Postupak : 2017/2511(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0273/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0273/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.70
CRE 27/04/2017 - 5.70

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 256kWORD 67k
20.4.2017
PE603.715v01-00
 
B8-0273/2017

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika


o Delegiranoj uredbi Komisije od 11. siječnja 2017. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2016)8996 – 2017/2511(DEA))


Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 11. siječnja 2017. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2016)8996 – 2017/2511(DEA))  
B8-0273/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2016)8996),

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008(1), a posebno njezin članak 10. stavak 4. i članak 36. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da se Uredbom (EU) br. 978/2012 određuju modaliteti općeg sustava povlastica Unije koji je namijenjen poboljšanju pristupa zemalja u razvoju tržištu EU-a odobravajući tim zemljama povlašteno postupanje u vezi s proizvodima koje izvoze;

B.  budući da se opći sustav povlastica sastoji od općeg sporazuma i dva posebna sporazuma, uključujući i poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje (OSP+), te se korisnicama za više od 6 000 tarifnih stavaka ne zaračunava carina na uvoz;

C.  budući da je OSP+ zamišljen kao vjerodostojni poticaj za zemlje koje se obvežu na provedbu temeljnih međunarodnih konvencija koje se smatraju od presudnog značaja u kontekstu održivog razvoja;

D.  budući da se člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 978/2012 određuju uvjeti koje zemlja podnositeljica zahtjeva mora ispuniti kako bi postala zemlja korisnica programa OSP+;

E.  budući da se člankom 10. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 978/2012 Komisiji daje ovlast za donošenje delegiranih akata radi sastavljanja ili izmjene Priloga III. da bi se zemlji podnositeljici zahtjeva odobrio poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje uvrštenjem te zemlje na popis zemalja korisnica OSP +;

F.  budući da su u veljači 2010. obustavljene povlastice OSP+ za Šri Lanku zbog ozbiljnih povreda u primjeni mehanizama UN-a za ljudska prava, posebno Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Konvencije UN-a o pravima djeteta, Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te temeljnih konvencija o radu Međunarodne organizacije rada (MOR);

G.  budući da Vlada Šri Lanke od siječnja 2015. poduzima određene pozitivne korake u pogledu poboljšanja ljudskih prava, uključujući i njezinu odluku o supokroviteljstvu rezolucije Vijeća za ljudska prava 30/1 u listopadu 2015.;

H.  budući da je 11. siječnja 2017. Komisija donijela delegirani akt kojim je Šri Lanka obuhvaćena Prilogom III. Uredbi (EU) br. 978/2012;

I.  budući da vladini napori u pogledu reformi, uključujući i one koji se izravno odnose na kriterije OSP+ još nisu polučili uspjeha u vezi s pridržavanjem Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije;

J.  budući da je u izvješću Ureda visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava o Šri Lanki A/HRC/34/20 od 10. veljače 2017. zaključeno da su mjere koje je poduzela Šri Lanka od listopada 2015. „nedovoljne da bi se zajamčio stvarni napredak”, a ispunjenje obveza je „zabrinjavajuće sporo”;

K.  budući da je Odbor stručnjaka MOR-a utvrdio niz nedostataka u vezi s konvencijama MOR-a br. 87 i 98, uključujući nedostatke u Zakonu o industrijskim sporovima br. 56 iz 1999., što je jedino postojeće zakonodavstvo koje se odnosi na Konvenciju MOR-a br. 87;

L.  budući da proces stavljanja izvan snage i zamjene Zakona o sprečavanju terorizma još uvijek nije okončan; budući da novi akt, kojim bi se zamijenio Zakon o sprečavanju terorizma, ne smije sadržavati široku definiciju kaznenih djela povezanih s terorizmom te se njime mora ograničiti rizik od priznanja iznuđenih mučenjem;

M.   budući da postojeće povrede ljudskih prava u Šri Lanki izazivaju zabrinutost oko prikladnosti davanja statusa OSP+ sve dok međunarodna tijela ne utvrde da je postignut stvarni napredak; budući da postoji sumnja da Vlada Šri Lanke nedovoljno dobro radi na rješavanju problema nekažnjavanja te vojne časnike optužene za kršenja ljudskih prava nagrađuje s položajima u vlasti;

N.  budući da delegirani akt može stupiti na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja akta; budući da je dogovoreno da će se na dan 23. siječnja 2017. to razdoblje produljiti za dva mjeseca;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

SL L 303, 31.10.2012., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti