Postup : 2017/2651(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0270/2017

Predkladané texty :

B8-0270/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.69
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0200

NÁVRH UZNESENIA
PDF 336kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje početné predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3) a z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu, a najmä na jej články 72 a 233,

–  so zreteľom na list organizácie Human Rights Watch generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov Luisovi Almagrovi Lemesovi zo 16. mája 2016 týkajúci sa Venezuely(5),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zaida Raada Husajna z 31. marca 2017 o rozhodnutí venezuelského najvyššieho súdu prevziať zákonodarné právomocí národného zhromaždenia,

–  so zreteľom na varovanie uvedené v správach Organizácie amerických štátov (OAS) z 30. mája 2016 a 14. marca 2017 o Venezuele a na výzvu jej generálneho tajomníka, aby bolo urýchlene zvolané zasadnutie jej Stálej rady na základe článku 20 Demokratickej charty s cieľom diskutovať o venezuelskej politickej kríze,

–  so zreteľom na list podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 27. marca 2017 o o zhoršovaní a vážnej politickej, hospodárskej a humanitárnej kríze vo Venezuele,

–  so zreteľom na deklaráciu OAS z 13. marca 2017 podpísanú 14 členskými štátmi, ktorá požaduje, aby Venezuela okrem iného urýchlene naplánovala voľby, prepustila politických väzňov a uznala ústavnú deľbu moci,

–  so zreteľom na rezolúciu Stálej rady OAS z 3. apríla 2017 o nedávnych udalostiach vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže venezuelský najvyšší súd vo svojom rozhodnutí z 27. marca 2017 vyhlásil všetky legislatívne akty prijaté národným zhromaždením za protiústavné a označil pomoc pre Medziamerickú demokratickú chartu za vlastizrada napriek tomu, že ide o právny dokument, ktorého signatárom je Venezuela; keďže venezuelský najvyšší súd vo svojom rozhodnutí z 29. marca 2017 vyhlásil, že národné zhromaždenie pohŕda súdom, anuloval jeho opatrenia a rozhodol, že zákonodarnú funkciu prevezme najvyšší súd;

B.  keďže tieto rozhodnutia boli prijaté bez toho, aby pre ne existoval ústavný základ, a to buď právomoci národného zhromaždenia (článok 187 ústavy), alebo právomoci ústavnej komory najvyššieho súdu (článok 336 ústavy);

C.  keďže vrchná štátna zástupkyňa Luisa Ortega Diazová, ktorú vymenovala venezuelská vláda, odmietla rozhodnutie najvyššieho súdu ako rozhodnutie v rozpore s ústavným poriadkom;

D.  keďže rozhodnutia venezuelského najvyššieho súdu sú v rozpore s deľbou moci zaručenou ústavou, ako aj s povinnosťou všetkých sudcov dodržiavať venezuelskú ústavu a zabezpečovať jej integritu;

E.  keďže najvyšší súd vyhlásil, že národné zhromaždenie pohŕda súdom, a anuloval jeho opatrenia, a to 1. augusta 2016 a 5. septembra 2016 rozhodnutím č. 808;

F.  keďže univerzálne štandardy a regionálne a medzinárodné dohody, ktorých stranou je aj Venezuela a ktoré je teda povinná uplatňovať, označujú deľbu moci za potrebnú záruku na ochranu občianskych práv a obranu demokracie a právneho štátu, ktoré sú základnými predpokladmi umožňujúcimi existenciu zastupiteľskej demokracie;

G.  keďže medzinárodný tlak donútil prezidenta Nicolasa Maduru, aby požiadal najvyšší súd o prehodnotenie rozhodnutia, ktorým odobral právomoci národnému zhromaždeniu, a keďže najvyšší súd vydal 1. apríla 2017 nové rozhodnutia, ktorými sa zjavne obnovujú právomoci národného zhromaždenia;

H.  keďže venezuelská opozičná koalícia MUD získala v 167-člennom jednokomorovom národnom zhromaždení 112 kresiel, teda dvojtretinovú väčšinu, zatiaľ čo PSUV obsadila 55 kresiel; keďže najvyšší súd následne znemožnil štyrom novozvoleným členom národného zhromaždenia, z ktorých traja boli zástupcovia koalície MUD, nastúpiť do funkcie, čím opozícia prišla o dvojtretinovú väčšinu;

I.  keďže v dôsledku poslednej vlny svojvoľného zatýkania sa zvýšil počet politických väzňov na 111 vrátane kľúčových politických vodcov, ako sú Leopoldo López, Antonio Ledezma a Daniel Ceballos;

J.  keďže generálny tajomník Organizácie amerických štátov Luis Almagro Lemes vyhlásil v Európskom parlamente 25. januára 2017, že dialóg, ktorý sa začal 30. októbra 2016 a ktorý schválila Európska únia, prostredníctvom mediácie troch bývalých prezidentov a katolíckej cirkvi, nesplnil svoje ciele; keďže vláda odmietla poskytnúť MUD akékoľvek ústupky v priebehu týchto rokovaní;

K.  keďže vláda prerušila proces regionálnych volieb, ktoré sa mali konať v decembri 2016, a zabránila konaniu referenda o odvolaní – založeného na ustanovení ústavy, ktoré umožňuje 20 % voličov vyžiadať si odvolanie nepopulárneho prezidenta, – a to napriek tomu, že boli splnené príslušné ústavné požiadavky, a pohrozila, že na neohraničený čas preruší všetky volebné procesy;

L.  keďže vplyv kubánskeho režimu vo Venezuele, pokiaľ ide o sociálne programy a policajné a bezpečnostné útvary, prispel k destabilizácii demokracie a k rastúcej politickej represii opozície;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad protiústavným porušovaním demokratického poriadku vo Venezuele vrátane nedávneho rozhodnutia venezuelského najvyššieho súdu, ktorého cieľom bolo prevzatie zákonodarných právomocí národného zhromaždenia, a chýbajúcou deľbou moci a nezávislosťou jednotlivých zložiek moci;

2.  odsudzuje rozhodnutia najvyššieho súdu dočasne zbaviť národné zhromaždenie jeho právomocí a prevziať ich, pretože sa domnieva, že tieto rozhodnutia sú v úplnom rozpore s demokratickými postupmi a porušujú ústavný poriadok Venezuely; domnieva sa, že je nutné, aby venezuelská vláda bez ohľadu na nedávne prehodnotenie niektorých prvkov týchto rozhodnutí zaručila plné obnovenie demokratického poriadku;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažným zhoršovaním situácie, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a sociálno-ekonomickú situáciu vo Venezuele, a to v prostredí narastajúcej politickej a sociálnej nestability;

4.  vyzýva venezuelskú vládu a najvyšší súd, aby rešpektovali ústavu vrátane právomoci, ktoré udeľuje všetkým riadne zvoleným poslancom parlamentu;

5.  vyzýva venezuelskú vládu, aby chránila deľbu moci a nezávislosť jej zložiek a aby obnovila v plnej miere ústavné postavenie národného zhromaždenia; pripomína, že oddelenie a nezasahovanie, pokiaľ ide o rovnako legitímne moci, je základnou zásadou demokratických štátov, ktoré sa riadia zásadami právneho štátu;

6.  naliehavo žiada venezuelskú vládu, aby okamžite prepustila všetkých politických väzňov; pripomína, že národné zhromaždenie súhlasilo s prepustením politických väzňov prostredníctvom zákona o národnom zmierení, ktorý vetovala výkonná moc; pripomína, že kým nebudú prepustení politickí väzni, nemožno dosiahnuť trvalé mierové riešenie v prospech Venezuely;

7.  vyzýva vládu Venezuely, aby dodržiavala ústavu a aby predstavila volebný harmonogram, ktorý umožní slobodné a transparentné volebné procesy;

8.  víta rezolúciu Stálej rady OAS z 3. apríla 2017 a vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby ju podporila; vyzýva ďalej podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby aktívne hľadala ďalšie opatrenia, ktoré by EÚ umožnili konštruktívne podporovať politickú stabilizáciu vo Venezuele a jej návrat k demokratickému poriadku prostredníctvom účinného uplatňovania demokracie a fungovania právneho štátu v medziach venezuelského ústavného rámca;

9.  vyzýva Radu, aby zvážila možnosť prijať cielené sankcie a iné opatrenia namierené proti úradníkom a ďalším osobám zodpovedným za porušovanie práv demonštrantov alebo demokratickej opozície;

10.  vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala a zaručovala ústavné právo na slobodné pokojné zhromažďovanie; vyzýva venezuelské úrady, aby všetkým občanom zaručili bezpečnosť a umožnili im slobodne uplatniť ich práva, najmä pokiaľ ide o obrancov ľudských práv, novinárov, politických aktivistov a členov nezávislých mimovládnych organizácií, ktorým hrozí väčšie riziko útokov a svojvoľného zatknutia;

11.  vyzýva venezuelské úrady, aby čo najrýchlejšie umožnili vstup humanitárnej pomoci do krajiny a tiež vstup medzinárodných organizácií, ktoré chcú pomôcť najviac postihnutým vrstvám spoločnosti;

12.  opakuje svoju naliehavú požiadavku, aby Európsky parlament vyslal delegáciu do Venezuely, ktorá by čo najskôr začala dialóg so všetkými stranami zapojenými do konfliktu;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0080.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia