Процедура : 2017/2593(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0241/2017

Внесени текстове :

B8-0241/2017

Разисквания :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0102

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 598kWORD 58k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

за приключване на разисквания относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP))


Габриеле Цимер, Мартина Андерсън, Барбара Спинели, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Катержина Конечна, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Корнелия Ернст, Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Елеонора Форенца, Мария Лидия Сенра Родригес, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP))  
B8-0241/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 8 от ДЕС,

–  като взе предвид дял II („Разпоредби относно демократичните принципи“) от ДЕС,

–  като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в Дъблин на 28 април 1990 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2014 г. относно мирния процес в Северна Ирландия(1),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че всяка държава членка има право да се оттегли от ЕС по демократичен начин;

Б.  като има предвид, че Обединеното кралство е многонационална държава и че всички съставляващи я народи заслужават еднакво уважение;

В.  като има предвид, че свободното движение на ирландските и британските граждани между островите Ирландия и Великобритания предхожда с няколко десетилетия присъединяването на двете държави към тогавашната ЕИО през 1973 г.; като има предвид, че двустранните споразумения между Обединеното кралство и Ирландия могат да бъдат полезни за намирането на взаимно изгодни решения във връзка с бъдещите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство;

Г.  като има предвид, че Парламентът на Шотландия е гласувал да проведе референдум относно независимостта на Шотландия;

Д.  като има предвид, че мирът в Ирландия би могъл да бъде застрашен от връщането на всякакъв вид граница между северната и южната част на острова; като има предвид, че Споразумението от Разпети петък включва баланс от три направления — отношенията в рамките на Северна Ирландия, между Белфаст и Дъблин, както и между Дъблин и Лондон;

Е.  като има предвид, че бариерите пред търговията, както тарифни, така и нетарифни, от каквото и да било естество, на територията на остров Ирландия биха довели до сериозни последици за отдавна установените общоирландски промишлени отрасли и преработвателни маршрути;

Ж.  като има предвид, че хранително-вкусовата промишленост в Ирландия функционира в един високо интегриран режим, като по своята същност множество сектори са общоирландски; като има предвид, че връщането на граничния контрол в Ирландия, включително проверки на произхода, изисквания за лицензии за внос, проверки на документацията и допълнителни бюрократични процедури, както и наличието на физически гранични проверки, ще представляват сериозна заплаха за този сектор, както в Северна Ирландия, така и в Република Ирландия; като има предвид, че отстраняването на безмитния достъп за риба и рибни продукти би могло да представлява сериозна заплаха за заетите в риболовния отрасъл, за производителите и за допълващите сектори в целия остров Ирландия; като има предвид, че невъзможността за гарантиране на исторически взаимен достъп за заетите в риболовния отрасъл на целия остров би било в ущърб както на Севера, така и на Юга;

З.  като има предвид, че последиците от оттеглянето на Великобритания от ЕС (Брекзит) ще засегнат Ирландия особено тежко, тъй като отстраняването на Северна Ирландия от единния пазар и митническия съюз ще нанесе огромни политически, социални и икономически вреди на целия остров Ирландия, ако това положение не бъде смекчено с договорености за решаването на въпросите на мобилността, правилата за произход и кумулацията;

И.  като има предвид, че ако положението не бъде смекчено чрез подобни договорености, на риск ще бъдат изложени повече от 12000 работни места за пограничните работници от ЕС, работещи в Гибралтар, с потенциални опустошителни последици в социален и икономически аспект и за Гибралтар, и за съседния регион на Испания;

Й.  като има предвид, че се наблюдава нарастване на демократичния дефицит, произтичащ от политиките и опциите на ЕС, и че това представлява огромен проблем, тъй като много на брой граждани живеят с чувството, че те не са представлявани от институциите; като има предвид, че този проблем може да бъде разрешен единствено чрез радикални промени в политиките, чрез прозрачност, откритост и защита на ценностите на демокрацията, мира, толерантността, прогреса, солидарността и сътрудничеството между народите;

К.  като има предвид, че Брекзит засяга по-специално около 1,2 милиона британски граждани, живеещи в други държави — членки на ЕС, и над 3 милиона граждани на държави — членки на ЕС, живеещи във Великобритания, като в този брой не се включват 1,8 милиона души в Северна Ирландия, които имат законно право да получат ирландско гражданство и следователно гражданство на ЕС;

Л.  като има предвид, че Обединеното кралство продължава да бъде обвързано от международното право и трябва да продължи да изпълнява своите задължения по отношение на международните договори, по които то е страна, включително Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Парижкото споразумение относно изменението на климата;

М.  като има предвид, че ако не бъде постигнато двустранно споразумение за търговия, ще се прилагат взаимно тарифни квоти на СТО както за ЕС, така и за Обединеното кралство;

Н.  като има предвид, че ЕС вече доказа, че е възможно да се намерят прагматични договорености за справяне със сложните териториални ситуации;

I. Общи принципи

1.  признава и зачита факта, че мнозинството от гласоподавателите в Обединеното кралство е гласувало за напускане на ЕС;

2.  признава и зачита факта, че мнозинството от гласоподавателите в Северна Ирландия и в Шотландия е гласувало за оставане в ЕС;

3.  счита, че следва да бъдат защитени интересите на всички съставни части на Обединеното кралство и че техните политически представители трябва да бъдат включени в преговорите;

4.  отхвърля всеки вид натиск или изнудване по време на преговорния процес; подчертава факта, че нито задействането на член 50, нито другите разпоредби на Договорите не следва да бъдат използвани за създаването на неоправдани пречки пред прилагането на решението за напускане на ЕС; подчертава необходимостта от водене на преговори по възможно най-открит и ориентиран към партньорство начин, в съответствие с принципа на лоялното сътрудничество, като се избягва създаването на ненужни пречки за постигането на договорените резултати;

5.  отхвърля всякакви опити за използване на въпросите, свързани със сигурността и отбраната, като разменна монета за споразумения по други преговорни глави;

6.  подчертава, че одобрението от страна на Европейския парламент на резултатите от предстоящите преговори е легитимно единствено при зачитане на придобитите права на Парламента на информация на всички етапи от преговорите и при даване на възможност на законните представители на ЕП да участват активно в процесите на изготвяне на позициите на ЕС; същевременно призовава съответните процеси на изготвяне на позициите на ЕП да бъдат заложени стабилно в работата на Парламента;

7.  настоява споразуменията между ЕС и Обединеното кралство да не водят до по-ниски стандарти, включително, наред с другото, до по-ниски екологични стандарти, социални стандарти, стандарти, свързани с правата на работниците и защитата на потребителите, в държавите членки и/или в ЕС; също така настоява споразуменията между ЕС и Обединеното кралство да не накърняват финансовата стабилност чрез улесняване на либерализацията на финансовите услуги и да не включват задължения за либерализиране на обществените услуги;

8.  изразява своята готовност за постигане на справедливо споразумение относно бъдещите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство в интерес на всички, които живеят в различните юрисдикции;

II. Споразумение за оттегляне

II.1 Права

9.  счита, че е от първостепенно значение да бъде осигурена бързо и безусловно правна сигурност на гражданите на държавите — членки на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и на британските граждани, които живеят в други държави членки, на основата на реципрочност и недопускане на дискриминация;

10.  счита, че тези права включват, но не се ограничават до: правото на пребиваване; правото на равно третиране; социалните права; правото на достъп до обществени услуги, включително здравни грижи; правото на прехвърляемост на обезщетенията за социална сигурност; правото на събиране на семейството; взаимното признаване на университетски дипломи и професионални квалификации, включително продължаването на програмите „Еразъм“ на сегашното им равнище; и мобилността за студенти, научни работници и хора на изкуството и изпълнители;

11.  призовава, що се отнася до координацията на социалната сигурност, за клауза за продължаване относно Регламент № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, както и Регламент (ЕО) № 859/2003, за да бъдат защитени съществуващите права до постигането на споразумение относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство; настоятелно призовава държавите членки и Обединеното кралство да подпишат и ратифицират Европейската конвенция за социална сигурност (ETS№ 078);

12.  призовава институциите на ЕС и правителството на Обединеното кралство да създадат, в рамките на три месеца, правни договорености, насочени към запазване и защита на правата и на правния статут на гражданите на държавите — членки на ЕС, и на гражданите на Обединеното кралство, които са упражнили правото си на свободно движение в съответствие с Договорите на ЕС и Директива 2004/38/ЕО; отправя искане тези договорености да бъдат въведени пряко и подробно в споразумението за оттегляне и да бъдат транспонирани в рамката за бъдещите отношения;

13.  призовава да се обърне особено внимание на мобилността на работниците (мобилни работници, трансгранични работници и погранични работници), с особено силен акцент върху и разбиране за уникалното положение, в което се намират Ирландия и Гибралтар; счита, че трябва да бъде намерено решение и по отношение на командированите работници;

II.2 Финанси

14.  счита, че първата стъпка към финансово споразумение между Обединеното кралство и ЕС следва да включва определянето на методология, която да се прилага при определянето на общите пасиви и активи на ЕС и на дела на Обединеното кралство от тези пасиви и активи; включително плащания, съответстващи на дела на Обединеното кралство в неизпълнените поети задължения;

15.  счита, че що се отнася до фондовете и програмите, чийто финансов краен срок се простира отвъд предвидената дата за напускане на ЕС от Обединеното кралство, поетите от Обединеното кралство ангажименти следва да бъдат поддържани по начин, който не излага програмите на риск, до напускането на ЕС от Обединеното кралство; счита, че в случай че Обединеното кралство реши да участва в програми на ЕС, то ще продължи да изпълнява финансовите си ангажименти;

II.3 Ирландия

16.  отбелязва, че след ратифицирането на Споразумението от Разпети петък и възстановяването на споделянето на властта през 2007 г. Европейският съюз е бил важен партньор за мир в Ирландия, като е предоставял значителна политическа подкрепа и финансова помощ, която е довела до съществен икономически и социален напредък за целия остров;

17.  отбелязва задължението на ЕС да защитава гаранциите на Споразумението от Разпети петък, включително политическите институции, гаранциите за правата на човека, общоирландските органи (Север-Юг), и законното право на хората да упражняват правото си на самоопределение;

18.  признава, че съгласно условията на Споразумението от Разпети петък съществува неотменимо право за лицата, родени на остров Ирландия, в северната или в южната част, да придобият ирландско или британско гражданство, или и двете, а по силата на ирландското гражданство – право на гражданство на ЕС;

19.  призовава на Северна Ирландия да бъде предоставен специален статут в рамките на ЕС, който гарантира, че Северна Ирландия запазва достъпа до членство в ЕС, митническия съюз, единния пазар и юрисдикцията на Съда на Европейския съюз; освен това призовава за запазването на четирите свободи на движение: на стоки, хора, услуги и капитали;

20.  призовава гражданите на Северна Ирландия да продължат да упражняват правото си на придобиване на ирландско гражданство и, като последица от това – на гражданство на ЕС; освен това призовава за потвърждаване и зачитане на правата и отговорностите, свързани с гражданството на ЕС;

21.  призовава за запазване на бъдещите източници на финансиране като централна част от укрепването и насърчаването на мирния процес;

22.  призовава, като основополагаща част от всяко споразумение, за цялостно зачитане и потвърждаване на общата зона за пътуване между Ирландия и Обединеното кралство;

23.  настоява за пълното прилагане на Споразумението от Разпети петък и на последващите споразумения;

24.  разбира, че остров Ирландия може да бъде изправен пред сериозни и значителни социални и икономически промени, произтичащи от всяко бъдещо споразумение между ЕС и Обединеното кралство; призовава ЕС да прави всичко, което е по силите му, както в политически, така и в икономически план, за смекчаване и облекчаване на отрицателните въздействия, които могат да засегнат остров Ирландия;

25.  счита, че е необходимо ЕС да признае интересите Ирландия по отношение на агресивна позиция на Великобритания във връзка с териториалните спорове относно Carlingford Lough и Carlington Lough;

III. Преходни разпоредби

26.  припомня, че до сключването на споразумението за оттегляне, Обединеното кралство е пълноправен член на ЕС, ползва се с правата и е обвързан от задълженията, произтичащи от членството, включително по отношение на лоялното сътрудничество и гаранцията, че Обединеното кралство няма да блокира решения, които няма да го засегнат;

27.  счита, че е целесъобразно, с цел гарантиране на правната сигурност, както и на принципите на правовата държава, в споразумението за оттегляне да се предвидят преходни разпоредби, уреждащи обхвата, прилагането и средствата за правна защита, приложими спрямо съдебни решения и решения, приети от юрисдикциите на Съюза (Общ съд и Съд на ЕС), по време на преговорите за оттегляне, свързани с нарушения на правото на ЕС, които е вероятно да имат продължително въздействие, надвишаващо периода на преговорите, върху правата на човека и основните свободи;

28.  счита, че излизането на Обединеното кралство от ЕС следва да окаже възможно най-малко въздействие върху действащата многогодишна финансова рамка (МФР 2014—2020 г.) и свързаните с нея годишни бюджетни процедури; подчертава, че Кохезионният фонд и структурните фондове следва да бъдат изцяло гарантирани;

29.  подчертава необходимостта ЕС да се стреми към преходно споразумение с Обединеното кралство, след споразумението за оттегляне, с цел да се предотврати нарушаване на търговските маршрути през периода, в който бъдещите търговски отношения са в процес на договаряне, като взема предвид интересите на всяка държава членка и на трети държави;

30.  подчертава важността на преходните разпоредби, за да се гарантира, че участниците в образователни програми и курсове (независимо дали става въпрос за бакалавърска степен или следдипломна квалификация, чиракуване или други форми на професионално обучение), или участващи в програми за мобилност или обмен, в момента, в който Обединеното кралство официално престане да бъде държава членка, имат възможност да завършат посочените курсове или програми при същите финансови и правни условия, при които са ги започнали;

IV. Бъдещи отношения

31.  счита, че бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство следва да се основават на принципите на зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

32.  подчертава, че мандатът за договаряне на ново споразумение с Обединеното кралство, следва да включва задължителна клауза за правата на човека и демокрацията, включително всички правни задължения, които са задължителни за всички споразумения с трети държави;

33.  счита, че оттеглянето на Обединеното кралство от Европейската конвенция за правата на човека би направило всяко бъдещо сътрудничество в областта на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи изключително трудно; поради това настоятелно призовава Обединеното кралство да запази членството си в Европейската конвенция за правата на човека;

34.  счита, че следва да се обърне специално внимание на защитата на личните данни, като се има предвид широкият спектър от области, за който тя се отнася; следователно призовава двете преговарящи страни да запазят, като минимално условие, настоящите общи стандарти, разработени на европейско равнище, като същевременно избягват всеки опит да се прибягва до нови и ad hoc рамки; поради това не следва да има дерогация от актуализираните правила за защита на данните;

35.  счита, че бъдещите отношения следва най-малкото да се основават на общи стандарти в редица области, включително околна среда, безопасност на храните, финансово регулиране, права на работниците и социални права; освен това счита, че при никакви обстоятелства тези стандарти не следва да бъдат занижавани под равнището, което към момента съществува в ЕС;

36.  подчертава, че стандартите на ЕС по отношение на борбата с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари, следва да бъде стриктно условие за всяко споразумение между ЕС и Обединеното кралство; освен това счита, че при никакви обстоятелства тези стандарти не следва да бъдат занижавани под равнището, което към момента съществува в ЕС;

37.  счита, че всяко решение на Комисията за предоставяне на равноправен статут по отношение на регулирането на финансовите пазари за всяка трета страна следва да бъде оценявано от Европейския парламент;

38.  изразява загриженост по повод факта, че редица многонационални корпорации, установени понастоящем в Обединеното кралство обявиха намерението си да се преместят в държава в рамките на общия пазар на ЕС в случай на връщане на по-високи тарифи, нетарифни бариери пред търговията и правила за произход, налагащи ограничения между Обединеното кралство, ЕС и трети държави; осъжда натиска и изнудването, насърчавани от корпорациите в икономическата и финансовата област, чието основно намерение е да усложнят решението на държава членка да се оттегли от ЕС; изразява солидарност с борбата на всички работници за защита на техните работни места и права;

39.  подчертава, че търговско споразумение не е подходящата рамка за разглеждане на въпросите на регулаторното сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство; подчертава, че бъдещите търговски и икономически отношения не могат да възпроизведат подхода, възприет по отношение на ВИТС и ТПТИ, тъй като това би замразило или намалило допълнително, стандартите на ЕС или на Обединеното кралство, с цел поддържане на „регулаторно сближаване“; настоява да се гарантира, че финансовият сектор е добре наблюдаван и регулиран с оглед достигане на възможно най-високите стандарти в бъдеще както в ЕС, така и в Обединеното кралство; припомня отказа си да бъдат включени разпоредбите относно настоящите политики на ЕС в областта на свободната търговия и уреждането на спорове между инвеститор и държава (УСИД) под каквато и да е форма в двустранните търговски споразумения; настоява защитата на правата на работниците и околната среда да бъдат основен стълб на бъдещите икономически отношения между ЕС и Обединеното кралство;

40.  изтъква необходимостта от смекчаване на въздействието от напускането на Европейския съюз от Обединеното кралство за развиващите се страни, които изнасяха за Обединеното кралство съгласно Общата система за преференции на ЕС; насърчава правителството на Обединеното кралство да се подготви за установяване на подобна система за търговски преференции за развиващите се държави;

41.  счита, че действащите двустранни и многостранни търговски споразумения ще трябва да бъдат преразгледани, като се вземе предвид новата ситуация, за да се избегне правна несигурност и последващи проблеми в отношенията с трети държави; подчертава, че е необходимо да се променят или предоговарят споразуменията с трети страни в този процес и социалният прогрес и напредъкът в екологията да се превърнат нов акцент на сътрудничество по тези споразумения, за да се отговори на икономическите и социалните проблеми, допринесли за решението за Брекзит; посочва, че по-специално договорените по действащите търговски споразумения квоти за пазарен достъп в селскостопанския сектор, трябва да бъдат намалени и адаптирани към реалностите на съвременните търговски потоци между държавите партньори и държавите от ЕС-27;

42.  подчертава значението на Обединеното кралство като търговски партньор за ирландския селскостопански и хранително-вкусов сектор, който представлява над 50% от износа на селскостопански хранителни продукти за някои сектори и над 40% от вноса на хранително-вкусовата промишленост; подчертава освен това, потенциалното отрицателно въздействие на Брекзит върху риболовната промишленост;

43.  подчертава, че е необходимо всяко бъдещо споразумение с Обединеното кралство да предотвратява социалния дъмпинг; поради това настоятелно призовава Обединеното кралство да последва примера на Ирландия и да подпише и ратифицира преработената Европейска социална харта и Допълнителния протокол относно системата за колективни искове;

44.  подкрепя продължаващото сътрудничество на Обединеното кралство с ЕС в редица области, включително образование, научни изследвания и наука, здравеопазване, енергетика, опазване на околната среда и безопасност на храните; подкрепя освен това продължаващото участие на Обединеното кралство в проекти за защита на по-малките европейски езици чрез различни програми на ЕС; счита, че продължаващото участие на Обединеното кралство в различни програми на ЕС следва да се основава на справедливо финансово участие за тези програми;

45.  счита, че бъдещото споразумение за сътрудничество следва да обхваща и финансови условия за възможно участие на Обединеното кралство в структури и споразумения извън бюджета на ЕС, като например Европейския фонд за развитие, доверителните фондове и Европейската инвестиционна банка;

46.  счита, че всяка държава членка следва да разполага с правото да развива отношения с Обединеното кралство въз основа на принципите на взаимен интерес, приятелство между народите и сътрудничество между суверенни държави, като надлежно взема предвид окончателното споразумение, постигнато между ЕС и Обединеното кралство;

V. Свързани въпроси

47.  счита, че участието на Ирландия в органите на ЕС следва да бъде коригирано, за да се вземат предвид ирландските/европейски граждани от Северна Ирландия;

48.  подчертава необходимостта от предприемане на конкретни мерки от страна на ЕС и всички заинтересовани страни в областите на съответната им компетентност, за да осигурят подкрепа за регионите, които ще бъдат особено засегнати;

VI. Различна Европа

49.  счита, че е налице необходимост от радикално политическо пренасочване на политиките, прилагани в момента от ЕС и подпомагани от много държави членки, към политики за създаване на устойчив икономически растеж и пълна заетост и насочени към борба с бедността, социалното изключване и неравенството на доходите в рамките на и между държавите членки;

50.  подчертава, че Брекзит следва да се разглежда като предизвикателство и задача за изграждането на различна Европа; счита, че това показва, че Европа на равнопоставените, на социалния напредък и мир е необходима и трябва да бъде изградена с одобрението и участието на народите и гражданите, и при равни права между държавите членки;

51.  призовава за прекратяване на политиките на строги ограничения на ЕС, включително чрез отмяна на Фискалния пакт; вместо това призовава за публични инвестиции в реалната икономика, съсредоточена върху създаването на достойни и сигурни работни места, за активни политики за намаляване на неравенството и бедността, и за насърчаване на публичен контрол и децентрализация на банковия сектор;

52.  насърчава Комисията да разгледа какви мерки са необходими за присъединяването на ЕС към преразгледаната Европейска социална харта и да предложи график за изпълнението на тази цел; счита, че тези стъпки следва да бъдат предприети с цел развитие на ревизираната Европейска социална харта като един от основните стълбове на ЕС;

53.  счита, че Европа следва да гарантира зачитането на основните права и свободи, солидарността между държавите членки и стимулиране на възходящо социално и икономическо сближаване, както и на сближаването между хората и териториите;

54.  отхвърля Европейската стратегия за сигурност и нейните обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), и твърдо се противопоставя на сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в тези области; изисква прекратяване на сътрудничеството между ЕС и НАТО и отхвърля настоящата експанзионистична политика на НАТО; също така изисква премахването на всички чуждестранни военни бази в Европа и разпускането на НАТО; отхвърля Европейския съюз за отбрана; настоява, че Брекзит не следва да служи за извинение за увеличаване на военните разходи и следователно се противопоставя на увеличаване на бюджетите на държавите членки в областта на сигурността и отбраната; отхвърля използването на бюджета на ЕС за военни или гражданско-военни цели; настоява, че държавите членки следва да работят за постигането на мир;

VII. Заключителни разпоредби

55.  призовава Европейският парламент да бъде незабавно и изчерпателно информиран на всички етапи от процедурата за водене на преговори и сключване на международни споразумения, както е предвидено в член 218 от Договора за функционирането на ЕС, за да гарантира, че Парламентът е в състояние да упражнява демократичен контрол и да вземе решение по споразумението;

56.  призовава Съвета и Комисията да вземат предвид позицията на Парламента при определянето на мандата за водене на преговорите и за публичното оповестяване на мандата;

o

o  o

57.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на всички държави членки.

(1)

OВ C 285, 5.8.2016 г., стр. 9.

Правна информация - Политика за поверителност