Procedură : 2017/2593(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0241/2017

Texte depuse :

B8-0241/2017

Dezbateri :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Voturi :

PV 05/04/2017 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0102

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 515kWORD 62k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

depusă ca urmare a dezbaterilor privind negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP))  
B8-0241/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 8 din TUE,

–  având în vedere Titlul II din TUE („Dispoziții privind principiile democratice”),

–  având în vedere concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European, care a avut loc la Dublin, la 28 aprilie 1990,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 noiembrie 2014 referitoare la procesul de pace din Irlanda de Nord(1),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât orice stat membru are dreptul de a se retrage din UE recurgând la mijloace democratice;

B.  întrucât Regatul Unit este un stat multinațional și toate națiunile care îl compun merită același respect;

C.  întrucât libera circulație a cetățenilor britanici și irlandezi între insulele care sunt Irlanda și Marea Britanie a precedat cu câteva decenii aderarea ambelor țări la CEE în 1973; întrucât ar putea fi util să se încheie acorduri bilaterale între Regatul Unit și Irlanda pentru a găsi soluții amiabile pentru viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit;

D.  întrucât parlamentul scoțian a votat în favoarea organizării unui referendum privind independența Scoției;

E.  întrucât pacea în Irlanda ar putea fi amenințată de reapariția unei frontiere de orice fel între nordul și sudul insulei; întrucât Acordul din Vinerea Mare presupune echilibrul între trei componente – relațiile din Irlanda de Nord, cele dintre Belfast și Dublin și cele dintre Dublin și Londra;

F.  întrucât, pe insula Irlanda, barierele de orice natură în calea comerțului, atât cele tarifare, cât și cele netarifare ar avea consecințe grave asupra industriilor care există de mult timp pe întreaga insulă și a rutelor de prelucrare care străbat întreaga insulă;

G.  întrucât industria agroalimentară în Irlanda funcționează într-un mod foarte integrat, multe dintre sectoarele sale acoperind întreaga insulă; întrucât restabilirea controalelor la frontieră în Irlanda, inclusiv verificarea originii, obligativitatea licențelor de import, documentele și actele suplimentare, precum și verificările fizice la frontiere, vor constitui o gravă amenințare la adresa acestui sector, atât în nordul, cât și în sudul insulei; întrucât eliminarea accesului scutit de tarife pentru pește și produsele pescărești ar putea constitui o amenințare serioasă pentru pescari, producători și sectoarele complementare de pe întreaga insulă a Irlandei; întrucât negarantarea accesului reciproc istoric al pescarilor de pe întreg teritoriul insulei ar avea un efect negativ în nord și în sud;

H.  întrucât Brexitul va lovi deosebit de dur Irlanda, deoarece ieșirea Irlandei de Nord din piața unică și din uniunea vamală va aduce daune politice, sociale și economice enorme insulei Irlandei, dacă nu este atenuată prin mecanisme menite să soluționeze problema mobilității, cea a regulilor de origine și cea a cumulului;

I.  întrucât sunt în joc peste 12 000 de locuri de muncă ale lucrătorilor frontalieri din UE care își desfășoară activitatea în Gibraltar, cu potențiale efecte dezastruoase din punct de vedere social și economic pentru Gibraltar și pentru regiunea învecinată din Spania, dacă acestea nu sunt atenuate prin mecanisme similare

J.  întrucât deficitul democratic a crescut, ca urmare a politicilor și opțiunilor UE, iar acest lucru constituie o problemă enormă, mulți cetățeni având sentimentul că nu sunt reprezentați de instituții; întrucât această problemă poate fi atacată doar prin modificări politice radicale, transparență, deschidere și apărarea valorilor precum democrația, pacea, toleranța, progresul și solidaritatea, precum și cooperarea între popoare;

K.  întrucât Brexitul îi afectează în special pe cei circa 1,2 milioane de britanici care locuiesc în alte state membre ale UE și pe cei peste 3 milioane de resortisanți ai statelor membre ale UE care locuiesc în Marea Britanie, nepunându-le la socoteală pe cele 1,8 milioane de persoane din Irlanda de Nord care au dreptul legal la cetățenia irlandeză și, în temeiul acestui fapt, la cetățenia UE;

L.  întrucât Regatul Unit este obligat să respecte în continuare dreptul internațional și să își îndeplinească obligațiile care decurg din tratatele internaționale la care este semnatar, inclusiv Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Acordul de la Paris privind schimbările climatice;

M.  întrucât, în lipsa unui acord bilateral de liber schimb, atât UE, cât și Regatul Unit ar aplica reciproc nivelurile tarifare stabilite în cadrul OMC;

N.  întrucât UE a demonstrat deja că este posibil să se găsească soluții pragmatice de abordare a situațiilor complexe de la nivel teritorial,

I. Principii generale

1.  ia act de faptul că majoritatea alegătorilor de pe întreg teritoriul Regatului Unit au votat pentru ieșirea din UE și le respectă alegerea;

2.  ia act de faptul că majoritatea alegătorilor di Irlanda de Nord și din Scoția au votat pentru rămânerea în UE;

3.  consideră că ar trebui să se protejeze interesele tuturor părților constituente ale Regatului Unit și că reprezentanții politici ai acestora trebuie să poată participa la negocieri;

4.  respinge exercitarea sub orice formă a presiunii sau a șantajului pe durata procesului de negociere; subliniază că nici invocarea articolului 50, nici alte dispoziții din tratate ar trebui să fie folosite pentru a crea obstacole nejustificate în calea punerii în aplicare a unei decizii de a părăsi UE; subliniază că este necesar să se poarte negocieri cât mai transparente și într-un spirit de colaborare maximă, în concordanță cu principiul cooperării loiale, evitând, totodată, crearea unor obstacole inutile în calea realizării rezultatelor convenite;

5.  respinge orice încercare de a se folosi de securitate și apărare ca monedă de schimb pentru acordurile privind alte capitole de negociere;

6.  subliniază că aprobarea Parlamentului European pentru rezultatele viitoarelor negocieri este legitimă numai dacă dreptul la informare cu care este învestit este respectat în toate etapele negocierilor și dacă reprezentanți legitimi ai PE pot participa activ la procesele de elaborare a pozițiilor UE; solicită, totodată, ca procesele aferente de elaborare a pozițiilor PE să fie ferm ancorate în activitatea Parlamentului;

7.  insistă asupra faptului că niciun acord UE-Regatul Unit nu ar trebui să conducă la scăderea standardelor, inclusiv, printre altele, a standardelor de mediu, sociale, în materie de drepturi ale lucrătorilor și de drepturi ale consumatorilor în statele membre și/sau UE; insistă, de asemenea, ca acordurile UE-Regatul Unit nici să nu submineze stabilitatea financiară facilitând liberalizarea serviciilor financiare, nici să nu prevadă obligația de a liberaliza serviciile publice;

8.  își exprimă intenția de a ajunge la un acord echitabil asupra relațiilor viitoare dintre UE și Regatul Unit, în interesul tuturor persoanelor care într-o jurisdicție sau în cealaltă;

II. Acordul de retragere

II.1 Drepturile

9.  consideră că este esențial să se asigure, rapid și necondiționat, securitatea juridică a resortisanților statelor membre care locuiesc în Regatul Unit și resortisanților britanici care locuiesc în alte state membre, reciproc și fără discriminare;

10.  consideră că aceste drepturi includ, fără a se limita la: dreptul de ședere, dreptul la egalitatea de tratament, drepturile sociale, dreptul de acces la serviciile publice, inclusiv la îngrijire medicală, dreptul la exportabilitatea prestațiilor de securitate socială, dreptul la reîntregirea familiei, recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare și a calificărilor profesionale, inclusiv continuarea programelor Erasmus la nivelul lor actual și mobilitatea studenților, a cadrelor universitare și a artiștilor;

11.  solicită, în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială, o clauză de continuare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 987/2009 și a Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 883/2004, precum și a Regulamentului (CE) nr. 859/2003, pentru a garanta drepturile actuale până când se ajunge la un acord asupra relațiilor viitoare dintre UE și Regatul Unit; îndeamnă statele membre și Regatul Unit să semneze și să ratifice Convenția europeană de securitate socială (ETS nr. 78);

12.  invită instituțiile UE și guvernul Regatului Unit să elaboreze, în termen de trei luni, mecanisme juridice menite să păstreze și să garanteze drepturile și statutul juridic ale cetățenilor statelor membre ale UE și ale cetățenilor Regatului Unit care și-au exercitat dreptul la libera circulație în temeiul tratatelor UE și al Directivei 2004/38/CE; solicită ca aceste mecanisme să fie introduse direct și detaliat în acordul de retragere și să fie transpuse în cadrul relațiilor viitoare;

13.  solicită să se acorde o atenție deosebită mobilității lucrătorilor (lucrătorii mobili, lucrătorii transfrontalieri și lucrătorii frontalieri), punându-se accent puternic pe situațiile unice din Irlanda și Gibraltar și cu înțelegerea acestora; consideră că trebuie să se găsească o soluție pentru lucrătorii detașați;

II.2 Finanțele

14.  consideră că primul pas către un acord financiar între Regatul Unit și UE ar trebui să constea, în special, în definirea metodologiei care urmează să fie aplicată la stabilirea activelor și pasivelor comune ale Uniunii Europene și a părții din acestea care îi revine Regatului Unit, inclusiv a cotei de angajamente restante a Regatului Unit;

15.  consideră că, în cazul fondurilor și al programelor a căror scadență financiară este ulterioară datei prevăzute pentru ieșirea din UE a Regatului Unit, angajamentele Regatului Unit ar trebui menținute într-un mod care să nu pericliteze programele până în momentul în care Regatul Unit iese din UE; consideră că, în cazul în care Regatul Unit decide să participe la programele UE, aceasta va continua să își asume angajamentele financiare;

II.3 Irlanda

16.  constată că, de la ratificarea Acordului din Vinerea Mare și de la restabilirea împărțirii puterii în 2007, Uniunea Europeană a fost un partener important pentru pacea din Irlanda, oferind sprijin politic și asistență financiară substanțiale, fapt ce a determinat un mai mare progres economic și social în întreaga insulă;

17.  ia act de obligația UE de a apăra garanțiile Acordului din Vinerea Mare, inclusiv instituțiile politice, garanțiile privind drepturile omului, organismele din întreaga Irlandă precum și dreptul constituțional și juridic al cetățenilor de a-și exercita dreptul la autodeterminare;

18.  recunoaște că, în conformitate cu termenii Acordului din Vinerea Mare, persoanele născute pe insula Irlanda, fie la nord, fie la sud, dețin dreptul inerent la cetățenia britanică sau la cea irlandeză ori la ambele și, în temeiul dreptului la cetățenia irlandeză, și dreptul la cetățenia UE;

19.  solicită ca Irlandei de Nord să i se acorde un statut special în cadrul UE, care să asigure faptul că aceasta își păstrează accesul la calitatea de membru al UE, la uniunea vamală, la piața unică și la jurisdicția Curții Europene de Justiție; Solicită, de asemenea, menținerea celor patru libertăți de circulație: a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului;

20.  solicită ca cetățenii din partea de nord a Irlandei să-și poată exercita în continuare dreptul la cetățenia irlandeză și, prin urmare, la cetățenia UE; solicită, de asemenea, să se respecte drepturile și responsabilitățile asociate cu cetățenia UE;

21.  solicită să se mențină fluxurile de finanțare în viitor, ca factor principal al consolidării și al progresului procesului de pace;

22.  solicită, ca element de bază al oricărui acord, să se respecte pe deplin și să se mențină zona comună de călătorie dintre Regatul Unit și Irlanda;

23.  insistă să se pună în aplicare pe deplin Acordul din Vinerea Mare și acordurile subsecvente;

24.  înțelege că insula Irlanda poate suferi importante transformări economice și sociale semnificative ca urmare a oricărui viitor acord între UE și Regatul Unit; invită UE să depună toate eforturile, atât în plan politic, cât și în plan economic pentru a atenua efectele negative care pot afecta insula Irlanda;

25.  consideră că este necesar ca UE recunoască interesele Irlandei în fața în fața oricărei agresiuni din partea Marii Britanii în legătură cu disputele teritoriale privind Carlingford Lough și Lough Foyle;

III. Dispoziții tranzitorii

26.  reamintește că, până la încheierea acordului de retragere, Regatul Unit este parte integrantă a UE, care beneficiază de drepturile și de obligațiile care decurg din calitatea sa de membru, inclusiv în ceea ce privește cooperarea loială și garantarea faptului că Regatul Unit nu va bloca deciziile care nu îl vor afecta;

27.  consideră că, pentru a se garanta securitatea juridică și respectarea statului de drept, este adecvat să se prevadă, în acordul de retragere, dispoziții tranzitorii care să reglementeze domeniul de aplicare, executarea și căile de atac pentru hotărârile și deciziile adoptate de instanțele Uniunii (Tribunalul și Curtea de Justiție) în timpul negocierilor în ceea ce privește cazurile de încălcare a legislației Uniunii susceptibile de a avea efecte pe o perioadă mai lungă – care depășește perioada negocierilor – asupra drepturilor omului și a libertăților fundamentale ;

28.  consideră că ieșirea Regatului Unit din UE ar trebui să aibă un impact cât mai redus posibil asupra actualului cadru financiar multianual 2014-2020 (CFM) și a procedurilor bugetare anuale aferente; subliniază că fondurile structurale și de coeziune ar trebui să fie garantate în întregime;

29.  subliniază că UE trebuie să încerce să ajungă la un acord tranzitoriu cu Regatul Unit, în urma acordului de retragere, pentru a preveni perturbarea rutelor comerciale în momentul în care sunt în curs de negociere relațiile comerciale viitoare, ținând seama de interesele fiecărui stat membru și de cele ale țărilor terțe;

30.  subliniază că este important să existe dispoziții tranzitorii, astfel încât persoanele care urmează studii sau cursuri de formare (cursuri universitare sau postuniversitare, programe de ucenicie sau alte forme de învățământ profesional) ori care participă la programe de mobilitate sau de schimb în momentul în care Regatul Unit încetează oficial să fie stat membru sunt în măsură să termine respectivele cursuri sau programe în aceleași condiții financiare și juridice în care le-au început;

IV. Relațiile viitoare

31.  consideră că relațiile viitoare între UE și Regatul Unit ar trebui să se întemeieze pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

32.  subliniază că mandatul pentru noul acord care urmează a fi negociat cu Regatul Unit ar trebui să includă o clauză obligatorie privind democrația și drepturile omului, care să includă toate obligațiile juridice prevăzute de toate acordurile încheiate cu țări terțe;

33.  consideră că retragerea Regatului Unit din Convenția europeană a drepturilor omului ar face ca orice cooperare viitoare în domeniul libertăților civile, al justiției și al afacerilor interne să fie extrem de dificilă; prin urmare, solicită insistent Regatului Unit să rămână membru al Convenției europene a drepturilor omului;

34.  consideră că ar trebui să se acorde o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal, având în vedere gama largă de domenii cu care are legătură; solicită, prin urmare, ambelor părți participante la negocieri să păstreze cel puțin actualele standarde comune elaborate la nivel european, evitând, totodată, orice încercare de a recurge la cadre noi și ad-hoc; prin urmare, nu ar trebui să existe nicio derogare de la reglementările actualizate privind protecția datelor;

35.  consideră că viitoarea relație ar trebui, ca o condiție minimă, să se bazeze pe standarde comune într-o serie de domenii, printre care mediul, siguranța alimentară, reglementarea financiară, drepturile lucrătorilor și drepturile sociale; consideră, de asemenea, că în niciun caz nu trebuie ca aceste standarde să fie inferioare standardelor actuale ale UE;

36.  subliniază că standardele UE în materie de combatere a evaziunii fiscale, a evaziunii fiscale, a evitării obligațiunilor fiscale și a spălării de bani ar trebui să fie o condiție sine qua non pentru orice acord între UE și Regatul Unit; consideră, de asemenea, că în niciun caz nu trebuie ca aceste standarde să fie inferioare standardelor actuale ale UE;

37.  consideră orice decizie a Comisiei de a acorda unei țări terțe un statut echivalent în ceea ce privește reglementarea piețelor financiare ar trebui supusă controlului Parlamentului European;

38.  este îngrijorat deoarece o serie de întreprinderi multinaționale care își au sediul în Regatul Unit și-au anunțat intenția de a se transfera către un stat aparținând pieței comune a UE, dacă între Regatul Unit, UE și țările terțe se vor restabili tarife vamale mai mari, bariere netarifare în calea comerțului și restricții privind regulile de origine; condamnă presiunile și șantajul încurajate de către societăți din domeniul economic și financiar, al căror obiectiv principal este de a îngreuna decizia unui stat membru de a se retrage din UE; se declară solidar cu toți lucrătorii care luptă pentru a-și apăra locurile de muncă și drepturile;

39.  subliniază că un acord comercial nu este un cadru adecvat pentru a aborda aspecte legate de cooperarea în materie de reglementare între UE și Regatul Unit; subliniază că abordarea adoptată în cazul CETA și al TTIP nu poate fi reprodusă în cadrul viitoarelor relații economice și comerciale, întrucât aceasta va „îngheța” sau diminua și mai mult standardele din UE sau din Regatul Unit pentru a menține „convergența reglementărilor”; insistă asupra garantării faptului că, în viitor, sectorul financiar este bine supravegheat și reglementat, la cele mai înalte standarde posibile, atât în UE, cât și în Regatul Unit; reamintește că respinge, sub orice formă, politicile actuale în materie de liber schimb ale UE și dispozițiile privind soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) în acordurile comerciale bilaterale; solicită ca protejarea drepturilor lucrătorilor și a mediului să fie neapărat un pilon important în viitoarele relații economice dintre UE și Regatul Unit;

40.  subliniază că este necesar să se atenueze impactul ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană pentru țările în curs de dezvoltare care exportau către Regatul Unit în conformitate cu sistemul generalizat de preferințe al UE; încurajează guvernul Regatului Unit să se pregătească să instituie un sistem de preferințe comerciale similar pentru țările în curs de dezvoltare;

41.  consideră că va fi necesar să se reexamineze acordurile comerciale bilaterale, plurilaterale și multilaterale în vigoare, ținând seama de noua situație, pentru a se evita insecuritatea juridică și, prin urmare, problemele în relațiile cu țările terțe; subliniază că, în cadrul acestui proces, este necesar să se modifice sau să se renegocieze acordurile cu țări terțe și să se axeze aceste acorduri pe progresul și cooperarea în domeniul social și în cel al mediului, pentru a ataca problemele economice și sociale care au contribuit la decizia de a ieși din UE; subliniază, în special, că trebuie să se reducă și să se adapteze la realitățile actuale ale fluxurilor comerciale între parteneri și UE-27 cotele de acces pe piață convenite în cadrul acordurilor comerciale actuale din sectorul agricol;

42.  subliniază importanța Regatului Unit în calitate de partener comercial pentru sectorul agroalimentar din Irlanda, reprezentând peste 50 % din exporturile de produse agroalimentare pentru anumite sectoare și peste 40 % din importurile agroalimentare; subliniază, de asemenea, posibilele efecte negative ale Brexitului asupra sectorului pescuitului;

43.  subliniază că orice viitor acord cu Regatul Unit trebuie să prevină dumpingul social; prin urmare, îndeamnă Regatul Unit să urmeze exemplul Irlandei, și anume să semneze și să ratifice Carta socială europeană (revizuită), precum și Protocolul adițional privind un sistem de reclamații colective;

44.  sprijină continuarea cooperării dintre Regatul Unit și UE în mai multe domenii, inclusiv educația, cercetarea și știința, asistența medicală, energia, protecția mediului și siguranța alimentară; sprijină, de asemenea, continuarea implicării Regatului Unit în proiecte de apărare a limbilor europene mici prin diferite programe ale UE; consideră că continuarea participării Regatului Unit la diferite programe ale UE ar trebui să fie condiționată de contribuția financiară echitabilă la aceste programe;

45.  consideră că un viitor acord de cooperare ar trebui să prevadă și condițiile financiare pentru eventuala participare a Regatul Unit la structuri și acorduri aflate în afara bugetului UE, precum Fondul european de dezvoltare, fondurile fiduciare și Banca Europeană de Investiții;

46.  consideră că fiecare stat membru ar trebui să aibă dreptul de a dezvolta relații cu Regatul Unit pe baza principiilor interesului reciproc, prieteniei dintre popoare și cooperării între state suverane, ținând seama în mod corespunzător de acordul final dintre UE și Regatul Unit;

V. Aspecte conexe

47.  consideră că ar trebui să se ajusteze reprezentarea Irlandei în cadrul organelor UE, pentru a ține seama de cetățenii irlandezi/europeni din Irlanda de Nord;

48.  subliniază că este necesar ca UE și toate părțile în cauză să adopte măsuri specifice în domeniile lor de competență, pentru a se asigura sprijinul pentru regiunile care vor fi afectate în mod deosebit;

VI. Altă Europă

49.  consideră că este necesară o schimbare fundamentală a direcției politicilor, care să se distanțeze de politicile duse actualmente de UE și sprijinite de multe state membre și să se îndrepte către politici care să genereze creștere economică durabilă, să determine ocuparea integrală a forței de muncă și să combată sărăcia, excluziunea socială și inegalitățile în materie de venituri în statele membre și între acestea;

50.  subliniază că Brexitul ar trebui să fie considerat ca fiind o provocare și sarcina de a construi altă Europă; consideră că Brexitul demonstrează necesitatea unei Europe a egalității, a progresului social și a păcii și că aceasta trebuie să fie construită cu acordul și cu participarea popoarelor și cetățenilor, în condiții de egalitate în drepturi între statele membre;

51.  solicită să se pună capăt politicilor de austeritate ale UE, inclusiv prin abrogarea Pactului bugetar; solicită, în schimb, să se facă investiții publice în economia reală, care să se axeze pe crearea de locuri de muncă decente, sigure, să se adopte politici active de combatere a inegalității și a sărăciei, precum și să se promoveze controlul public și descentralizarea sectorului bancar;

52.  încurajează Comisia să examineze acțiunile necesare pentru aderarea Uniunii Europene la Carta socială europeană revizuită și să propună un calendar pentru îndeplinirea acestui obiectiv; consideră că aceste acțiuni ar trebui să fie întreprinse pentru a transforma Carta socială europeană revizuită în unul dintre pilonii fundamentali ai UE;

53.  consideră că Europa ar trebui să asigure respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale, solidaritatea între statele membre pentru a consolida convergență economică și socială ascendentă și coeziunea între persoane și teritorii;

54.  respinge Strategia europeană de securitate și politica externă și de securitate comună (PESC) aferentă, precum și politica de securitate și apărare comună (PSAC) și se opune ferm cooperării dintre UE și Regatul Unit în aceste domenii; solicită încetarea cooperării UE-NATO și respinge politica expansionistă actuală a NATO; solicită, de asemenea, retragerea tuturor bazelor militare străine din Europa și dizolvarea NATO; se opune unei Uniuni Europene a Apărării; insistă asupra faptului că Brexitul nu ar trebui să fie un pretext pentru o creșterea cheltuielilor militare și, în consecință, se opune creșterii bugetelor de securitate și apărare ale statelor membre; respinge orice utilizare a bugetului UE în scopuri militare sau civil-militare; insistă asupra faptului că statele membre ar trebui să depună eforturi pentru pace;

VII. Dispoziții finale

55.  solicită ca Parlamentul European să fie informat de îndată și pe deplin în toate etapele procedurii de negociere și de încheiere a acordurilor internaționale, astfel cum se prevede la articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a garanta faptul că Parlamentul este în măsură să exercite controlul democratic asupra acordului și să decidă cu privire la acesta;

56.  invită Consiliul și Comisia să țină seama de poziția Parlamentului la elaborarea mandatului de negociere și să facă public mandatul;

o

o  o

57.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor tuturor statelor membre.

(1)

JO C 285, 5.8.2016, p. 9.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate