Menetlus : 2017/2651(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0271/2017

Esitatud tekstid :

B8-0271/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.69
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0200

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 171kWORD 46k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.705v01-00
 
B8-0271/2017/rev.

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP))  
B8-0271/2017/rev.

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma arvukaid resolutsioone, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3) ja 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(4),

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille osaline Venezuela on,

–  võttes arvesse 11. septembril 2001. aastal vastu võetud Ameerika riikide demokraatiahartat,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artikleid 72 ja 233,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 31. märtsi 2017. aasta avaldust Venezuela ülemkohtu otsuse kohta võtta üle rahvuskogu seadusandlikud volitused,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) 30. mai 2016. aasta ja 14. märtsi 2017. aasta aruannetes Venezuela kohta esitatud hoiatusi ning ARO peasekretäri nõudmist kutsuda demokraatiaharta artikli 20 alusel kiiresti kokku alaline nõukogu, et arutada Venezuela poliitilist kriisi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 27. märtsi 2017. aasta kirja, milles käsitletakse Venezuela tõsist ja süvenevat poliitilist, majanduslikku ja humanitaarkriisi,

–  võttes arvesse ARO deklaratsiooni, millele 13. märtsil 2017. aastal kirjutasid alla ARO 14 liikmesriiki ja milles nõutakse muude meetmete hulgas, et Venezuela kinnitaks kiiresti valimiste ajakava, vabastaks poliitvangid ning tunnistaks oma põhiseaduses sätestatud võimude lahusust,

–  võttes arvesse ARO alalise nõukogu 3. aprilli 2017. aasta resolutsiooni hiljutiste sündmuste kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 27. märtsil 2017. aastal tegi Venezuela ülemkohus otsuse, millega kuulutati kõik rahvuskogu poolt vastu võetud seadusandlikud aktid põhiseadusevastaseks; arvestades, et toetust Ameerika riikide demokraatiahartale kujutati reetliku teona, kuigi tegemist on õigusdokumendiga, millega Venezuela on ühinenud; arvestades, et 29. märtsil 2017 tegi Venezuela ülemkohus otsuse, et rahvuskogu ei ole täitnud kohtukorraldust, ning tühistas tema meetmed ja pädevused, millega anti seadusandlikud ülesanded ülemkohtule;

B.  arvestades, et seadusandlikku võimu saavad teostada ainult nõuetekohaselt demokraatlikult valitud esindajad;

C.  arvestades, et otsused tehti ilma igasuguse põhiseadusliku aluseta – kasutamata rahvuskogule antud volitusi (põhiseaduse artikkel 187) või ülemkohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi volitusi (põhiseaduse artikkel 336);

D.  arvestades, et riigi peaprokurör, Luisa Ortega Díaz, kelle on ametisse nimetanud Venezuela valitsus, lükkas ülemkohtu otsuse tagasi, kuna sellega rikutakse põhiseaduslikku korda;

E.  arvestades, et Venezuela ülemkohtu otsused rikuvad nii võimude lahusust käsitlevaid põhiseaduse sätteid kui ka kõigi kohtunike kohustust austada ja tagada Venezuela põhiseaduse terviklikkus (artikkel 334);

F.  arvestades, et ülemkohus oli eelnevalt 1. augustil 2016 ja 5. septembril 2016 otsusega nr 808 teatanud, et rahvuskogu ei ole täitnud kohtukorraldust, ning tühistanud tema meetmed ja pädevused;

G.  arvestades, et üldiste standardite ning piirkondlike ja rahvusvaheliste lepingutega, mille osaline Venezuela on ja mida ta on seetõttu kohustatud jõustama, on võimude lahusus määratletud kui oluline tagatis, et kaitsta kodanike õigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, mis on esindusdemokraatia olemasolu põhilised eeltingimused;

H.  arvestades, et rahvusvahelise surve all palus president Nicolas Maduro ülemkohtul vaadata rahvuskogu tühistamise otsus läbi; arvestades, et 1. aprillil 2017 tegi ülemkohus uued otsused, millega nähtavasti taastati rahvuskogu volitused;

I.  arvestades, et Venezuela opositsioonikoalitsioon MUD sai ühekojalises rahvuskogus 167 kohast 112 ja kahekolmandikulise enamuse, võrreldes PSUV 55 kohaga; arvestades, et ülemkohus takistas seejärel nelja äsja valitud rahvuskogu liiget (neist kolm MUD liiget) ametisse asumast ja jättis nii opositsiooni kahekolmandikulisest enamusest ilma;

J.  arvestades, et viimaste meelevaldsete vahistamiste tulemusel on poliitvangide arv kasvanud ärevust tekitava 117-ni ning vangide hulka kuuluvad sellised tähtsad poliitilised juhid nagu Leopoldo López, Antonio Ledezma Daniel Ceballos ja Yon Goicoechea;

K.  arvestades, et Venezuela opositsioonijuhil ja endisel presidendikandidaadil Henrique Caprilesel keelati 15 aastaks tegutsemine poliitilisel ametikohal; arvestades, et selle otsuse aluseks olid väidetavad süüdistused „halduseeskirjade eiramises“ Miranda osariigi kubernerina tegutsemise ajal;

L.  arvestades, et Venezuela julgeolekujõud, sealhulgas kaitsevägi ja politsei, on protestide algusest saadik kasutanud korduvalt toorest jõudu rahumeelsete protestijate, sealhulgas kongressi liikmete vastu, kes olid rahvuskogu pädevuste tühistamise otsuse vastu, ning arvestades, et selle tagajärjel on saanud üle 20 inimese surma, paljud vigastada ja paljud on vahistatud;

M.  arvestades, et väidetavalt rahaliste vahendite puudumise tõttu lükkas valitsus edasi 2016. aasta detsembriks kavandatud kohalikud ja piirkondlikud valimised ning on takistanud tagandamise küsimuses rahvahääletuse toimumist (põhiseaduse säte, mis võimaldab 20 % valijatest nõuda presidendi tagandamist), kuigi kõik põhiseadusest tulenevad nõuded on täidetud, ning on ähvardanud määramata ajaks katkestada kõik valimisprotsessid;

N.  arvestades, et regulaarsed, õiglased ja kaasavad valimised, nagu nõutakse inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 21, on oluline tugisammas igas esindusdemokraatlikus ühiskonnas, mis põhineb inimõigustel ja õigusriigi põhimõttel;

1.  mõistab hukka demokraatliku korra jätkuva põhiseadusevastase rikkumise Venezuelas, sealhulgas Venezuela ülemkohtu hiljutise otsuse, mille eesmärk on võtta üle rahvuskogu seadusandlikud volitused, ning samuti mõistab hukka võimude lahususe puudumise ja riigivõimuorganite puuduliku sõltumatuse;

2.  lükkab kindlalt tagasi Venezuela ülemkohtu otsused peatada rahvuskogu volitused ja haarata need endale, millega rikutakse selgelt rahvusvahelisi demokraatlikke standardeid ja Venezuela põhiseaduslikku korda; võtab teadmiseks, et nende otsuste mõned osad vaadati hiljuti läbi, ja ergutab Venezuela valitsust tagama demokraatliku korra täielikku taastamist;

3.  väljendab sügavat muret Venezuela tõsiselt halveneva demokraatia, inimõiguste ja sotsiaal-majandusliku olukorra pärast, mida iseloomustab üha enam poliitilise vägivalla ja sotsiaalse ebastabiilsuse õhkkond;

4.  kutsub Venezuela valitsust ja ülemkohut üles austama põhiseadust, eriti volitusi, mis on antud kõigile nõuetekohaselt valitud parlamendiliikmetele;

5.  palub Venezuela valitsusel tagada võimude lahusus ja sõltumatus ning taastada rahvuskogu täielik põhiseaduslik võim ja pädevused ning neid austada; tuletab meelde, et võimude lahusus on õigusriigi põhimõttest juhinduvate demokraatlike riikide oluline põhimõte;

6.  kutsub Venezuela valitsust üles tagama kõigi poliitvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; tuletab meelde, et rahvuskogu kiitis poliitvangide vabastamise heaks rahvusliku leppimise seaduse kaudu, millele pani veto täitevvõimu otsus; tuletab meelde, et Venezuela jaoks on võimalik saavutada püsiv rahumeelne lahendus üksnes täielikult sõna- ja väljendusvabadust austades, mille tulemusel kaovad riigis poliitvangid;

7.  kutsub Venezuela valitsust üles järgima põhiseadust ja esitama valimiste ajakava, mis võimaldab kiirete, vabade ja läbipaistvate valimisprotsesside läbiviimist, kuna see on ainus viis tulla välja praegusest poliitilisest ummikust;

8.  mõistab karmilt hukka Venezuela riigikontrolöri otsuse keelata opositsioonijuhil Henrique Caprilesel 15 aastaks tegutsemine poliitilisel ametikohal; kutsub Venezuela valitsust üles lõpetama tava, mille kohaselt opositsioonijuhid tõrjutakse neilt poliitiliste õiguste võtmise teel kõrvale;

9.  peab tervitatavaks ARO alalise nõukogu 3. aprillil 2017. aastal vastu võetud resolutsiooni ning palub asepresidendil ja kõrgel esindajal seda toetada; kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat lisaks üles koos AROga aktiivselt uurima muid meetmeid, et taastada demokraatlik kord demokraatia ja õigusriigi põhimõtte tõhusa rakendamise kaudu Venezuela põhiseaduse raames;

10.  mõistab teravalt hukka jõhkrad repressioonid, mida Venezuela julgeolekujõud rakendasid rahumeelsete protestijate vastu ja mille tagajärjel sai üle 20 inimese surma, paljud said vigastada ja paljud vahistati; palub, et Venezuela valitsus austaks põhiseaduslikku õigust rahumeelselt koguneda ja meelt avaldada ja tagaks selle õiguse ning uuriks kõiki surmajuhtumeid; palub, et Venezuela ametivõimud tagaksid julgeoleku ja õiguste vaba kasutamise kõigile kodanikele, eelkõige inimõiguste kaitsjatele, ajakirjanikele, poliitilistele aktivistidele ja sõltumatute valitsusväliste organisatsioonide liikmetele, kellel on suurem oht sattuda rünnakute ja meelevaldse kinnipidamise ohvriks;

11.  kutsub Venezuela ametivõime üles kiiremas korras lubama riiki humanitaarabi ja võimaldama juurdepääsu rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes soovivad aidata kõige enam kannatanud ühiskonnarühmi;

12.  kordab oma nõudmist, et Venezuelasse saadetaks Euroopa Parlamendi delegatsioon ja alustataks võimalikult kiiresti dialoogi kõigi konflikti osalistega;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela valitsusele ja rahvuskogule, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0176.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0106.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0080.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0269.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika