Postupak : 2017/2593(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0241/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0241/2017

Rasprave :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 7.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0102

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 369kWORD 57k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

podnesen nakon rasprave o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP))  
B8-0241/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 3. stavak 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 8. UEU-a,

–  uzimajući u obzir glavu II. UEU-a („Odredbe o demokratskim načelima”),

–  uzimajući u obzir zaključke s izvanrednog sastanka Europskog vijeća održanog 28. travnja 1990. u Dublinu,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. studenoga 2014. o mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj(1),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da svaka država članica ima pravo povući se iz Europske unije na demokratski način;

B.  budući da je Ujedinjena Kraljevina multinacionalna država i da svi njezini narodi zaslužuju jednako poštovanje;

C.  budući da je slobodno kretanje irskih i britanskih državljana između otoka Irske i Velike Britanije bilo moguće nekoliko desetljeća prije nego su te dvije zemlje 1973. pristupile tadašnjoj Europskoj ekonomskoj zajednici; budući da bi bilateralni sporazumi između Ujedinjene Kraljevine i Irske mogli biti od pomoći u pronalaženju mirnog rješenja za buduće odnose između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine;

D.  budući da je škotski parlament glasao za provedbu referenduma o neovisnosti Škotske;

E.  budući da bi ponovna uspostava svakog oblika granice između sjevernog i južnog dijela irskog otoka mogla ugroziti mir u Irskoj; budući da Sporazum na Veliki petak obuhvaća trostruku ravnotežu – odnosa u Sjevernoj Irskoj, odnosa između Belfasta i Dublina te između Dublina i Londona;

F.  budući da bi svaki oblik prepreka trgovini na irskom otoku, carinskih i necarinskih, imalo ozbiljne posljedice na industrijske sektore i prerađivačke rute koji su na otoku odavno uspostavljeni;

G.  budući da je poljoprivredno-prehrambena industrija u Irskoj vrlo integrirana te da njezini brojni sektori obuhvaćaju otok u cijelosti; budući da će vraćanje graničnih kontrola u Irskoj, uključujući provjere podrijetla, zahtjeve za uvozne dozvole, dokumentaciju i dodatne administrativne formalnosti te fizičke provjere na granicama, predstavljati ozbiljnu prijetnju za taj sektor, i na sjevernom i na južnom dijelu otoka; budući da bi ukidanje bescarinskog pristupa za ribu i riblje proizvode moglo predstavljati ozbiljnu prijetnju ribarima, proizvođačima i povezanim sektorima na cijelom irskom otoku; budući da bi nemogućnost jamčenja povijesnog uzajamnog pristupa za ribare s cijelog otoka negativno utjecao i na sjeverni i na južni dio;

H.  budući da će Brexit posebno teško pogoditi Irsku jer će odlazak Sjeverne Irske s jedinstvenog tržišta i iz carinske unije izazvati veliku političku, društvenu i gospodarsku štetu cijelom otoku Irske ako se ne ublažiti aranžmanima za rješavanje pitanja mobilnosti, pravila o podrijetlu robe i kumulaciji;

I.  budući da je u pitanje dovedeno više od 12 000 radnih mjesta pograničnih radnika koji rade na Gibraltaru što bi moglo imati razorne društvene i gospodarske posljedice za Gibraltar i susjednu španjolsku regiju ako se stanje na ublaži sličnim aranžmanima;

J.  budući da je zbog politika i odluka EU-a povećan demokratski deficit, što predstavlja ozbiljan problem jer brojni građani smatraju da ih institucije ne zastupaju; budući da se to može riješiti samo radikalnim promjenama politika, transparentnošću, otvorenošću i obranom vrijednosti demokracije, mira, tolerancije, napretka, solidarnosti i suradnje među narodima;

K.  budući da Brexit posebno utječe na oko 1,2 milijuna britanskih državljana koji žive u drugim državama članicama EU-a te na više od 3 milijuna državljana država članica EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini, ne uključujući 1,8 milijuna osoba u Sjevernoj Irskoj koji imaju zakonsko pravo na irsko državljanstvo i stoga na prava građanina
EU-a;

L.  budući da je Ujedinjena Kraljevina i dalje dužna poštovati međunarodno pravo i mora nastaviti ispunjavati svoje obveze u pogledu međunarodnih ugovora čiji je potpisnik, uključujući Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Europsku socijalnu povelju i Pariški sporazum o klimatskim promjenama;

M.  budući da bi bez bilateralnog trgovinskog sporazuma Europska unija i Ujedinjena Kraljevina uzajamno primjenjivale tarifne stope koje su utvrđene u okviru WTO-a;

N.  budući da je Europska unija već pokazala da je moguće pronaći pragmatična rješenja za složene teritorijalne situacije;

I. Opća načela

1.  prima na znanje i poštuje činjenicu da je većina glasača Ujedinjene Kraljevine glasala za izlazak iz Europske unije;

2.  prima na znanje i poštuje činjenicu da je većina glasača u Sjevernoj Irskoj i u Škotskoj glasala za ostanak u Europskoj uniji;

3.  smatra da treba zaštititi interese svih sastavnih dijelova Ujedinjene Kraljevine i da njihovi politički predstavnici moraju biti uključeni u pregovore;

4.  odbija bilo kakav oblik pritiska ili ucjene tijekom pregovaračkog procesa; naglašava činjenicu da se ni aktiviranje članka 50. ni druge odredbe u Ugovorima ne bi smjele koristiti za stvaranje neopravdanih prepreka u provedbi odluke o izlasku iz EU-a; ističe da je pregovore potrebno voditi na najotvoreniji mogući način i u atmosferi suradnje u skladu s načelom lojalne suradnje, pri čemu bi trebalo izbjegavati stvaranje nepotrebnih prepreka za postizanje dogovorenih ishoda;

5.  odbacuje sve pokušaje korištenja sigurnosnih i obrambenih pitanja kao predmeta cjenkanja za sporazume o drugim pregovaračkim poglavljima;

6.  naglašava da je suglasnost Europskog parlamenta za rezultate budućih pregovora legitimna samo ako se u svim fazama pregovora poštuju stečena prava Parlamenta na informacije i ako legitimni predstavnici EP-a mogu aktivno sudjelovati u postupcima oblikovanja stajališta EU-a; istovremeno poziva da odgovarajući postupci oblikovanja stajališta EP-a budu čvrsto povezani s radom Parlamenta;

7.  ustraje u tome da sporazumi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine ne smiju dovesti do snižavanja standarda, uključujući između ostalog okolišne, socijalne i potrošačke standarde te standarde u pogledu radničkih prava u državama članicama i/ili Europskoj uniji; jednako ustraje u tome da sporazumi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine ne smiju ugrožavati financijsku stabilnost omogućavanjem liberalizacije financijskih usluga niti uključivati obvezu liberalizacije javnih usluga;

8.  izražava svoju spremnost na postizanje pravednog dogovora o budućem odnosu EU-a i Ujedinjene Kraljevine u interesu svih onih koji žive u tim različitim jurisdikcijama;

II. Sporazum o povlačenju

II.1. Prava

9.  smatra da je od ključne važnosti brzo i bezuvjetno pružiti pravnu sigurnost državljanima država članica EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i državljanima Ujedinjene Kraljevine koji žive u drugim državama članicama na temelju reciprociteta i nediskriminacije;

10.  smatra da ta prava među ostalim uključuju: pravo boravka, pravo na jednako postupanje, socijalna prava, pravo na pristup javnim uslugama, uključujući zdravstvenu skrb, pravo na izvoz davanja iz sustava socijalne sigurnosti, pravo na spajanje obitelji, uzajamno priznavanje visokoškolskih diploma i stručnih kvalifikacija, uključujući nastavak programa Erasmus na sadašnjoj razini te mobilnost studenata, pripadnika akademske zajednice i izvođača;

11.  traži da se u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti donese klauzula o produženju primjene Uredbe br. 883/2004, Provedbene uredbe (EZ) br. 987/2009 i Uredbe (EZ) br. 859/2003 kako bi se sadašnja prava zaštitila do postizanja sporazuma o budućem odnosu Europske unije i Ujedinjene Kraljevine; potiče države članice i Ujedinjenu Kraljevinu da potpišu i ratificiraju Europsku konvenciju o socijalnoj sigurnosti (ETS br. 078);

12.  poziva institucije EU-a i vladu Ujedinjene Kraljevine da u roku od tri mjeseca osmisle pravne aranžmane za očuvanje i zaštitu prava i pravnog statusa državljana država članica EU-a i državljana Ujedinjene Kraljevine koji su ostvarili pravo na slobodu kretanja u skladu s Ugovorima EU-a i Direktivom 2004/38/EZ; traži da se ti aranžmani izravno i detaljno uključe u sporazum o povlačenju te da se prenesu u okvir za budući odnos;

13.  poziva da se posebna pozornost obrati mobilnosti radnika (mobilni radnici, prekogranični radnici i pogranični radnici) s posebnom pozornošću i razumijevanjem u pogledu jedinstvenih okolnosti u Irskoj i na Gibraltaru; smatra da je potrebno pronaći rješenje i u pogledu upućenih radnika;

II.2. Financije

14.  smatra da bi prvi korak prema sporazumu o financijskoj nagodbi između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije trebao prije svega biti definiranje metodologije koja će se primjenjivati pri utvrđivanju zajedničkih obveza i imovine EU-a te udjela Ujedinjene Kraljevine u njima, uključujući plaćanje koje se odnosi na udio Ujedinjene Kraljevine u nepodmirenim obvezama;

15.  smatra da bi se za fondove i programe čiji su financijski rokovi nakon predviđenog datuma izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a obveze Ujedinjene Kraljevine trebale zadržati na način kojim se ti programi na dovode u pitanje, sve do trenutka izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a; smatra da će Ujedinjena Kraljevina, u slučaju da odluči sudjelovati u programima EU-a, nastaviti izvršavati svoje financijske obveze;

II.3. Irska

16.  napominje da je nakon ratifikacije Sporazuma na Veliki petak i ponovne uspostave podjele vlasti 2007. Europska unija bila važan partner za mir u Irskoj i pružala znatnu političku potporu i financijsku pomoć, što je dovelo do većeg gospodarskog i društvenog napretka na cijelom otoku;

17.  napominje da EU-a ima obvezu štititi jamstva iz Sporazuma na Veliki petak, uključujući političke institucije, jamstva ljudskih prava, tijela nadležna za cijelu Irsku te ustavno i zakonsko pravo osoba da ostvare svoje pravo na samoodređenje;

18.  uviđa da u skladu s odredbama Sporazuma na Veliki petak postoji inherentno pravo osoba rođenih na otoku Irske, i na sjevernom i na južnom dijelu, na irsko ili britansko državljanstvo, ili oba, te na temelju prava na irsko državljanstvo također na pravo građanina EU-a;

19.  poziva da se Sjevernoj Irskoj odobri poseban status u Europskoj uniji kojim se osigurava zadržavanje pristupa članstvu u Europskoj uniji, carinskoj uniji, jedinstvenom tržištu i nadležnosti Suda Europske unije; nadalje, poziva da se zadrže četiri slobode kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala;

20.  poziva da građani Sjeverne Irske i dalje imaju mogućnost ostvarivanja prava na irsko državljanstvo i time prava građanina EU-a; nadalje, poziva da se poštuju prava i odgovornosti povezani s građanstvom EU-a;

21.  poziva da se nastave budući tokovi financiranja kao ključan dio konsolidacije i napretka mirovnog procesa;

22.  poziva da se kao temelji element svakog sporazuma u potpunosti poštuje i zadrži zajednički putni prostor između Ujedinjene Kraljevine i Irske;

23.  inzistira na cjelovitoj provedbi Sporazuma na Veliki petak i naknadnih sporazuma;

24.  shvaća da zbog svakog budućeg dogovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine na irskom otoku može doći do ozbiljnih i znatnih društvenih i gospodarskih promjena; poziva Europsku uniju da učini sve što je u njezinoj moći da u političkom i ekonomskom smislu ublaži negativne učinke koji bi mogli utjecati na otok Irsku te da poboljša posljedice;

25.  smatra da je nužno da Europske unija vodi računa o irskim interesima u pogledu svakog napada iz Velike Britanije u vezi s teritorijalnim sporovima oko Carlingford Lougha i Lough Foylea;

III. Prijelazni aranžmani

26.  podsjeća da je do sklapanja sporazuma o povlačenju Ujedinjena Kraljevina u potpunosti dio Europske unije te da uživa prava i ima obveze koje proizlaze iz njezina članstva, također u pogledu lojalne suradnje i jamčenja da Ujedinjena Kraljevina neće blokirati odluke koje na nju neće utjecati;

27.  smatra da radi očuvanja pravne sigurnosti i vladavine prava sporazum o povlačenju treba sadržavati prijelazne aranžmane kojima se uređuju područje primjene, pitanja provedbe i pravnih lijekova u pogledu presuda i odluka koje tijekom pregovora o povlačenju donesu sudovi Europske unije (Opći sud i Sud), a tiču se povreda prava
EU-a koje bi mogle imati dugoročan učinak (duže od razdoblja pregovaranja) na ljudska prava i temeljne slobode;

28.  smatra da bi činjenica da Ujedinjena Kraljevina napušta Europsku uniju trebala imati što je moguće manji utjecaj na aktualni višegodišnji financijski okvir 2014. – 2020. (VFO) i povezane godišnje proračunske postupke; naglašava da bi kohezijski i strukturni fondovi trebali biti u potpunosti zaštićeni;

29.  ističe da Europska unija nakon sporazuma o povlačenju treba pokušati postići prijelazni sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom kako bi se spriječilo ometanje trgovinskih putova tijekom razdoblja pregovara o budućem trgovinskom odnosu uzimajući u obzir interese svih država članica i trećih zemalja;

30.  naglašava važnost prijelaznih aranžmana kako bi se osiguralo da osobe koje sudjeluju u programima obrazovanja ili osposobljavanja (dodiplomski ili poslijediplomski studiji, pripravništvo ili drugi oblici stručnog osposobljavanja) ili koje sudjeluju u programima mobilnosti ili razmjene u trenutku kada Ujedinjena Kraljevina službeno prestane biti država članica mogu dovršiti te studije ili programa pod istim financijskim i pravnim uvjetima pod kojima su ih započeli;

 

IV. Budući odnos

31.  smatra da bi se budući odnos između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine trebao temeljiti na načelima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina;

32.  naglašava da mandat za novi sporazum o kojem će se pregovarati s Ujedinjenom Kraljevinom treba obuhvaćati klauzulu o demokraciji i obveznu klauzulu o ljudskim pravima, uključujući sve pravne obveze koje su obvezne za sve sporazume s trećim zemljama;

33.  vjeruje da bi istupanje Ujedinjene Kraljevine iz Europske konvencije o ljudskim pravima učinilo svaku buduću suradnju u području građanskih sloboda, pravosuđa i unutarnjih poslova iznimno teškom; stoga snažno potiče Ujedinjenu Kraljevinu da nastavi biti potpisnica Europske konvencije o ljudskim pravima;

34.  smatra da posebnu pozornost treba posvetiti zaštiti osobnih podataka, imajući na umu širok raspon područja na koja se to odnosi; stoga poziva obje pregovaračke strane da minimum bude očuvanje sadašnjih zajedničkih standarda koji postoje na europskoj razini te da pritom izbjegavaju svaki pokušaj pribjegavanja novim i ad hoc okvirima; stoga ne bi trebalo biti odstupanja od ažuriranih propisa o zaštiti podataka;

35.  smatra da bi se budući odnos u najmanju ruku trebao temeljiti na zajedničkim standardima u nizu područja, uključujući okoliš, sigurnost hrane, financijske propise, prava radnika i socijalna prava; nadalje smatra da ti standardi ni pod kojim uvjetima ne smiju pasti ispod razine koja sada postoji u Europskoj uniji;

36.  naglašava da bi standardi EU-a u pogledu borbe protiv utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca trebali biti strog preduvjet za sklapanje svakog sporazuma između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; nadalje smatra da ti standardi ni pod kojim uvjetima ne smiju pasti ispod razine koja sada postoji u Europskoj uniji;

37.  smatra da bi svaku odluku Komisije da bilo kojoj trećoj zemlji odobri jednakovrijedan status u pogledu propisa o financijskim tržištima trebao nadzirati Europski parlament;

38.  zabrinut je zbog činjenice da je određen broj multinacionalnih poduzeća s trenutačnim sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini izrazio svoju namjeru da se premjeste u neku od država unutar zajedničkog tržišta EU-a u slučaju ponovnog uvođenja viših carinskih tarifa, necarinskih prepreka trgovini i ograničenja pravila o podrijetlu između Ujedinjene Kraljevine, EU-a i trećih zemalja; osuđuje pritiske i ucjene koje provode poduzeća iz područja ekonomije i financija čija je glavna namjera zakomplicirati odluku pojedine države članice da se povuče iz EU-a; izražava solidarnost sa svim radnicima u borbi za obranu njihovih radnih mjesta i prava;

39.  ističe da trgovinski sporazum nije prikladan okvir za rješavanje pitanja regulatorne suradnje između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; naglašava da se u budućim trgovinskim i gospodarskim odnosima ne može ponoviti pristup iz sporazuma CETA i TTIP jer bi se time zamrznuli ili dodatno smanjili standardi EU-a ili Ujedinjene Kraljevine u cilju postizanja „regulatornog približavanja”; inzistira na tome da se financijski sektor u budućnosti dobro nadzire i regulira i u Europskoj uniji i u Ujedinjenoj Kraljevini prema najvišim mogućim standardima; podsjeća da odbacuje trenutačne politike EU-a o slobodnoj trgovini i odredbe o rješavanju sporova između ulagača i države u bilo kojem obliku u bilateralnim trgovinskim sporazumima; zahtijeva da zaštita prava radnika i okoliša mora biti glavni stup budućih gospodarskih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

40.  ističe da je potrebno ublažiti utjecaj izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na zemlje u razvoju koje su u okviru općeg sustava povlastica EU-a izvozile u Ujedinjenu Kraljevinu; potiče vladu Ujedinjene Kraljevine da pripremi uspostavu sličnog sustava trgovinskih povlastica za zemlje u razvoju;

41.  smatra da će uzimajući u obzir novo stanje biti potrebno revidirati bilateralne, plurilateralne i multilateralne trgovinske sporazume na snazi kako bi se izbjegla pravna nesigurnost i slijedom toga problemi u odnosima s trećim zemljama; ističe da je u tom postupku potrebno promijeniti sporazume s trećim zemljama ili o njima ponovno pregovarati te da novi naglasak u tim sporazumima treba biti na društvenom i ekološkom napretku i suradnji kako bi se riješili gospodarski i socijalni problemi koji su doprinijeli odluci o Brexitu; ističe da je prvenstveno potrebno smanjiti kvote za pristup tržištu koje su dogovorene u postojećim trgovinskim sporazumima u poljoprivrednom sektoru i prilagoditi ih stvarnosti današnjih trgovinskih tokova između partnera i 27 država članica EU-a;

42.  naglašava važnost Ujedinjene Kraljevine kao trgovinskog partnera irskog poljoprivredno-prehrambenog sektora, koji u određenim sektorima predstavlja više od 50 % izvoza i više od 40 % uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; nadalje, ističe mogući negativan utjecaj Brexita na sektor ribarstva;

43.  ističe da bi se svakim budućim sporazumom s Ujedinjenom Kraljevinom trebao spriječiti socijalni damping; stoga potiče Ujedinjenu Kraljevinu da slijedi primjer Irske te da potpiše i ratificira izmijenjenu Socijalnu povelju i Dodatni protokol o sustavu kolektivnih pritužbi;

44.  podržava nastavak suradnje Ujedinjene Kraljevine s Europskom unijom u nizu područja, uključujući obrazovanje, istraživanje i znanost, zdravstvenu skrb, energetiku, zaštitu okoliša i sigurnost hrane; nadalje podupire nastavak sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u projektima za zaštitu manjih europskih jezika u okviru različitih programa EU-a; smatra da bi se nastavak sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u raznim programima EU-a trebao temeljiti na pravednom financijskom doprinosu tim programima;

45.  smatra da bi budućim sporazumom o suradnji trebalo obuhvatiti i financijske uvjete za moguće sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u strukturama i sporazumima izvan proračuna EU-a kao što su Europski razvojni fond, uzajamni fondovi i Europska investicijska banka;

46.  smatra da bi svaka država članica trebala imati pravo razvijati odnose s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju načela uzajamnih interesa, prijateljstva između naroda i suradnje između suverenih država, vodeći računa o konačnom sporazumu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

V. Povezana pitanja

47.  smatra da je potrebno prilagoditi irsku zastupljenost u tijelima EU-a kako bi se u obzir uzeli irski državljani/građani EU-a u Sjevernoj Irskoj;

48.  ističe da su potrebne konkretne mjere Europske unije i svih zainteresiranih strana na područjima njihove nadležnosti kako bi se zajamčila potpora onim regijama koje će biti osobito pogođene;

VI. Jedna druga Europa

49.  smatra da je potrebno temeljito promijeniti politike koje trenutačno zagovara Europska unija i podržavaju brojne države članice te se usmjeriti na politike kojima se ostvaruje održiv gospodarski rast i puna zaposlenost i kojima se suzbija siromaštvo, socijalna isključenost i nejednakosti u prihodima unutar i između država članica;

50.  naglašava da Brexit treba promatrati kao izazov i zadaću stvaranja jedne druge Europe; smatra da to pokazuje da je Europa jednakosti, društvenog napretka i mira nužna te da se mora graditi uz suglasnost i sudjelovanje naroda i građana te uz jednaka prava među državama članicama;

51.  traži da se ukinu politike štednje EU-a, među ostalim stavljanjem izvan snage Fiskalnog ugovora; umjesto toga poziva na javna ulaganja u realno gospodarstvo koja su usmjerena na otvaranje dostojnih i sigurnih radnih mjesta, na aktivne politike protiv nejednakosti i siromaštva te na promicanje javne kontrole i decentralizacije bankovnog sektora;

52.  potiče Komisiju da ispita koji su koraci potrebni za pristupanje Europske unije izmijenjenoj Europskoj socijalnoj povelji te da predloži vremenski okvir za ostvarenje tog cilja; smatra da te korake treba poduzeti kako bi izmijenjena Europska socijalna povelja postala jedan od temeljnih stupova EU-a;

53.  smatra da bi Europa trebala jamčiti poštovanje temeljnih prava i sloboda, solidarnosti među državama članicama te jačati uzlaznu socijalnu i ekonomsku konvergenciju i koheziju među ljudima i područjima;

54.  odbacuje Europsku sigurnosnu strategiju, njezinu zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP), i oštro se protivi suradnji Europske unije i Ujedinjene Kraljevine u tim područjima; zahtijeva prekid suradnje EU-a i NATO-a te odbacuje postojeću politiku širenja NATO-a; nadalje, zahtijeva uklanjanje svih stranih vojnih baza u Europi i raspuštanje NATO-a; odbacuje Europsku obrambenu uniju; ustraje u tome da Brexit ne bi smio služiti kao izgovor za povećanje vojnih izdataka te se stoga protivi povećanju proračuna država članica za sigurnost i obranu; odbacuje svaku upotrebu proračuna EU-a u vojne ili civilno-vojne svrhe; ustraje u tome da bi države članice trebale raditi za mir;

VII. Završne odredbe

55.  poziva da se Europski parlament bez odlaganja i u potpunosti obavješćuje o svim fazama postupka za pregovaranje i sklapanje međunarodnih sporazuma, kako je utvrđeno u članku 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čime će se osigurati da je Parlament u mogućnosti provoditi demokratski nadzor i odlučiti o sporazumu;

56.  poziva Vijeće i Komisiju da stajalište Parlamenta uzmu u obzir pri utvrđivanju pregovaračkog mandata te da mandat bude javan;

o

o  o

57.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima svih država članica.

(1)

SL C 285, 5.8.2016., str. 9.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti