Postup : 2017/2651(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0270/2017

Předložené texty :

B8-0270/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.69
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0200

NÁVRH USNESENÍ
PDF 339kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na řadu svých předchozích usnesení o situaci ve Venezuele, především na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), usnesení ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3) a usnesení ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–  s ohledem na Meziamerickou demokratickou chartu přijatou dne 11. září 2001,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu a zejména na články 72 a 233 této ústavy,

–  s ohledem na dopis organizace Human Rights Watch ze dne 16. května 2016 zaslaný generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států Luisi Almagrovi Lemesovi, který se týkal Venezuely(5),

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne 31. března 2017 týkající se rozhodnutí Nejvyššího soudu Venezuely o převzetí legislativních pravomocí Národního shromáždění,

–  s ohledem na varování Organizace amerických států (OAS) uvedená ve zprávách ze dne 30. května 2016 a 14. března 2017 o Venezuele a na výzvu generálního tajemníka OAS, aby byla okamžitě svolána její Stálá rada podle článku 20 demokratické charty s cílem projednat venezuelskou politickou krizi,

–  s ohledem na dopis místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 27. března 2017 o zhoršování situace a závažné politické, hospodářské a humanitární krizi ve Venezuele,

–  s ohledem na deklaraci OAS ze dne 13. března 2017 podepsanou 14 z jejích členských států, která požaduje, aby Venezuela mimo jiné urychleně naplánovala volby, propustila politické vězně a uznala ústavní dělbu moci,

–  s ohledem na rezoluci Stálé rady OAS ze dne 3. dubna 2017 o nedávných událostech ve Venezuele,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve svém nálezu ze dne 27. března 2017 venezuelský Nejvyšší soud prohlásil všechny legislativní akty přijaté Národním shromážděním za protiústavní a podporu Meziamerické demokratické charty za vlastizrádný čin, navzdory tomu, že se jedná o právní akt, jehož je Venezuela signatářem; vzhledem k tomu, že venezuelský Nejvyšší soud ve svém nálezu ze dne 29. března 2017 shledal Národní shromáždění za vinným z pohrdání soudem a zneplatnil jeho akty, čímž rozhodl, že zákonodárnou funkci převezme Nejvyšší soud;

B.  vzhledem k tomu, že uvedené nálezy byly přijaty, aniž by pro ně existoval ústavní základ – ať už se jedná o pravomoci svěřené Národnímu shromáždění (článek 187 ústavy) nebo o pravomoci ústavního kolegia Nejvyššího soudu (článek 336 ústavy);

C.  vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupkyně Luisa Ortega Díazová, kterou jmenovala venezuelská vláda, odmítla nález Nejvyšší soudu, který shledala v rozporu s ústavním pořádkem;

D.  vzhledem k tomu, že nálezy venezuelského Nejvyššího soudu jsou v rozporu jak se zásadou dělby moci zaručenou ústavou, tak s povinností všech soudců dodržovat venezuelskou ústavu a zajišťovat její neporušenost (článek 334);

E.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud již dříve prohlásil, že Národní shromáždění se provinilo pohrdáním soudem a zneplatnil jeho akty, a to dne 1. srpna 2016 a 5. září 2016 v nálezu č. 808;

F.  vzhledem k tomu, že univerzální standardy a regionální a mezinárodní dohody, jejichž stranou je i Venezuela, a které je tudíž povinna uplatňovat, označují dělbu moci za nezbytnou záruku ochraňující občanská práva a bránící demokracii a právní stát, které jsou základním předpokladem umožňujícím existenci zastupitelské demokracie;

G.  vzhledem k tomu, že mezinárodní tlak donutil prezidenta Nicolase Madura, aby požádal Nejvyšší soud o přehodnocení nálezu, kterým zneplatnil Národní shromáždění, a vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2017 Nejvyšší soud vydal nové nálezy, kterými zřejmě obnovil pravomoci Národního shromáždění;

H.  vzhledem k tomu, že opoziční koalice ve Venezuele, tzv. MUD, získala 112 ze 167 křesel jednokomorového Národního shromáždění, tedy dvoutřetinovou většinu, oproti 55 křeslům PSUV; vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud poté čtyřem nově zvoleným zástupcům v Národním shromáždění, z nichž 3 byli z MUD, znemožnil převzít funkci, takže opozice dvoutřetinové většiny nedosáhla;

I.  vzhledem k tomu, že poslední vlna svévolného zatýkání zvýšila počet politických vězňů na 111, včetně klíčových politických vůdců, jako jsou Leopoldo López, Antonio Ledezma a Daniel Ceballos;

J.  vzhledem k tomu, že dne 25. ledna 2017 generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro Lemes prohlásil v Evropském parlamentu, že dialog zahájený dne 30. října 2016, který Evropská unie podporovala zprostředkováním vyjednávání mezi třemi bývalými prezidenty a katolickou církví, nesplnil své cíle; vzhledem k tomu, že vláda v průběhu těchto jednání odmítla MUD jakkoli ustoupit;

K.  vzhledem k tomu, že vláda odložila místní a regionální volby, které se měly konat v prosinci 2016, a zabránila konání referenda o odvolání (založeného na ustanovení ústavy, které umožňuje 20 % voličů vyžádat si odvolání prezidenta), a to navzdory tomu, že byly splněny příslušné ústavní požadavky, a že pohrozila, že na neomezenou dobu přeruší všechny volební procesy;

L.  vzhledem k tomu, že vliv kubánského režimu ve Venezuele, pokud jde o sociální programy a policejní a bezpečnostní útvary, přispěl k destabilizaci demokracie a k rostoucím politickým represím proti opozici;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím protiústavním porušováním demokratického pořádku ve Venezuele, poté co venezuelský Nejvyšší soud vydal rozhodnutí o převzetí zákonodárných pravomocí Národního shromáždění, a nad nedostatečnou dělbou moci a nezávislostí jednotlivých složek moci;

2.  odmítá rozhodnutí Nejvyššího soudu Venezuely o dočasném zbavení Národního shromáždění jeho pravomocí a převzetí těchto pravomocí, neboť se domnívá, že tato rozhodnutí jsou v příkrém rozporu s demokratickými postupy a představují porušení ústavního pořádku Venezuely; domnívá se, že je nutné, aby venezuelské vláda bez ohledu na nedávné přehodnocení některých prvků těchto rozhodnutí zaručila plné obnovení demokratického pořádku;

3.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad vážně se zhoršující situací ve Venezuele, pokud jde o demokracii, lidská práva a sociálně ekonomickou situaci, a nad ovzduším narůstající politické a sociální nestability;

4.  vyzývá venezuelskou vládu a Nejvyšší soud, aby dodržovaly ústavu a respektovaly pravomoci, které venezuelská ústava svěřila všem řádně zvoleným členům parlamentu;

5.  vyzývá venezuelskou vládu, aby ochránila dělbu moci a nezávislost jejích složek a aby v plné míře obnovila ústavní postavení a pravomoci Národního shromáždění; připomíná, že rozdělení pravomocí, které jsou stejně legitimní, a jejich vzájemné nevměšování patří k zásadním principům demokratických států, jež jsou postaveny na zásadách právního státu;

6.  vyzývá venezuelskou vládu, aby neprodleně propustila všechny politické vězně; připomíná, že s propuštěním politických vězňů souhlasilo Národní shromáždění prostřednictvím zákona o národním usmíření, který výkonná moc vetovala; připomíná, že dokud nebudou propuštěni političtí vězni, nelze dosáhnout trvalého mírového řešení pro Venezuelu;

7.  vyzývá vládu Venezuely, aby dodržovala ústavu a předložila volební harmonogram, který umožní rychlé a transparentní volební procesy;

8.  vítá rezoluci Stálé rady OAS ze dne 3. dubna 2017 a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tuto rezoluci podpořila; vyzývá dále místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby aktivně hledala další opatření, která by EU umožnila konstruktivně podporovat stabilizaci ve Venezuele a její návrat k demokratickému pořádku prostřednictvím účinného výkonu demokracie a fungování právního státu v rámci venezuelského ústavního rámce;

9.  vyzývá Radu, aby zvážila možnost přijetí cílených sankcí a dalších opatření namířených proti státním úředníkům a jakýmkoli jiným osobám odpovědným za porušování práv demonstrantů a demokratické opozice;

10.  vyzývá venezuelskou vládu, aby dodržovala a zaručovala ústavní právo na svobodné pokojné shromažďování; vyzývá venezuelské orgány, aby všem občanům zaručily bezpečnost a umožnily jim svobodně uplatňovat svá práva, což se týká zejména obránců lidských práv, novinářů, politických aktivistů a členů nezávislých nevládních organizací, kterým hrozí větší riziko útoku a svévolného zatčení;

11.  vyzývá venezuelské orgány, aby co nejrychleji umožnily vstup humanitární pomoci do země a také vstup mezinárodních organizací, které chtějí pomoci nejvíce postiženým segmentům společnosti;

12.  opakuje svou naléhavou žádost, aby byla do Venezuely co nejrychleji vyslána delegace Evropského parlamentu, která by vedla dialog se všemi skupinami, jichž se konflikt týká;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0080.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Právní upozornění - Ochrana soukromí