Menettely : 2017/2651(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0270/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0270/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.69
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0200

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 328kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon lukuisat aikaisemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta ja erityisesti 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta(3) ja 8. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta(4),

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venezuela on,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2001 hyväksytyn Amerikan maiden demokratian peruskirjan,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 72 ja 233 artiklan,

–  ottaa huomioon 16. toukokuuta 2016 päivätyn Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille Luis Almagro Lemesille osoitetun Human Rights Watch -järjestön kirjeen Venezuelan tilanteesta(5),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 31. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman, joka koskee Venezuelan korkeimman oikeuden päätöstä maan kansalliskokouksen lainsäädäntövallan siirtämisestä itselleen,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 30. toukokuuta 2016 ja 14. maaliskuuta 2017 julkaistuissa raporteissa esitetyt Venezuelaa koskevat varoitukset ja kyseisen järjestön pääsihteerin vetoomuksen demokratian peruskirjan 20 artiklan mukaisen pysyvän neuvoston kokoon kutsumisesta keskustelemaan Venezuelan poliittisesta kriisistä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 27. maaliskuuta 2017 päivätyn kirjeen, joka koskee Venezuelan rajuja poliittisia, taloudellisia ja humanitaarisia kriisejä ja niiden syvenemistä;

–  ottaa huomioon, että 14 OAS:n jäsenvaltiota allekirjoitti 13. maaliskuuta 2017 julistuksen, jossa pyydetään Venezuelaa muun muassa järjestämään ripeästi vaalit, vapauttamaan poliittiset vangit ja tunnustamaan maan perustuslakiin kirjattu toimivallan jako,

–  ottaa huomioon OAS:n pysyvän neuvoston 3. huhtikuuta 2017 antaman päätöslauselman, joka koskee Venezuelan äskettäisiä tapahtumia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Venezuelan korkein oikeus teki 27. maaliskuuta 2017 päätöksen, jolla kaikki kansalliskokouksen hyväksymä lainsäädäntö julistettiin perustuslain vastaiseksi ja jossa katsottiin Amerikan maiden demokratian peruskirjan tukeminen maanpetokseksi, vaikka kyseessä on Venezuelan itsensä allekirjoittama oikeudellinen asiakirja; toteaa, että Venezuelan korkein oikeus teki 29. maaliskuuta 2017 päätöksen, jossa todettiin kansalliskokouksen halventavan oikeutta ja peruutettiin sen toimet sekä määrättiin korkein oikeus ottamaan lainsäädäntövalta itselleen;

B.  toteaa, että tehdyt päätökset eivät perustuneet maan perustuslakiin – eivät kansalliskokoukselle annettuun toimivaltaan (perustuslain 87 artikla) eivätkä korkeimman oikeuden perustuslakijaostolle kuuluvaan toimivaltaan (perustuslain 336 artikla);

C.  ottaa huomioon, että Venezuelan hallituksen nimittämä oikeuskansleri Luisa Ortega Díaz hylkäsi korkeimman oikeuden tekemän päätöksen perustuslain vastaisena;

D.  toteaa, että Venezuelan korkeimman oikeuden päätökset ovat vastoin sekä toimivallan jakoa koskevia perustuslain säännöksiä että kaikkien tuomareiden velvoitetta kunnioittaa Venezuelan perustuslain loukkaamattomuutta ja varmistaa se (334 artikla);

E.  toteaa, että korkein oikeus on aiemmin todennut kansalliskokouksen halventavan oikeutta ja peruuttanut sen toimet 1. elokuuta 2016 ja 5. syyskuuta 2016 tehdyllä päätöksellä nro 808;

F.  toteaa, että kansainvälisissä normeissa sekä alueellisissa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuoli Venezuela on ja jotka se on siten velvollinen panemaan täytäntöön, määritellään vallanjako välttämättömäksi takeeksi, jolla suojellaan kansalaisten oikeuksia ja puolustetaan demokratiaa ja oikeusvaltiota, jotka ovat edustuksellisen demokratian olemassaolon perusedellytys;

G.  toteaa, että kansainvälisen painostuksen seurauksena presidentti Nicolas Maduro pyysi korkeinta oikeutta tarkastelemaan uudelleen päätöstä, jolla kansalliskokous oli mitätöity, ja toteaa, että korkein oikeus teki 1. huhtikuuta 2017 uusia ratkaisuja, joilla ilmeisesti palautettiin kansalliskokouksen valtaoikeudet;

H.  ottaa huomioon, että Venezuelan oppositiokoalitio MUD voitti 112 paikkaa yksikamarisen kansalliskokouksen 167 edustajapaikasta, mikä toi sille kahden kolmasosan enemmistön, kun taas PSUV-puolue sai 55 paikkaa; ottaa huomioon, että korkein oikeus esti tämän jälkeen neljää vastavalittua kansalliskokousedustajaa, joista kolme edusti MUD:tä, ottamasta vastaan paikkaansa kansalliskokouksessa, mikä vei oppositiolta sen kahden kolmasosan enemmistön;

I.  ottaa huomioon, että viimeisimmät mielivaltaiset pidätykset nostavat poliittisten vankien määrän 111:een, ja näiden joukossa ovat sellaiset merkittävät poliittiset johtajat kuin Leopoldo López, Antonio Ledezma ja Daniel Ceballos;

J.  ottaa huomioon, että OAS:n pääsihteeri Luis Almagro Lemes ilmoitti Euroopan parlamentissa 25. tammikuuta 2017, että kolmen aikaisemman presidentin ja katolisen kirkon välityksellä 30. lokakuuta 2016 käynnistetyssä ja Euroopan parlamentin tukemassa vuoropuhelussa ei ollut saavutettu sen tavoitteita; ottaa huomioon, että hallitus on kieltäytynyt tekemästä näissä neuvotteluissa mitään myönnytyksiä MUD:lle;

K.  ottaa huomioon, että hallitus on jäädyttänyt joulukuussa 2016 pidettäviksi tarkoitetut paikallis- ja aluevaalit ja estänyt toteuttamasta virasta poistamista koskevaa kansanäänestystä – perustuslain säännös, joka antaa 20 prosentille äänioikeutetuista mahdollisuuden vaatia epäsuositun presidentin syrjäyttämistä – vaikka kaikki perustuslain mukaiset vaatimukset on täytetty, ja on uhannut keskeyttää kaikki vaalimenettelyt määräämättömäksi ajaksi;

L.  katsoo, että Kuuban hallituksen vaikutusvalta Venezuelassa sosiaalisten ohjelmien sekä poliisi- ja turvallisuustoimintojen alalla on osaltaan vaikuttanut demokratian horjuttamiseen ja lisännyt oppositioon kohdistuvaa poliittista sortoa;

1.  on vakavasti huolissaan Venezuelan demokraattisen järjestyksen jatkuvista perustuslain vastaisista rikkomisista sen jälkeen, kun Venezuelan korkein oikeus teki päätöksen, jolla se pyrki ottamaan itselleen kansalliskokouksen lainsäädäntövaltuudet, sekä siitä, että vallanjakoa ja hallinnon eri osien riippumattomuutta ei noudateta;

2.  tuomitsee Venezuelan korkeimman oikeuden päätökset, joilla jäädytetään kansalliskokouksen valtuudet ja siirretään ne sille itselleen, ja pitää niitä pohjimmiltaan demokraattisen käytännön vastaisina ja katsoo niiden rikkovan Venezuelan perustuslaillista järjestystä; toteaa, että vaikka näiden päätösten joitakin osia on hiljattain tarkistettu, on olennaista, että Venezuelan hallitus varmistaa demokraattisen järjestyksen täyden palauttamisen;

3.  ilmaisee syvän huolensa demokratian, ihmisoikeuksien ja sosioekonomisen tilanteen vakavasta heikentymisestä Venezuelassa sekä maan lisääntyvästä poliittisesta ja yhteiskunnallisesta epävakaudesta;

4.  kehottaa Venezuelan hallitusta ja korkeinta oikeutta kunnioittamaan perustuslakia, mukaan luettuina Venezuelan perustuslain kaikille asianmukaisesti valituille parlamentin jäsenille annetut valtuudet;

5.  kehottaa Venezuelan hallitusta turvaamaan vallankäyttäjien toisistaan erottamisen ja riippumattomuuden ja palauttamaan kansalliskokoukselle sen perustuslain mukaisen toimivallan; muistuttaa, että keskenään yhtä legitiimien vallankäyttäjien erottaminen toisistaan ja niiden keskinäinen riippumattomuus on oikeusvaltioperiaatetta noudattavien demokraattisten valtioiden keskeinen periaate;

6.  kehottaa Venezuelan hallitusta vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit; muistuttaa, että kansalliskokous hyväksyi poliittisten vankien vapauttamisen kansallista sovintoa koskevalla lailla, jonka toimeenpanovallan käyttäjä torjui veto-oikeutta käyttämällä; korostaa, että Venezuelassa ei voi olla kestävää rauhanomaista pitkän aikavälin ratkaisua, jos maassa on poliittisia vankeja;

7.  kehottaa Venezuelan hallitusta noudattamaan perustuslakia ja esittämään vaaliaikataulun, joka mahdollistaa vapaiden ja avointen vaaliprosessien toteuttamisen;

8.  pitää Amerikan valtioiden järjestön OAS:n pysyvän neuvoston 3. huhtikuuta 2017 hyväksymää päätöslauselmaa tervetulleena ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tukemaan tätä päätöslauselmaa; kehottaa edelleen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa aktiivisesti tutkimaan muita toimenpiteitä, joilla unioni voi rakentavasti edistää Venezuelan poliittista vakautumista ja palaamista demokraattiseen järjestykseen toteuttamalla käytännössä demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelan perustuslaillisessa kehyksessä;

9.  kehottaa neuvostoa harkitsemaan mahdollisuutta soveltaa kohdennettuja pakotteita ja muita toimenpiteitä viranomaisiin ja kaikkiin muihin henkilöihin, jotka ovat vastuussa mielenosoittajien tai demokraattisen opposition oikeuksien loukkaamisesta;

10.  kehottaa Venezuelan hallitusta kunnioittamaan perustuslaillista oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja takaamaan sen; kehottaa Venezuelan viranomaisia takaamaan turvallisuuden ja oikeuksien vapaan harjoittamisen kaikille kansalaisille ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajille, toimittajille, poliittisille toimijoille ja itsenäisten hallituksesta riippumattomien järjestöjen jäsenille, joihin kohdistuu suurin hyökkäysten ja mielivaltaisten pidätysten riski;

11.  kehottaa Venezuelan viranomaisia sallimaan humanitaarisen avun pääsyn maahan kiireellisesti sekä päästämään maahan kansainväliset järjestöt, jotka haluavat avustaa heikoimmassa asemassa olevia yhteiskunnan aloja;

12.  toistaa kiireellisen pyyntönsä, joka koskee Euroopan parlamentin valtuuskunnan lähettämistä Venezuelaan ja vuoropuhelun käymistä kaikkien konfliktin osapuolten kanssa mahdollisimman pikaisesti;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0176.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0106.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0080.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö