Διαδικασία : 2017/2651(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0270/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0270/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.69
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0200

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 560kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(1), το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(2), το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3), και το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(4),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, και ιδίως τα άρθρα 72 και 233,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), Λουίς Αλμάγκρο Λέμες, της 16ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη Βενεζουέλα(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ζάιντ Ραάντ αλ-Χουσέιν, της 31ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας να αναλάβει τις νομοθετικές εξουσίες της Εθνοσυνέλευσης,

–  έχοντας υπόψη τις προειδοποιήσεις που διατυπώθηκαν στις εκθέσεις του ΟΑΚ, της 30ής Μαΐου 2016 και της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τη Βενεζουέλα, καθώς και την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του για επείγουσα σύγκληση του Μονίμου Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 20 του Δημοκρατικού Χάρτη, προκειμένου να συζητηθεί η πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 27ης Μαρτίου 2017, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με την επιδείνωση και τη σοβαρή πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΟΑΚ, που υπεγράφη από 14 εκ των κρατών μελών του στις 13 Μαρτίου 2017, με την οποία ζητείται από τη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων μέτρων, να προγραμματίσει άμεσα εκλογές, να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και να αναγνωρίσει τη διάκριση των εξουσιών που προβλέπει το Σύνταγμά της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Μονίμου Συμβουλίου του ΟΑΚ, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαρτίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε απόφαση με την οποία κήρυξε αντισυνταγματικό το σύνολο της νομοθεσίας που είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση και χαρακτήρισε την υποστήριξη του Διαμερικανικού Δημοκρατικού Χάρτη ως προδοσία, παρόλο που αποτελεί νόμιμο έγγραφο το οποίο η Βενεζουέλα έχει υπογράψει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαρτίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε απόφαση με την οποία κήρυξε εκτός νόμου την Εθνοσυνέλευση και ακύρωσε τις ενέργειές της, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη των νομοθετικών αρμοδιοτήτων από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις εκδόθηκαν χωρίς κανένα συνταγματικό έρεισμα, ούτε βάσει των εξουσιών που αναγνωρίζονται στην Εθνοσυνέλευση (άρθρο 187 του Συντάγματος) ούτε βάσει των εξουσιών του Τμήματος Συνταγματικών Υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου (άρθρο 336 του Συντάγματος)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανώτατη εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Λουίζα Ορτέγκα Ντίας, που ορίστηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, απέρριψε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δηλώνοντας ότι συνιστά κατάλυση της συνταγματικής τάξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας παραβιάζουν τόσο τη διάκριση των εξουσιών, την οποία κατοχυρώνει το Σύνταγμα, όσο και την υποχρέωση όλων των δικαστών να σέβονται και να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του Συντάγματος της Βενεζουέλας (άρθρο 334)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε προηγουμένως κηρύξει εκτός νόμου την Εθνοσυνέλευση και είχε ακυρώσει τις ενέργειές της την 1η Αυγούστου 2016 και την 5η Σεπτεμβρίου 2016 με την απόφαση αριθ. 808·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παγκόσμια πρότυπα καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος και, επομένως, υποχρεούται να επιβάλει την εφαρμογή τους, ορίζουν τη διάκριση των εξουσιών ως απαραίτητη εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την προάσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, που αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ύπαρξη της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς πιέσεις ώθησαν τον Πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο, να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφαση με την οποία ακύρωσε τη λειτουργία της Εθνοσυνέλευσης, και ότι, την 1η Απριλίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε νέες αποφάσεις οι οποίες κατά τα φαινόμενα αποκαθιστούσαν τις εξουσίες της Εθνοσυνέλευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, το MUD, κέρδισε 112 από τις 167 έδρες της Εθνοσυνέλευσης που αποτελείται από ένα μόνο σώμα, ήτοι πλειοψηφία δύο τρίτων έναντι των 55 εδρών του PSUV· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επέτρεψε σε τέσσερα νεοεκλεγέντα μέλη της Εθνοσυνέλευσης, τρία εκ των οποίων ανήκουν στο MUD, να αναλάβουν καθήκοντα, απόφαση που στέρησε από την αντιπολίτευση την πλειοψηφία των δύο τρίτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες αυθαίρετες συλλήψεις αύξησαν τον αριθμό των πολιτικών κρατουμένων σε 111, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται σημαντικοί πολιτικοί ηγέτες όπως οι Λεοπόλδο Λόπες, Αντόνιο Λεντέσμα και Ντανιέλ Σεμπάγιος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιανουαρίου 2017, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΑΚ, Λουίς Αλμάγκρο Λέμες, δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ο διάλογος, ο οποίος ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2016 και τον οποίο υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διαμεσολάβηση τριών πρώην προέδρων και της Καθολικής Εκκλησίας, δεν εκπλήρωσε τους στόχους του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να παράσχει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις στο MUD κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ανέστειλε τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2016, εμπόδισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ανάκλησης – συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στο 20 % του εκλογικού σώματος να ζητήσει την απομάκρυνση ενός μη δημοφιλούς Προέδρου – παρά το γεγονός ότι πληρούνταν όλες οι συνταγματικές προϋποθέσεις, και απείλησε να διακόψει κάθε εκλογική διαδικασία επ’ αόριστον·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίδραση του κουβανικού καθεστώς στη Βενεζουέλα, όσον αφορά τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες αστυνόμευσης και ασφάλειας, έχει συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας και την αύξηση της πολιτικής καταστολής εις βάρος της αντιπολίτευσης·

1.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη αντισυνταγματική κατάλυση της δημοκρατικής τάξης στη Βενεζουέλα μετά την απόφαση που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας με σκοπό την ανάληψη των νομοθετικών εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών και ανεξαρτησία των κλάδων της κυβέρνησης·

2.  καταδικάζει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας για την αναστολή των εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης και την ανάληψή τους από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο, οι οποίες θεωρεί ότι αντιβαίνουν θεμελιωδώς στις δημοκρατικές πρακτικές και συνιστούν κατάλυση της συνταγματικής τάξης στη Βενεζουέλα· θεωρεί απαραίτητη, παρά την πρόσφατη επανεξέταση ορισμένων στοιχείων των αποφάσεων αυτών, τη διασφάλιση της πλήρους αποκατάστασης της δημοκρατικής τάξης από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη Βενεζουέλα, όπου επικρατεί κλίμα αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας·

4.  ζητεί από την κυβέρνηση και το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας να σέβονται το Σύνταγμα, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών που παρέχει το Σύνταγμα της Βενεζουέλας σε όλα τα δεόντως εκλεγμένα μέλη του κοινοβουλίου·

5.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να διαφυλάσσει τη διάκριση και την ανεξαρτησία των εξουσιών και να αποκαταστήσει την πλήρη συνταγματική εξουσία της Εθνοσυνέλευσης· υπενθυμίζει επίσης ότι η διάκριση και η μη παρέμβαση μεταξύ εξίσου νόμιμων εξουσιών αποτελεί θεμελιώδη αρχή των δημοκρατικών κρατών που λειτουργούν με βάση το κράτος δικαίου·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να προχωρήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· υπενθυμίζει ότι η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση μέσω του νόμου περί εθνικής συμφιλίωσης, κατά του οποίου ασκήθηκε βέτο με απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας· τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα ενόσω συνεχίζουν να υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι·

7.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα και να παρουσιάσει εκλογικό χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ελεύθερων και διαφανών εκλογικών διαδικασιών·

8.  εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με το ψήφισμα που ενέκρινε το Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΚ στις 3 Απριλίου 2017 και ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να υποστηρίξει αυτό το ψήφισμα· καλεί επίσης την ΑΠ/ΥΕ να εξετάσει ενεργά άλλα μέτρα που θα δώσουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να προωθήσει εποικοδομητικά την πολιτική σταθεροποίηση στη Βενεζουέλα και την επιστροφή στη δημοκρατική τάξη μέσω της αποτελεσματικής άσκησης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου εντός του συνταγματικού πλαισίου της Βενεζουέλας·

9.  ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής στοχευμένων κυρώσεων και άλλων μέτρων κατά αξιωματούχων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που ευθύνεται για την παραβίαση των δικαιωμάτων των διαδηλωτών ή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης·

10.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σέβεται και να κατοχυρώνει το συνταγματικό δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων από όλους τους πολίτες, και ιδίως τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς ακτιβιστές και τα μέλη των ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιθέσεων και αυθαίρετης κράτησης·

11.  ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν άμεσα να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα και να παράσχουν πρόσβαση στους διεθνείς οργανισμούς που επιθυμούν να συνδράμουν τις ομάδες της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο·

12.  επαναλαμβάνει το επείγον αίτημά του να μεταβεί το συντομότερο αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα και να διεξαγάγει διάλογο με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαμάχη·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0176.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0106.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0080.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου