Predlog resolucije - B8-0243/2017Predlog resolucije
B8-0243/2017

  PREDLOG RESOLUCIJE o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije

  31.3.2017 - (2017/2593(RSP))

  ob zaključku razprave o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  David Coburn, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD

  Postopek : 2017/2593(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0243/2017
  Predložena besedila :
  B8-0243/2017
  Sprejeta besedila :

  B8-0243/2017

  Resolucija Evropskega parlamenta o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije

  (2017/2593(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

  –  ob upoštevanju členov 3(5), 4(3) in 8 PEU,

  –  ob upoštevanju členov 217 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

  –  ob upoštevanju uradnega obvestila, ki ga je predsednica vlade Združenega kraljestva v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji poslala Evropskemu svetu 29. marca 2017,

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. junija 2016 o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu[1],

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker je 23. junija 2016 za izstop iz Evropske unije glasovalo 51,8 % volivcev Združenega kraljestva (17,4 milijona prebivalcev); ugotavlja, da je bila volilna udeležba na tem referendumu višja kot na zadnjih splošnih volitvah;

  B.  ker se je z uradnim obvestilom vlade Združenega kraljestva Evropskemu svetu nepovratno začel postopek, po katerega Združeno kraljestvo ne bo več država članica Evropske unije in zanj temeljni pogodbi ne bosta več veljali;

  C.  ker mora izstop potekati na urejeno;

  D.  ker ima vsaka država članica suvereno pravico do izstopa iz Evropske unije;

  E.  ker je Združeno kraljestvo v svojem uradnem obvestilu 29. marca 2017 izrazilo namero, da bo zapustilo jurisdikcijo Sodišča Evropske unije;

  F.  ker je vlada Združenega kraljestva v istem uradnem obvestilu sporočila, da njegovi prihodnji odnosi z Evropsko unijo ne bodo vključevali članstva na notranjem trgu in v carinski uniji;

  G.  ker je Grenlandija leta 1985 izstopila iz Evropske gospodarske skupnosti, Alžirija pa leta 1962;

  H.  ker je kampanja za izstop pridobila glasove predvsem pri vprašanjih nadzora nad priseljevanjem, vrnitve pristojnosti in odprave proračunskih prispevkov Evropski uniji;

  Potek pogajanj

  1.  spoštuje demokratično voljo britanskega naroda, ki je glasoval za izstop iz Evropske unije in želi znova prevzeti nadzor nad svojo državo;

  2.  pozdravlja uradno obvestilo vlade Združenega kraljestva Evropskemu svetu, s katerim država uradno izraža odločitev o izstopu iz Evropske unije;

  3.  poziva k čimprejšnjemu začetku pogajanj v spoštljivem duhu med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, kot je določeno v členu 50(2) PEU;

  4.  ugotavlja, da so Evropska unija in njene države članice dolžne:

  a) v skladu s členom 8 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) razviti „poseben odnos s sosednjimi državami ... na podlagi sodelovanja“;

  b) v skladu s členom 21(2)(e) PEU postopoma odpraviti „omejitve za mednarodno trgovino“;

  c) v skladu s členom 4(3) PEU, ki mora zato vključevati tudi postopek iz člena 50, pomagati državam članicam „na podlagi načela lojalnega sodelovanja ... medsebojnega spoštovanja ... pri izpolnjevanju nalog, ki izhajajo iz Pogodb“;

  d) v skladu s členom 63(1) PDEU prepovedati „vse omejitve za pretok kapitala med državami članicami in ... tretjimi državami“;

  5.  poudarja, da je v interesu obeh pogajalskih strani, da bodo pogajanja v skladu s členom 50 PEU potekala po načelu pravne države in s čim manj gospodarskimi motnjami, tako med pogajanji kot po njih;

  6.  meni, da so institucije EU, države članice in Združeno kraljestvo glede na vse našteto dolžne v dobri veri začeti pogajanja;

  Posamezne prednostne naloge

  Prosti pretok

  7.  ugotavlja, da se zaradi prostega pretoka oseb nižajo plače in prihaja do nevzdržnega pritiska na javne storitve in stanovanja, da omogoča čezmejni kriminal in se zaradi njega slabšajo varnostne razmere v Združenem kraljestvu in Evropi;

  8.  meni, da morebitni prihodnji sporazum med EU in Združenim kraljestvom ne sme vključevati nadaljnjega prostega gibanja oseb; meni, da bi nadaljevanje prostega gibanja oseb pomenilo izdati voljo britanskega naroda;

  Vzajemne pravice

  9.   želi spomniti, da v Združenem kraljestvu po ocenah prebiva okoli 2,9 milijona državljanov EU, v državah članicah EU pa živi približno 1,2 milijona državljanov Združenega kraljestva;

  10.  meni, da bi se bilo treba čim prej dogovoriti za hitro rešitev glede vzajemnih pravic do prebivanja ter pomiriti državljane, ki jih to zadeva, in jim ne povzročati nepotrebnih motenj ali stiske; poudarja, da to vprašanje ne sme postati glavna pogajalska točka v pogajanjih;

  11.  poudarja, da so britanski državljani, ki pet let ali več zakonito prebivajo v drugih državah članicah EU, upravičeni do dolgoročnega bivanja, kakor je določeno v členu 4 Direktive Sveta 2003/109/ES;

  Proračun

  12.  poudarja, da Združeno kraljestvo v proračun EU prispeva več, kot dobi nazaj; želi spomniti, da sedanji večletni finančni okvir znaša več kot 1 bilijon EUR v tekočih cenah; poudarja, da je v poročilu Računskega sodišča za leto 2015 ocenjena stopnja napake 3,8 %;

  13.  poudarja, da mora Komisija v skladu z uredbo o večletnem finančnem okviru do konca leta 2017 posredovati predloge za večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020, pri čemer bi morala biti upoštevana odločitev Združenega kraljestva, da izstopi iz EU; poudarja, da predlagani prihodnji večletni finančni okvir ne bi smel vključevati prispevka Združenega kraljestva niti vsebovati pravnih obveznosti za Združeno kraljestvo glede neporavnanih obveznosti;

  14.  poleg tega poudarja, da če temeljni pogodbi nehata veljati, kot je navedeno v členu 50(3), iz tega sledi, da prenehajo veljati tudi zakoni, sprejeti v skladu z njima, vključno z uredbo o večletnem finančnem okviru, in tudi pristojnosti Sodišče Evropske unije; zato poudarja, da ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Unije, ne more več imeti pravne obveznosti, da še naprej prispeva v sedanji ali prihodnji večletni finančni okvir;

  15.  meni, da različni predlogi za finančne poravnave, vključno z obvestilom o neporavnanih obveznostih za Odbor za proračun, kvečjemu napihujejo številke, da bi se pridobila sicer neobstoječa prednost v pogajanjih; zato zavrača koncept „razveze z EU“ ali drugih finančnih poravnav, o čemer je bilo veliko govora v medijih;

  16.  poudarja, da želi Združeno kraljestvo ostati v programih EU in mora vlada o datumih in finančnih prispevkih odločiti za vsak primer posebej, kakor je običaj tudi pri pogajanjih s tretjimi državami; želi spomniti, da ima na primer tudi Izrael dostop do programov EU kot tretja država, a ne prispeva v večletni finančni okvir;

  Trgovina in enotni trg

  17.  poudarja, da so premier, minister za finance in ugledni zagovorniki izstopa v referendumski kampanji v Združenem kraljestvu dali vedeti, da izstop iz Evropske unije pomeni tudi izstop z enotnega trga;

  18.  poudarja, da državi ni treba biti članica EU niti imeti trgovinskega sporazuma z EU, da bi imela „dostop“ do enotnega trga EU; želi spomniti, da so leta 2015 Kitajska, ZDA, Rusija, Japonska, Indija in Brazilija v EU izvozile blago v vrednosti približno 864 milijard EUR; poudarja, da nobena od teh držav z Unijo nima sklenjene niti „svobode gibanja“ niti trgovinskega sporazuma;

  19.  poudarja, da člen 50(2) PEU določa: „Na podlagi smernic, ki jih določi Evropski svet, se Unija pogaja in sklene s to državo sporazum o podrobnostih izstopa, ki upošteva okvir njenih prihodnjih odnosov z Unijo“; zato meni, da bo trgovina odločilen del prihodnjih odnosov in da je treba iz povsem praktičnih razlogov doseči trgovinski dogovor že v okviru pogajanj;

  20.  pozdravlja, da si Združeno kraljestvo spet pridobiva besedo in polne pravice v okviru Svetovne trgovinske organizacije;

  21.  pozdravlja, da si Združeno kraljestvo spet pridobiva polne pravice za pogajanja o trgovinskih sporazumih in nadaljevanje lastne trgovinske in zunanje politike;

  22.  ugotavlja, da ima Združeno kraljestvo primanjkljaj pri trgovanju z Evropsko unijo; se zaveda, da je ta trg največji uvoznik blaga iz EU; zato poziva k smotrnemu in hitremu sporazumu o prosti trgovini med EU in Združenim kraljestvom;

  23.  meni, da ni nobene ovire, da Združeno kraljestvo ne bi moglo začeti trgovinskih pogajanj s tretjimi državami in da se lahko v pravnem pogledu sklenejo tudi s sporazumi, če bodo pogojeni z izstopom Združenega kraljestva iz EU;

  Končne določbe

  24.  poudarja, da se morajo pogajanja skleniti tako, da bo prenehala jurisdikcija Sodišča EU za Združeno kraljestvo;

  25.   meni, da bo končni dogovor o ribolovnih pravicah sprejemljiv le, če se bo Združeno kraljestvo spet v celoti prevzelo svojo ribiško politiko; poudarja, da mu mora EU omogočiti, da bo popolnoma uveljavilo svoje suverene pravice do upravljanja in ohranjanja v svojih vodah in izključni ekonomski coni, kot je določeno v pomorskem mednarodnem pravu OZN;

  26.   ugotavlja, da so prebivalci Severne Irske in Republike Irske resnično zaskrbljeni glede možnost, da se bo meja spet zaostrila; poudarja pa, da skupno potovalno območje ni odvisno od članstva v EU;

  27.   se zaveda, da so prebivalci Gibraltarja resnično zaskrbljeni glede meje s Španijo; zato poudarja, da se pogajanja o izstopu ne smejo izkoriščati kot mandat za odpiranje vprašanja o suverenosti Gibraltarja ali za uvajanje ovir na mejo med Gibraltarjem in Španijo;

  28.  meni, da bi utegnil izstop Združenega kraljestva iz EU k temu spodbuditi tudi druge države; priznava, da ima izstop iz EU velik gospodarski in demokratični potencial;

  o

  o    o

  29.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.