Predlog resolucije - B8-0242/2017Predlog resolucije
B8-0242/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije

31.3.2017 - (2017/2593(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Syed Kamall v imenu skupine ECR

Postopek : 2017/2593(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0242/2017
Predložena besedila :
B8-0242/2017
Sprejeta besedila :

B8-0242/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije

(2017/2593(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju uradnega obvestila, ki ga je predsednica vlade Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji poslala 29. marca 2017,

–  ob upoštevanju bele knjige Združenega kraljestva z dne 2. februarja 2017 z naslovom „Izstop Združenega kraljestva in novo partnerstvo z Evropsko unijo“;

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

Načela za pogajanja

1.  meni, da mora biti glavni cilj pogajanj vzpostavitev dolgotrajnega globokega in posebnega partnerstva med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki bo izpolnjevalo različne potrebe in pričakovanja vseh strani;

2.  poudarja, da gre pri tem za pogajanja med državami z dolgo zgodovino prijateljstva in zavezništva, ki so skupaj veliko dosegle; pozdravlja zelo konstruktiven in pozitiven pristop, ki ga je pokazala britanska vlada v svojem uradnem obvestilu o izstopu iz Evropske unije z dne 29. marca 2017; pozdravlja odziv predsednika Evropskega sveta; upa, da bodo lahko vse udeležene strani to držo ohranile ves čas pogajanj in da bo torej sporazum o izstopu izpogajan na miren, konstruktiven in pozitiven način, saj je to v interesu vseh strani;

3.  sklene, da želi imeti podporno vlogo v tem procesu, in ni naklonjen postavljanju omejitev in pretiranih zahtev, da ne bi spodkopali enotnost EU-27 ali mandata Komisije kot pogajalca;

4.  opozarja, da člen 50 zahteva, da sporazum o izstopu države članice „upošteva okvir njenih prihodnjih odnosov z Unijo“, in da je zato treba ta okvir novega partnerstva opredeliti zgodaj v pogajalskem procesu; poziva, naj pogajanja o pogojih izstopa in o okviru za prihodnje partnerstvo potekajo sočasno;

Vprašanja za pogajanja

5.  pozdravlja pripombe vlad Združenega kraljestva in drugih držav članic, da je treba dati prednost iskanju dogovora o statusu državljanov EU v Združenem kraljestvu in državljanov Združenega kraljestva v Evropski uniji; odločno podpira pravičen in enakopraven vzajemni dogovor ter poziva, naj bo sklenjen že v zgodnji fazi pogajanj;

6.  meni, da bi bilo treba pogajanja takoj usmeriti v oblikovanje dolgoročnih poglobljenih gospodarskih odnosov, ki bodo pragmatično spodbujali blaginjo vseh 28 držav; poziva k drznemu in ambicioznemu sporazumu o prosti trgovini in naložbah, ki bo vseboval dogovore o poglobljenem vzajemnem dostopu do trga blaga in storitev in bo upošteval obseg trgovine ter sporazume o prosti trgovini in naložbene sporazume, ki jih je Evropska unija sklenila s tretjimi državami; poziva k inovativnemu pristopu za zagotovitev minimalnih carinskih trenj v prihodnjih trgovinskih odnosih; poudarja, da se Združeno kraljestvo od drugih držav, s katerimi ima Evropska unija sklenjene sporazume, razlikuje po svojem izhodiščnem položaju pravne in zakonske enakovrednosti z enakimi regulativnimi standardi;

7.  meni, da se bosta Evropska unija in Združeno kraljestvo strinjali, da obstajajo področja, na katerih imata skupni interes za nadaljevanje tesnega sodelovanja, ki lahko na primer vključuje posebne dejavnosti na področju izobraževanja in raziskav;

8.  poudarja pomen prihodnjega sodelovanja med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo na področju varnosti, zlasti v času povečane in stalne prisotnosti terorističnih in hibridnih groženj;

9.  opozarja na prispevek Evropske unije k mirovnemu procesu na Severnem Irskem, zlasti prek programov PEACE in projektne skupine za Severno Irsko; poudarja, kako pomembno je, da meja med Irsko in Severno Irsko ostane karseda odprta; poudarja, da med Irsko in Združeno kraljestvo od leta 1952 velja skupno potovalno območje, ki je omogočilo zmanjšanje notranjih kontrol na minimalno raven; ugotavlja, da je v sporazumu iz Belfasta zapisano načelo „privolitve“, v skladu s katerim je Severna Irska sestavni del Združenega kraljestva, vse dokler tako želi večina njenih ljudi;

10.  ugotavlja, da bi moral sporazum o izstopu upoštevati tudi potrebe prebivalcev Gibraltarja glede na dolgotrajni status tega ozemlja;

11.  meni, da je treba zagotoviti pravično finančno poravnavo na podlagi objektivnih meril za oceno sredstev in obveznosti;

12.  pozdravlja delo odborov Evropskega parlamenta pri določanju glavnih vprašanj, ki jih je treba obravnavati; obžaluje, da to delo ne bo uradno predstavljeno Komisiji, a kljub temu poziva, naj bo ta prispevek v pogajanjih upoštevan; poziva, naj bo Parlament med pogajanji ustrezno in redno obveščen, naj se upoštevajo mnenja vseh političnih skupin ter naj bo vsakršen prispevek Parlamenta v procesu pogajanj pripravljen v dobri veri in povsem pregledno;

13.  poziva k vzpostavitvi sistema za reševanje sporov, ki bo spoštoval pravno in ustavno ureditev na obeh straneh;

Nujnost reforme Evropske unije

14.  poudarja, da bi moral proces izstopanja države članice spodbuditi k temeljitemu razmisleku o stanju Evropske unije; meni, da so dosežki Evropske unije v prvih štiridesetih letih njene zgodovine dragoceni, med največjimi pa je ta, da je bila kasneje pripravljena na sprejem novih članic iz srednje in vzhodne Evrope; obžaluje, da so Evropsko unijo v zadnjih dvajsetih letih kljub temu spodjedale velike politične napake, kot so:

–  napake pri uvedbi in upravljanju evra,

–  neučinkovito spopadanje z migracijsko krizo,

–  stagnacija evropskega gospodarstva, ki ne zmore ustvariti dovolj delovnih mest, povečati gospodarske rasti in najti rešitev za krizo evropske konkurenčnosti,

–  prevelika centralizacija moči v rokah njenih institucij, zaradi česar se državljani njenih držav članic počutijo oddaljeni in nemočni;

15.  ugotavlja, da evropski narodi želijo, da njihove države članice svobodno sodelujejo kot suverene države članice v skupnih institucijah, osredotočenih na omejeno število posebnih nalog, ki so bile prenesene nanje; meni, da so referendumi in volitve v Evropi v zadnjih letih pokazali, da evropski narodi zavračajo pretirano centraliziran model evropske zvezne države, temelječe na načelu stalnega vse tesnejšega povezovanja;

16.  poziva k prenovljeni Evropski uniji kot skupnosti narodov, ki sodelujejo v skupnih konfederalnih institucijah na podlagi naslednjih načel:

–  Evropska unija mora spoštovati svoje države članice;

–  Evropska unija bi se morala osredotočiti na področja, na katerih lahko prinese dodano vrednost;

–  Evropska unija bi morala biti bolj prožna;

–  Evropska unija bi morala biti bolj demokratično odgovorna;

–  Evropska unija bi morala biti stroškovno učinkovita;

–  Evropska unija bi morala biti navzven odprta;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, Evropskemu svetu ter vladam in parlamentom držav članic.