Postup : 2017/2511(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0273/2017

Predkladané texty :

B8-0273/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.70
CRE 27/04/2017 - 5.70

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 46k
20.4.2017
PE603.715v01-00
 
B8-0273/2017

v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku


o delegovanom nariadení Komisie z 11. januára 2017, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2016)8996 – 2017/2511(DEA))


Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom nariadení Komisie z 11. januára 2017, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2016)8996 – 2017/2511(DEA))  
B8-0273/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2016)8996),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008(1), a najmä na jeho článok 10 ods. 4 a článok 36 ods. 5,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nariadením (EÚ) č. 978/2012 sa ustanovujú podoby všeobecného systému preferencií Únie, ktorého cieľom je zlepšiť prístup rozvojových krajín na trh EÚ tým, že sa týmto krajinám poskytuje prednostné zaobchádzanie s ich vývoznými produktmi;

B.  keďže všeobecný systém preferencií sa skladá zo všeobecného opatrenia a dvoch osobitných opatrení vrátane osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (VSP+), v rámci ktorého sa od zvýhodnenej krajiny nevyžadujú žiadne clá na dovoz viac než 6 000 colných položiek;

C.  keďže VSP+ má za cieľ poskytovať dôveryhodný stimul pre krajiny, ktoré sa zaviazali k vykonávaniu ťažiskových medzinárodných dohovorov, ktoré sa v rámci trvalo udržateľného rozvoja považujú za rozhodujúce;

D.  keďže v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa vymedzujú podmienky, ktoré žiadajúca krajina musí splniť, aby sa stala zvýhodnenou krajinou podľa VSP+;

E.  keďže článkom 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty s cieľom stanoviť alebo zmeniť prílohu III, a tým udeliť žiadajúcej krajine osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných zaradením tejto krajiny do zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP+;

F.  keďže vo februári 2010 preferencie VSP + pre Srí Lanku bolo pozastavené z dôvodu závažného porušenia pri uplatňovaní nástrojov OSN v oblasti ľudských práv, najmä Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o právach dieťaťa, Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a základných pracovných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP);

G.  keďže od januára 2015 vláda Srí Lanky podnikla niektoré pozitívne kroky smerom k zlepšovaniu ľudských práv vrátane svojho rozhodnutia byť spolunavrhovateľom rezolúcie Rady pre ľudské práva (HCR) č. 30/1 v októbri 2015;

H.  keďže 11. januára 2017 Komisia prijala delegovaný akt s cieľom doplniť Srí Lanku do prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012;

I.  keďže reformné úsilie vlády vrátane krokov, ktoré sa priamo týkajú kritérií VSP +, ešte neprinieslo žiaden výsledok, pokiaľ ide o cieľ dodržania Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a dohovoru o odstránení rasovej diskriminácie;

J.  keďže v správe Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Srí Lanke (A/HRC/34/20) z 10. februára 2017 sa dospelo k záveru, že opatrenia prijaté Srí Lankou od októbra 2015 sú „nedostatočné na zabezpečenie skutočného pokroku“ a že plnenie záväzkov je „znepokojujúco pomalé“;

K.  keďže výbor odborníkov MOP určil viacero nedostatkov, pokiaľ ide o dohovory MOP č. 87 a 98, vrátane nedostatkov novely zákona o priemyselných sporoch č. 56 z roku 1999, ktorý je jediným existujúcim právnym predpisom týkajúcim sa dohovoru MOP č. 87;

L.  keďže proces, ktorým sa zrušuje a nahrádza zákon o predchádzaní terorizmu (PTA), ešte nebol ukončený; keďže ak bude PTA nahradený novým aktom, nesmie tento akt zahŕňať široké vymedzenie trestných činov „súvisiacich s terorizmom“ a musí obmedziť riziko, že sa priznania budú vynucovať mučením;

M.   keďže súčasné porušovanie ľudských práv na Srí Lanke vyvoláva obavy týkajúce sa primeranosti udeľovania štatútu VSP + v situácii, keď podľa medzinárodných orgánov dosiahnutý skutočný pokrok nie je postačujúci; keďže vláda Srí Lanky čelí podozreniu, že nedostatočne bojuje proti kultúre beztrestnosti, keď vojenských úradníkov obvinených z porušovania ľudských práv odmeňuje tým, že im ponúka vládne posty;

N.  keďže delegovaný akt môže nadobudnúť účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov od jeho oznámenia; keďže sa 23. januára 2017 dohodlo, že uvedená lehota sa predĺži o dva mesiace;

1.  vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia