Menetlus : 2017/2651(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0270/2017

Esitatud tekstid :

B8-0270/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.69
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0200

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 329kWORD 47k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma paljusid varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3) ja 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(4),

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–  võttes arvesse 11. septembril 2001. aastal vastu võetud Ameerika riikide demokraatiahartat,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artikleid 72 ja 233,

–  võttes arvesse organisatsiooni „Human Rights Watch“ 16. mai 2016. aasta kirja Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile Luis Almagro Lemesile, milles käsitletakse Venezuela küsimust(5),

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 31. märtsi 2017. aasta avaldust Venezuela ülemkohtu otsuse kohta võtta üle rahvusassamblee seadusandlikud volitused,

–  võttes arvesse hoiatusi, mis on esitatud Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) 30. mai 2016. aasta ja 14. märtsi 2017. aasta aruannetes Venezuela kohta, ning ARO peasekretäri nõudmist kutsuda demokraatiaharta artikli 20 alusel kiiresti kokku alaline nõukogu, et arutada Venezuela poliitilist kriisi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 27. märtsi 2017. aasta kirja, milles käsitletakse Venezuela üha halvenevat tõsist poliitilist, majanduslikku ja humanitaarkriisi,

–  võttes arvesse ARO deklaratsiooni, millele 13. märtsil 2017. aastal kirjutasid alla ARO 14 liikmesriiki ja milles nõutakse, et Venezuela kinnitaks kiiresti valimiste ajakava, vabastaks poliitvangid ning tunnistaks muu hulgas oma põhiseaduses sätestatud võimude lahusust,

–  võttes arvesse ARO alalise nõukogu 3. aprilli 2017. aasta resolutsiooni hiljutiste sündmuste kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Venezuela ülemkohus langetas 27. märtsil 2017 otsuse tunnistada kõik rahvusassamblee poolt vastu võetud õigusaktid põhiseadusega vastuolus olevaks ning nimetas toetust Ameerika riikide demokraatiahartale riigireetmiseks, kuigi see on juriidiline dokument, millele Venezuela on alla kirjutanud; arvestades, et Venezuela ülemkohus otsustas 29. märtsil 2017, et rahvusassamblee ei ole täitnud kohtukorraldust ning tühistas tema meetmed ja määras sellega endale õiguse võtta üle rahvusassamblee seadusandlikud ülesanded;

B.  arvestades, et otsused tehti ilma igasuguse põhiseadusliku aluseta – kasutamata rahvusassambleele antud volitusi (põhiseaduse artikkel 187) või ülemkohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi volitusi (põhiseaduse artikkel 336);

C.  arvestades, et riigi peaprokurör, Luisa Ortega Díaz, kelle on ametisse nimetanud Venezuela valitsus, lükkas ülemkohtu otsuse tagasi ja leidis, et see on põhiseadusliku korra rikkumine;

D.  arvestades, et Venezuela ülemkohtu otsused rikuvad põhiseadusega tagatud võimude lahususe põhimõtet ning kõigi kohtunike kohustust austada ja tagada Venezuela põhiseaduse terviklikkust (artikkel 334);

E.  arvestades, et ülemkohus kuulutas eelnevalt, et rahvuskogu ei ole täitnud kohtukorraldust, ning tühistas otsusega nr 808 tema meetmed 1. augustil 2016 ja 5. septembril 2016;

F.  arvestades, et üldiste normide ning piirkondlike ja rahvusvaheliste lepingutega, millega Venezuela on ühinenud, ning mida ta on seetõttu kohustatud täitma, on võimude lahusus määratletud kui vajalik tagatis, mis aitab kaitsta kodanike õigusi, demokraatiat ja õigusriiki, mis on esindusdemokraatia olemasolu põhiline eeldus;

G.  arvestades, et president Nicolas Maduro pidi rahvusvahelisele survele järele andes taotlema, et ülemkohus vaataks läbi rahvusassamblee tühistamise otsuse, ja arvestades, et ülemkohus võttis 1. aprillil 2017. aastal vastu uued otsused, millega rahvusassamblee pädevus ilmselt taastati;

H.  arvestades, et Venezuela opositsioonikoalitsioon MUD sai ühekojalises rahvusassamblees 167 kohast 112, mis tähendab kahekolmandikulist enamust PSUV 55 koha vastu; arvestades, et ülemkohus takistas seejärel nelja äsja valitud rahvuskogu liiget (neist kolm olid MUD liikmed) ametisse asumast ja jättis sellega opositsiooni kahekolmandikulisest enamusest ilma;

I.  arvestades, et pärast viimaseid meelevaldseid vahistamisi on riigis nüüd 111 poliitvangi, kaasa arvatud sellised silmapaistvad poliitilised juhid nagu Leopoldo López, Antonio Ledezma ja Daniel Ceballos;

J.  arvestades, et ARO peasekretär Luis Almagro Lemes teatas 25. jaanuaril 2017. aastal Euroopa Parlamendis, et 30. oktoobril 2016 alustatud dialoogiga, mida kolme endise presidendi ja katoliku kiriku vahendusel toetas Euroopa Liit, ei ole soovitud tulemusi saavutatud; arvestades, et valitsus keeldus nende läbirääkimiste käigus MUD-le järeleandmisi tegemast;

K.  arvestades, et valitsus peatas 2016. aasta detsembriks kavandatud kohalikud ja piirkondlikud valimised ning takistas tagandamise küsimuses rahvahääletuse toimumist (põhiseaduse säte, mis võimaldab 20 % valijatest ebapopulaarse presidendi tagandada), kuigi kõik põhiseadusest tulenevad nõuded olid täidetud, ning on ähvardanud tähtajatult katkestada mis tahes valimisprotsessid;

L.  arvestades, et Kuuba režiimi mõju Venezuelas seoses sotsiaalprogrammide ning politsei- ja julgeolekuteenistustega on aidanud kaasa demokraatia destabiliseerimisele ja poliitilise opositsiooni vastaste repressioonide sagenemisele;

1.  väljendab sügavat muret seoses sellega, et pärast Venezuela ülemkohtu otsust võtta üle rahvusassamblee seadusandlikud volitused jätkub Venezuelas demokraatliku korra põhiseadusevastane rikkumine, ning ei peeta kinni võimude lahususe ja valitsuse harude sõltumatuse põhimõttest;

2.  mõistab hukka Venezuela ülemkohtu otsused peatada rahvusassamblee volitused ja haarata need endale, ning on seisukohal, et need otsused on põhimõtteliselt vastuolus demokraatlike tavadega ja kujutavad endast Venezuela põhiseadusliku korra rikkumist; peab oluliseks, et kuigi nende otsuste mõningad osad on hiljuti üle vaadatud, tagaks Venezuela valitsus demokraatliku korra täieliku taastamise;

3.  väljendab sügavat muret seoses Venezuela tõsiselt halveneva demokraatia, inimõiguste ja sotsiaal-majandusliku olukorraga ning üha kasvava poliitilise ja sotsiaalse ebastabiilsusega;

4.  kutsub Venezuela valitsust ja ülemkohut üles austama põhiseadust, sealhulgas volitusi, mis on Venezuela põhiseadusega antud kõigile nõuetekohaselt valitud parlamendiliikmetele;

5.  palub Venezuela valitsusel tagada võimude lahusus ja sõltumatus ning taastada täies ulatuses rahvusassamblee põhiseadusest tulenev pädevus; tuletab meelde, et võrdselt seaduslike võimude lahusus ja üksteise asjadesse mittesekkumine on demokraatlike õigusriikide juhtpõhimõte;

6.  kutsub Venezuela valitsust viivitamata vabastama kõik poliitvangid; tuletab meelde, et rahvusassamblee kiitis poliitvangide vabastamise heaks rahvusliku leppimise seadusega, millele täitevvõim pani oma otsusega veto; rõhutab, et Venezuela jaoks ei saa pikas perspektiivis olla kestvat rahumeelset lahendust nii kaua, kui riigis on poliitilisi vange;

7.  kutsub Venezuela valitsust üles järgima põhiseadust ja esitama valimiste ajakava, mis võimaldaks vabade ja läbipaistvate valimisprotsesside läbiviimist;

8.  peab tervitatavaks ARO alalise nõukogu 3. aprilli 2017. aasta resolutsiooni ja palub kõrgel esindajal/komisjoni asepresidendil seda resolutsiooni toetada; kutsub kõrget esindajat/asepresidenti lisaks üles aktiivselt uurima muid meetmeid, millega EL saaks konstruktiivselt kaasa aidata Venezuela poliitilise olukorra stabiliseerimisele ning demokraatliku korra taastamisele demokraatia ja õigusriigi põhimõtete tõhusa rakendamise kaudu ja Venezuela põhiseaduse raames;

9.  kutsub nõukogu üles kaaluma sihipäraste sanktsioonide ja muude meetmete kasutusele võtmist ametnike ja muude isikute vastu, kes vastutavad protestijate ja demokraatliku opositsiooni õiguste rikkumise eest;

10.  kutsub Venezuela valitsust üles austama põhiseadusega sätestatud rahumeelse kogunemise õigust ja tagama selle õiguse kasutamise; palub, et Venezuela ametivõimud tagaksid julgeoleku ja õiguste vaba kasutamise kõigile kodanikele, eelkõige inimõiguste kaitsjatele, ajakirjanikele, poliitilistele aktivistidele ja sõltumatute valitsusväliste organisatsioonide liikmetele, kellel on suurem oht sattuda rünnakute ja meelevaldse kinnipidamise ohvriks;

11.  kutsub Venezuela ametivõime üles kiiremas korras lubama riiki humanitaarabi ja võimaldama juurdepääsu rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes soovivad aidata kõige enam kannatanud ühiskonnarühmi;

12.  nõuab uuesti tungivalt, et Venezuelasse tuleb saata Euroopa Parlamendi delegatsioon ja alustada konflikti kõigi osapooltega võimalikult kiiresti dialoogi;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvusassambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0176.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0106.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0080.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Õigusteave - Privaatsuspoliitika