitet mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, hvis de indebærer en korrekt balance mellem rettigheder og pligter for begge parter og sikrer integriteten af Den Europæiske Unions retsorden med Den Europæiske Domstol som ansvarlig for at træffe afgørelse i juridiske tvister; mener endvidere, at sådanne overgangsordninger skal være strengt tidsbegrænsede - med en varighed på højst tre år - og have begrænset omgang, da de aldrig kan træde i stedet for medlemsskab af Den Europæiske Union;

  Spørgsmål for EU27 og EU-institutionerne

  29.  opfordrer til, at der hurtigst muligt indgås en aftale om flytning af Den Europæiske Bankmyndighed og Det Europæiske Lægemiddelagentur, og at flytningsprocessen indledes så hurtigt, som det er praktisk muligt;

  30.  påpeger, at det kan vise sig nødvendigt med en revision og tilpasning af Den Europæiske Unions lovgivning for at tage hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden;

  31.   mener ikke, at det er nødvendigt med en revision af de sidste to år af den flerårige finansielle ramme, men at konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden skal behandles gennem den årlige budgetprocedure; understreger, at arbejdet med den næste flerårige finansielle ramme, herunder spørgsmålet om de egne indtægter, bør indledes straks i EU-institutionerne ogEU27;

  32.  forpligter sig til rettidigt at afslutte lovgivningsproceduren om Europa-Parlamentets sammensætning henhold til artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og om valgproceduren på grundlag af sit forslag i medfør af artikel 223 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der var vedføjet dets beslutning af 11. november 2015 om reform af valgloven i Den Europæiske Union[6]; mener endvidere under henvisning til punkt P i denne beslutning, at det er nødvendigt, at de resterende 27 medlemsstater i Den Europæiske Union sammen med EU-institutionerne under forhandlingerne om udtrædelse og etablering af nye forbindelser med Det Forenede Kongerige styrker Unionen gennem en bred offentlig debat og indleder tilbundsgående overvejelser om Unionens fremtid;

  Afsluttende bestemmelser

  33.  forbeholder sig ret til at klarlægge sin holdning til forhandlingerne mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige og i givet fald vedtage en beslutning, bl.a. om særlige forhold eller sektorspecifikke spørgsmål, på baggrund af udviklingen i forhandlingerne eller det modsatte;

  34.  forventer, at Det Europæiske Råd tager hensyn til denne beslutning i forbindelse med vedtagelsen af retningslinjerne for forhandlingerne og fastsættelsen af de overordnede holdninger og principper, sm Den Europæiske Union skal følge;

  35.  vedtager at fastlægge sin endelig holdning til aftalen/erne på grundlag af en vurdering i overensstemmelse med indholdet af denne beslutning og eventuelle efterfølgende parlamentsbeslutninger;

  °

  °  °

  36.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Revisionsretten, de nationale parlamenter og Det Forenede Kongeriges regering.