Procedure : 2017/2651(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0275/2017

Indgivne tekster :

B8-0275/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.69
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0200

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 167kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.725v01-00
 
B8-0275/2017

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om menneskerettighedssituationen i Venezuela (2017/2651(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Venezuela (2017/2651(RSP))  
B8-0275/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela og den forværrede menneskerettighedssituation i landet, navnlig beslutningerne af 8. juni 2016(1), 12. marts 2015(2) og 18. december 2014(3),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela har undertegnet,

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 72 og 233,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 27. marts 2017 vedtog en lov, hvorved den gav sig selv ret til at udøve retlige beføjelser, der hidtil havde været forbeholdt nationalforsamlingen, og at den også begrænsede den parlamentariske immunitet for parlamentsmedlemmer, hvilket begrænser handlingsmulighederne for den demokratisk valgte nationalforsamling, der er domineret af oppositionen, og som har fordømt højesterettens foranstaltninger som et forsøg fra den nuværende præsident, Nicolás Maduro, på at konsolidere sin magt med udemokratiske midler;

B.  der henviser til, at en foranstaltning af denne art har foruroligende fortilfælde i Venezuelas historie, navnlig højesterets afgørelse 808 om ophævelse af nationalforsamlingens foranstaltninger, som højesteret påberåbte sig den 1. august og 5. september 2016 til at erklære, at nationalforsamlingen udviste foragt for lov og ret;

C.  der henviser til, at de demokratiske og forfatningsmæssige normer i Venezuela er truet af sådanne foranstaltninger, navnlig princippet om adskillelse af magtbeføjelser, som er nedfældet i den venezuelanske forfatning, og dommernes juridiske forpligtelser til at bevare integriteten af denne forfatning;

D.  der henviser til, at disse normer er nødvendige for at beskytte de grundlæggende rettigheder for et lands borgere og for at værne om principperne for demokratisk regeringsførelse og retsstatsprincippet;

E.  der henviser til, at internationalt pres tidligere har tvunget præsident Maduro til at anmode højesteret om at revidere de afgørelser, der ophæver nationalforsamlingen, hvilket havde den virkning, at forsamlingens myndighed fra den 1. april 2017 syntes at være blevet genindført i kraft af nye afgørelser fra højesteret;

F.  der henviser til, at nationalforsamlingen består af 167 medlemmer, hvoraf 112 for tiden tilhører Venezuelas oppositionskoalition, der således udgør et betydeligt flertal; der henviser til, at højesteret har forhindret fire nyvalgte nationalforsamlingsrepræsentanter (heraf tre fra oppositionen) i at indtage deres pladser, hvorved oppositionen blev frataget sit flertal på to tredjedele;

G.  der henviser til, at antallet af politiske fanger i Venezuela er vokset til mindst 111 et par dage efter en bølge af vilkårlige anholdelser som reaktion på protesterne mod højesterets afgørelse; der henviser til, at oppositionens ledere som Leopoldo López, Antonio Ledezma og Daniel Ceballos er blandt disse fanger;

H.  der henviser til, at den venezuelanske regering har suspenderet de lokale og regionale valg, der var planlagt til december 2016, og har forhindret afholdelse af en folkeafstemning om at afsætte præsident Maduro til trods for, at dette forfatningsmæssigt er tilladt; der henviser til, at denne suspension ikke har udsigter til at blive ophævet, og at regeringen har truet med at forlænge det uden tidsbegrænsning;

1.  fordømmer på det kraftigste tilsidesættelsen af den venezuelanske forfatning, som landets egen regering har foretaget, og fordømmer præsidentens anvendelse af højesteret til at angribe nationalforsamlingen;

2.  mener, at højesterets afgørelse og annullation af nationalforsamlingen er en politisk motiveret handling med sigte på at undertrykke oppositionen og sikre præsident Maduros mandatperiode på ubestemt tid; mener, at en sådan afgørelse udgør et direkte angreb på de demokratiske principper, ytringsfriheden og princippet om god regeringsførelse;

3.  mener ligeledes, at højesterets overtagelse af nationalforsamlingen beføjelser er en grundlæggende udemokratisk foranstaltning, der er i direkte modstrid med den venezuelanske forfatning;

4.  kræver en øjeblikkelig og fuldstændig tilbagegivelse af nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser, og kræver, at den venezuelanske regering anerkender, at magtadskillelse og ikkeindblanding mellem legitime myndigheder er af grundlæggende betydning for demokratiet;

5.  kræver øjeblikkelig løsladelse af alle politiske fanger i Venezuela og gentager, at frigivelsen af de politiske fanger er blevet godkendt af nationalforsamlingen ved loven om national forsoning (den udøvende magt nedlagde veto); understreger, at en fredelig løsning på situationen i Venezuela er usandsynlig på lang sigt, hvis politiske fanger forbliver en faktor i det venezuelanske styringssystem;

6.  opfordrer den venezuelanske regering til at respektere landets egen forfatning, navnlig den forfatningssikrede ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger, og til at sikre sikkerheden og friheden for alle borgere, navnlig dem, der som beskrevet ovenstående er i større risiko for at blive intimideret og blive udsat for angreb og vilkårlig tilbageholdelse, herunder menneskerettighedsforkæmpere, oppositionsledere og aktivister, journalister og medlemmer af ikke-statslige organisationer;

7.  opfordrer den venezuelanske regering til at indstille den udemokratiske samling af magt, der er forbundet med præsident Maduros regime, og til at ophæve suspensionen af lokale og regionale valg og give mulighed for afholdelse af frie, retfærdige og gennemsigtige valg;

8.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til at tillade humanitær bistand at komme ind i landet i lyset af de meget alvorlige økonomiske og sundhedsrelaterede kriser, som Venezuela er ramt af;

9.  opfordrer Rådet til at overveje at indføre målrettede sanktioner og andre foranstaltninger mod regeringsembedsmænd eller andre personer, som skønnes at være ansvarlige for krænkelse af de rettigheder, som demonstranter, den politiske opposition og de personer, der er involveret i beskyttelse af menneskerettighederne, nyder;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0269.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0080.

(3)

EUT C 294 af 12.8 2016, s. 21.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik