Procedure : 2017/2651(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0271/2017

Indgivne tekster :

B8-0271/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.69
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0200

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 174kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.705v01-00
 
B8-0271/2017/rev.

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))  
B8-0271/2017/rev.

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine mange beslutninger, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1), af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela(3) og af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela(4),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–  der henviser til det interamerikanske demokratiske charter, vedtaget den 11. september 2001,

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 72 og 233,

–  der henviser til erklæringen af 31. marts 2017 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, om den venezuelanske højesterets afgørelse om at overtage nationalforsamlingens lovgivningsmæssige beføjelser,

–  der henviser til de advarsler, der er anført i OAS’ rapporter af 30. maj 2016 og 14. marts 2017 om Venezuela, og til dets generalsekretærs opfordring til en hurtig indkaldelse af Det Permanente Råd, i henhold til artikel 20 i det demokratiske charter, for at drøfte den politiske krise i Venezuela,

–  der henviser til skrivelse af 27. marts 2017 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om forværrelsen af den alvorlige politiske, økonomiske og humanitære krise i Venezuela,

–  der henviser til OAS’ erklæring underskrevet af 14 medlemsstater den 13. marts 2017, hvori det kræves, at Venezuela straks planlægger valg, løslader politiske fanger og anerkender den magtdeling, der er fastsat i landets forfatning, sammen med andre foranstaltninger,

–  der henviser til OAS’ Permanente Råds resolution af 3. april 2017 om de seneste begivenheder i Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 27. marts 2017 erklærede alle retsakter vedtaget af nationalforsamlingen for forfatningsstridige; der henviser til, at støtten til det interamerikanske demokratiske charter blev betegnet som landsforræderi til trods for, at det er en retsakt, som Venezuela har undertegnet; der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 29. marts 2017 vedtog en afgørelse, hvori den anklagede nationalforsamlingen for at udvise foragt for lov og ret og annullerede dens foranstaltninger og beføjelser, samtidig med at den selv tiltog sig den lovgivende beføjelse;

B.  der henviser til, at den lovgivende beføjelse kun kan udøves af behørigt demokratisk valgte repræsentanter;

C.  der henviser til, at disse afgørelser ikke havde nogen hjemmel i forfatningen – dvs. hverken i de beføjelser, der tilkommer nationalforsamlingen (forfatningens artikel 187), eller i de beføjelser, der tilkommer højesterets forfatningsafdeling (forfatningens artikel 336);

D.  der henviser til, at justitsminister Luisa Ortega Díaz, der er udnævnt af den venezuelanske regering, forkastede højesteretsafgørelsen, som hun betegnede som en krænkelse af forfatningsordenen;

E.  der henviser til, at den venezuelanske højesterets afgørelser er i strid med såvel den forfatningsmæssige magtdeling som den forpligtelse, der påhviler alle dommere til at respektere og sikre integriteten af den venezuelanske forfatning (artikel 334);

F.  der henviser til, at højesteret tidligere har anklaget nationalforsamlingen for at udvise foragt for lov og ret og annulleret dens foranstaltninger og beføjelser, nærmere betegnet den 1. august 2016 og den 5. september 2016 ved afgørelse nr. 808;

G.  der henviser til, at de universelle normer samt regionale og internationale aftaler, som Venezuela er part i og derfor er forpligtet til at håndhæve, definerer magtens deling som en afgørende garanti for beskyttelsen af borgernes rettigheder og forsvaret for demokratiet og retsstaten, hvilket igen er en grundlæggende forudsætning for, at det repræsentative demokrati kan eksistere;

H.  der henviser til, at præsident Nicolas Maduro efter internationalt pres har anmodet højesteret om at genoverveje sin afgørelse om annullering af nationalforsamlingens beføjelser; der henviser til, at højesteret den 1. april 2017 traf en ny afgørelse, der tilsyneladende genindførte nationalforsamlingens beføjelser;

I.  der henviser til, at Venezuelas oppositionskoalition MUD ved det seneste valg opnåede 112 pladser i nationalforsamlingen, som er et etkammersystem med 167 medlemmer, og dermed ville have to tredjedeles flertal i forhold til PSUV's 55 pladser; der henviser til, at højesteret efterfølgende forhindrede fire nyvalgte nationalforsamlingsrepræsentanter, heraf tre fra MUD, i at indtage deres pladser, hvorved oppositionen blev frataget sit flertal på to tredjedele;

J.  der henviser til de foruroligende nyheder om, at de seneste vilkårlige arrestationer har bragt antallet af politiske fanger op på 117, herunder vigtige politiske ledere som Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos og Yon Goicoechea;

K.  der henviser til, at den venezuelanske oppositionsleder og tidligere præsidentkandidat Henrique Capriles har fået forbud mod at beklæde politiske poster i 15 år; der henviser til, at denne afgørelse var baseret på påståede beskyldninger af "administrative uregelmæssigheder", mens han var guvernør i delstaten Miranda;

L.  der henviser til, at de venezuelanske sikkerhedsstyrker, herunder nationalgarden og det nationale politi, lige fra begyndelsen af protesterne gentagne gange har anvendt brutal magt mod fredelige demonstranter, herunder medlemmer af Kongressen, der protesterede mod annulleringen af nationalforsamlingens beføjelser, og at dette har resulteret i over 20 dødsfald, mens et stort antal personer er blevet såret, ligesom der har været mange anholdelser;

M.  der henviser til, at regeringen under påskud af mangel på finansielle ressourcer har suspenderet de lokale og regionale valg, der var berammet til december 2016, og har forhindret en folkeafstemning – baseret på en forfatningsmæssig bestemmelse, der giver 20 % af vælgerne ret til at anmode om fjernelse af en upopulær præsident – i at finde sted på trods af, at alle de forfatningsmæssige krav var opfyldt, og har truet med at afbryde alle valgprocesser på ubestemt tid;

N.  der henviser til, at regelmæssige, retfærdige og inklusive valg, jf. artikel 21 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, er en hjørnesten i ethvert repræsentativt demokratisk samfund baseret på menneskerettigheder og retsstatsprincippet;

1.  fordømmer den fortsatte forfatningsstridige krænkelse af demokratiet i Venezuela, herunder den venezuelanske højesteret nylige afgørelse om at overtage de lovgivningsmæssige beføjelser fra landets nationalforsamling, og manglen på adskillelse mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt;

2.  forkaster på det stærkeste den venezuelanske højesterets afgørelser om at suspendere nationalforsamlingens beføjelser og selv tiltage sig dem, hvilket udgør en klar krænkelse af de internationale demokratiske standarder og af Venezuelas egen forfatningsorden; konstaterer, at visse elementer i disse afgørelser for nyligt er blevet revideret, og opfordrer indtrængende den venezuelanske regering til at sikre en fuldstændig genoprettelse af de demokratiske tilstande;

3.  udtrykker alvorlig bekymring over den alvorligt forværrede situation for så vidt angår demokratiet, menneskerettighederne og samfundsøkonomien i Venezuela og det voksende klima af politisk vold og social ustabilitet;

4.  opfordrer regeringen og højesteret i Venezuela til at respektere forfatningen, navnlig de beføjelser, som tilkommer alle behørigt valgte medlemmer af parlamentet;

5.  opfordrer den venezuelanske regering til at sikre magtens tredeling og uafhængighed og til at give nationalforsamlingen dens fulde forfatningsmæssige myndighed og beføjelser tilbage; minder om, at magtens tredeling er et afgørende princip i demokratiske stater, der ledes efter retsstatsprincippet;

6.  kræver, at den venezuelanske regering øjeblikkeligt og betingelsesløst løslader alle politiske fanger; minder om, at løsladelsen af de politiske fanger blev vedtaget af nationalforsamlingen gennem loven om national forsoning, men at den regeringen nedlagde veto imod den; minder om, at en varig fredelig løsning for Venezuela kun kan opnås gennem fuld respekt for tale- og ytringsfriheden, hvilket indebærer, at der ikke længere kan være politiske fanger i landet;

7.  opfordrer den venezuelanske regering til at overholde forfatningen og til at fremlægge en tidsplan, der muliggør hurtige, frie og gennemsigtige valgprocesser, som den eneste metode til at bringe landet ud af dets nuværende politiske dødvande;

8.  fordømmer på det kraftigste den venezuelanske nationale tilsynsmyndigheds beslutning om at udelukke oppositionsleder Henrique Capriles fra at beklæde politisk poster i 15 år; opfordrer den venezuelanske regering til at sætte en stopper for sin praksis med at udgrænse oppositionsledere ved at fratage dem deres politiske rettigheder;

9.  glæder sig over den resolution, der blev vedtaget af OAS' Permanente Råd den 3. april 2017, og opfordrer NF/HR til at støtte denne; opfordrer NF/HR til sammen med OAS aktivt at undersøge andre foranstaltninger, der kan fremme en tilbagevenden til demokratiske tilstande gennem effektiv udøvelse af demokratiet og retsstatsprincippet inden for den venezuelanske forfatningsmæssige ramme;

10.  fordømmer på det kraftigste de venezuelanske sikkerhedsstyrkers brutale undertrykkelse af fredelige protester, som følge af hvilken over 20 mennesker har mistet livet, og mange er blevet såret, ligesom der har været mange anholdelser; opfordrer den venezuelanske regering til at respektere og garantere den forfatningssikrede ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og demonstrationer og til at efterforske alle dødsfald; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at garantere sikkerheden og den frie udøvelse af rettigheder for alle borgere, navnlig menneskerettighedsforkæmpere, journalister, politiske aktivister og medlemmer af uafhængige ikkestatslige organisationer, der er særligt udsatte for angreb og vilkårlig frihedsberøvelse;

11.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til at tillade humanitær bistand i landet og til at give adgang for internationale organisationer, der ønsker at hjælpe de hårdest ramte sektorer af samfundet;

12.  gentager sin opfordring til, at der sendes en delegation fra Europa-Parlamentet til Venezuela, og at der så snart som muligt afholdes en dialog med alle konfliktens parter;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0176.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0106.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0080.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0269.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik