Procedūra : 2016/3018(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0244/2017

Pateikti tekstai :

B8-0244/2017

Debatai :

PV 05/04/2017 - 19
CRE 05/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 06/04/2017 - 7.7
CRE 06/04/2017 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 420kWORD 53k
3.4.2017
PE598.585v01-00
 
B8-0244/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo (2016/3018(RSP))


Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Kudrycka PPE frakcijos vardu
Helga Stevens ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo (2016/3018(RSP))  
B8-0244/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis), į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Duomenų apsaugos direktyva)(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)(2) ir į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR(3),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner, C-362/14(4),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 6 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl asmens duomenų perdavimo iš ES į Jungtines Amerikos Valstijas pagal Direktyvą 95/46/EB, Teisingumo Teismui priėmus sprendimą byloje C-362/14 (Schrems) (COM(2015) 0566),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB(5),

–  atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) nuomonę Nr. 4/2016 dėl sprendimo dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ tinkamumo projekto(6),

–  atsižvelgdamas į 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės 2016 m. balandžio 13 d. nuomonę dėl sprendimo dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo projekto(7) ir jos 2016 m. liepos 26 d. pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl transatlantinių duomenų srautų(9),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) savo 2015 m. sprendime paskelbė negaliojančiu vadinamąjį ES ir JAV „Saugaus uosto“ sprendimą dėl keitimosi asmens duomenimis tuo pagrindu, kad juo neužtikrinamos pakankamos ES piliečių duomenų apsaugos teisės; kadangi vėliau, 2016 m., Komisija vedė derybas dėl naujo susitarimo, ES ir JAV „privatumo skydo“;

B.  kadangi Parlamentas tiesiogiai nedalyvavo derybose, bet 2016 m. gegužės mėn. jis priėmė rezoliuciją dėl transatlantinių duomenų srautų, kurioje palankiai vertinama iš esmės patobulinta „privatumo skydo“ sistema palyginus su „saugaus uosto“ sprendimu, tačiau taip pat raginama atlikti tam tikrus tolesnius pagerinimus;

C.  kadangi Komisija netrukus atliks pirmąjį kasmetinį „privatumo skydo“ vertinimą ir paskelbs rezultatus;

1.  teigiamai vertina tai, kad baigtos ES ir JAV derybos dėl „privatumo skydo“, trukusios ilgiau kaip dvejus metus tarp Komisijos ir JAV Prekybos departamento, ir 2016 m. liepos 12 d. patvirtintas sprendimas dėl ES ir JAV „privatumo skydo“;

2.  pripažįsta, kad bendrovės gali užsiregistruoti ES ir JAV privatumo apsaugos sistemoje JAV Prekybos departamente, kuris vėliau tikrina, kad jų privatumo politika atitiktų aukštus duomenų apsaugos standartus, kurių reikalaujama pagal šią privatumo apsaugos sistemą;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol 1 937 m. įmonės prisijungė prie ES ir JAV „privatumo skydo“;

4.  palankiai vertina tai, kad JAV Kongresas priėmė Teisminio teisių gynimo įstatymą, ir primena, kad Parlamentas ilgą laiką prašė priimti tokį aktą kaip ES ir JAV bendrojo susitarimo galutinio sudarymo ir derybų dėl „privatumo skydo“ užbaigimo išankstinę sąlygą;

5.  pripažįsta, kad ES ir JAV „privatumo skydas“ labai skiriasi nuo „saugaus uosto“ sistemos ir jame nustatyti gerokai išsamesni dokumentai, pagal kuriuos nustatomos konkretesnės bendrovių, norinčių prisijungti prie šios sistemos, pareigos, įskaitant naują stabdžių ir atsvarų mechanizmą, užtikrinant, kad ES duomenų subjektai galėtų įgyvendinti savo teises, kai jų duomenys tvarkomi JAV;

6.  palankiai vertina tai, kad 29 straipsnio darbo grupė pripažino, jog, palyginti su „saugaus uosto“ sistema, sprendimas dėl „privatumo skydo“ gerokai patobulintas;

7.  atkreipia dėmesį į 29 straipsnio darbo grupės išreikštus klausimus ir jos konstruktyvų požiūrį ir dar kartą pabrėžia, kad, kaip nurodyta grupės nuomonėje, duomenų saugojimo apribojimo principas pirmiausia turėtų būti išaiškintas Europos Sąjungoje, kadangi padėtis ES ir joje taikomi standartai po 2014 m. ESTT sprendimo vis dar nėra aiškūs;

8.  atkreipia dėmesį į 29 straipsnio darbo grupės pirmininko pareiškimą, kuriame jis teigia, kad darbo grupės nustatytos pagrindinės garantijos turėtų galioti ir ES valstybėms narėms;

9.  apgailestauja, kad pagal sprendimo dėl tinkamumo priėmimo procedūrą nenumatytos formalios susijusių suinteresuotųjų šalių, pvz., bendrovių, ypač MVĮ atstovaujančių organizacijų, konsultacijos;

10.  pažymi, kad nors „saugaus uosto“ sistemoje nubuvo nurodyti jokie specifiniai apribojimai, susiję su JAV vyriausybės prieiga prie į JAV perduotų duomenų, dabar į ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos dokumentus Nacionalinio žvalgybos direktoriaus, JAV valstybės sekretoriaus ir JAV Teisingumo departamento raštų pavidalu yra įtraukti privalomi JAV vyriausybės įsipareigojimai;

11.  pabrėžia, kad nuo 2013 m. JAV Kongresas ir administracija pradėjo daugiau kaip dvidešimt sekimo įstatymų ir programų reformų, įskaitant JAV laisvės įstatymą, kuriuo draudžiamas masinis duomenų rinkimas, 28-ąją prezidento politikos direktyvą, pagal kurią ne JAV esančių asmenų privatumo teisių ir pilietinių laisvių apsauga padaroma neatskiriama JAV sekimo politikos dalimi, JAV Užsienio žvalgybos įstatymo pakeitimus ir Teisminio teisių gynimo įstatymą, kuriuo duomenų apsaugos priemonių taikymas išplečiamas įtraukiant ES piliečius; mano, kad šios reformos yra itin svarbios vertinant pagrindinių teisių, susijusių su privatumu ir duomenų apsauga, pažeidimų poveikį kaip nurodyta ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

12.  pripažįsta ir palankiai vertina iniciatyvas, kurių ėmėsi JAV administracija ir JAV Kongresas, pvz., E. pašto privatumo aktą (angl. ECPA), kurį Atstovų Rūmai vienbalsiai priėmė 2016 m. balandžio mėn., kuris iš dalies keičia 1986 m. elektroninių ryšių privatumo įstatymą, ir 2016 m. kovo mėn. Senato priimtą Informacijos pagerinimo laisvės įstatymą (angl. FOIA), ir išreiškia tvirtą paramą tam, kad teisės aktas būtų pasirašytas, kad jis įsigaliotų, parodant dideles JAV politines pastangas pagerinti visų asmenų privatumo apsaugą;

13.  palankiai vertina tai, kad Valstybės departamente sukurtas ombudsmeno mechanizmas, kuris bus nepriklausomas nuo nacionalinių saugumo tarnybų ir padės užtikrinti individualų teisių gynimą ir nepriklausomą priežiūrą; ragina nedelsiant paskirti pirmąjį ombudsmeną;

14.  pažymi, kad JAV teisės aktai suteikia konkrečią apsaugą nuo nepalankių sprendimų tose srityse, kuriose bendrovės dažniausiai naudojasi automatizuotu duomenų tvarkymu (pvz., užimtumo, kreditų teikimo), tačiau pagal ES ir JAV „privatumo skydą“ nenumatytos konkrečios automatizuoto sprendimų priėmimo taisyklės, todėl ragina Komisiją stebėti padėtį, be kita ko, rengiant bendras metines peržiūras;

15.  su pasitenkinimu pažymi, kad pagal ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemą ES duomenų subjektams prieinamas ne vienas būdas imtis teisių gynimo priemonių JAV: pirma, nukreipus duomenų apsaugos institucijai, skundą galima paduoti arba tiesiai bendrovei, arba su duomenų apsaugos institucijos siuntimu Prekybos departamentui, arba nepriklausomai ginčų sprendimo įstaigai, antra, kalbant apie pagrindinių teisių pažeidimą nacionalinio saugumo tikslais, civilinį ieškinį galima pateikti JAV teismui, be to, panašius skundus galima teikti ir naujai sukurtai nepriklausomai ombudsmeno tarnybai, pagaliau skundas dėl pagrindinių teisių pažeidimo teisėsaugos ir viešojo intereso tikslais gali būti nagrinėjamas pateikiant prašymą, kuriuo užginčijamas šaukimas į teismą; ragina Komisiją ir duomenų apsaugos institucijas visas šias teisinės gynybos priemones padaryti paprastesnes ir prieinamas;

16.  pažymi, kad asmenys turi galimybę išreikšti prieštaravimą ES duomenų valdytojui dėl jų asmens duomenų perdavimo JAV ir tolesnio šių duomenų tvarkymo JAV, jei kaip duomenų tvarkytojas ES duomenų valdytojo vardu veikia prie ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos prisijungusi bendrovė, tačiau ES ir JAV „privatumo skydas“ stokoja konkrečių taisyklių dėl bendros teisės prieštarauti savarankišką patvirtinimą pateikusios JAV bendrovės atžvilgiu;

17.  pažymi, kad stokojama aiškių principų, kaip ES ir JAV „privatumo skydo“ principai taikomi duomenų tvarkytojams (agentams), ir sykiu pripažįsta, kad bet kuri savarankišką patvirtinimą pateikusi JAV bendrovė, apdorodama asmens duomenis turi taikyti visus principus, nebent nenumatyta kitaip, ir kad perduodant duomenis apdoroti visada būtina sudaryti sutartį su ES duomenų valdytoju, kurioje būtų apibrėžti apdorojimo tikslai ir priemonės, įskaitant tai, ar duomenų tvarkytojui leidžiama duomenis perduoti toliau (pvz., pagalbinio apdorojimo tikslu);

18.  pažymi, kad Komisija paskelbė vadovą, kuriame piliečiams paaiškins, kaip asmens duomenų apsaugos teisės garantuojamos pagal ES ir JAV „privatumo skydą“ ir kokių teisių gynimo priemonių gali imtis asmenys, jei jie mano, kad jų asmens duomenys buvo netinkamai naudojami ir pažeistos jų duomenų apsaugos teisės; rekomenduoja šį vadovą propaguoti, kad piliečiai būtų informuoti apie „privatumo skydo“ privalumus;

19.  teigiamai vertina tai, kad pagal „privatumo skydo“ sistemą valstybių narių duomenų apsaugos institucijoms suteikta svarbi funkcija nagrinėti ir tirti skundus, susijusius su teisių į privatumą ir šeimyninį gyvenimą apsauga pagal ES pagrindinių teisių chartiją, ir sustabdyti duomenų perdavimą, taip pat tai, kad nustatytas įpareigojimas JAV Prekybos departamentui nagrinėti tokius skundus;

20.  primena, kad vienas iš pagrindinių ES tikslų šioje srityje turėtų būti asmens duomenų apsauga, kai jie perduodami jos pagrindinei tarptautinės prekybos partnerei, ir kad „privatumo skydas“ padės užtikrinti, jog perduodant duomenis būtų apsaugotos ES duomenų subjektų pagrindinės teisės;

21.  teigiamai vertina tai, kad bendrovės nebepaliekamos teisinėje aklavietėje ir kad ES ir JAV „privatumo skydo“ sistema suteikia teisinį duomenų perdavimo pagrindą;

22.  taip pat primena, kad teisinis tikrumas, visų pirma aiškios ir vienodos taisyklės, yra svarbiausias verslo, ypač MVĮ, plėtros ir augimo elementas, todėl įspėja dėl bet kokių bandymų trikdyti priimto ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos įgyvendinimui, nes dėl to tūkstančiai visų rūšių ir dydžių bendrovių ir Europos Sąjungoje, ir Jungtinėse Valstijose susidurtų su didėjančiu netikrumu ir jų veiklai ir galimybei plėtoti verslą kitoje Atlanto pusėje būtų padarytas didelis neigiamas poveikis;

23.  primygtinai pabrėžia, kad MVĮ sudaro 60 proc. įmonių, pasikliaujančių „saugaus uosto“ susitarimu, ir kad MVĮ gaus daugiausia naudos iš naujojo ES ir JAV „privatumo skydo“, ir ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiaujant su duomenų apsaugos institucijomis, užtikrintų tokioms įmonėms didesnį aiškumą, tikslumą ir prieinamumą, įgyvendinant „privatumo skydą“ ir užtikrinant jo veikimą;

24.  mano, kad „privatumo skydas“ yra itin svarbus siekiant panaikinti ES ir JAV požiūrio į privatumą skirtumus ir todėl jis būtinas transatlantiniam pasitikėjimui atkurti; reiškia įsitikinimą, kad reguliavimo institucijos ir Komisija, įgyvendindamos bendros metinės peržiūros mechanizmą, kuris taps veikiančia atitikties sistema, atidžiai tikrins ES ir JAV „privatumo skydą“, siekdamos užtikrinti jo tvirtumą ir teisėtumą;

25.  ragina Komisiją visapusiškai įvykdyti savo pareigą pagal ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemą periodiškai peržiūrėtų išvadas dėl sistemos tinkamumo ir jos teisinį pagrindimą, siekiant užtikrinti, kad ir asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti, ir „privatumo skydo“ sistema veiktų efektyviai, be reikalo nedarant pagrindinių teisių, pvz., teisės į privatumą ir saugumą, teisės gauti bei teikti informaciją ir teisės užsiimti verslu, pažeidimų ir kasmet Parlamentui teikti ataskaitas apie tikslius savo peržiūros rezultatus ir sistemos taisomuosius veiksmus;

26.  ragina Komisiją užtikrinti, kad vykdant bendros metinės peržiūros mechanizmą daugiausia dėmesio būtų skiriama piliečių skundų skaičiui, ES duomenų subjektų teisių gynimo mechanizmų, įskaitant ombudsmeną, veiksmingumui ir prieinamumui, JAV sekimo teisės aktų reformų pažangai, ES duomenų apsaugos institucijų ir JAV prekybos departamento (AD) / JAV federalinės prekybos komisijos (FPK) bendradarbiavimui ir AD / FPK stebėsenai ir (arba) vykdymo užtikrinimo funkcijai kalbant apie JAV bendrovių atitiktį „privatumo skydui“ ir (arba) jų privatumo politiką, taip pat dalyvaujančių bendrovių skaičiui;

27.  pripažįsta, kad ES ir JAV „privatumo skydas“ yra dalis platesnio ES ir trečiųjų šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, dialogo dėl duomenų privatumo, prekybos, saugumo ir susijusių teisių, bei bendrų interesų tikslų; todėl ragina visas šalis bendradarbiauti ir kurti bei tvariai gerinti veiksmingas ir bendras tarptautines sistemas ir nacionalinius teisės aktus, kuriais tie tikslai būtų pasiekti;

28.  apgailestauja dėl numatomo šios diskusijos laiko ir mano, kad pristatant pirmąją bendrą metinę peržiūrą būtų tinkamesnis laikas norint daryti pirmas išvadas dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos veikimo;

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių parlamentams, JAV Kongresui ir JAV administracijai.

(1)

OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)

OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

(3)

OL L 119, 2016 5 4, p. 89.

(4)

ECLI:EU:C:2015:650.

(5)

OL L 207, 2016 8 1, p. 1.

(6)

OL C 257, 2016 7 15, p. 8.

(7)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf

(8)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf

(9)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0233.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika