Postup : 2017/2651(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0271/2017

Predkladané texty :

B8-0271/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.69
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0200

NÁVRH UZNESENIA
PDF 180kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.705v01-00
 
B8-0271/2017/rev.

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP))  
B8-0271/2017/rev.

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje početné predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3) a z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu, a najmä na jej články 72 a 233,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zaida Raada Husajna z 31. marca 2017 o rozhodnutí venezuelského najvyššieho súdu prevziať zákonodarné právomocí národného zhromaždenia,

–  so zreteľom na varovanie uvedené v správach Organizácie amerických štátov (OAS) z 30. mája 2016 a 14. marca 2017 o Venezuele a na výzvu jej generálneho tajomníka, aby bolo urýchlene zvolané zasadnutie jej Stálej rady na základe článku 20 Demokratickej charty s cieľom diskutovať o venezuelskej politickej kríze,

–  so zreteľom na list podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 27. marca 2017 o o zhoršovaní politickej, hospodárskej a humanitárnej krízy a vážnej kríze vo Venezuele,

–  so zreteľom na deklaráciu OAS z 13. marca 2017 podpísanú 14 členskými štátmi, ktorá požaduje, aby Venezuela okrem iného urýchlene naplánovala voľby, prepustila politických väzňov a uznala ústavnú deľbu moci,

–  so zreteľom na rezolúciu Stálej rady OAS z 3. apríla 2017 o nedávnych udalostiach vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže venezuelský najvyšší súd vo svojom rozhodnutí z 27. marca 2017 vyhlásil všetky legislatívne akty prijaté národným zhromaždením za protiústavné; keďže pomoc pre Medziamerickú demokratickú chartu bola označená za vlastizradu napriek tomu, že ide o právny dokument, ktorého signatárom je Venezuela; keďže venezuelský najvyšší súd vo svojom rozhodnutí z 29. marca 2017 vyhlásil, že národné zhromaždenie pohŕda súdom, anuloval jeho opatrenia a právomoci a rozhodol, že zákonodarnú funkciu prevezme najvyšší súd;

B.  keďže iba riadne demokraticky zvolení zástupcovia môžu vykonávať zákonodarnú moc;

C.  keďže tieto rozhodnutia boli prijaté bez toho, aby pre ne existoval ústavný základ, a to buď právomoci národného zhromaždenia (článok 187 ústavy), alebo právomoci ústavnej komory najvyššieho súdu (článok 336 ústavy);

D.  keďže vrchná štátna zástupkyňa Luisa Ortega Diazová, ktorú vymenovala venezuelská vláda, odmietla rozhodnutie najvyššieho súdu ako rozhodnutie v rozpore s ústavným poriadkom;

E.  keďže rozhodnutia venezuelského najvyššieho súdu porušujú ústavnoprávne ustanovenia o deľbe moci, ako aj povinnosť všetkých sudcov dodržiavať venezuelskú ústavu a zabezpečovať jej integritu;

F.  keďže najvyšší súd vyhlásil, že národné zhromaždenie pohŕda súdom, a anuloval jeho opatrenia a právomoci, a to 1. augusta 2016 a 5. septembra 2016 rozhodnutím č. 808;

G.  keďže univerzálne štandardy a regionálne a medzinárodné dohody, ktorých stranou je aj Venezuela a ktoré je teda povinná uplatňovať, označujú deľbu moci za kľúčovú záruku na ochranu občianskych práv a obranu demokracie a právneho štátu, ktoré sú základnými predpokladmi umožňujúcimi existenciu zastupiteľskej demokracie;

H.  keďže prezident Nicolas Maduro požiadal pod medzinárodným tlakom najvyšší súd, aby prehodnotil svoje rozhodnutie, ktorým zbavil národné zhromaždenie právomocí; keďže 1. apríla 2017 vydal najvyšší súd nové rozhodnutie, ktorým obnovil právomoci národného zhromaždenia;

I.  keďže venezuelská opozičná koalícia MUD získala v 167-člennom jednokomorovom národnom zhromaždení 112 kresiel, teda dvojtretinovú väčšinu, zatiaľ čo PSUV obsadila 55 kresiel; keďže najvyšší súd následne znemožnil štyrom novozvoleným členom národného zhromaždenia, z ktorých traja boli zástupcovia koalície MUD, nastúpiť do funkcie, čím opozícia prišla o dvojtretinovú väčšinu;

J.  keďže je znepokojujúce, že v dôsledku poslednej vlny svojvoľného zatýkania sa zvýšil počet politických väzňov na 117 vrátane kľúčových politických vodcov, ako sú Leopoldo López, Antonio Ledezma Daniel Ceballos a Yon Goicoechea;

K.  keďže opozičnému predákovi a bývalému prezidentskému kandidátovi Henriqueovi Caprilesovi bolo zakázané vykonávať politickú funkciu v trvaní 15 rokov; keďže toto rozhodnutie sa zakladalo na obvineniach z „administratívnych nezrovnalostí“, ktorých sa mal dopustiť ako guvernér štátu Miranda;

L.  keďže venezuelské bezpečnostné zložky vrátane národnej gardy a štátnej polície uplatňovali už od počiatku protestov brutálne násilie proti pokojným demonštrantom vrátane členov Kongresu, ktorí protestovali proti rozhodnutiu, ktorým bolo národné zhromaždenie zbavené právomocí, čo viedlo k viac ako 20 úmrtiam a veľkému počtu zranených a zatknutých;

M.  keďže vláda pod zámienkou nedostatku finančných zdrojov prerušila proces regionálnych volieb, ktoré sa mali konať v decembri 2016, a zabránila konaniu referenda o odvolaní (založeného na ustanovení ústavy, ktoré umožňuje 20 % voličov vyžiadať si odvolanie prezidenta), a to napriek tomu, že boli splnené príslušné ústavné požiadavky, a pohrozila, že na neohraničený čas preruší všetky volebné procesy;

N.  keďže spravodlivé a inkluzívne voľby, ktoré vyžaduje článok 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, predstavujú kľúčový pilier každej zastupiteľskej demokratickej spoločnosti založenej na ľudských právach a právnom štáte;

1.  odsudzuje pokračujúce protiústavné porušovanie demokratického poriadku vo Venezuele vrátane nedávneho rozhodnutia venezuelského najvyššieho súdu, ktorého cieľom bolo prevzatie zákonodarných právomocí národného zhromaždenia, a chýbajúcu deľbu moci a nezávislosť jednotlivých zložiek moci;

2.  dôrazne odmieta rozhodnutia najvyššieho súdu dočasne zbaviť národné zhromaždenie jeho právomocí a prevziať ich, ktoré sú jednoznačným porušením medzinárodných demokratických štandardov a ústavného poriadku Venezuely; berie na vedomie nedávne prehodnotenie niektorých prvkov týchto rozhodnutí a naliehavo vyzýva venezuelskú vládu, aby zaručila plné obnovenie demokratického poriadku;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažným zhoršovaním situácie, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a sociálno-ekonomickú situáciu vo Venezuele, ktorá je charakterizovaná klímou rastúceho politického násilia a sociálnej nestability;

4.  vyzýva venezuelskú vládu a najvyšší súd, aby rešpektovali ústavu, a najmä právomoci, ktoré udeľuje všetkým riadne zvoleným poslancom parlamentu;

5.  vyzýva venezuelskú vládu, aby chránila deľbu moci a nezávislosť jej zložiek a aby obnovila a v plnej miere rešpektovala ústavné postavenie a právomoci národného zhromaždenia; pripomína, že deľba moci je základnou zásadou demokratických štátov, ktoré sa riadia zásadami právneho štátu;

6.  vyzýva venezuelskú vládu na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov; pripomína, že národné zhromaždenie súhlasilo s prepustením politických väzňov prostredníctvom zákona o národnom zmierení, ktorý vetovala výkonná moc; pripomína, že trvalé mierové riešenie v prospech Venezuely možno dosiahnuť len prostredníctvom plného dodržiavania slobody slova a vyjadrovania, ktoré povedie k prepusteniu všetkých politických väzňov v krajine;

7.  vyzýva vládu Venezuely, aby dodržiavala ústavu a aby predstavila volebný harmonogram, ktorý umožní rýchle, slobodné a transparentné volebné procesy, ktoré sú jedinou cestou, ako ukončiť súčasnú politickú patovú situáciu;

8.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie venezuelského úradu pre kontrolu štátnych financií, ktorým bolo opozičnému predákovi Henriqueovi Caprilesovi zakázané vykonávať politickú funkciu v trvaní 15 rokov; vyzýva venezuelskú vládu, aby ukončila prax vytláčania opozičných vodcov z verejného priestoru tým, že sú zbavovaní politických práv;

9.  víta rezolúciu Stálej rady OAS z 3. apríla 2017 a vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby ju podporila; vyzýva ďalej podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby spoločne s OAS aktívne hľadala ďalšie opatrenia, ktorých cieľom by bol návrat k demokratickému poriadku prostredníctvom účinného uplatňovania demokracie a fungovania právneho štátu v medziach venezuelského ústavného rámca;

10.  dôrazne odsudzuje brutálne potlačenie pokojných demonštrácií venezuelskými bezpečnostnými zložkami, ktoré viedlo k viac ako 20 úmrtiam a veľkému počtu zranených a zatknutých; vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala a zaručovala ústavné právo na slobodné pokojné zhromažďovanie a demonštrácie a aby vyšetrila všetky prípady usmrtenia; vyzýva venezuelské úrady, aby všetkým občanom zaručili bezpečnosť a umožnili im slobodne uplatniť ich práva, najmä pokiaľ ide o obrancov ľudských práv, novinárov, politických aktivistov a členov nezávislých mimovládnych organizácií, ktorým hrozí väčšie riziko útokov a svojvoľného zatknutia;

11.  vyzýva venezuelské úrady, aby čo najrýchlejšie umožnili vstup humanitárnej pomoci do krajiny a tiež vstup medzinárodných organizácií, ktoré chcú pomôcť najviac postihnutým vrstvám spoločnosti;

12.  opakuje svoju požiadavku, aby Európsky parlament vyslal delegáciu do Venezuely a čo najskôr začal dialóg so všetkými stranami zapojenými do konfliktu;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0080.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0269.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia