Πρόταση ψηφίσματος - B8-0244/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0244/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

3.4.2017 - (2016/3018(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Kudrycka εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Helga Stevens εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2016/3018(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0244/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0244/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0244/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

(2016/3018(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (η οδηγία για την προστασία των δεδομένων)[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)[2] και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου[3],

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Data Protection Commissioner[4],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 6ης Νοεμβρίου 2015 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ[5],

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 4/2016 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σχετικά με το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας της «Ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ»[6],

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ – ΗΠΑ[7] και τη δήλωσή της, της 26ης Ιουλίου 2016[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων[9],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κήρυξε άκυρη την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επειδή με αυτήν δεν προστατεύονταν επαρκώς τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στην προστασία των δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια, το 2016, η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε μια νέα συμφωνία, την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε μεν άμεσα στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο το Μάϊο του 2016 ενέκρινε ένα ψήφισμα για τις διατλαντικές ροές δεδομένων, το οποίο επιδοκίμασε τις «μεγάλες βελτιώσεις» της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας σε σύγκριση με την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα και ζήτησε να επέλθουν ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σύντομα μια πρώτη ετήσια αξιολόγηση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας και θα δημοσιεύσει τα σχετικά αποτελέσματα·

1.  χαιρετίζει, μετά από διαπραγματεύσεις δύο και πλέον ετών μεταξύ της Επιτροπής και του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα καθώς και την έκδοση της απόφασης για την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα στις 12 Ιουλίου 2016·

2.  επισημαίνει ότι οι εταιρίες μπορούν να υπογράψουν την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το οποίο στη συνέχεια θα ελέγξει αν οι πολιτικές τους για την ιδιωτικότητα είναι συμβατές με τα υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων που απαιτεί η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα·

3.  σημειώνει ότι 1 937 εταιρίες έχουν μέχρι σήμερα προσχωρήσει στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα·

4.  χαιρετίζει τη θέσπιση του νόμου περί δικαστικής προσφυγής από το Κογκρέσσο των ΗΠΑ και επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο από μακρού ζητούσε τη θέσπιση ενός τέτοιου νόμου ως προαπαιτούμενο για την σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ και για την περάτωση των διαπραγματεύσεων για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας·

5.  αναγνωρίζει ότι η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα διαφέρει σημαντικά από το πλαίσιο περί ασφαλούς λιμένα, καθόσον απαιτεί πολύ πιο λεπτομερή τεκμηρίωση και επιβάλλει πιο συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εταιρίες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πλαίσιο, και περιλαμβάνει νέους ελέγχους και εξισορροπήσεις που διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέροντα τα δεδομένα της ΕΕ μπορούν να ασκηθούν όταν τα δεδομένα τους αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στις ΗΠΑ·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 αναγνωρίζει τις σημαντικές βελτιώσεις που έχει επιφέρει η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα σε σύγκριση με την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα·

7.  σημειώνει τις επιφυλάξεις που διετύπωσε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 καθώς και την επικοδομητική της στάση και υπογραμμίζει ότι η αρχή της διατήρησης των δεδομένων για περιορισμένη χρονική διάρκεια που αναφέρεται στη γνωμοδότηση θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η κατάσταση και τα πρότυπα στην ΕΕ παραμένουν ασαφή μετά την απόφαση του ΔΕΕ του 2014·

8.  σημειώνει τη δήλωση του προέδρου της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, σύμφωνα με την οποία οι βασικές εγγυήσεις που όρισε η εν λόγω ομάδα εργασίας θα πρέπει να ισχύουν και για τα κράτη μέλη της ΕΕ·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στη διαδικασία έγκρισης μιας απόφασης περί επάρκειας δεν προβλέπεται τυπική διαβούλευση με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως με εταιρείες και ειδικότερα με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

10.  επισημαίνει ότι, ενώ το πλαίσιο περί ασφαλούς λιμένα δεν αναφερόταν σε κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε δεδομένα που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, η τεκμηρίωση του πλαισίου της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα περιέχει πλέον δεσμευτικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ υπό τη μορφή επιστολών από τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ·

11.  τονίζει ότι μετά το 2013 το Κογκρέσο και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν προβεί σε περισσότερες από 20 μεταρρυθμίσεις των νόμων και των προγραμμάτων που αφορούν την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένου του νόμου των ΗΠΑ περί ελευθερίας, ο οποίος απαγορεύει τη μαζική συγκέντρωση δεδομένων, της προεδρικής οδηγίας περί χάραξης πολιτικής αριθ. 28, η οποία καθιστά την προστασία των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και των ατομικών ελευθεριών των προσώπων εκτός των ΗΠΑ αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής παρακολουθήσεων των ΗΠΑ, των τροποποιήσεων του νόμου για την παρακολούθηση ξένων υπηρεσιών πληροφοριών και του νόμου περί δικαστικής προσφυγής, ο οποίος επεκτείνει τα μέτρα προστασίας των δεδομένων σε πολίτες της ΕΕ· φρονεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνέπειες της παρέμβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

12.  αναγνωρίζει και χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπως το νομοσχέδιο για την ιδιωτικότητα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2016 και τροποποιεί το νόμο για την ιδιωτικότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών του 1986, καθώς και την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Ιανουάριο του 2016, και από τη Γερουσία, το Μάρτιο του 2016, του νόμου για τις βελτιώσεις στην ελευθερία πληροφόρησης και υποστηρίζει ένθερμα τη μετατροπή του νομοσχεδίου σε νόμο προκειμένου να καταδειχθούν οι μεγάλες πολιτικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ για να ενισχύσουν την προστασία της ιδιωτικότητας για όλα τα φυσικά πρόσωπα·

13.  χαιρετίζει τη σύσταση υπηρεσίας Συνηγόρου του Πολίτη εντός του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και θα συμβάλλει στη δυνατότητα άσκησης ατομικής προσφυγής και ανεξάρτητου ελέγχου· ζητεί τον άμεσο διορισμό Συνηγόρου του Πολίτη·

14.  επισημαίνει ότι, μολονότι η νομοθεσία των ΗΠΑ προσφέρει ειδική προστασία έναντι δυσμενών αποφάσεων σε τομείς στους οποίους οι εταιρίες είναι πολύ πιθανόν να καταφύγουν σε αυτόματη επεξεργασία (π.χ. απασχόληση και χορήγηση δανείων), στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα δεν προβλέπονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για μια αυτόματη λήψη αποφάσεων και καλεί συνεπώς την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση, μεταξύ άλλων μέσων ετήσιων κοινών αξιολογήσεων·

15.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με το πλαίσιο της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα, τα υποκείμενα των δεδομένων στην ΕΕ διαθέτουν διάφορους τρόπους για την άσκηση ενδίκων μέσων στις ΗΠΑ: πρώτον, οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν είτε απευθείας στην εταιρία είτε μέσω του Υπουργείου Εμπορίου ύστερα από παραπομπή από Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ) ή σε ανεξάρτητο όργανο επίλυσης διαφορών, δεύτερον, όσον αφορά τις παρεμβάσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα για λόγους εθνικής ασφάλειας, μπορεί να ασκηθεί αστική αγωγή σε δικαστήριο των ΗΠΑ και παρόμοιες καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβληθούν στην προσφάτως συσταθείσα υπηρεσία Συνηγόρου του Πολίτη και, τέλος, καταγγελίες για παρεμβάσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα για σκοπούς επιβολής του νόμου και δημοσίου συμφέροντος μπορούν να ρυθμιστούν με αιτήσεις ακύρωσης κλητεύσεων· προτρέπει εξάλλου την Επιτροπή και τις ΑΠΔ να παρέχουν περαιτέρω οδηγίες ούτως ώστε τα ένδικα αυτά μέσα να καταστούν περισσότερο προσβάσιμα και διαθέσιμα·

16.  σημειώνει, ότι παρά το γεγονός ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν αντιρρήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ΕΕ για κάθε διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων στις ΗΠΑ και για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών στις ΗΠΑ, όταν η εταιρία που συμμετέχει στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα προβαίνει σε επεξεργασία για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας στην ΕΕ, η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα στερείται ειδικών κανόνων σχετικά με ένα γενικό δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην αυτοπιστοποιούμενη εταιρία των ΗΠΑ·

17.  επισημαίνει την έλλειψη ρητών αρχών για τον τρόπο με τον οποίο οι βασικές αρχές της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα εφαρμόζονται στους εκτελούντες την επεξεργασία (αντιπροσώπους), ενώ αναγνωρίζει ότι όλες οι αρχές εφαρμόζονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από κάθε αυτοπιστοποιούμενη εταιρία στις ΗΠΑ, εκτός αν ορίζεται άλλως, διότι για τη διαβίβαση για σκοπούς επεξεργασίας απαιτείται πάντοτε σύναψη σύμβασης με τον ελεγκτή στην ΕΕ, στην οποία θα ορίζονται οι σκοποί και τα μέσα της επεξεργασίας καθώς και το κατά πόσον ο εκτελών την επεξεργασία έχει άδεια να πραγματοποιήσει περαιτέρω διαβιβάσεις (π.χ. για υπεργολαβία επεξεργασίας)·

18.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει έναν οδηγό για τους πολίτες, στον οποίο εκτίθενται ο τρόπος με τον οποίο τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων για την προστασία των δεδομένων διασφαλίζονται στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα και τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τα φυσικά πρόσωπα, εάν πιστεύουν ότι τα δεδομένα τους δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νομίμως και τα δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων δεν έχουν τύχει προστασίας· συνιστά να διαδοθεί περαιτέρω ο οδηγός αυτός προκειμένου οι πολίτες να αποκτήσουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας·

19.  χαιρετίζει τον εξέχοντα ρόλο που αποδίδει το πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας στις ΑΠΔ των κρατών μελών όσον αφορά την εξέταση και διερεύνηση αξιώσεων που συνδέονται με την προστασία των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και την οικογενειακή ζωή βάσει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την αναστολή διαβιβάσεων δεδομένων καθώς και την υποχρέωση που υπέχει το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ να δίδει λύσεις στις καταγγελίες αυτές·

20.  επισημαίνει ότι έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ στο ζήτημα αυτό πρέπει να αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται προς τον κύριο διεθνή εμπορικό της εταίρο και ότι με την ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα θα διασφαλιστεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων στην ΕΕ θα προστατεύονται κατά τη μεταφορά των δεδομένων αυτών·

21.  επικροτεί το γεγονός ότι οι εταιρίες δεν βρίσκονται πλέον ενώπιον ενός νομικού κενού, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα προβλέπεται μια νομική βάση για τη μεταφορά δεδομένων·

22.  επισημαίνει επίσης ότι η ασφάλεια δικαίου και ειδικότερα η ύπαρξη σαφών και ομοιόμορφων ρυθμίσεων αποτελεί κομβικής σημασίας στοιχείο για την ανάπτυξη και την μεγέθυνση των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ως εκ τούτου εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε απόπειρα να υπονομευθεί το εγκριθέν πλαίσιο της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα, πράγμα το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες εταιρίες κάθε είδους και μεγέθους – τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες – να αντιμετωπίσουν αβεβαιότητα και σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία τους και στην ικανότητά τους να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού·

23.  τονίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν το 60% των εταιριών που βασίζονταν στη συμφωνία περί ασφαλούς λιμένα και ότι οι επιχειρήσεις αυτές αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τη νέα ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα και καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τις ΑΠΔ, να παράσχει περισσότερη σαφήνεια, ακρίβεια και προσβασιμότητα σε συνάρτηση με την εφαρμογή και τη λειτουργία της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα για τις εταιρίες αυτές·

24.  φρονεί ότι η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα έχει ζωτική σημασία προκειμένου να γεφυρωθεί το φάσμα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής όσον αφορά την αντίληψη περί ιδιωτικότητας και είναι, συνεπώς, κεφαλαιώδους σημασίας για την αποκτάσταση της διατλαντικής εμπιστοσύνης· εκφράζει την πεποίθησή του ότι η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα θα αποτελέσει αντικείμενο αυστηρών ελέγχων εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής μέσω της ετήσιας κοινής διαδικασίας αξιολόγησης, δεδομένου ότι αυτή εξελίσσεται σε ένα βασικό πλαίσιο συμμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και το νομικό της κύρος·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπληρώσει στο ακέραιο την υποχρέωση που υπέχει με βάση το πλαίσιο της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα να αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα όσον αφορά την επάρκειά της καθώς και τη νομική τους αιτιολόγηση προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επαρκούς προστασίας και ότι η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς περιττές παραβιάσεις των λοιπών θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, το δικαίωμα στη λήψη και μετάδοση πληροφοριών και το δικαίωμα σε άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και την καλεί να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα ακριβή πορίσματα και τα μέτρα αποκατάστασης·

26.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η ετήσια διαδικασία κοινής αξιολόγησης να εστιάζει την προσοχή της στον αριθμό των καταχωρισμένων καταγγελιών εκ μέρους πολιτών, στην αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων στην ΕΕ σε διαδικασίες προσφυγής, όπως η Υπηρεσία Συνηγόρου του Πολίτη, στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων της νομοθεσίας περί παρακολούθησης στις ΗΠΑ, στη συνεργασία μεταξύ των ΑΠΔ της ΕΕ και του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (ΥΕ)/της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (ΟΕΕ), στο ρόλο του ΥΕ/της ΟΕΕ όσον αφορά τη συμμόρφωση των εταιριών των ΗΠΑ με την ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα/τις πολιτικές τους στον τομέα της ιδιωτικότητας και στον αριθμό των εταιριών που την έχουν υπογράψει·

27.  αναγνωρίζει ότι η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνάρτηση με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, το εμπόριο, την ασφάλεια και τα συναφή δικαιώματα και τους στόχους κοινού ενδιαφέροντος· καλεί συνεπώς όλα τα μέρη να συνεργαστούν για τη δημιουργία και τη σταθερή βελτίωση λειτουργικών διεθνών πλαισίων και εθνικών νομοθετικών διατάξεων που επιτυγχάνουν τους στόχους αυτούς·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το χρονικό σημείο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο διάλογος αυτός και πιστεύει ότι η παρουσίαση της πρώτης ετήσιας κοινής αξιολόγησης θα αποτελούσε μια καταλληλότερη χρονική συγκυρία προκειμένου να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα από τη λειτουργία του πλαισίου της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Κογκρέσο και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.