Predlog resolucije - B8-0241/2017Predlog resolucije
B8-0241/2017

  PREDLOG RESOLUCIJE o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije

  31.3.2017 - (2018/2593(RSP))

  ob zaključku razprave o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0237/2017

  Postopek : 2017/2593(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0241/2017
  Predložena besedila :
  B8-0241/2017
  Sprejeta besedila :

  B8-0241/2017

  Resolucija Evropskega parlamenta  o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije

  (2018/2593(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju člena 3(5) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

  –  ob upoštevanju člena 8 PEU,

  –  ob upoštevanju naslova II Pogodbe o Evropski uniji (določbe o demokratičnih načelih),

  –  ob upoštevanju sklepov posebnega zasedanja Evropskega sveta dne 28. aprila 1990 v Dublinu,

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. novembra 2014 o severnoirskem mirovnem procesu[1],

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker ima vsaka država članica pravico, da z demokratičnimi sredstvi izstopi iz Evropske unije;

  B.  ker je Združeno kraljestvo večnacionalna država in vsi njeni prebivalci zaslužijo enako spoštovanje;

  C.  ker prosto gibanje irskih in britanskih državljanov med otoki Irske in Velike Britanije sega več desetletij nazaj pred pristop obeh držav tedanji EGS leta 1973; ker dvostranski sporazumi med Združenim kraljestvom in Irsko lahko pomagajo pri iskanju sporazumnih rešitev za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom;

  D.  ker je škotski parlament glasoval za izvedbo referenduma o škotski neodvisnosti;

  E.  ker bi lahko vrnitev kakršnih koli meja med severom in jugom Irske ogrozila mir na tem otoku; ker Velikonočni sporazum zajema ravnovesje na treh področjih – odnosi na severu Irske, med Belfastom in Dublinom, ter Dublinom in Londonom;

  F.  ker bi kakršne koli trgovinske ovire na irskem otoku, bodisi tarifne bodisi netarifne, imele resne posledice za industrijo in predelovalne poti, ki so že dolgo uveljavljene na celotnem otoku;

  G.  ker živilskopredelovalna industrija na Irskem posluje na zelo povezan način in so številni sektorji po svoji naravi takšni, da obratujejo na celotnem otoku; ker bi ponovna uvedba mejnega nadzora na Irskem, vključno s preverjanem porekla, zahtevami po uvoznem dovoljenju, dokumentaciji in dodatni papirni birokraciji ter fizične mejne kontrole resno ogrozili ta sektor na severu in jugu Irske; ker bi lahko odstranitev brezcarinskega dostopa za ribe in ribje proizvode resno ogrozila ribiče, proizvajalce in dopolnilne sektorje na celotnem irskem otoku; ker bi nezmožnost, da bi jamčili zgodovinsko vzajemni dostop za ribiče s celotnega otoka, škodljivo vplivala na sever in jug;

  H.  ker bo Irsko učinek izstopa Združenega kraljestva zlasti hudo prizadel, saj bo odhod severa Irske z enotnega trga in iz carinske unije povzročil veliko politično, socialno in gospodarsko škodo za celotni irski otok, če teh ne bodo omilili z ureditvijo vprašanj mobilnosti, pravil o poreklu in kumulaciji;

  I.  ker je ogroženih več kot 12 000 delovnih mest obmejnih delavcev EU, ki delajo v Gibraltarju, kar bi lahko imelo uničujoče socialne in gospodarske posledice za Gibraltar in sosednjo regijo v Španijo, če jih ne bodo omilili s podobnimi ureditvami;

  J.  ker se je demokratični primanjkljaj zaradi politik in izbir EU povečal, kar predstavlja ogromno težavo, saj številni državljani čutijo, da jih institucije ne zastopajo; ker je to vprašanje mogoče reševati le s korenitimi političnimi spremembami, preglednostjo, odprtostjo in zagovarjanjem vrednot, kot so demokracija, mir, strpnost, napredek, solidarnost in sodelovanja med narodi;

  K.  ker je izstop Združenega kraljestva še zlasti prizadel okoli 1,2 milijona britanskih državljanov, ki živijo v drugih državah članicah EU in več kot 3 milijona državljanov držav članic EU s prebivališčem v Združenem kraljestvu, kar ne vključuje 1.8 milijona prebivalcev na severu Irske, ki so zakonito upravičeni do irskega državljanstva in na podlagi tega tudi državljanstva EU;

  L.  ker mora Združeno kraljestvo še naprej spoštovati mednarodno pravo in izpolnjevati svoje obveznosti iz mednarodnih sporazumov, ki jih je sklenilo, tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Evropsko socialno listino in Pariški sporazum o podnebnih spremembah;

  M.  ker bi brez dvostranskega trgovinskega sporazuma EU in Združeno kraljestvo vzajemno uporabljala tarifne stopnje, povezane s STO;

  N.  ker je EU že dokazala, da je možno najti pragmatične rešitve za zapletena ozemeljska vprašanja;

  I. Splošna načela

  1.  priznava in spoštuje dejstvo, da je večina volivcev Velike Britanije glasovala za izstop iz EU;

  2.  priznava in spoštuje dejstvo, da je večina volivcev na severu Irske in na Škotskem glasovala, da ostanejo v EU;

  3.  meni, da je treba zaščititi interese vseh sestavnih delov Združenega kraljestva in da je treba njihove politične predstavnike vključiti v pogajanja;

  4.  zavrača vsakršen pritisk ali izsiljevanje med pogajalskim procesom; meni, da z uvedbo postopka v skladu s členom 50 ali drugih določb Pogodb ne bi smeli ustvariti neupravičenih ovir pri izvajanju odločitve o izstopu iz EU; poudarja, da je treba pogajanja izpeljati na kar najbolj odprt in vključujoč način, v skladu z načelom lojalnega sodelovanja, pri tem pa preprečiti ustvarjanje nepotrebnih ovir za doseganje dogovorjenih rezultatov;

  5.  zavrača vse poskuse, da bi varnostna in obrambna vprašanja uporabili kot pogajalsko sredstvo pri sporazumih o drugih pogajalskih poglavjih;

  6.  poudarja, da bo lahko Evropski parlament izide prihodnjih pogajanj zakonito odobril le, če bo na vseh stopnjah pogajanj obveščen in če bodo lahko njegovi zakoniti predstavniki dejavno sodelovali pri postopku oblikovanja stališč EU; hkrati poziva, naj bodo ustrezni postopki priprave stališča EP trdno zasidrani v delo Parlamenta;

  7.  vztraja, da noben sporazum med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ne sme privesti do znižanja standardov v državah članicah in/ali na ravni EU, med drugim tudi okoljskih, socialnih, delavskih pravic in pravic potrošnika; prav tako vztraja, da sporazumi med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ne smejo ogroziti finančne stabilnosti s tem, da bi omogočali liberalizacijo finančnih storitev, pa tudi ne vključevati obveznosti liberalizacije javnih storitev;

  8.  izraža svojo pripravljenost, da v interesu vseh, ki živijo v različnih jurisdikcijah, doseže pravičen sporazum o prihodnjem odnosu med EU in Združenim kraljestvom ;

  II. Sporazum o izstopu

  II.1 Pravice

  9.  meni, da je izjemno pomembno, da se na podlagi vzajemnosti in nediskriminacije nemudoma in brezpogojno zagotovi pravna varnost za državljane držav članic EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, in za britanske državljane, ki živijo v drugih državah članicah;

  10.  meni, da te pravice vključujejo, niso pa omejene na: pravico do prebivanja; pravico do enakega obravnavanja; socialne pravice; pravica do dostopa do javnih storitev, vključno z zdravstvenim varstvom; pravico do plačevanja dajatev socialne varnosti v tujino; pravico do združitve družine; vzajemno priznavanje univerzitetnih diplom in poklicnih kvalifikacij, vključno z nadaljevanjem programov Erasmus na sedanji ravni in mobilnost študentov, akademikov in izvajalcev;

  11.  v zvezi z usklajevanjem sistemov socialne varnosti poziva k nadaljnji uporabi Uredbe št. 883/2004, izvedbene Uredbe (ES) št. 987/2009 in Uredbe (ES) št. 859/2003, da bi ohranili obstoječe pravice, dokler ne bo sklenjen sporazum o prihodnjem odnosu med EU in Združenim kraljestvom; poziva države članice in Združeno kraljestvo, naj podpišejo in ratificirajo Evropsko konvencijo o socialni varnosti (ETS št. 078);

  12.  poziva institucije EU in vlado Združenega kraljestva, naj v treh mesecih ustvarijo pravno ureditev, katere cilj bo ohranjanje in varovanje pravic in pravnega statusa državljanov držav članic EU in državljanov Združenega kraljestva, ki so uresničili pravico do prostega gibanja v skladu s Pogodbami EU in Direktivo 2004/38/ES; poziva, naj se ta ureditev neposredno in podrobno uvede s sporazumom o izstopu in prenese v okvir za prihodnje odnose;

  13.  poziva, naj se posebna pozornost nameni mobilnosti delavcev (mobilnim, čezmejnim in obmejnim delavcem), s posebnim poudarkom na edinstvenih razmerah na Irskem in v Gibraltarju in razumevanju le-teh; meni, da je treba najti rešitev za napotene delavce;

  II.2 Finance

  14.  meni, da mora biti prvi ukrep na poti k finančnem dogovoru o poravnavi med Združenim kraljestvom in EU zlasti opredelitev metodologije, ki se bo uporabljala pri določanju skupnih sredstev in obveznosti EU ter deleža Združenega kraljestva v njih; tudi pri plačilih, ki se nanašajo na delež Združenega kraljestva pri neporavnanih obveznostih;

  15.  meni, da bi bilo treba obveznosti Združenega kraljestva do skladov in programov, katerih finančni okvir se izteče po predvidenem datumu odhodu Združenega kraljestva iz EU, ohraniti do izstopa Združenega kraljestva iz EU, in sicer tako, da programi ne bodo ogroženi; meni, da bo Združeno kraljestvo, če se odloči za sodelovanje v programih EU, še naprej prevzelo svoje finančne obveznosti;

  II.3 Irska

  16.  ugotavlja, da je Evropska unija že od ratifikacije Velikonočnega sporazuma in ponovne uvedbe delitve oblasti leta 2007 pomembna partnerica pri zagotavljanju miru na Irskem, saj zagotavlja znatno politično podporo in finančno pomoč, ki sta privedli do večjega gospodarskega in socialnega napredka na celotnem otoku;

  17.  je seznanjen z obveznostjo EU, da varuje jamstva iz Velikonočnega sporazuma, vključno s političnimi institucijami, jamstvi človekovih pravic, vseirskimi organi ter ustavnimi in pravnimi pravicami ljudi, da uresničujejo svojo pravico do samoodločbe;

  18.  priznava, da v skladu z Velikonočnim sporazumom obstaja neodtujljiva pravica ljudi, rojenih na severu ali jugu irskega otoka, do irskega ali britanskega državljanstva ali obeh, in na podlagi pravice do irskega državljanstva, tudi do državljanstva EU;

  19.  poziva, naj se severu Irske dodeli poseben status znotraj EU, ki bo omogočal, da ohrani dostop do članstva v EU, carinske unije, enotnega trga ter pristojnosti Sodišča Evropske unije; nadalje poziva k ohranitvi štirih svoboščin prostega pretoka blaga, oseb, storitev in kapitala;

  20.  poziva k stalnemu uresničevanju pravice državljanov na severu Irske do irskega državljanstva in s tem državljanstva EU; nadalje poziva k spoštovanju pravic in dolžnosti, povezanih z državljanstvom EU;

  21.  poziva, naj se kot osrednji del utrjevanja in spodbujanja mirovnega procesa ohranijo prihodnji viri financiranja;

  22.  poziva, da se kot temelj za kakršen koli sporazum v celoti spoštuje in podpira skupno potovalno območje med Združenim kraljestvom in Irsko;

  23.  vztraja pri polnem izvajanju Velikonočnega sporazuma in sporazumov, ki so mu sledili;

  24.  se zaveda, da bo na irskem otoku zaradi prihodnjega sporazuma med EU in Združenim kraljestvom morda prišlo do resnih in znatnih družbenih in gospodarskih sprememb; poziva EU, naj stori vse, kar je v njeni politični in gospodarski moči, da bi zmanjšala in ublažila negativne učinke, ki bi lahko vplivali na irski otok;

  25.  meni, da mora EU upoštevati interese Irske v primeru morebitnega napada Velike Britanije zaradi ozemeljskih sporov o ozemljih Carlingford Lough in Lough Foyle;

  III. Prehodna ureditev

  26.  opominja, da je do sklenitve sporazuma o izstopu Združeno kraljestvo v celoti del EU in da uživa pravice in upošteva obveznosti, ki izhajajo iz članstva, zlasti kar zadeva iskreno sodelovanje in zagotavljanje, da Združeno kraljestvo ne bo onemogočalo odločitev, ki nanj ne bodo vplivale;

  27.  meni, da bi bilo v sporazum o izstopu zaradi zaščite pravne varnosti in pravne države primerno vključiti prehodno ureditev, s katero bi uredili področje uporabe, izvrševanje in pravna sredstva glede sodb in sklepov sodišč EU (Splošnega sodišča in Sodišča EU) med pogajanji o izstopu, in sicer glede kršitev prava EU, ki bi lahko imele daljši vpliv na človekove pravice in temeljne svoboščine, tj. vpliv, ki presega obdobje pogajanj;

  28.  meni, da bi moral imeti izstop Združenega kraljestva iz EU čim manjši vpliv na veljavni večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 in z njim povezane letne proračunske postopke; poudarja, da je treba v celoti zaščititi kohezijske in strukturne sklade;

  29.  poudarja, da si mora EU po sporazumu o izstopu prizadevati za prehodni sporazum z Združenim kraljestvom, da bi preprečili prekinitve trgovinskih poti v času, ko še potekajo pogajanja o trgovinskih sporazumih, in sicer ob upoštevanju interesov vsake posamezne države članice in tretjih držav;

  30.  želi izpostaviti pomen prehodne ureditve, da bi udeležencem izobraževanja ali usposabljanja (na dodiplomskih ali podiplomskih programih, vajeništvu ali drugih oblikah poklicnega usposabljanja) ter udeležencem v programih mobilnosti ali izmenjav v trenutku, ko Združeno kraljestvo formalno preneha biti država članica, zagotovili, da bodo lahko zaključili svoje izobraževanje ali programe pod enakimi finančnimi in pravnimi pogoji, kot so jih začeli;

  IV. Prihodnji odnos

  31.  meni, da mora prihodnji odnos med EU in Združenim kraljestvom temeljiti na načelih spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države ter spoštovanju človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;

  32.  poudarja, da bi morala biti v mandat za pogajanja o novem sporazumu z Združenim kraljestvom vključena klavzula o demokraciji in obveznem spoštovanju človekovih pravicah, vključno z vsemi pravno zavezujočimi obveznostmi, ki so sestavni del vseh sporazumov s tretjimi državami;

  33.  verjame, da bi odstop Združenega kraljestva od Evropske konvencije o človekovih pravicah zelo otežilo vsako prihodnje sodelovanje na področju državljanskih svoboščin, pravosodja in notranjih zadev; zato odločno poziva Združeno kraljestvo, naj ostane podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah;

  34.  meni, da bi morali biti posebej pozorni na varstvo osebnih podatkov in upoštevati širok razpon področij, s katerimi je povezano; zato poziva obe strani v pogajanjih, naj ohranita najmanj veljavne splošne standarde, oblikovane na evropski ravni, obenem pa se izogibata poskusom, da bi vpeljali nove in ad hoc okvire; zato ne bi smeli dopuščati odstopanj od posodobljenih predpisov o varstvu podatkov;

  35.  meni, da mora prihodnji odnos temeljiti vsaj na splošnih standardih na več področjih, vključno z okoljem, varnostjo hrane, finančnimi predpisi, pravicami delavcev in socialnimi pravicami; meni tudi, da ti standardi ne bi smeli pod nobenim pogojem zdrsniti pod raven veljavnih standardov v EU;

  36.  poudarja, da bi morali biti standardi EU na področju boja proti davčni utaji, davčnemu izogibanju in pranju denarja neizogiben pogoj za vse sporazume med EU in Združenim kraljestvom; meni tudi, da ti standardi ne bi smeli pod nobenim pogojem zdrsniti pod raven veljavnih standardov v EU;

  37.  meni, da bi moral Evropski parlament preučiti vsako odločitev Komisije, da bi tretji državi odobrila enakovreden status na področju ureditve finančnih trgov;

  38.  je zaskrbljen, da so številne večnacionalne korporacije s sedežem v Združenem kraljestvu napovedale, da nameravajo svoj sedež preseliti v državo na enotnem trgu EU, če bo prišlo do ponovne uvedbe višjih tarif, netarifnih ovir za trgovino in omejitev pri pravilih o poreklu med Združenim kraljestvom, EU in tretjimi državami; obsoja pritiske in izsiljevanje gospodarskih in finančnih korporacij, katerih glavni namen je otežiti odločitev države članice o izstopu iz EU; izraža solidarnost z vsemi delavci, ki si prizadevajo obraniti svojo zaposlitev in pravice;

  39.  poudarja, da trgovinski sporazum ni ustrezen okvir za obravnavanje vprašanj regulativnega sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom; poudarja, da prihodnji trgovinski in gospodarski odnos ne more posnemati pristopa iz sporazumov CETA in TTIP, saj bi to zavrlo ali še zmanjšalo standarde EU ali Združenega kraljestva pri ohranjanju regulativnega zbliževanja; vztraja, da je treba v EU in v Združenem kraljestvu v prihodnje zagotoviti dober nadzor in ustrezno urejanje finančnega sektorja v skladu z najvišjimi možnimi standardi; želi spomniti na zavračanje veljavnih politik o prosti trgovini v EU in določb o reševanju sporov med vlagateljem in državo v vseh oblikah v dvostranskih trgovinskih sporazumih; zahteva, da morata biti varstvo pravic delavcev in varstvo okolja bistvena temelja prihodnjih gospodarskih odnosov med EU in Združenim kraljestvom;

  40.  opozarja, da je treba zmanjšati vpliv izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije za države v razvoju, ki so v Združeno kraljestvo izvažale v skladu s splošnim sistemom preferencialov EU; spodbuja vlado Združenega kraljestva, naj se pripravi na oblikovanje podobnega sistema preferencialov za države v razvoju;

  41.  meni, da bo treba ob upoštevanju novih razmer pregledati veljavne dvostranske, večstranske in mnogostranske trgovinske sporazume, da bi se izognili pravni negotovosti in posledično težavam v odnosih s tretjimi državami; poudarja, da je treba v tem postopku spremeniti ali se ponovno pogajati o sporazumih s tretjimi državami, obenem pa socialni in okoljski napredek ter sodelovanje postaviti v ospredje teh sporazumov, da bi rešili gospodarske in socialne težave, ki so prispevale k odločitvi o izstopu Združenega kraljestva iz EU; opozarja, da je zlasti treba znižati kvote pri dostopu do trga iz veljavnih trgovinskih sporazumov na področju kmetijstva ter jih prilagoditi trenutnemu stanju trgovinskih tokov med partnericami in EU 27;

  42.  poudarja, kako pomembno je Združeno kraljestvo kot trgovinski partner irskega živilskopredelovalnega sektorja, saj nekateri sektorji v Združeno kraljestvo izvozijo preko 50 % svoje proizvodnje, uvoz pa presega 40 %; želi prav tako izpostaviti morebitni negativni vpliv izstopa Združenega kraljestva na ribištvo;

  43.  poudarja, da mora prihodnji sporazum z Združenim kraljestvom preprečiti socialni damping; zato poziva Združeno kraljestvo, naj sledi zgledu Irske ter podpiše in ratificira revidirano Evropsko socialno listino ter Dodatni protokol k Evropski socialni listini, ki ureja sistem kolektivnih pritožb;

  44.  podpira nadaljnje sodelovanje Združenega kraljestva z EU na različnih področjih, vključno z izobraževanjem, raziskavami in znanostjo, zdravstvom, energijo, varovanjem okolja in varnostjo hrane; prav tako podpira nadaljnje sodelovanje Združenega kraljestva v projektih za zaščito manjših evropskih jezikov, financiranih iz različnih programov EU; meni, da bi moralo nadaljnje sodelovanje Združenega kraljestva v različnih programih EU temeljiti na pravičnem finančnem prispevku k tem programom;

  45.  meni, da mora prihodnji sporazum o sodelovanju urejati tudi finančne pogoje za morebitno sodelovanje Združenega kraljestva v strukturah in sporazumih izven proračuna EU, na primer v Evropskem razvojnem skladu, skrbniških skladih in Evropski investicijski banki;

  46.  meni, da mora imeti vsaka država članica pravico razviti odnos z Združenim kraljestvom, in sicer na podlagi načel vzajemnih interesov, prijateljstva med ljudmi in sodelovanja med suverenimi državami, ob dolžnem upoštevanju končnega sporazuma med EU in Združenim kraljestvom;

  V. Povezana vprašanja

  47.  meni, da bi morali zastopanost Irske v organih EU prilagoditi, da bi upoštevali tudi irske/EU državljane s severa Irske;

  48.  poudarja, da morajo EU in vse sodelujoče strani v skladu s svojimi pristojnostmi sprejeti posebne ukrepe, da bi zagotovile podporo regijam, ki bodo zlasti prizadete;

  VI. Drugačna Evropa

  49.  meni, da je treba sedanje politike, ki jim sledi EU in jih podpirajo mnoge države članice, korenito spremeniti, nove politike pa bi morale ustvarjati trajnostno gospodarsko rast in polno zaposlenost, obenem pa se bojevati proti revščini, socialni izključenosti in razlikam v dohodkih v državah članicah in med njimi;

  50.  poudarja, da je treba izstop Združenega kraljestva iz EU obravnavati kot izziv in nalogo za izgradnjo drugačne Evrope; prav tako meni, da je potrebna Evropa enakih partnerjev, socialnega napredka in miru, ki jo je treba zgraditi s soglasjem in sodelovanjem ljudi in državljanov, ter enakih pravic držav članic;

  51.  poziva h koncu politik varčevanja v EU, tudi z razveljavitvijo fiskalnega dogovora; namesto tega poziva k javnim naložbam v realno gospodarstvo, ki se osredotoča na ustvarjanje dostojnih in varnih delovnih mest, v aktivne politike boja zoper neenakost in revščino ter v spodbujanje javnega nadzora nad bančnim sektorjem in njegove decentralizacije;

  52.  spodbuja Komisijo, naj prouči potrebne ukrepe za pristop EU k revidirani Evropski socialni listini in predlaga časovni razpored za ta cilj; meni, da bi morali te ukrepe sprejeti, da bi lahko revidirana Evropska socialna listina postala eden od temeljev EU;

  53.  meni, da mora Evropa zagotavljati spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin, solidarnost med državami članicami, ki krepi naraščajočo socialno in gospodarsko konvergenco, in kohezijo med ljudmi in ozemlji;

  54.  zavrača evropsko varnostno strategijo, skupaj z skupno zunanjo in varnostno politiko ter skupno varnostno in obrambno politiko, ter odločno nasprotuje sodelovanju EU in Združenega kraljestva na teh področjih; zahteva konec sodelovanja med EU in Natom ter zavrača sedanjo širitveno politiko Nata; zahteva tudi odstranitev vseh tujih vojaških baz v Evropi in razpustitev Nata; zavrača Evropsko obrambno unijo; vztraja, da izstop Združenega kraljestva iz EU ne sme služiti kot izgovor za povečanje vojaških odhodkov, zato nasprotuje povečanju proračunov držav članic za varnost in obrambo; zavrača vsakršno uporabo proračuna EU za vojaške ali civilno-vojaške namene; vztraja, da si morajo države članica prizadevati za mir;

  VII. Končne določbe

  55.  poziva, naj se Evropski parlament nemudoma in v celoti obvesti na vseh stopnjah pogajanj in sklenitve mednarodnih sporazumov, kot to določa člen 218 Pogodbe o delovanju EU, da bi Parlamentu zagotovili izvrševanje demokratičnega nadzora in odločanje o sporazumu;

  56.  poziva Svet in Komisijo, naj pri oblikovanju pogajalskega mandata upoštevata stališče Parlamenta, mandat pa naj bo javen;

  o

  o  o

  57.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom vseh držav članic.