Postup : 2017/2593(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0241/2017

Předložené texty :

B8-0241/2017

Rozpravy :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0102

NÁVRH USNESENÍ
PDF 375kWORD 57k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

předložený na závěr rozpravy o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP))  
B8-0241

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na článek 8 SEU,

–  s ohledem na hlavu II („Ustanovení o demokratických zásadách“) SEU,

–  s ohledem na závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného dne 28. dubna 1990 v Dublinu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2014 o mírovém procesu v Severním Irsku(1),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kterýkoli členský stát má právo vystoupit z EU demokratickým způsobem;

B.  vzhledem k tomu, že Spojené království je mnohonárodnostní stát a veškeří jeho obyvatele si zaslouží stejnou úctu;

C.  vzhledem k tomu, že volný pohyb irských a britských státních příslušníků mezi irským a britským ostrovem probíhal několik desítek let předtím, než v roce 1973 obě země přistoupily k EHS; vzhledem k tomu, že dvoustranné dohody mezi Spojeným královstvím a Irskem mohou sloužit při hledání smírného řešení, pokud jde o budoucí vztah mezi EU a Spojeným královstvím;

D.  vzhledem k tomu, že skotský parlament hlasoval pro konání referenda o nezávislosti Skotska;

E.  vzhledem k tomu, že znovuzavedení jakékoli hranice mezi severní a jižní částí ostrova by mohl ohrozit mír v Irsku; vzhledem k tomu, že tzv. Velkopáteční dohoda vytváří rovnováhu ve třech oblastech - vztazích v rámci severního Irska, mezi Belfastem a Dublinem a mezi Dublinem a Londýnem;

F.  vzhledem k tomu, že jakékoli překážky obchodu v rámci irského ostrova, a to jak celní, tak bezcelní, by měly závažné dopady na dlouho existující průmyslová odvětví a zpracovatelské okruhy fungující v rámci celého ostrova;

G.  vzhledem k tomu, že zemědělsko-potravinářský průmysl funguje v Irsku vysoce integrovaným způsobem a mnohá odvětví mají celoostrovní charakter; vzhledem k tomu, že znovuzavedení hraničních kontrol v Irsku, včetně kontrol původu, požadavků na dovozní licence, dokumentace a další administrativy i fyzických kontrol na hranicích, by závažným způsobem ohrozilo toto odvětví v severní i jižní části ostrova; vzhledem k tomu, že by zrušení bezcelního přístupu pro ryby a rybí výrobky mohlo závažně ohrozit rybáře, výrobce a související odvětví na celém irském ostrově; vzhledem k tomu, že nepodaří-li se zaručit historicky oboustranný přístup pro všechny rybáře na tomto ostrově, poškodí to severní i jižní část;

H.  vzhledem k tomu, že brexit bude mít obzvláště tvrdý dopad na Irsko, neboť odchod severní části Irska z jednotného trhu a celní unie způsobí velké politické, sociální a hospodářské škody celému irskému ostrovu, pokud nebudou zmírněny ujednáními, která by řešila otázky mobility, pravidel původu a kumulace;

I.  vzhledem k tomu, že v sázce je 12 000 pracovních míst příhraničních pracovníků EU pracujících v Gibraltaru, což by mohlo mít sociálně a hospodářsky zničující následky pro Gibraltar a sousední Španělsko, pokud tato rizika nebudou řešena obdobnými ujednáními;

J.  vzhledem k tomu, že v důsledku politik a rozhodnutí EU vzrostl demokratický deficit, což představuje obrovský problém, neboť mnoho občanů má pocit, že nejsou orgány EU zastupováni; vzhledem k tomu, že tento problém je možné vyřešit pouze radikální změnou politik, transparentností, otevřeností a obranou hodnot demokracie, míru, tolerance, pokroku, solidarity a spolupráce mezi lidmi;

K.  vzhledem k tomu, že brexit má dopad především na přibližně 1,2 milionu britských občanů, kteří žijí v jiných členských státech, a na více než 3 miliony státních příslušníků členských států EU, kteří žijí v Velké Británii, nepočítaje v to 1,8 milionu osob v severní části Irska, které mají ze zákona nárok na irské občanství a na základě toho i na občanství EU;

L.  vzhledem k tomu, že je Spojené království i nadále vázáno mezinárodním právem a musí pokračovat v plnění svých povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, jichž je smluvní stranou, včetně Evropské úmluvy o lidských právech, Evropské sociální charty a Pařížské dohody o změně klimatu;

M.  vzhledem k tomu, že nebude-li uzavřena dvoustranná obchodní dohoda, budou vzájemně uplatňovány celní sazby WTO pro EU a Spojené království;

N.  vzhledem k tomu, že EU již prokázala, že je možné nalézt praktické řešení složitých územních záležitostí;

I. Obecné zásady

1.  bere na vědomí a respektuje skutečnost, že většina britských voličů hlasovala pro odchod z EU;

2.  bere na vědomí a respektuje skutečnost, že  většina voličů severu Irska a Skotska hlasovala pro setrvání v EU;

3.  je přesvědčen, že je třeba chránit zájmy všech částí Spojeného království a že jejich političtí zástupci musí být zapojeni do jednání;

4.  odmítá jakýkoli nátlak nebo vydírání během procesu vyjednávání; poukazuje na to, že by aktivace článku 50 ani žádná jiná ustanovení Smluv neměla být použita k vytváření neodůvodněných překážek, které by bránily provedení rozhodnutí o odchodu z EU; zdůrazňuje, že jednání musí probíhat co nejotevřenějším způsobem a v duchu spolupráce, v souladu se zásadou loajální spolupráce, a že je nutné zabránit vytvoření zbytečných překážek pro dosažení dohodnutých výsledků;

5.  odmítá jakékoli pokusy o to, aby byly otázky v oblasti bezpečnosti a obrany využity k nátlaku při jednáních o ostatních kapitolách;

6.  zdůrazňuje, že souhlas Evropského parlamentu s výsledky nadcházejících jednání bude legitimní pouze tehdy, budou-li ve všech fázích jednání respektována nezpochybnitelná práva Parlamentu na informace a pokud se legitimní zástupci EU budou moci aktivně zapojit do procesu utváření postojů EU; současně vyzývá k tomu, aby se pevnou součástí práce Parlamentu staly procesy související s vypracováním stanovisek EP;

7.  trvá na tom, že žádné dohody mezi EU a Spojeným královstvím nesmí vést k oslabení norem, mimo jiné v oblasti životního prostředí, sociálních norem, práv pracovníků a spotřebitelských norem v členských státech a/nebo v EU; zároveň trvá na tom, že dohody mezi EU a Spojeným královstvím nesmí oslabit finanční stabilitu tím, že by usnadnily liberalizaci finančních služeb, ani nesmí zahrnovat povinnosti ohledně liberalizace veřejných služeb;

8.  vyjadřuje svou ochotu uzavřít v zájmu všech osob žijících v různých jurisdikcích spravedlivou dohodu ohledně budoucího vztahu mezi EU a Spojeným královstvím;

II. Dohoda o vystoupení

II.1 Práva

9.  je přesvědčen, že má zásadní význam, aby byla rychle a bezpodmínečně poskytnuta právní jistota státním příslušníkům členských států EU žijícím ve Spojeném království a britským občanům žijícím v jiných členských státech, a to na základě reciprocity a nediskriminace;

10.  domnívá se, že tato práva mimo jiné zahrnují: právo pobytu, právo na rovné zacházení, sociální práva, právo na přístup k veřejným službám, včetně zdravotní péče, právo na přenositelnost dávek sociálního zabezpečení do zahraničí, právo na sloučení rodiny, vzájemné uznávání vysokoškolských diplomů a odborné kvalifikace, včetně pokračování programů Erasmus na jejich stávající úrovni, a mobilitu studentů, vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků;

11.  vyzývá k tomu, aby byla s ohledem na koordinaci sociálního zabezpečení zachována platnost doložky k nařízení (ES) č. 883/2004, prováděcího nařízení (ES) č. 987/2009 a nařízení (ES) č. 859/2009 s cílem chránit stávající práva do doby, než bude dosažena dohoda o budoucím vztahu EU a Spojeného království; naléhavě vyzývá členské státy a Spojené království k ratifikaci Evropské úmluvy o sociálním zabezpečení (ETS č. 78);

12.  vyzývá orgány a instituce EU a vládu Spojeného království, aby do tří měsíců vytvořily právní předpisy k ochraně a zaručení práv a právního postavení občanů členských států EU a státních příslušníků Spojeného království, kteří využili své právo na svobodu pohybu vyplývající ze Smluv EU a směrnice 2004/38/ES; žádá, aby byla tato ujednání přímo a podrobně zahrnuta do smlouvy o vystoupení a aby byla provedena v rámci upravujícím budoucí vztahy;

13.  požaduje, aby byla zvláštní pozornost věnována mobilitě pracovníků (mobilních pracovníků, přeshraničních pracovníků a pracovníků v oblasti hranic), přičemž je nutné klást velký důraz na zvláštní situaci v Irsku a Gibraltaru a její pochopení; je přesvědčen, že je rovněž třeba najít řešení týkající se vyslaných pracovníků;

II.2 Finanční otázky

14.  domnívá se, že první krok k dohodě o finančním vyrovnání mezi Spojeným královstvím a EU by měl spočívat především v definici metodiky, která bude uplatněna při stanovení společných aktiv a pasiv EU a příslušného podílu Spojeného království; to zahrnuje i platby související s podílem Spojeného království na zbývajících závazcích;

15.  domnívá se, že v případě fondů a programů, jejichž finanční rámec skončí až po předpokládaném datu odchodu Spojeného království z EU, by závazky Spojeného království měly být zachovány způsobem, který tyto programy neohrozí, a to až do odchodu Spojeného království z EU; předpokládá, že pokud se Spojené království rozhodne zapojit do programů EU, bude i nadále plnit své finanční závazky;

II.3 Irsko

16.  konstatuje, že od ratifikace tzv. Velkopáteční dohody a obnoveného sdílení pravomocí v roce 2007 byla Evropská unie důležitým partnerem v rámci mírového procesu v Irsku, neboť poskytovala významnou politickou podporu a finanční pomoc, což přineslo velký hospodářský a sociální pokrok na celém ostrově;

17.  poukazuje na povinnost EU chránit záruky stanovené ve Velkopáteční dohodě, včetně politických orgánů, záruk v oblasti lidských práv, institucí působících v rámci celého Irska a ústavních a zákonných práv občanů uplatňovat právo na sebeurčení;

18.  uznává, že podle podmínek stanovených ve Velkopáteční dohodě mají osoby, které se narodily na irském ostrově, ať už na jihu nebo na severu, nezadatelné právo na irské nebo britské občanství nebo na obě, přičemž na základě irského občanství mají pak právo i na občanství EU;

19.  vyzývá k tomu, aby byl severní části Irska v rámci EU udělen zvláštní status, který ji zajistí přístup k členství v EU, celní unii, jednotnému trhu a jurisdikci Evropského soudního dvora; dále požaduje zachování čtyř svobod - svobody pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu;

20.  požaduje, aby bylo zachováno právo občanů severní části Irska na občanství Irska a tudíž i občanství EU; dále požaduje, aby byly dodržovány práva a povinnosti spojené s občanstvím EU;

21.  žádá, aby i v budoucnu pokračovalo financování jakožto ústřední prvek stabilizace a rozvoje mírového procesu;

22.  požaduje, aby základním prvkem jakékoli dohody bylo úplné zachování a dodržování společného prostoru cestování mezi Spojeným královstvím a Irskem;

23.  trvá na důsledném uplatňování Velkopáteční dohody a následných dohod;

24.  má za to, že irský ostrov může v důsledku jakékoli budoucí dohody uzavřené mezi EU a Spojeným královstvím projít vážnou a významnou sociální a hospodářskou proměnou; vyzývá EU, aby z politického a hospodářského hlediska učinila vše, co je v jejích silách, aby zmírnila a zbrzdila negativní dopady, které by mohly irský ostrov postihnout;

25.  je přesvědčen, že je nutné, aby EU uznala zájmy Irska s ohledem na jakoukoli agresi ze strany Británie ve vztahu k územním sporům týkajícím se zátok Carlingford a Lough Foyle;

III. Přechodná ustanovení

26.  připomíná, že do doby, než bude sjednána smlouva o vystoupení, zůstává Spojené království v plném rozsahu součástí EU požívající práva a řídící se povinnostmi, které vyplývají z jeho členství, a to i pokud jde o loajální spolupráci a záruky, že Spojené království nebude blokovat rozhodnutí, která na něj nebudou mít dopad;

27.  považuje za vhodné, aby v zájmu zaručení právní jistoty a právního státu byla do smlouvy o vystoupení zapracována přechodná ustanovení s cílem upravit rozsah, vymáhání a opravné prostředky týkající se rozsudků a rozhodnutí vydaných soudy EU (Tribunálem a Soudním dvorem) po dobu jednání o vystoupení a vztahující se k případům porušení práva EU, které by pravděpodobně mohly mít na lidská práva a základní svobody dlouhodobější dopad i po skončení jednání;

28.  domnívá se, vystoupení Spojeného království z EU by mělo mít pokud možno co nejmenší vliv na současný víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (VFR) a související každoroční rozpočtové postupy; zdůrazňuje, že Fond soudržnosti a strukturální fondy by měly být v plném rozsahu zajištěny;

29.  zdůrazňuje, že je pro EU nutné, aby usilovala u zavření přechodné dohody se Spojeným královstvím, která bude navazovat na smlouvu o vystoupení, a to s cílem předejít narušení obchodních vazeb v době, kdy se bude jednat o budoucích obchodních vztazích, a s ohledem na zájmy každého členského státu a třetích zemí;

30.  zdůrazňuje význam přechodných dohod pro zajištění toho, aby účastníci vzdělávacích programů a programů odborné přípravy (ať už jde o pregraduálním, nebo postgraduálním stupeň, učňovskou praxi či jiné formy odborné přípravy) či programů mobility nebo výměnných programů v okamžiku, kdy Spojené království oficiálně přestane být členským státem, mohli tyto kurzy nebo programy dokončit za týchž finančních a právních podmínek platných na jejich počátku;

IV. Budoucí vztahy

31.  je přesvědčen, že budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím by se měly zakládat na zásadách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin;

32.  zdůrazňuje, že mandát pro sjednání nové dohody se Spojeným královstvím by měl zahrnovat ustanovení o demokracii a závaznou klauzuli o lidských právech, včetně veškerých závazků tvořících povinnou součást všech dohod se třetími zeměmi;

33.  je přesvědčen, že odstoupení Spojeného království od Evropské úmluvy o lidských právech by jakoukoli budoucí spolupráci v oblasti občanských svobod, spravedlnosti a vnitřních věcí nesmírně ztížilo; z tohoto důvodu důrazně vyzývá Spojené království, aby zůstalo smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech;

34.  domnívá se, že zvláštní pozornost by měla být věnována ochraně osobních údajů vzhledem k tomu, jak široké řady oborů se tato věc týká; vyzývá proto obě strany jednání, aby zachovaly minimálně současné společné normy vytvořené na evropské úrovni a aby se zároveň vyhnuly jakýmkoli pokusům o vytvoření nových rámců ad hoc; z tohoto důvodu by nemělo dojít k žádnému odchýlení se od aktualizovaných předpisů o ochraně osobních údajů;

35.  je přesvědčen, že budoucí vztahy by měly být minimálně založeny na společných normách v celé řadě oblastí, včetně životního prostředí, bezpečnosti potravin, finanční regulace, práv pracovníků a sociálních práv; dále je přesvědčen o tom, že tyto normy by za všech okolností měly být stejně přísné jako normy, které jsou v současnosti v EU platné;

36.  zdůrazňuje, že normy EU v oblasti boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým únikům a praní peněz by měly být bezpodmínečným předpokladem jakékoli dohody mezi EU a Spojeným královstvím; dále je přesvědčen o tom, že tyto normy by za všech okolností měly být stejně přísné jako normy, které jsou v současnosti v EU platné;

37.  je přesvědčen, že veškerá rozhodnutí Komise udělit jakékoli třetí zemi rovnocenný status, pokud jde o regulaci finančních trhů, by měla podléhat kontrole Evropského parlamentu;

38.  je znepokojen skutečností, že několik nadnárodních společností, jež v současnosti sídlí ve Spojeném království, oznámilo svůj záměr přemístit se do země tvořící součást společného trhu EU v případě, že budou mezi Spojeným královstvím, EU a třetími zeměmi opětovně zavedena vyšší cla, necelní překážky obchodu a omezující pravidla původu; odsuzuje nátlak a vydírání ze strany korporací v hospodářské a finanční sféře, jejichž hlavním úmyslem je zkomplikovat rozhodnutí členského státu vystoupit z EU; vyjadřuje solidaritu všem pracovníkům, kteří usilují o obranu svých pracovních míst a práv;

39.  zdůrazňuje, že obchodí dohoda nepředstavuje dostatečný rámec pro řešení otázek týkajících se spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti regulace; zdůrazňuje, že budoucí obchodní a hospodářské vztahy nemohou napodobovat postup v případě smluv CETA a TTIP, neboť by to zmrazilo, či dále oslabilo, normy EU či Spojeného království s cílem zachovat „sbližování právních předpisů“; trvá na zajištění toho, aby byl v budoucnu v EU a Spojeném království nad finančním odvětvím vykonáván řádný dohled a aby bylo toto odvětví regulováno podle co možná nejpřísnějších norem; připomíná, že odmítl stávající politiky EU v oblasti volného obchodu a to, aby bylo urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) řešeno v dvoustranných obchodních dohodách v jakékoli podobě; požaduje, aby ochrana práv pracovníků a životního prostředí představovala ústřední pilíř budoucích hospodářských vztahů mezi EU a Spojeným královstvím;

40.  upozorňuje, že je nutné zmírnit dopad, který může odchod Spojeného království z Evropské unie mít na rozvojové země, jejichž vývoz do Spojeného království se řídí všeobecným systémem preferencí EU; vybízí vládu Spojeného království, aby připravila zavedení podobného systému obchodních preferencí pro rozvojové země;

41.  je toho názoru, že dvoustranné, vícestranné a multilaterální obchodní dohody, jež jsou nyní v platnosti, bude nutné vzhledem k nové situaci přezkoumat, aby se zabránilo vzniku právní nejistoty a souvisejících problémů ve vztazích se třetími zeměmi; zdůrazňuje, že je v tomto procesu nutné změnit či znovu sjednat dohody se třetími zeměmi a za prioritu těchto dohod stanovit pokrok a spolupráci v sociální oblasti a oblasti ochrany životního prostředí, a to s cílem řešit hospodářské a sociální problémy, které k brexitu přispěly; upozorňuje na to, že zejména kvóty pro přístup na trh dohodnuté ve stávajících obchodních dohodách v odvětví zemědělství musí být sníženy a přizpůsobeny realitě dnešních obchodních toků mezi partnery a EU-27.

42.  zdůrazňuje význam Spojeného království jako obchodního partnera pro irské zemědělsko-potravinářské odvětví, který se na vývozu zemědělsko-potravinářských výrobků některých odvětví podílí více než 50 % a na dovozu těchto výrobků více než 40 %; dále zdůrazňuje negativní dopad, který může brexit mít na odvětví rybolovu;

43.  zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda se Spojeným královstvím musí zabránit sociálnímu dumpingu; naléhá proto na Spojené království, aby následovalo příkladu Irska a podepsalo a ratifikovalo revidovanou sociální chartu a dodatkový protokol o systému kolektivních stížností;

44.  podporuje další trvání spolupráce mezi Spojeným královstvím a EU v řadě oblastí, včetně vzdělávání, výzkumu a vědy, zdravotní péče, energetiky, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin; dále podporuje pokračování účasti Spojeného království na projektech zaměřených na ochranu menšinových jazyků v Evropě prostřednictvím různých programů EU; je přesvědčen, že pokračování účasti Spojeného království na různých programech EU by mělo být založeno na spravedlivých finančních příspěvcích na tyto programy;

45.  je přesvědčen, že dohoda o budoucí spolupráci by se měla rovněž týkat finančních podmínek možné účasti Spojeného království na strukturách a dohodách mimo rozpočet EU, jako je Evropský rozvojový fond, svěřenské fondy a Evropská investiční banka;

46.  je přesvědčen, že každý členský stát by měl mít právo rozvíjet vztahy se Spojeným královstvím na základě zásad společných zájmů, přátelství mezi národy a spolupráce mezi suverénními státy, a to s náležitým ohledem na konečnou dohodu mezi EU a Spojeným královstvím;

V. Související otázky

47.  je přesvědčen, že zastoupení Irska v orgánech EU by mělo být upraveno takovým způsobem, aby byli zohledněni občané Irska a EU v severním Irsku;

48.  zdůrazňuje, že je nutné, aby EU a všechny zúčastněné strany přijaly zvláštní opatření v rozsahu jejich příslušných pravomocí, aby se zajistila pomoc pro všechny regiony, jež budou touto situací mimořádně zasaženy;

VI. Jiná Evropa

49.  je přesvědčen, že je nutné provést zásadní politický posun od politik, jimiž se v současné době EU řídí a jež podporuje mnoho členských států, směrem k politikám, jež vytvářejí udržitelný hospodářský růst a plnou zaměstnanost a zaměřují se na boj s chudobou, sociálním vyloučením a příjmovou nerovností ve všech členských státech a mezi nimi;

50.  zdůrazňuje, že brexit by měl být vnímán jako výzva a závazek k vybudování jiné Evropy; domnívá se, že se s brexitem projevila nutnost takové Evropy, v níž budou žít sobě rovní, která dosáhne sociálního pokroku a míru a která musí být budována na souhlasu a účasti obyvatel a občanů a také na rovných právech mezi členskými státy;

51.  vyzývá k ukončení úsporných politik EU, a to mimo jiné i zrušením rozpočtového paktu; namísto toho vyzývá k veřejnému investování do reálného hospodářství, které se zaměřuje na vytváření důstojných a bezpečných pracovních míst, k provádění aktivních politik zaměřených na potírání nerovnosti a chudoby a k prosazování veřejné kontroly bankovního odvětví a jeho decentralizaci;

52.  vybízí Komisi, aby prozkoumala kroky nutné pro přistoupení EU k revidované Evropské sociální chartě a navrhla harmonogram pro tento cíl; je přesvědčen, že tyto kroky by měly být učiněny v zájmu přetvoření revidované Evropské sociální charty v jeden z ústředních pilířů EU;

53.  je přesvědčen, že Evropa by měla zajistit dodržování základních práv a svobod, solidaritu mezi členskými státy tvořící oporu pro vzestupnou sociální a hospodářskou konvergenci a také soudržnost mezi obyvatelstvem a územím;

54.  odmítá evropskou bezpečnostní strategii a její společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) a pevně se staví proti spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím v těchto oblastech; požaduje ukončení spolupráce mezi EU a NATO a odmítá současnou expanzivní politiku NATO; dále požaduje zrušení všech zahraničních vojenských základen v Evropě a rozpuštění NATO; odmítá evropskou obrannou unii; trvá na tom, že by brexit neměl sloužit jako záminka pro zvýšení vojenských výdajů, a staví se proto proti navyšování rozpočtů členských států v oblasti bezpečnosti a obrany; odmítá jakékoli využívání rozpočtu EU pro vojenské nebo civilně-vojenské účely; trvá na tom, že by členské státy měly vyvíjet úsilí v zájmu míru;

VII. Závěrečná ustanovení

55.  žádá, aby byl Evropský parlament neprodleně a v plném rozsahu informován ve všech fázích jednání o mezinárodních dohodách a jejich uzavírání v souladu s článkem 218 Smlouvy o fungování EU, čímž se zajistí, aby Parlament zastával úlohu spočívající ve výkonu demokratické kontroly a v rozhodování o příslušné dohodě;

56.  vyzývá Radu a Komisi, aby postoj Parlamentu při vymezování mandátu pro vyjednávání zohlednily a aby tento mandát zveřejnily;

o

o  o

57.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. C 285, 5.8.2016, s. 9.

Právní upozornění - Ochrana soukromí