Menettely : 2016/3018(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0244/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0244/2017

Keskustelut :

PV 05/04/2017 - 19
CRE 05/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 06/04/2017 - 7.7
CRE 06/04/2017 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 181kWORD 56k
3.4.2017
PE598.585v01-00
 
B8-0244/2017

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyydestä (2016/3018(RSP))


Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta
Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyydestä (2016/3018(RSP))  
B8-0244/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU), Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (jäljempänä ”tietosuojadirektiivi”)(1),

–  ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)(2) ja luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 6. lokakuuta 2015 antaman tuomion asiassa C-362/14 (Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner)(4),

–  ottaa huomioon 6. marraskuuta 2015 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiiviin 95/46/EY perustuvasta henkilötietojen siirtämisestä EU:sta Yhdysvaltoihin unionin tuomioistuimen asiassa C-362/14 (Schrems) antaman tuomion johdosta (COM(2015)0566),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä 12. heinäkuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU)2016/1250(5),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon 4/2016 päätösluonnoksesta EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tietosuojan tason riittävyydestä(6),

–  ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän 13. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyä koskevasta päätösluonnoksesta(7) ja sen 26. heinäkuuta 2016 antaman lausuman(8),

–  ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman transatlanttisista tietovirroista(9),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuin mitätöi vuonna 2015 EU:n ja Yhdysvaltojen henkilötietojen vaihtoa koskevan Safe Harbour -päätöksen, koska siinä ei suojeltu riittävästi EU:n kansalaisten tietosuojaoikeuksia; toteaa, että tämän jälkeen vuonna 2016 komissio neuvotteli uuden sopimuksen, EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield ‑järjestelyn;

B.  toteaa, että parlamentti ei ollut suoraan mukana neuvotteluissa mutta se antoi toukokuussa 2016 päätöslauselman transatlanttisista tietovirroista, jossa suhtauduttiin myönteisesti Privacy Shield -järjestelyn merkittäviin parannuksiin Safe Harbour ‑järjestelyyn verrattuna mutta myös kehotettiin tekemään joitakin lisäparannuksia;

C.  toteaa, että komissio julkaisee piakkoin ensimmäisen vuotuisen arviointinsa Privacy Shield -järjestelystä ja julkaisee tulokset;

1.  panee tyytyväisenä merkille EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -neuvottelujen saattamisen päätökseen komission ja Yhdysvaltojen kauppaministeriön yli kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen ja EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyä koskevan päätöksen tekemisen 12. heinäkuuta 2016;

2.  toteaa, että yritykset voivat liittyä EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyyn Yhdysvaltojen kauppaministeriössä, joka sen jälkeen tarkistaa, että niiden yksityisyyttä koskevat toimintaperiaatteet ovat järjestelyssä edellytettyjen korkeatasoisten tietosuojavaatimusten mukaisia;

3.  panee merkille, että tähän mennessä 1 937 yhtiötä on liittynyt mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyyn;

4.  pitää myönteisenä, että Yhdysvaltojen kongressi on hyväksynyt Judicial Redress Act ‑säädöksen, ja muistuttaa vaatineensa tällaista säädöstä jo pitkään edellytyksenä EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojaa koskevan puitesopimuksen viimeistelylle ja Privacy Shield -neuvottelujen saattamiselle päätökseen;

5.  myöntää, että EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestely poikkeaa tuntuvasti Safe Harbour -järjestelystä, sillä ensin mainitussa edellytetään selvästi yksityiskohtaisempaa dokumentointia, millä asetetaan lisää erityisvelvoitteita yrityksille, jotka haluavat olla mukana järjestelyssä; toteaa, että järjestelyssä on uusia valvontamekanismeja, joiden avulla varmistetaan, että EU:n rekisteröityjen oikeudet toteutuvat, kun heidän tietojaan käsitellään Yhdysvalloissa;

6.  pitää myönteisenä, että 29 artiklan mukainen työryhmä katsoo Privacy Shield ‑järjestelyn tuovan merkittäviä parannuksia Safe Harbour -päätökseen verrattuna;

7.  ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen työryhmän esille nostamat huolenaiheet ja sen soveltaman rakentavan lähestymistavan ja korostaa lisäksi, että lausunnossa tarkoitettu tietojen säilyttämistä rajoittava periaate olisi selkeytettävä ensin EU:ssa, koska sen tilanne ja normit ovat edelleen epävarmoja Euroopan unionin tuomioistuimen vuonna 2014 tekemän ratkaisun jälkeen;

8.  ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen työryhmän puheenjohtajan lausunnon, jonka mukaan työryhmän yksilöimien olennaisten takeiden olisi pädettävä myös EU:n jäsenvaltioiden kohdalla;

9.  pitää valitettavana, että suojan riittävyyden hyväksymistä koskevaan menettelyyn ei sisälly asianomaisten sidosryhmien, kuten yritysten ja etenkin pk-yritysten, etujärjestöjen virallista kuulemista;

10.  toteaa, että Safe Harbour -järjestelyssä ei viitattu erityisrajoituksiin, jotka olisivat koskeneet Yhdysvaltojen hallituksen pääsyä Yhdysvaltoihin siirrettyihin tietoihin, kun taas Privacy Shield -järjestelyä koskevassa dokumentoinnissa on Yhdysvaltain hallituksen tekemiä velvoittavia sitoumuksia, jotka on annettu maan kansallisen tiedusteluviraston johtajan, ulkoministerin ja oikeusministeriön kirjeissä;

11.  korostaa, että Yhdysvaltojen kongressi ja hallinto ovat saattaneet vuodesta 2013 lähtien voimaan yli kaksikymmentä seurantalakien ja -ohjelmien uudistusta, muun muassa tiedon laajamittaisen keräämisen kieltävän Freedom Act -säädöksen, presidentin määräyksen PPD-28, jolla tehdään Yhdysvaltojen ulkopuolella olevien henkilöiden yksityisyyden ja kansalaisvapauksien suojaamisesta olennainen osa Yhdysvaltojen harjoittamaa valvontapolitiikkaa, maan ulkomaista tiedustelua koskevaan lakiin tehdyt muutokset sekä Judicial Redress Act -säädöksen, jolla laajennetaan tietosuojatoimenpiteiden soveltamisala kattamaan myös EU:n kansalaiset; pitää näitä uudistuksia ratkaisevina arvioitaessa, millaisia vaikutuksia on puuttumisella yksityisyyttä ja tietosuojaa koskeviin perusoikeuksiin, sellaisina kuin ne ovat määritettyinä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa;

12.  ottaa huomioon Yhdysvaltojen hallinnon ja kongressin aloitteet, kuten sähköpostiviestien yksityisyyttä koskevan lakialoitteen, joka hyväksyttiin yksimielisesti edustajainhuoneessa huhtikuussa 2016 ja jolla muutettiin vuonna 1986 annettua sähköisen viestinnän yksityisyyttä koskevaa säädöstä, ja edustajainhuoneen tammikuussa 2016 ja senaatin maaliskuussa 2016 hyväksymän tiedonvapautta parantavan säädöksen, ja pitää niitä myönteisinä; kannattaa painokkaasti lakialoitteen allekirjoittamista laiksi, mikä osoittaisi Yhdysvaltojen pyrkivän politiikassaan parantamaan konkreettisesti kaikkien henkilöiden yksityisyyden suojaa;

13.  pitää myönteisenä, että Yhdysvaltojen ulkoministeriön yhteyteen nimitetään oikeusasiamies, joka on riippumaton kansallisista turvallisuuspalveluista ja auttaa varmistamaan henkilöiden oikeussuojakeinot sekä riippumattoman valvonnan; kehottaa nimittämään ensimmäisen oikeusasiamiehen nopeasti;

14.  toteaa, että vaikka Yhdysvaltojen lainsäädäntö tarjoaa erityissuojelua kielteisiä päätöksiä vastaan aloilla, joissa yritykset todennäköisimmin turvautuvat automatisoituun käsittelyyn (esimerkiksi työvoimaviranomaiset, luototus), EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyssä ei ole lainkaan sääntöjä automatisoidun päätöksenteon varalta; kehottaa siksi komissiota tarkkailemaan tilannetta myös yhteisissä vuosikatsauksissa;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että EU:n rekisteröidyillä on EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyssä käytettävissään useita tapoja hyödyntää oikeussuojakeinoja Yhdysvalloissa: ensinnäkin voidaan jättää valitus joko suoraan yritykselle tai kauppaministeriön kautta tietosuojaviranomaisen lausunnon perusteella taikka riippumattomalle riitojenratkaisuelimelle, toiseksi, kun perusoikeuksiin puututaan kansallisen turvallisuuden vuoksi, asiasta voidaan esittää siviilikanne yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa ja vastaavia valituksia voidaan esittää myös äskettäin perustetulle riippumattomalle oikeusasiamiehelle ja kolmanneksi, kun perusoikeuksiin puututaan lainvalvontatarkoituksessa ja yleisen edun nimissä, asiaa koskevia valituksia voidaan käsitellä esittämällä vetoomuksia, joilla riitautetaan haasteet; kehottaa komissiota ja tietosuojaviranomaisia antamaan lisäohjeita, jotta nämä oikeussuojakeinot olisivat helpommin käytettävissä ja saatavilla;

16.  toteaa, että vaikka yksityishenkilöillä on mahdollisuus vastustaa sitä, että EU:n rekisterinpitäjä siirtää heidän henkilötietonsa Yhdysvaltoihin ja että tietoja käsitellään edelleen siellä, jolloin EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -yritys toimii käsittelijänä EU:n valvontaviranomaisen puolesta, EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield ‑järjestelyssä ei ole täsmällisiä sääntöjä yleisestä oikeudesta vastustaa yhdysvaltalaista oman varmennuksen antanutta yritystä;

17.  toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -periaatteiden soveltamisesta käsittelijöihin (edustajiin) ei ole olemassa täsmällisiä periaatteita, mutta toisaalta kaikkia periaatteita sovelletaan kaikkien yhdysvaltalaisten oman varmennuksen antaneiden yritysten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ”ellei toisin ilmoiteta” ja että käsittelytarkoituksessa tapahtuvassa siirrossa on aina oltava sopimus EU:n rekisterinpitäjän kanssa, joka määrittelee käsittelyn tarkoituksen ja keinot, mukaan luettuna sen, onko käsittelijällä valtuudet siirtää tietoja edelleen (esimerkiksi alihankintana teetettyä tietojen käsittelyä varten);

18.  panee merkille, että komissio on julkaissut kansalaisille tarkoitetun oppaan, jossa selvitetään, miten yksilöiden tietosuojaoikeudet taataan EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelmässä ja mitä muutoksenhakukeinoja on yksilöiden saatavilla, jos he katsovat, että heidän tietojaan on käytetty väärin ja heidän tietosuojaoikeuksiaan ei ole kunnioitettu; suosittelee, että opasta mainostetaan, jotta kansalaiset saavat tietoa Privacy Shield -järjestelmän eduista;

19.  pitää myönteisenä, että Privacy Shield -järjestelyssä annetaan näkyvä rooli jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisille, kun tarkastellaan ja tutkitaan EU:n perusoikeuskirjan mukaista yksityisyyden ja perhe-elämän suojaamista koskevia väitteitä ja keskeytetään tietojen siirtäminen; pitää myönteisenä, että Yhdysvaltojen kauppaministeriö velvoitetaan ratkaisemaan tällaiset valitukset;

20.  muistuttaa, että EU:n olisi pidettävä tässä asiassa yhtenä olennaisena tavoitteenaan sitä, että henkilötietoja suojataan, kun ne virtaavat unionin tärkeimmälle kansainväliselle kauppakumppanille, ja että Privacy Shield -järjestelyn avulla kyetään varmistamaan, että myös EU:n rekisteröityjen perusoikeudet siirtyvät tietojen siirron mukana;

21.  pitää myönteisenä, että yrityksiä ei enää jätetä juridiselle ei-kenenkään-maalle ja että EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestely tarjoaa oikeusperustan tietojen siirtämiselle;

22.  muistuttaa myös, että oikeusvarmuus ja erityisesti selkeät ja yhdenmukaiset säännöt ovat tärkeitä osatekijöitä yritysten ja etenkin pk-yritysten kehittymiselle ja kasvulle, ja varoittaa siksi pyrkimyksistä vaarantaa EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield ‑järjestelmän viimeisteleminen, sillä tällaiset pyrkimykset johtaisivat tuhansien erilaisten ja eri kokoisten yritysten, sekä eurooppalaisten että yhdysvaltalaisten, epävarmuuteen ja vakaviin seurauksiin, jotka kohdistuisivat näiden yritysten toimintaan ja kykyyn harjoittaa liiketoimintaa Atlantin yli;

23.  korostaa, että Safe Harbour -sopimukseen luottavista yrityksistä noin 60 prosenttia oli pk-yrityksiä ja että niillä on eniten voitettavaa uudesta EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelystä; kehottaa komissiota toimimaan tiiviissä yhteistyössä kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa, jotta järjestelyn täytäntöönpanosta ja toiminnasta saadaan selkeämpi, tarkempi ja helppokäyttöisempi pk-yritysten tarpeisiin;

24.  katsoo, että Privacy Shield -järjestely on ratkaisevassa asemassa kurottaessa umpeen Euroopan ja Amerikan yksityisyyteen soveltamassa lähestymistavassa ilmeneviä eroja ja että järjestelmä on siksi olennainen transatlanttisen luottamuksen palauttamiselle; luottaa siihen, että lainsäädäntövallan käyttäjät ja komissio valvovat tiukasti vakiintuneeksi noudattamismalliksi muuttuvaa Privacy Shield -järjestelmää tarkastelemalla sitä vuosittain uudelleen yhdessä, millä varmistetaan järjestelmän vakaus ja oikeudellinen pätevyys;

25.  kehottaa komissiota kantamaan EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelmän mukaisen vastuunsa täysipainoisesti ja arvioimaan säännöllisesti uudelleen suojan riittävyyttä koskevia havaintoja ja oikeudellisia perusteita, jotta voidaan varmistaa, että henkilötietoja suojataan asianmukaisesti ja että järjestelmä toimii tehokkaasti eikä sillä heikennetä tarpeettomasti muita perusoikeuksia, kuten oikeutta yksityisyyteen ja turvallisuuteen, oikeutta vastaanottaa ja levittää tietoja ja oikeutta harjoittaa liiketoimintaa; kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille vuosittain täsmällisistä havainnoista ja niihin liittyvistä korjaamiskeinoista;

26.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisessä vuosittaisessa uudelleentarkastelumekanismissa keskitytään kansalaisilta tulevien rekisteröityjen valitusten määrään, oikaisumekanismien tehokkuus ja käytettävyys EU:n rekisteröidyille, oikeusasiamies mukaan lukien, Yhdysvaltojen seurantalakien uudistuksessa saavutettuun edistykseen, EU:n tietosuojaviranomaisten ja Yhdysvaltojen kauppaministeriön / Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission väliseen yhteistyöhön, Yhdysvaltojen kauppaministeriön / Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission rooliin seurannassa ja täytäntöönpanossa, kun kyse on yhdysvaltalaisyritysten Privacy Shield ‑järjestelyn noudattamisesta ja niiden yksityisyyttä koskevista toimintaperiaatteista, sekä järjestelyyn liittyneiden yritysten määrään;

27.  toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestely on osa EU:n ja kolmansien maiden, myös Yhdysvaltojen, laajempaa vuoropuhelua tietojen yksityisyydestä, kaupasta, turvallisuudesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja yhteisten etujen mukaisista tavoitteista; kehottaa siksi kaikkia osapuolia pyrkimään siihen, että luodaan ja parannetaan kestävästi toimivia kansainvälisiä järjestelmiä ja kansallista lainsäädäntöä, joilla kyseiset tavoitteet saavutetaan;

28.  pitää valitettavana tämän keskustelun liian aikaista ajankohtaa ja katsoo, että ensimmäisen yhteisen vuosittaisen uudelleentarkastelun esittely olisi sopivampi ajankohta ensimmäisten johtopäätösten tekemiselle EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelmän toimivuudesta;

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdysvaltain kongressille ja hallinnolle.

(1)

EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)

EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

(3)

EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89.

(4)

ECLI:EU:C:2015:650.

(5)

EUVL L 207, 1.8.2016, s. 1.

(6)

EUVL C 257, 15.7.2016, s. 8.

(7)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf

(8)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf

(9)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0233.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö