Procedure : 2017/2651(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0270/2017

Indgivne tekster :

B8-0270/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.69
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0200

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 330kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine adskillige tidligere beslutninger om situationen i Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1) og beslutning af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela(3) og af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela(4),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–  der henviser til det interamerikanske demokratiske charter, vedtaget den 11. september 2001,

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 72 og 233,

–  der henviser til skrivelse af 16. maj 2016 fra Human Rights Watch til generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Luis Almagro Lemes, om Venezuela(5),

–  der henviser til erklæringen af 31. marts 2017 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, om den venezuelanske højesterets afgørelse om at overtage de lovgivningsmæssige beføjelser for landets nationalforsamling,

–  der henviser til advarsler, der er skitseret i OAS’ rapporter af 30. maj 2016 og 14. marts 2017 om Venezuela og dets generalsekretærs opfordring til en hurtig indkaldelse af Det Permanente Råd, i henhold til artikel 20 i det demokratiske charter, for at drøfte den politiske krise i Venezuela,

–  der henviser til skrivelse af 27. marts 2017 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om forværrelsen af den alvorlige politiske, økonomiske og humanitære krise i Venezuela,

–  der henviser til OAS’ erklæring underskrevet af 14 medlemsstater den 13. marts 2017, der krævede, at Venezuela straks planlagde valg, løslod politiske fanger og anerkendte dens forfatnings deling af magten sammen med andre foranstaltninger,

–  der henviser til OAS’ Permanente Råds resolution af 3. april 2017 om de seneste begivenheder i Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 27. marts 2017 udstedte en afgørelse, der erklærede al lovgivning vedtaget af nationalforsamlingen forfatningsstridige og beskrev støtten til det interamerikanske demokratiske charter som landsforræderi, selvom der er tale om et officielt dokument, som Venezuela har undertegnet; der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 29. marts 2017 udstedte en afgørelse, der erklærede nationalforsamlingen for at være i foragt og ophævede dens foranstaltninger, hvilket skulle bane vej for, at højesteret kunne overtage dens lovgivende funktion;

B.  der henviser til, at der blev udstedt afgørelser uden noget forfatningsmæssigt grundlag — hverken de beføjelser, der var indrømmet nationalforsamlingen (forfatningens artikel 187), eller de beføjelser, der var tildelt højesterets forfatningsafdeling (forfatningens artikel 336);

C.  der henviser til, at statsadvokaten, Luisa Ortega Díaz, udpeget af den venezuelanske regering, afviste den afgørelse, der var truffet af højesteret, idet hun betragtede den som en tilsidesættelse af forfatningsordenen;

D.  der henviser til, at afgørelser fra den venezuelanske højesteret er i strid med både magtens deling, der er knæsat i forfatningen, og den forpligtelse, der påhviler alle dommere til at respektere og sikre integriteten af den venezuelanske forfatning (artikel 334);

E.  der henviser til, at højesteret tidligere har erklæret nationalforsamlingen i foragt og ophævet dens aktiviteter den 1. august 2016 og den 5. september 2016 ved afgørelse nr. 808;

F.  der henviser til, at universelle normer samt regionale og internationale aftaler, som Venezuela er part i og derfor er forpligtet til at håndhæve, definerer magtens deling som en nødvendig garanti for beskyttelsen af borgernes rettigheder og forsvar for demokratiet og retsstaten, hvilket er en grundlæggende forudsætning for, at det repræsentative demokrati kan eksistere;

G.  der henviser til, at det internationale pres tvang præsident Nicolas Maduro til at anmode højesteret om at revidere den afgørelse, der ophæver nationalforsamlingen, og der henviser til, at højesteret den 1. april 2017 udstedte nye afgørelser, der syntes at genindføre nationalforsamlingen's myndighed;

H.  der henviser til, at Venezuelas oppositionskoalition MUD vandt 112 sæder i nationalforsamlingen, som er et etkammersystem med 167 medlemmer, dvs. at de fik totredjedeles flertal, sammenlignet med 55 pladser til PSUV; der henviser til, at højesteret efterfølgende forhindrede fire nyvalgte nationalforsamlingsrepræsentanter, heraf tre fra MUD, i at kunne tiltræde, hvorved oppositionen blev frataget sit flertal på to tredjedele;

I.  der henviser til, at de seneste vilkårlige arrestationer har bragt antallet af politiske fanger op på 111, herunder vigtige politiske ledere som Leopoldo López, Antonio Ledezma og Daniel Ceballos;

J.  der henviser til, at generalsekretæren for OAS, Luis Almagro Lemes, den 25. januar 2017 i Europa-Parlamentet erklærede, at den dialog, der blev indledt den 30. oktober 2016, og som blev godkendt af Den Europæiske Union ved mægling af tre tidligere formænd og den katolske kirke, ikke havde opfyldt sit formål; der henviser til, at regeringen nægtede at give MUD nogen indrømmelser under forhandlingerne;

K.  der henviser til, at regeringen har suspenderet de lokale og regionale valg, der var berammet til december 2016, og har forhindret en folkeafstemning i at finde sted — en forfatningsmæssig bestemmelse, der giver 20 % af vælgerne til at anmode om fjernelse af en upopulær formand — på trods af, at alle de forfatningsmæssige krav er opfyldt - og har truet med at afbryde alle valgprocesser på ubestemt tid;

L.  der henviser til, at det cubanske styres indflydelse i Venezuela i form af sociale programmer, politi og sikkerhedstjenester har bidraget til destabilisering af demokrati og voksende politisk undertrykkelse af oppositionen;

1.  udtrykker dyb bekymring over den fortsatte forfatningsstridige krænkelse af demokratiet i Venezuela, efter at den venezuelanske højesteret har afsagt kendelse med det formål at overtage de lovgivningsmæssige beføjelser fra landets nationalforsamling og afskaffe magtens deling og de statslige myndigheders uafhængighed;

2.  fordømmer den venezuelanske højesterets afgørelser om at suspendere nationalforsamlingens beføjelser og selv overtage dem, idet det mener, at de grundlæggende er i strid med demokratisk praksis og udgør en krænkelse af Venezuelas forfatningsmæssige orden; anser det for afgørende, at den venezuelanske regering trods den nylige revision af visse elementer i disse afgørelser sikrer en fuldstændig genoprettelse af de demokratiske tilstande;

3.  udtrykker alvorlig bekymring over den alvorligt forværrende situation for så vidt angår demokrati, menneskerettigheder og den socioøkonomiske situation i Venezuela og et klima af voksende politisk og social ustabilitet;

4.  opfordrer regeringen og højesteret i Venezuela til at respektere forfatningen, herunder de beføjelser, som den venezuelanske forfatning giver alle behørigt valgte medlemmer af parlamentet;

5.  opfordrer den venezuelanske regering til at sikre magtens deling og uafhængighed og til at give nationalforsamlingen dens fulde forfatningsmæssige myndighed tilbage; minder om, at magtadskillelse og ikkeindblanding mellem lige legitime magtinstanser er et afgørende princip i demokratiske stater, der styres efter retsstatsprincippet;

6.  opfordrer den venezuelanske regering til øjeblikkeligt at løslade alle politiske fanger; minder om, at løsladelsen af de politiske fanger blev vedtaget af nationalforsamlingen gennem loven om national forsoning, og at den udøvende magt nedlagde veto imod den; understreger, at der ikke kan være nogen varig fredelig løsning for Venezuela på lang sigt, hvis der er politiske fanger;

7.  opfordrer den venezuelanske regering til at overholde forfatningen og til at fremlægge en tidsplan, der muliggør frie og gennemsigtige valgprocesser;

8.  glæder sig over den resolution, der blev vedtaget af OAS's Permanente Råd den 3. april 2017, og opfordrer NF/HR til at støtte denne resolution; opfordrer NF/HR til aktivt at undersøge andre foranstaltninger, der vil sætte EU i stand til konstruktivt at fremme politisk stabilitet i Venezuela og tilbagevenden til demokratiske tilstande gennem effektiv udøvelse af demokratiet og retsstatsprincippet inden for den venezuelanske forfatningsmæssige ramme;

9.  opfordrer Rådet til at overveje muligheden af at indføre målrettede sanktioner og andre foranstaltninger mod embedsmænd eller andre personer, der er ansvarlige for krænkelse af demonstranternes eller den demokratiske oppositions rettigheder;

10.  opfordrer den venezuelanske regering til at respektere og garantere den forfatningssikrede ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at garantere sikkerheden og den frie udøvelse af rettigheder for alle borgere, navnlig menneskerettighedsforkæmpere, journalister, politiske aktivister og medlemmer af uafhængige ikkestatslige organisationer, der er særlig udsatte for angreb og vilkårlig tilbageholdelse;

11.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til at tillade humanitær bistand i landet og til at give adgang for internationale organisationer, der ønsker at hjælpe de hårdest ramte sektorer af samfundet;

12.  gentager sin indtrængende opfordring til, at der sendes en delegation fra Europa-Parlamentet til Venezuela, og at der så snart som muligt afholdes en dialog med alle sektorer, der er involveret i konflikten;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringen og parlamentet i Den Bolivariske Republik Venezuela, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1)

vedtagne tekster, P7_TA(2014)0176.

(2)

vedtagne tekster, P8_TA(2014)0106.

(3)

vedtagne tekster, P8_TA(2015)0080.

(4)

vedtagne tekster, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik