Menetlus : 2017/2511(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0273/2017

Esitatud tekstid :

B8-0273/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.70
CRE 27/04/2017 - 5.70

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 253kWORD 49k
20.4.2017
PE603.715v01-00
 
B8-0273/2017

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3


komisjoni 11. jaanuari 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2016)8996 – 2017/2511(DEA))


Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 11. jaanuari 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2016)8996 – 2017/2511(DEA))  
B8-0273/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2016)8996),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta(1), eriti selle artikli 10 lõiget 4 ja artikli 36 lõiget 5,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 3,

A.  arvestades, et määruses (EL) nr 978/2012 sätestatakse liidu üldiste tariifsete soodustuste kava, mille eesmärk on paremini arendada riikide juurdepääsu ELi turule, rakendades sooduskohtlemist nende eksportkaubale;

B.  arvestades, et üldiste tariifsete soodustuste kava koosneb üldisest korrast ja kahest erikorrast, sealhulgas säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriv erikord (GSP+), mille kohaselt on soodustatud riikide puhul imporditollimaksudest vabastatud üle 6000 tariifirea;

C.  arvestades, et GSP+ peab toimima usaldusväärse stiimulina riikidele, kes võtavad endale kohustuse rakendada peamisi rahvusvahelisi konventsioone, mida peetakse säästva arengu seisukohast eriti oluliseks;

D.  arvestades, et määruse (EL) nr 978/2012 artikli 9 lõikes 1 on määratletud tingimused, mida soodustust taotlev riik peab täitma, et saada GSP+ raames soodustatud riigiks;

E.  arvestades, et määruse (EL) nr 978/2012 artikli 10 lõikega 4 antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte III lisa kehtestamiseks või muutmiseks, et kohaldada taotluse esitanud riigi suhtes säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleerivat erikorda, lisades kõnealuse riigi GSP+ raames soodustatud riikide loetellu;

F.  arvestades, et 2010. aasta veebruaris peatati Sri Lanka käsitlemine GSP+ raames soodustatud riigina, põhjuseks tõsised puudujäägid ÜRO inimõigusalaste õigusaktide, eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti, lapse õiguste konventsiooni, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peamiste töökonventsioonide kohaldamisel;

G.  arvestades, et alates 2015. aasta jaanuarist on Sri Lanka valitsus astunud mõningaid positiivseid samme inimõiguste olukorra parandamiseks, muu hulgas võttis ta 2015. aasta oktoobris vastu otsuse toetada ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsiooni 30/1;

H.  arvestades, et 11. jaanuaril 2017 võttis komisjon vastu delegeeritud õigusakti, millega Sri Lanka lisatakse määruse (EL) nr 978/2012 III lisasse;

I.  arvestades, et riigi valitsuse reformipüüdlused, sealhulgas vahetult GSP+ erikorra kriteeriumitele vastav tegevus, ei ole veel täitnud eesmärki saavutada kooskõla kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni ning rassilise diskrimineerimise likvideerimise rahvusvahelise konventsiooni nõuetega;

J.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 10. veebruari 2017. aasta aruandes Sri Lanka kohta järeldatakse, et riigi poolt 2015. aasta oktoobrist saadik võetud meetmed on olnud tõelise edu saavutamiseks ebapiisavad ning et kohustuste täitmine on kulgenud „murettekitavalt aeglaselt“;

K.  arvestades, et ILO eksperdikomisjon on leidnud mitmeid puudusi ILO konventsioonide 87 ja 98 täitmisel, muu hulgas on puudujääke riigi ainukeses ILO konventsiooniga 87 seotud seaduses, 1999. aasta töövaidluste lahendamise seaduses nr 56;

L.  arvestades, et terrorismi tõkestamise seadust ei ole veel kehtetuks tunnistatud ega asendatud; arvestades, et terrorismi tõkestamise seaduse asendamisel uue seadusega ei tohi viimases sisalduda nn terrorismiga seotud süütegude laia määratlust ning seadus peab piirama ohtu, et ülestunnistusi pressitakse välja piinamisega;

M.   arvestades, et praegu Sri Lankal aset leidvad inimõiguste rikkumised panevad kahtlema selles, kas on õige anda riigile GSP+ erikorra raames soodustusi, kui rahvusvaheliste organisatsioonide andmetel ei ole seal piisavalt sisulist edu saavutatud; arvestades, et kahtluste kohaselt ei püüa Sri Lanka valitsus piisavalt teha lõppu karistamatuse õhkkonnale ning annab inimõiguste rikkumistes süüdistatud sõjaväelastele ametikohti valitsuses;

N.  arvestades, et delegeeritud õigusakt võib jõustuda vaid siis, kui kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavaks tegemist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu sellele vastuväiteid esitanud; arvestades, et 23. jaanuaril 2017 jõuti kokkuleppele pikendada seda ajavahemikku kahe kuu võrra;

1.  esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 303, 31.10.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika