Förfarande : 2017/2651(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0271/2017

Ingivna texter :

B8-0271/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.69
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0200

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 173kWORD 47k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.705v01-00
 
B8-0271/2017/rev.

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))  
B8-0271/2017/rev.

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sina många resolutioner, i synnerhet de av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela(1), av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela(2), av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela(3) och av den 8 juni 2016 om situationen i Venezuela(4),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela har anslutit sig till,

–  med beaktande av den interamerikanska demokratistadgan som antogs den 11 september 2001,

–  med beaktande av Venezuelas konstitution, särskilt artiklarna 72 och 233,

–  med beaktande av uttalandet av den 31 mars 2017 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, om beslutet från Venezuelas högsta domstol att ta över lagstiftningsbefogenheterna från nationalförsamlingen,

–  med beaktande av de varningar som framfördes i OAS-rapporterna från den 30 maj 2016 och 14 mars 2017 om Venezuela och generalsekreterarens brådskande uppmaning att sammankalla det ständiga rådet i enlighet med artikel 20 i demokratistadgan för att diskutera Venezuelas politiska kris,

–  med beaktande av uttalandet av den 27 mars 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om den allvarliga politiska, ekonomiska och humanitära kris i Venezuela som förvärras allt mer,

–  med beaktande av förklaringen från OAS som undertecknades av 14 av dess medlemsstater den 13 mars 2017 och som kräver att Venezuela bland andra åtgärder omgående fastställer tidpunkten för val, friger politiska fångar och erkänner maktfördelningen i landets konstitution,

–  med beaktande av resolutionen från OAS ständiga råd av den 3 april 2017 om den senaste tidens händelser i Venezuela,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 27 mars 2017 utfärdade Venezuelas högsta domstol ett beslut enligt vilket alla rättsakter som antagits av nationalförsamlingen förklarades vara författningsvidriga. Stöd för den interamerikanska demokratistadgan beskrevs som landsförräderi, trots att det är en rättslig handling som Venezuela förbundit sig till. Den 29 mars 2017 utfärdade Venezuelas högsta domstol ett beslut som förklarade att nationalförsamlingen gjort sig skyldig till domstolstrots och ogiltigförklarade dess åtgärder och befogenheter, vilket banade vägen för högsta domstolen att ta över den lagstiftande funktionen.

B.  Den lagstiftande makten får endast utövas av företrädare som valts i vederbörlig demokratisk ordning.

C.  Besluten utfärdades utan något stöd i konstitutionen, varken de befogenheter som beviljats nationalförsamlingen (artikel 187 i konstitutionen) eller de befogenheter som författningskammaren vid högsta domstolen åtnjuter (artikel 336 i konstitutionen).

D.  Riksåklagaren Luisa Ortega Díaz, utnämnd av Venezuelas regering, avvisade högsta domstolens beslut eftersom hon ansåg att det stod i strid med den konstitutionella ordningen.

E.  Besluten som Venezuelas högsta domstol har utfärdat strider både mot den författningsenliga maktfördelningen och skyldigheten för alla domare att respektera och säkerställa integriteten i Venezuelas konstitution (artikel 334).

F.  Högsta domstolen har tidigare förklarat att nationalförsamlingen gjort sig skyldig till domstolstrots och ogiltigförklarade dess åtgärder och befogenheter den 1 augusti 2016 och den 5 september 2016 genom beslut nr 808.

G.  Enligt universella normer samt regionala och internationella avtal som Venezuela är part i och därför skyldig att tillämpa definieras maktfördelningen som en nödvändig garant för att skydda medborgarnas rättigheter och försvara demokratin och rättsstatsprincipen, vilka är grundförutsättningar för en representativ demokrati.

H.  Efter internationella påtryckningar bad president Nicolas Maduro, högsta stolen att ompröva beslutet som gör nationalförsamlingen maktlös. Den 1 april 2017 utfärdade högsta domstolen nya beslut som verkade återinföra nationalförsamlingens befogenheter.

I.  Venezuelas oppositionskoalition, MUD, vann 112 av 167 mandat i nationalförsamlingens enda kammare, vilket är två tredjedelars majoritet i förhållande till PSUV:s 55 mandat. Därefter hindrade högsta domstolen fyra nyvalda ledamöter av nationalförsamlingen, varav tre från MUD, från att tillträda sitt uppdrag, vilket gjorde att oppositionen förlorade sin två tredjedelars majoritet.

J.  Den senaste tidens godtyckliga gripanden höjer antalet politiska fångar till 117, däribland viktiga politiska ledare som Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos och Yon Goicoechea.

K.  Den venezuelanske oppositionsledaren och före detta presidentkandidaten Henrique Capriles har förbjudits att inneha politiska uppdrag i 15 år. Detta beslut grundade sig på påstådda anklagelser om ”administrativa oegentligheter” i hans roll som guvernör för delstaten Miranda.

L.  De venezuelanska säkerhetsstyrkorna, inbegripet det nationella gardet och den nationella polisen, har från protesternas början vid upprepade tillfällen använt övervåld mot fredliga demonstranter, däribland kongressledamöter, som motsatt sig att nationalförsamlingens befogenheter upphävts. Detta har lett till mer än 20 dödsoffer samtidigt som ett stort antal personer har skadats och många har gripits.

M.  Regeringen, med hänvisning till brist på ekonomiska resurser, har ställt in de lokala och regionala val som var planerade till december 2016, och förhindrat en folkomröstning om avsättning att äga rum – en konstitutionell bestämmelse som ger 20 % av väljarkåren möjlighet att begära att presidenten avsätts – trots att alla konstitutionella krav var uppfyllda, vilket hotar att ställa in alla valprocesser på obestämd tid.

N.  Periodiska, rättvisa och allmänna val, vilket krävs enligt artikel 21 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, utgör en mycket viktig pelare i alla representativa demokratiska samhällen som grundar sig på mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

1.  Europaparlamentet fördömer de fortsatta författningsvidriga kränkningarna av den demokratiska ordningen i Venezuela, inte minst det senaste beslutet från Venezuelas högsta domstol som syftade till att ta över nationalförsamlingens lagstiftningsbefogenheter, och bristen på maktdelning och oberoende inom den statliga förvaltningen.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftigt besluten av Venezuelas högsta domstol att upphäva nationalförsamlingens befogenheter och tillerkänna sig själv dessa, vilket utgör ett tydligt brott mot internationella demokratinormer och den konstitutionella ordningen i Venezuela. Parlamentet noterar att vissa delar av dessa beslut nyligen har reviderats och uppmanar Venezuelas regering att garantera ett fullständigt återställande av den demokratiska ordningen.

3.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den allvarligt försämrade situationen när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och den samhällsekonomiska situationen i Venezuela som präglas av ett alltmer instabilt politiskt och socialt klimat.

4.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering och högsta domstol att respektera konstitutionen, särskilt de befogenheter som alla parlamentsledamöter tilldelats.

5.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att garantera maktdelningen och oavhängiga maktinstanser och att återställa nationalförsamlingens konstitutionella makt och befogenheter. Parlamentet påpekar att maktdelningen är en grundläggande princip för demokratiska stater som iakttar rättsstatsprincipen.

6.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av samtliga politiska fångar. Parlamentet påpekar att nationalförsamlingen godkände politiska fångars frigivande genom lagen om nationell försoning men att den verkställande makten förhindrade detta genom vetorätt. Parlamentet påminner om att en varaktig fredlig lösning för Venezuela endast kan uppnås genom fullständig respekt för yttrande- och åsiktsfriheten så att det inte längre ska förekomma några politiska fångar mer i landet.

7.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att följa konstitutionen och att lägga fram en valkalender som möjliggör fria och transparenta valprocesser, vilket är det enda sättet att få ett slut på det nuvarande politiska dödläget.

8.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt den venezuelanske nationella inspektörens beslut att förbjuda oppositionsledaren Henrique Capriles från att inneha politiska uppdrag i 15 år. Venezuelas regering uppmanas att sätta stopp för bruket att undanröja oppositionsledare genom att beröva dem deras politiska rättigheter.

9.  Europaparlamentet välkomnar den resolution som OAS ständiga råd antog den 3 april 2017 och uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att stödja resolutionen. Parlamentet uppmanar dessutom vice ordföranden/den höga representanten att tillsammans med OAS aktivt utforska andra åtgärder för att återställa den demokratiska ordningen genom ett faktiskt utövande av demokrati och rättsstatsprincipen inom ramen för Venezuelas konstitution.

10.  Europaparlamentet fördömer skarpt de venezuelanska säkerhetsstyrkornas brutala angrepp mot fredliga demonstranter, till följd av vilka mer än 20 personer har dött, ett stort antal har skadats och många har gripits. Parlamentet uppmanar Venezuelas regering att respektera och garantera den konstitutionella rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och demonstrationer och att utreda alla dödsfall. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Venezuela att garantera alla medborgare säkerhet och ett fritt utövande av sina rättigheter, i synnerhet människorättsförsvarare, journalister, politiska aktivister och medlemmar av oberoende icke-statliga organisationer som löper större risk att utsättas för angrepp och godtyckliga frihetsberövanden.

11.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Venezuela att snarast möjligt tillåta humanitärt bistånd till landet och säkerställa tillträde för sådana internationella organisationer som önskar stödja de samhällssektorer som har drabbats värst.

12.  Europaparlamentet erinrar om sin begäran att så snart som möjligt skicka en delegation från Europaparlamentet till Venezuela och föra en dialog med alla aktörer som är inblandade i konflikten.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0176.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0106.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0080.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2016)0269.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy