Procedūra : 2017/2651(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0270/2017

Pateikti tekstai :

B8-0270/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.69
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0200

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 482kWORD 51k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į daugelį savo ankstesnių rezoliucijų dėl padėties Venesueloje, ypač į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3) ir 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio viena iš šalių yra Venesuela,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 11 d. priimtą Amerikos šalių demokratinę chartiją,

–  atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 72 ir 233 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 16 d. organizacijos „Human Rights Watch“ laišką Venesuelos klausimu Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui Luisui Almagro Lemesui(5),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 31 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino pareiškimą dėl Venesuelos Aukščiausiojo Teismo sprendimo perimti Nacionalinės Asamblėjos teisėkūros įgaliojimus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 30 d. ir 2017 m. kovo 14 d. Amerikos valstybių organizacijos (AVO) ataskaitose dėl Venesuelos išsakytus įspėjimus ir šios organizacijos generalinio sekretoriaus raginimą vadovaujantis Demokratinės chartijos 20 straipsniu skubiai sušaukti nuolatinę tarybą Venesuelos politinės krizės klausimui aptarti,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 27 d. Europos Sąjungos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini laišką dėl blogėjančios ir itin sunkios politinės, ekonominės ir humanitarinės krizės Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į AVO pareiškimą, kurį 2017 m. kovo 13 d. pasirašė 14 valstybių narių ir kuriame reikalaujama, kad Venesuela, be kitų veiksmų, skubiai sudarytų rinkimų tvarkaraštį, paleistų politinius kalinius ir pripažintų jos konstitucijoje įtvirtintą valdžių padalijimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. AVO nuolatinės tarybos rezoliuciją dėl pastarojo meto įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2017 m. kovo 27 d. Venesuelos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą, kuriame skelbiama, kad visi Nacionalinės Asamblėjos priimti teisės aktai prieštarauja konstitucijai, o parama Amerikos šalių demokratinei chartijai buvo apibūdinta kaip išdavystė, nepaisant to, kad ji yra teisinis dokumentas, kurį Venesuela yra pasirašiusi; kadangi 2017 m. kovo 29 d. Venesuelos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą paskelbti Nacionalinę Asamblėją neveiksnia, o jos veiksmus niekiniais, tokiu būdu suteikdamas Aukščiausiajam Teismui teisėkūros funkciją;

B.  kadangi sprendimai buvo priimti neturint jokio konstitucinio pagrindo – įgaliojimai suteikiami arba Nacionalinei Asamblėjai (Konstitucijos 187 straipsnis) arba tokias Aukščiausiojo Teismo konstitucinei kolegijai (Konstitucijos 336 straipsnis);

C.  kadangi Venesuelos vyriausybės paskirtoji generalinė prokurorė Luisa Ortega Díaz atmetė Aukščiausiojo Teismo sprendimą kaip pažeidžiantį konstitucinę tvarką;

D.  kadangi Venesuelos Aukščiausiojo Teismo priimti sprendimai pažeidžia ir pagal konstituciją garantuojamą valdžių padalijimo principą, ir visų teisėjų įpareigojimą gerbti ir užtikrinti Venesuelos Konstitucijos vientisumą (334 straipsnis);

E.  kadangi Aukščiausiasis Teismas Nutarimu Nr. 808 jau anksčiau 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 m. rugsėjo 5 d. paskelbė Nacionalinę Asamblėją neveiksnia, o jos veiksmus niekiniais;

F.  kadangi visuotiniuose standartai, taip pat regioniniuose ir tarptautiniuose susitarimuose, kurių šalis yra Venesuela, todėl ji privalo užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, valdžios padalijimas apibrėžiamas kaip būtina garantija užtikrinti piliečių teisių apsaugą ir demokratijos ir teisinės valstybės principų gynimą, nes tai yra pagrindinės atstovaujamosios demokratijos sąlygos;

G.  kadangi prezidentas Nicolas Maduro, esant tarptautiniam spaudimui, paprašė Aukščiausiojo Teismo persvarstyti sprendimą paskelbti Nacionalinę Asamblėją neveiksnia ir 2017 m. balandžio 1 d. Aukščiausiasis Teismas paskelbė naujus sprendimus, kuriais, atrodė, buvo atkurti Nacionalinės Asamblėjos valdžios įgaliojimai;

H.  kadangi opozicinė Venesuelos koalicija, t. y. Venesuelos demokratinės vienybės (MUD) partija, laimėjo 112 vietų vienų rūmų Nacionalinėje Asamblėjoje, kurią sudaro 167 nariai, ir turi dviejų trečdalių daugumą, palyginti su 55 vietomis, atitekusiomis Venesuelos jungtinei socialistų partijai (PSUV); kadangi Aukščiausiasis Teismas vėliau neleido keturiems naujai išrinktiems Nacionalinės Asamblėjos atstovams, įskaitant tris MUD narius, eiti pareigas ir dėl to opozicija prarado savo dviejų trečdalių daugumą;

I.  kadangi dėl naujausių savavališkų areštų politinių kalinių skaičius išaugo iki 111 – tarp jų yra svarbių politinių lyderių, pvz., Leopoldo López, Antonio Ledezma ir Daniel Ceballos;

J.  kadangi 2017 m. sausio 25 d. AVO generalinis sekretorius Luis Almagro Lemes Europos Parlamente paskelbė, kad 2016 m. spalio 30 d. pradėtas ir trim buvusiems pirmininkams ir Katalikų bažnyčiai tarpininkaujant Europos Sąjungos paremtas dialogas savo tikslų neįvykdė; kadangi vyriausybė šiose derybose atsisakė suteikti MUD bet kokių nuolaidų;

K.  kadangi vyriausybė sustabdė vietos ir regionų rinkimus, kuriuos buvo numatyta surengti 2016 m. gruodžio mėn., neleido surengti referendumą dėl konstitucijos nuostatos, kuri leistų 20 % rinkėjų prašyti pašalinti nepopuliarų prezidentą, nepaisant to, kad buvo laikomasi visų konstitucinių reikalavimų, ir pagrasino nutraukti visus rinkimų procesus neribotą laiką;

L.  kadangi Kubos režimo įtaka vykdant socialines programas Venesueloje ir policijos ir saugumo tarnybų veikla prisidėjo prie demokratijos destabilizavimo ir politinių represijų prieš opoziciją stiprinimo;

1.  griežtai smerkia nekonstitucinius demokratinės tvarkos pažeidimus Venesueloje, toliau vykdomus po to, kai Venesuelos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą, kuriuo siekiama perimti Nacionalinės Asamblėjos teisėkūros įgaliojimus, ir tai, kad nėra tinkamo valdžios padalijimo ir neužtikrinamas valdžios organų nepriklausomumas;

2.  smerkia Venesuelos Aukščiausiojo Teismo sprendimus sustabdyti Nacionalinės Asamblėjos įgaliojimus ir prisiskirti juos sau, nes mano, kad tai iš esmės prieštarauja demokratinei praktikai ir yra Venesuelos konstitucinės tvarkos pažeidimas; mano, kad labai svarbu, kad, nepaisant to, jog kai kurie šių sprendimų aspektai neseniai buvo peržiūrėti, Venesuelos vyriausybė užtikrintų, kad būtų visiškai atkurta demokratinė tvarka;

3.  reiškia didelį susirūpinimą dėl smarkiai blogėjančios demokratijos, žmogaus teisių ir socialinės bei ekonominės padėties Venesueloje ir vis didesnio politinio ir socialinio nestabilumo atmosferos;

4.  ragina Venesuelos vyriausybę ir Aukščiausiąjį Teismą gerbti konstituciją, įskaitant įgaliojimus, pagal Venesuelos konstituciją suteiktus visiems tinkamai išrinktiems parlamento nariams;

5.  ragina Venesuelos vyriausybę užtikrinti valdžios padalijimą ir nepriklausomumą ir grąžinti Nacionalinei Asamblėjai visus konstitucinius įgaliojimus; primena, kad vienodai teisėtų valdžių padalijimas ir jų nesikišimas į viena kitos sritį yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principais besivadovaujančių demokratinių valstybių principų;

6.  ragina Venesuelos vyriausybę nedelsiant paleisti visus politinius kalinius; primena, kad politinių kalinių išlaisvinimui pritarė Nacionalinė Asamblėja priėmusi Nacionalinio susitaikymo įstatymą, kuris buvo vetuotas vykdomosios valdžios sprendimu; pabrėžia, kad negali būti ilgalaikio taikaus sprendimo Venesueloje, jei yra politinių kalinių;

7.  ragina Venesuelos vyriausybę laikytis konstitucijos ir pateikti rinkimų tvarkaraštį, kuris sudarys galimybę vykdyti laisvus ir skaidrius rinkimų procesus;

8.  palankiai vertina 2017 m. balandžio 3 d. AVO nuolatinės tarybos priimtą rezoliuciją ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ją paremti; be to ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją aktyviai išnagrinėti, kokios kitos priemonės sudarytų galimybę ES skatinti užtikrinti politinį stabilumą Venesueloje ir atkurti demokratinę tvarką veiksmingai įtvirtinant demokratiją ir teisinę valstybę Venesuelos konstitucinėje sistemoje;

9.  ragina Tarybą apsvarstyti galimybę taikyti tikslines sankcijas ir kitas priemones, nukreiptas prieš pareigūnus ir kitus asmenis, atsakingus už protestuotojų arba demokratinės opozicijos teisių pažeidimus;

10.  ragina Venesuelos vyriausybę gerbti ir užtikrinti konstitucijoje įtvirtintą teisę laisvai rinktis į taikius susirinkimus; ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti saugumą ir galimybę laisvai naudotis savo teisėmis visiems piliečiams, ypač žmogaus teisių gynėjams, žurnalistams, politiniams aktyvistams ir nepriklausomų nevyriausybinių organizacijų atstovams, kurie susiduria su didesne išpuolių ir savavališkų sulaikymų rizika;

11.  ragina Venesuelos valdžios institucijas skubiai į šalį įsileisti humanitarinę pagalbą ir suteikti galimybę atvykti tarptautinėms organizacijoms, kurios nori padėti labiausiai nuo krizės nukentėjusių visuomenės grupių atstovams;

12.  pakartoja griežtą reikalavimą, kad į Venesuelą būtų kuo greičiau nusiųsta Europos Parlamento delegacija, kuri surengtų dialogą su visomis konflikte dalyvaujančiomis šalimis;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0176.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0106.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0080.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Teisinis pranešimas - Privatumo politika