Postup : 2017/2593(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0241/2017

Predkladané texty :

B8-0241/2017

Rozpravy :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0102

NÁVRH UZNESENIA
PDF 375kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

predložený s cieľom ukončiť rozpravu o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Uznesenie Európskeho parlamentu o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP))  
B8-0241/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na článok 8 ZEÚ,

–  so zreteľom na hlavu II (ustanovenia o demokratických zásadách) ZEÚ,

–  so zreteľom na závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 28. apríla 1990 v Dubline,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2014 o mierovom procese v Severnom Írsku(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže každý členský štát má právo vystúpiť z EÚ demokratickými prostriedkami;

B.  keďže Spojené kráľovstvo je mnohonárodný štát a všetky jeho národy si zaslúžia rovnaký rešpekt;

C.  keďže voľný pohyb írskych a britských štátnych príslušníkov medzi ostrovmi Írsko a Veľká Británia bol zavedený niekoľko desaťročí pred pristúpením oboch krajín k vtedajšiemu EHS v roku 1973; keďže dvojstranné dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom môžu byť užitočné pri hľadaní zmierlivého riešenia budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

D.  keďže škótsky parlament odhlasoval usporiadať referendum o nezávislosti Škótska;

E.  keďže mier v Írsku by mohol byť ohrozený návratom akéhokoľvek druhu hranice medzi severom a juhom ostrova; keďže Veľkopiatková dohoda zahŕňa rovnováhu troch vetiev – vzťahov na severe Írska, medzi Belfastom a Dublinom a medzi Dublinom a Londýnom;

F.  keďže obchodné prekážky, colné aj necolné, akejkoľvek povahy na ostrove Írsko, by mohli mať vážne dôsledky pre odvetvia priemyslu a spracovateľské cesty, ktoré už dlhodobo existujú na celom ostrove;

G.  keďže agropotravinársky priemysel v Írsku pôsobí vysoko integrovaným spôsobom, pričom mnohé odvetvia majú celoostrovný charakter; keďže návrat hraničných kontrol v Írsku, vrátane kontrol pôvodu, požiadaviek dovozných povolení, dokumentácie a ďalšej administratívnej záťaže, ako aj fyzických kontrol na hraniciach, bude predstavovať vážnu hrozbu pre tento sektor na severe aj juhu; keďže odstránenie bezcolného prístupu pre ryby a výrobky z nich by mohlo predstavovať vážnu hrozbu pre rybárov, výrobcov a doplňujúce odvetvia na celom ostrove Írsko; keďže nezabezpečenie historického recipročného prístupu pre rybárov z celého ostrova by poškodilo severu i juhu;

H.  keďže dôsledky brexitu zasiahnu obzvlášť tvrdo Írsko, keď odchod severu Írska z jednotného trhu a colnej únie spôsobí obrovské politické, sociálne a hospodárske škody na celom ostrove Írsko, v prípade, ak nebudú zmiernené opatreniami na riešenie otázok mobility, pravidiel pôvodu a kumulácie;

I.  keďže je ohrozených viac než 12 000 pracovných miest cezhraničných pracovníkov z EÚ pracujúcich v Gibraltári, čo by mohlo mať sociálne a hospodársky ničivé účinky pre Gibraltár a susednú oblasť Španielska, ak nebudú zmiernené prostredníctvom podobných mechanizmov;

J.  keďže deficit demokracie sa zvýšil v dôsledku politiky a možností EÚ a predstavuje veľký problém, keďže mnohí občania majú pocit, že ich inštitúcie nezastupujú; keďže toto je možné riešiť iba prostredníctvom radikálnych zmien politík, transparentnosťou, otvorenosťou a obranou hodnôt demokracie, mieru, tolerancie, pokroku, solidarity a spolupráce medzi národmi;

K.  Keďže brexit osobitne postihuje približne 1,2 milióna britských občanov žijúcich v iných členských štátoch EÚ a viac ako 3 milióny štátnych príslušníkov členských štátov EÚ žijúcich v Británii, bez započítania 1,8 milióna obyvateľov Severného Írska, ktorí sú zo zákona oprávnení mať írske občianstvo, a na základe toho aj občianstvo EÚ;

L.  keďže Spojené kráľovstvo je aj naďalej viazané medzinárodným právom a musí aj naďalej plniť svoje povinnosti v súvislosti s medzinárodnými zmluvami, ktorých je signatárom, ako je Európsky dohovor o ľudských právach, Európska sociálna chartu a Parížska dohoda o zmene klímy;

M.  keďže bez bilaterálnej dohody o obchode by EÚ a Spojené kráľovstvo vzájomne uplatňovali záväzné colné sadzby WTO;

N.  keďže Európska únia už dokázala, že je možné nájsť pragmatické postupy pri riešení zložitých územných situácií;

I. Všeobecné zásady

1.  berie na vedomie a rešpektuje skutočnosť, že väčšina voličov v Británii hlasovala za vystúpenie z EÚ;

2.  berie na vedomie a rešpektuje skutočnosť, že väčšina voličov v Severnom Írsku a Škótsku hlasovala za zotrvanie v EÚ;

3.  je presvedčený, že záujmy všetkých častí Spojeného kráľovstva by mali byť chránené, a že ich politickí zástupcovia musia byť súčasťou rokovaní;

4.  odmieta akýkoľvek druh nátlaku alebo vydierania počas procesu rokovaní; zdôrazňuje, že ani spustenie článku 50, ani iné ustanovenia v zmluvách, by sa nemali využiť na vytvorenie neopodstatnených prekážok pri vykonávaní rozhodnutia vystúpiť z EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné viesť rokovania čo najotvorenejšie a v duchu čo najlepšej vzájomnej spolupráce, a to v súlade so zásadou lojálnej spolupráce, pričom by sa malo predchádzať zbytočným prekážkam pri dosahovaní dohodnutých výsledkov;

5.  odmieta akékoľvek pokusy o využitie bezpečnostných a obranných otázok ako tromfu v rokovaniach o iných rokovacích kapitolách;

6.  zdôrazňuje, že súhlas Európskeho parlamentu s výsledkami rokovaní bude legitímny len vtedy, ak budú dodržané nadobudnuté práva Parlamentu na informácie vo všetkých fázach rokovaní, a keď sa oprávnení zástupcovia EP budú môcť aktívne zúčastňovať procesov vypracovávania stanovísk EÚ; zároveň vyzýva na to, aby boli zodpovedajúce postupy na vypracovávanie pozícií Európskeho parlamentu pevne zakotvené do práce Parlamentu;

7.  trvá na tom, že žiadna dohoda EÚ a Spojeného kráľovstva nesmie viesť k zníženiu noriem, okrem iného vrátane environmentálnych, sociálnych, pracovnoprávnych a spotrebiteľských noriem v členských štátoch a/alebo v EÚ; rovnako trvá na tom, že dohody EÚ a Spojeného kráľovstva nesmú ohroziť ani finančnú stabilitu tým, že by uľahčili liberalizáciu finančných služieb, ani zahŕňať záväzky týkajúce sa liberalizácie verejných služieb;

8.  vyjadruje svoju ochotu nájsť dohodu o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v záujme všetkých, ktorí žijú v rôznych jurisdikciách;

II. Dohoda o vystúpení

II.1 práva

9.  domnieva sa, že je nanajvýš dôležité, aby sa urýchlene a bezpodmienečne poskytla právna istota štátnym príslušníkom členských štátov EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve a britským občanom žijúcim v iných členských štátoch Európskej únie na základe reciprocity a nediskriminácie;

10.  domnieva sa, že medzi takéto práva patrí okrem iného: právo na pobyt; právo na rovnaké zaobchádzanie; sociálne práva; právo na prístup k verejným službám vrátane zdravotnej starostlivosti; právo exportovateľnosti dávok sociálneho zabezpečenia; právo na zlúčenie rodiny; vzájomné uznávanie akademických diplomov a odborných kvalifikácií vrátane pokračovania programov Erasmus na ich súčasnej úrovni; a mobilita študentov, akademických pracovníkov a výkonných umelcov;

11.  žiada, pokiaľ ide o koordináciu sociálneho zabezpečenia, doložku o pokračovaní nariadenia č. 883/2004 a vykonávacieho nariadenia (ES) č. 987/2009, ako aj nariadenia (ES) č. 859/2003, s cieľom zachovať súčasné práva dovtedy, kým sa nedosiahne dohoda o budúcom vzťahu EÚ a Spojeného kráľovstva; vyzýva členské štáty a Spojené kráľovstvo, aby podpísali a ratifikovali Európsky dohovor o sociálnom zabezpečení (ETS č. 78)

12.  vyzýva inštitúcie EÚ a vládu Spojeného kráľovstva, aby do troch mesiacov vytvorili právne opatrenia zamerané na zachovanie a ochranu práv a právneho statusu občanov členských štátov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb podľa zmlúv EÚ a smernice 2004/38/ES; žiada, aby tieto opatrenia boli priamo a podrobne zavedené do dohody o vystúpení a transponované do rámca budúceho vzťahu;

13.  žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť mobilite pracovníkov (mobilní pracovníci a cezhraniční pracovníci), s obzvlášť silným zameraním na jedinečné situácie v Írsku a v Gibraltári a s ich pochopením; domnieva sa, že je tiež potrebné nájsť riešenie v súvislosti s vyslanými pracovníkmi;

II.2 Financie

14.  domnieva sa, že prvý krok smerom k finančnej dohode medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ by malo byť najmä vymedzenie metodiky, ktorá sa bude uplatňovať pri určovaní spoločných záväzkov a aktív EÚ a podielu Spojeného kráľovstva; vrátane podielu Spojeného kráľovstva na platbách nesplatených záväzkov;

15.  domnieva sa, že pri fondoch a programoch, ktorých dĺžka presahuje predpokladaný dátum odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, by sa záväzky Spojeného kráľovstva mali zachovať spôsobom, ktorý neohrozí programy, kým Spojené kráľovstvo nevystúpi z EÚ; domnieva sa, že v prípade, ak sa Spojené kráľovstvo rozhodne zúčastňovať na programoch EÚ, bude naďalej plniť svoje finančné záväzky;

II.3 Írsko

16.  konštatuje, že po tom, ako bola ratifikovaná Veľkopiatková dohoda a v roku 2007 obnovené rozdelenie moci, je Európska únia dôležitým partnerom pre mier v Írsku, poskytuje významnú politickú podporu a finančnú pomoc, čo viedlo k zvýšeniu hospodárskeho a sociálneho pokroku na celom ostrove;

17.  berie na vedomie záväzok EÚ chrániť záruky Veľkopiatkovej dohody vrátane politických inštitúcií, záruk ľudských práv, celoírskych orgánov a ústavných a zákonných práv osôb na uplatňovanie práva na sebaurčenie;

18.  uznáva, že v rámci Veľkopiatkovej dohody majú osoby narodené na ostrove Írsko, na severe i juhu, neodňateľné právo na írske alebo britské občianstvo, alebo na obe, a z práva na írske občianstvo im vyplýva na právo občianstvo EÚ;

19.  vyzýva na to, aby sever Írska dostal osobitný štatút v rámci EÚ, ktorý mu zaručí zachovanie prístupu k členstvu v EÚ, colnej únii, jednotnému trhu a jurisdikcii Súdneho dvora Európskej únie; ďalej vyzýva na zachovanie štyroch slobôd – slobody pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

20.  vyzýva na pokračujúce uplatňovanie práv občanov na severe Írska na írske občianstvo, a teda aj na občianstvo EÚ; ďalej žiada o zachovanie práv a povinností spojených s občianstvom EÚ;

21.  vyzýva na zachovanie budúcich finančných zdrojov ako ústrednej časti konsolidácie a presadzovania mierového procesu;

22.  žiada ako nevyhnutný predpoklad akejkoľvek dohody plné rešpektovanie a zachovanie spoločnej oblasti cestovania medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom;

23.  trvá na úplnom vykonaní Veľkopiatkovej dohody a následných dohôd;

24.  chápe, že ostrov Írsko môžu podstúpiť závažné a významné sociálne a hospodárske zmeny v dôsledku akejkoľvek budúcej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; vyzýva EÚ, aby urobila všetko, čo je v jej moci, politicky a hospodársky, na zmiernenie a zníženie negatívnych vplyvov na Írsko;

25.  je presvedčený, že je potrebné, aby EÚ uznala írske záujmy v prípade akejkoľvek agresie Veľkej Británie v súvislosti s územnými spormi okolo Carlingford Lough a Lough Foyle;

III. Prechodné opatrenia

26.  pripomína, že pred uzatvorením dohody o vystúpení je Spojené kráľovstvo plne súčasťou EÚ a požíva práva a dodržiava povinnosti vyplývajúce zo svojho členstva, a to aj so zreteľom na zásadu lojálnej spolupráce a zabezpečenie toho, aby Spojené kráľovstvo neblokovalo rozhodnutia, ktoré naň nebudú mať vplyv;

27.  považuje za vhodné v záujme ochrany právnej istoty a právneho štátu do dohody o vystúpení začleniť prechodné opatrenia zamerané na reguláciu rozsahu, presadzovania a opravných prostriedkov týkajúcich sa rozsudkov a rozhodnutí vydaných súdmi Únie (Všeobecný súd a Súdny dvor) počas rokovaní o vystúpení, pokiaľ ide o porušenia právnych predpisov EÚ, ktoré môžu mať dlhotrvajúce dôsledky v oblasti ľudských práv a základných slobôd presahujúce obdobie rokovania;

28.  domnieva sa, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ by malo mať čo najmenším dosah na súčasný viacročný finančný rámec 2014 – 2020 (VFR) a súvisiace ročné rozpočtové postupy; zdôrazňuje, že Kohézny fond a štrukturálne fondy by sa mali v plnej miere zachovať;

29.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa EÚ v nadväznosti na dohodu o vystúpení usilovala o prechodné dohody so Spojeným kráľovstvom s cieľom zabrániť narušeniu obchodných trás počas rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch, berúc do úvahy záujmy každého členského štátu a tretích krajín;

30.  zdôrazňuje význam prechodných opatrení, aby sa zabezpečilo, že účastníci vzdelávania alebo školení (či už v rámci vysokoškolských programov prvého stupňa alebo postgraduálnych študijných programov, učňovskej prípravy alebo ďalších foriem odbornej prípravy) alebo účastníci mobilít alebo výmenných programov v momente, kedy Spojené kráľovstvo formálne prestane byť členským štátom, mali možnosť dokončiť kurzy alebo programy za tých istých finančných a právnych podmienok, za akých ich začali;

IV. Budúce vzťahy

31.  domnieva sa, že budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mali byť založené na zásadách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv, a to aj práv osôb patriacich k menšinám;

32.  zdôrazňuje, že mandát na rokovania o novej dohode so Spojeným kráľovstvom by mal zahŕňať doložky o demokracii a ľudských právach zahŕňajúce všetky právne záväzky, ktoré sú povinné vo všetkých dohodách s tretími krajinami;

33.  domnieva sa, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskeho dohovoru o ľudských právach by mimoriadne sťažilo akúkoľvek budúcu spoluprácu v oblasti občianskych slobôd, spravodlivosti a vnútorných vecí; preto dôrazne vyzýva Spojené kráľovstvo, aby zachovalo svoje členstvo v Európskom dohovore o ľudských právach;

34.  domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane osobných údajov, a to vzhľadom na širokú škálu oblastí, ktorého sa týka; preto vyzýva obe rokujúce strany, aby zachovali prinajmenšom súčasné spoločné normy vypracované na európskej úrovni a zároveň sa vyhli akýmkoľvek pokusom využiť nové a ad hoc rámce; preto by nemala existovať žiadna výnimka z aktualizovaných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov;

35.  domnieva sa, že budúce vzťahy by prinajmenšom mali byť založené na spoločných normách v mnohých oblastiach vrátane životného prostredia, bezpečnosti potravín, finančnej regulácie, práv pracovníkov a sociálnych práv; okrem toho sa domnieva, že takéto normy by za žiadnych okolností nemali byť nižšie ako tie, ktoré v súčasnosti existujú v EÚ;

36.  zdôrazňuje, že akákoľvek dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by sa mala prísne podmieňovať normami EÚ v oblasti boja proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí; okrem toho sa domnieva, že takéto normy by za žiadnych okolností nemali byť nižšie ako tie, ktoré v súčasnosti existujú v EÚ;

37.  domnieva sa, že každé rozhodnutie Komisie priznať rovnocenné postavenie v oblasti regulácie finančných trhov niektorej tretej krajine by mal preskúmať Európsky parlament;

38.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že viaceré nadnárodné spoločnosti, ktoré v súčasnosti sídlia v Spojenom kráľovstve, oznámili svoj zámer premiestniť sa v prípade návratu vyšších ciel, necolných prekážok obchodu a obmedzení vyplývajúcich z pravidiel pôvodu medzi Spojeným kráľovstvom, EÚ a tretími krajinami do štátu v rámci spoločného trhu EÚ; odsudzuje nátlak a vydieranie, ktoré presadzujú spoločnosti v hospodárskom a finančnom sektore, ktorých hlavný záujem je sťažiť rozhodnutie členského štátu vystúpiť z EÚ; vyjadruje solidaritu s bojom všetkých pracovníkov na obranu ich pracovných práv;

39.  zdôrazňuje, že dohoda o obchode nie je vhodným rámcom na riešenie otázok regulačnej spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; zdôrazňuje, že budúce obchodné a hospodárske vzťahy nemôže kopírovať prístup použitý pri dohodách CETA a TTIP, keďže by to zmrazilo alebo ďalej znížilo normy EÚ alebo Spojeného kráľovstva s cieľom zachovať „regulačnú konvergenciu“; trvá na zabezpečení toho, aby sa nad finančným sektorom v budúcnosti vykonával dobrý dohľad a regulácia na najvyššej možnej úrovni v EÚ i v Spojenom kráľovstve; pripomína svoj odmietavý postoj k súčasnej politike EÚ v oblasti voľného obchodu a ustanovení týkajúcich sa urovnávania sporov medzi investorom a štátom v akejkoľvek forme v dvojstranných obchodných dohodách; požaduje, aby ochrana práv pracovníkov a životného prostredia boli hlavnými piliermi budúcich hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

40.  poukazuje na to, že je potrebné zmierniť dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie pre rozvojové krajiny, ktoré vyvážali do Spojeného kráľovstva v rámci všeobecného systému preferencií EÚ; nabáda vládu Spojeného kráľovstva, aby sa pripravila na vytvorenie podobného systému obchodných preferencií pre rozvojové krajiny;

41.  zastáva názor, že bilaterálne, plurilaterálne a multilaterálne obchodné dohody, ktoré sú v platnosti, sa budú musieť revidovať s prihliadnutím na novú situáciu, aby sa zabránilo právnej neistote a v konečnom dôsledku problémom vo vzťahoch s tretími krajinami; zdôrazňuje, že v tomto procese je potrebné zmeniť dohody s tretími krajinami alebo o nich znovu rokovať a zamerať sa v nich na sociálny a environmentálny pokrok s cieľom riešiť hospodárske a sociálne problémy, ktoré prispeli k rozhodnutiu o Brexite; poukazuje na to, že najmä kvóty prístupu na trh dohodnuté v existujúcich obchodných dohodách v sektore poľnohospodárstva je treba znížiť a prispôsobiť realite dnešných obchodných tokov medzi partnerskými krajinami a EÚ -27;

42.  zdôrazňuje význam Spojeného kráľovstva ako obchodného partnera pre írsky agropotravinársky sektor predstavujúceho viac ako 50 % vývozu v niektorých odvetviach agropotravinárskeho sektora a viac ako 40 % dovozu v oblasti agropotravinárstva; ďalej zdôrazňuje možný nepriaznivý vplyv Brexitu na rybárstvo;

43.  zdôrazňuje, že v každej budúcej dohode so Spojeným kráľovstvom treba zabrániť sociálnemu dampingu; preto naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo, aby nasledovalo príklad Írska a aby podpísalo a ratifikovalo revidovanú Sociálnu chartu a dodatkový protokol zakladajúci systém kolektívnych sťažností;

44.  podporuje pokračovanie spolupráce Spojeného kráľovstva s EÚ v niektorých oblastiach vrátane vzdelávania, výskumu a vedy, zdravotníctva, energetiky, ochrany životného prostredia a potravinovej bezpečnosti; ďalej podporuje pokračujúcu angažovanosť Spojeného kráľovstva v projektoch na ochranu menších európskych jazykov prostredníctvom rôznych programov EÚ; domnieva sa, že nepretržitá účasť Spojeného kráľovstva v rôznych programoch EÚ by mala byť založená na spravodlivých finančných príspevkoch na tieto programy;

45.  vyjadruje presvedčenie, že budúca dohoda o spolupráci by sa mala vzťahovať aj na finančné podmienky možnej účasti Spojeného kráľovstva v štruktúrach a dohodách mimo rozpočtu EÚ, napríklad Európskeho rozvojového fondu, trustových fondov a Európskej investičnej banky;

46.  domnieva sa, že každý členský štát by mal mať právo rozvíjať vzťahy so Spojeným kráľovstvom, a to na základe zásad vzájomných záujmov, priateľstva medzi národmi a spolupráce medzi zvrchovanými štátmi a s náležitým zreteľom na záverečnú dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

V. Súvisiace otázky

47.  domnieva sa, že zastúpenie Írska v orgánoch EÚ by sa malo upraviť s cieľom zohľadniť občanov Írska/EÚ na severe Írska;

48.  zdôrazňuje potrebu osobitných opatrení zo strany EÚ a všetkých zúčastnených strán v oblastiach ich príslušnej právomoci na zabezpečenie podpory pre regióny, ktoré budú osobitne postihnuté;

VI. Iná Európa

49.  domnieva sa, že je potrebná zásadná zmena politiky smerom od politík, ktoré v súčasnosti presadzuje EÚ s podporou mnohých členských štátov, k politikám na vytváranie udržateľného hospodárskeho rastu a plnej zamestnanosti a zameraným na boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a nerovnosti v oblasti príjmov v členských štátoch a medzi nimi;

50.  zdôrazňuje, že Brexit by mal byť vnímaný ako výzva a úloha vytvoriť inú Európu; domnieva sa, že to svedčí o potrebe Európy rovných, sociálneho pokroku a mieru, ktorú treba budovať so súhlasom a za účasti národov a občanov a zabezpečujúc rovnaké práva medzi členskými štátmi;

51.  požaduje ukončenie úsporných politík EÚ vrátane zrušenia rozpočtovej dohody; namiesto toho požaduje verejné investície do skutočnej ekonomiky, ktoré sa sústredia na vytváranie dôstojných a bezpečných pracovných miest, ako aj aktívne politické opatrenia proti nerovnosti a chudobe a presadzovanie verejnej kontroly a decentralizácie bankovníctva;

52.  podnecuje Komisiu, aby preskúmala kroky potrebné na pristúpenie EÚ k revidovanej Európskej sociálnej charte a aby navrhla časový plán plnenia tohto cieľa; tieto kroky by sa mali uskutočniť s cieľom pretvoriť revidovanú Európsku sociálnu chartu na jeden zo základných pilierov EÚ;

53.  domnieva sa, že Európa by mala zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, solidarity medzi členskými štátmi podporujúcej vzostupnú sociálnu a hospodársku konvergenciu, ako aj súdržnosti medzi ľuďmi a územiami;

54.  odmieta Európsku bezpečnostnú stratégiu a jej spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP) a neochvejne odmieta spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v týchto oblastiach; žiada ukončiť spoluprácu EÚ s NATO a odmieta súčasnú politiku rozširovania NATO; ďalej žiada odstránenie všetkých zahraničných vojenských základní v Európe a rozpustenie NATO; odmieta Európsku obrannú úniu; trvá na tom, že Brexit by nemal slúžiť ako zámienka na zvýšenie vojenských výdavkov, a preto odmieta zvýšenie rozpočtov členských štátov v oblasti bezpečnosti a obrany; odmieta akékoľvek použitie rozpočtu EÚ na vojenské alebo civilno-vojenské účely; trvá na tom, že členské štáty by mali pracovať pre mier;

VII. Záverečné ustanovenia

55.  požaduje, aby bol Európsky parlament ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania pri dojednávaní a uzatváraní medzinárodných dohôd, ako je zakotvené v článku 218 Zmluvy o fungovaní EÚ, aby sa zabezpečila schopnosť Parlamentu vykonávať demokratickú kontrolu a rozhodovať o týchto dohodách;

56.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zohľadnili pozíciu Parlamentu pri vymedzovaní mandátu na rokovania, a aby mandát zverejnili;

o

o  o

57.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom všetkých členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 5.8.2016, s. 9.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia