Förfarande : 2017/2651(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0270/2017

Ingivna texter :

B8-0270/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.69
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0200

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 328kWORD 47k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina många tidigare resolutioner om situationen i Venezuela, i synnerhet de av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela(1), av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela(2), av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela(3) och av den 8 juni 2016 om situationen i Venezuela(4),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela har anslutit sig till,

–  med beaktande av den interamerikanska demokratistadgan som antogs den 11 september 2001,

–  med beaktande av Venezuelas konstitution, särskilt artiklarna 72 och 233,

–  med beaktande av Human Rights Watchs skrivelse av den 16 maj 2016 till generalsekreteraren för Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS), Luis Almagro Lemes, om Venezuela(5),

–  med beaktande av uttalandet av den 31 mars 2017 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, om beslutet från Venezuelas högsta domstol att ta över lagstiftningsbefogenheterna från nationalförsamlingen,

–  med beaktande av de varningar som framfördes i OAS rapporter från den 30 maj 2016 och 14 mars 2017 om Venezuela, och generalsekreterarens kraftiga uppmaning att sammankalla OAS ständiga råd i enlighet med artikel 20 i den interamerikanska demokratistadgan för att diskutera den politiska krisen i Venezuela,

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 mars 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om den förvärrade och allvarliga politiska, ekonomiska och humanitära krisen i Venezuela,

–  med beaktande av OAS förklaring som undertecknades av 14 av dess medlemsstater den 13 mars 2017 som bland annat kräver att Venezuela omgående fastställer tidpunkten för val, friger politiska fångar och erkänner maktdelningen enligt landets konstitution,

–  med beaktande av OAS ständiga råds resolution om den senaste tidens händelser i Venezuela av den 3 april 2017,

  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Högsta domstolen i Venezuela utfärdade den 27 mars 2017 ett beslut enligt vilket all lagstiftning som antagits av nationalförsamlingen är konstitutionsvidrig, och kallade stödet för den interamerikanska demokratistadgan för landsförräderi trots att det är ett rättsligt dokument som Venezuela har undertecknat. Den 29 mars 2017 utfärdade Venezuelas högsta domstol ett beslut som förklarade att nationalförsamlingen har gjort sig skyldig till domstolstrots och ogiltigförklarade dess åtgärder, vilket gjorde det möjligt för högsta domstolen att ta över den lagstiftande funktionen.

B.  Besluten utfärdades utan några författningsmässiga grunder, varken befogenheter som beviljats nationalförsamlingen (artikel 187 i konstitutionen) eller sådana befogenheter som författningskammaren vid högsta domstolen åtnjuter (artikel 336 i konstitutionen).

C.  Riksåklagaren Luisa Ortega Díaz, utnämnd av Venezuelas regering, avvisade högsta domstolens beslut eftersom hon ansåg att det stod i strid med den konstitutionella ordningen.

D.  Besluten som högsta domstolen i Venezuela har utfärdat strider mot både den maktdelning som garanteras genom konstitutionen och skyldigheten för alla domare att respektera och säkerställa integriteten i Venezuelas konstitution (artikel 334).

E.  Högsta domstolen har tidigare konstaterat att nationalförsamlingen har gjort sig skyldig till domstolstrots och upphävt dess åtgärder den 1 augusti 2016 och den 5 september 2016 genom beslut nr 808.

F.  Internationella normer samt regionala och internationella avtal som Venezuela är part i och därför skyldig att genomföra definierar maktdelningen som en nödvändig garant för att skydda medborgarnas rättigheter och försvara demokratin och rättsstatsprincipen, vilka är grundförutsättningar för en representativ demokrati.

G.  Det internationella trycket tvingade president Nicolas Maduro att be högsta domstolen ompröva sitt beslut om ogiltigförklarande av nationalförsamlingen. Högsta domstolen utfärdade den 1 april 2017 nya beslut som verkade återinföra nationalförsamlingens befogenheter.

H.  Venezuelas oppositionskoalition, MUD, vann 112 av 167 mandat i nationalförsamlingens enda kammare, vilket är två tredjedelars majoritet i förhållande till PSUV:s 55 mandat. Därefter förhindrade högsta domstolen fyra nyvalda ledamöter av nationalförsamlingen, varav tre från MUD, från att tillträda sitt uppdrag, vilket gjorde att oppositionen förlorade sin två tredjedelars majoritet.

I.  Den senaste tidens godtyckliga gripanden höjer antalet politiska fångar till 111, däribland viktiga politiska ledare som Leopoldo López, Antonio Ledezma och Daniel Ceballos.

J.  Den 25 januari 2017 tillkännagav OAS generalsekreterare Luis Almagro i Europaparlamentet att den dialog som inleddes den 30 oktober 2016, och som stöddes av EU genom tre före detta presidenters och den katolska kyrkans medling, hade misslyckats med att uppfylla sina mål. Regeringen vägrade att göra några eftergifter till MUD under förhandlingarnas gång.

K.  Regeringen har skjutit upp de lokala och regionala val som skulle hållas i december 2016 och förhindrat en folkomröstning om avsättning– en konstitutionell bestämmelse som ger 20 % av väljarna möjlighet att kräva avsättning av en impopulär president – trots att alla konstitutionella villkor var uppfyllda, och hotat att avbryta alla valförfaranden på obestämd tid.

L.  Den kubanska regimens inflytande på Venezuela när det gäller sociala program samt polis- och säkerhetstjänster har bidragit till att destabilisera demokratin och öka det politiska förtrycket mot oppositionen.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över de fortsatta konstitutionsvidriga kränkningarna av den demokratiska ordningen i Venezuela efter Venezuelas högsta domstols beslut att ta över nationalförsamlingens lagstiftningsbefogenheter, och avsaknaden av maktdelning och de nationella myndigheternas oavhängighet.

2.  Europaparlamentet fördömer beslutet från Venezuelas högsta domstol om att upphäva nationalförsamlingens befogenheter och att tillerkänna sig själv dessa befogenheter, och anser att detta är fullständigt oförenligt med ett demokratiskt förhållningssätt och en kränkning av den konstitutionella ordningen i Venezuela. Trots att vissa delar av dessa beslut nyligen reviderats är det väsentligt att Venezuelas regering ser till att den demokratiska ordningen återinförs helt och hållet.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den allvarligt försämrade situationen när det gäller demokratin, de mänskliga rättigheterna och den samhällsekonomiska situationen i Venezuela och det alltmer instabila politiska och sociala klimatet.

4.  Europaparlamentet uppmanar regeringen och högsta domstolen i Venezuela att respektera konstitutionen, däribland de befogenheter som alla parlamentsledamöter som valts i vederbörlig ordning tilldelats enligt Venezuelas konstitution.

5.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att garantera maktdelningen och oavhängiga institutioner och att återställa nationalförsamlingens konstitutionella befogenheter. Parlamentet påminner om att maktdelning och oavhängighet mellan lika legitima maktinstanser är en grundläggande princip för demokratiska stater som iakttar rättsstatsprincipen.

6.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att omedelbart frige alla politiska fångar. Parlamentet påpekar att nationalförsamlingen godkände politiska fångars frigivande genom lagen om nationell försoning, men den verkställande makten förhindrade genomförandet genom vetorätt. Parlamentet betonar att en hållbar fredlig lösning på lång sikt inte kan nås i Venezuela så länge som det finns politiska fångar i landet.

7.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att följa konstitutionen och att lägga fram en valkalender som möjliggör fria och transparenta valprocesser.

8.  Europaparlamentet välkomnar den resolution som OAS ständiga råd antog den 3 april 2017 och uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att stödja resolutionen. Parlamentet uppmanar dessutom vice ordföranden/den höga representanten att aktivt utforska andra åtgärder för EU att på ett konstruktivt sätt främja den politiska stabiliseringen i Venezuela och återgången till den demokratiska ordningen genom ett faktiskt utövande av demokratin och rättsstatsprincipen inom ramen för Venezuelas konstitution.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga möjligheten att vidta riktade sanktioner och andra åtgärder mot tjänstemän eller andra personer som har kränkt demonstranternas och den demokratiska oppositionens rättigheter.

10.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Venezuela att respektera och garantera den konstitutionella rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Venezuela att garantera alla medborgare säkerhet och ett fritt utövande av sina rättigheter, i synnerhet människorättsförsvarare, journalister, politiska aktivister och medlemmar av oberoende icke-statliga organisationer som löper större risk att utsättas för angrepp och godtyckliga frihetsberövanden.

11.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Venezuela att snarast möjligt tillåta humanitärt bistånd att komma in i landet och säkerställa tillträde för sådana internationella organisationer som önskar stödja de samhällssektorer som har drabbats värst.

12.  Europaparlamentet erinrar om sin brådskande begäran att så snart som möjligt skicka en delegation från Europaparlamentet till Venezuela och föra en dialog med alla sektorer som är inblandade i konflikten.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0176.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0106.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0080.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy