Menetlus : 2017/2651(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0275/2017

Esitatud tekstid :

B8-0275/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.69
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0200

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 164kWORD 49k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.725v01-00
 
B8-0275/2017

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


inimõiguste olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP))  
B8-0275/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta ja halveneva inimõiguste olukorra kohta riigis, eelkõige 8. juuni 2016. aasta(1), 12. märtsi 2015. aasta(2) ja 18. detsembri 2014. aasta(3) resolutsioone,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millele Venezuela on alla kirjutanud,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artikleid 72 ja 233,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Venezuela ülemkohus võttis 27. märtsil 2017 vastu õigusakti, millega ta andis endale õiguse kasutada seadusandlikke volitusi, mis seni olid olnud üksnes rahvuskogul, ja ka piirata parlamendi liikmete parlamendiliikme puutumatust, piirates seeläbi demokraatlikult valitud rahvuskogu volitusi, kus opositsioon on ülekaalus ja mis on hukka mõistnud ülemkohtu meetme kui praeguse presidendi Nicolás Maduro katse kindlustada oma võimu ebademokraatlike vahenditega;

B.  arvestades, et seda laadi meetmetel on Venezuela ajaloos murettekitavad pretsedendid, eelkõige seetõttu, et ülemkohtu 1. augusti ja 5. septembri 2016. aasta otsusega 808 kuulutati rahvuskogu meetmed kehtetuks ja leiti, et ta ei ole toiminud õiguslikult;

C.  arvestades, et sellised meetmed ähvardavad Venezuela demokraatlikke ja põhiseaduslikke norme, eelkõige Venezuela põhiseaduses sätestatud võimude lahususe põhimõtet ja kohtunike seaduslikku kohustust säilitada põhiseaduse puutumatus;

D.  arvestades, et sellised normid on vajalikud, et kaitsta riigi kodanike põhiõigusi ning hoida ülal demokraatliku valitsemistava ja õigusriigi põhimõtet;

E.  arvestades, et president Maduro oli rahvusvahelise surve tõttu sunnitud esitama ülemkohtule taotluse vaadata rahvuskogu kehtetuks kuulutamise otsused läbi, mille tulemusena näib, et rahvuskogu volitused on ülemkohtu uute otsustega alates 1. aprillist 2017 taastatud;

F.  arvestades, et rahvuskogus on 167 kohta, millest 112 on praegu Venezuela opositsioonikoalitsiooni käes, moodustades seega märkimisväärse enamuse; arvestades, et ülemkohus on takistanud neljal rahvuskogu liikmel (neist kolm kuulub opositsiooni) ametisse asumast, jättes nii opositsiooni ilma kahekolmandikulisest enamusest;

G.  arvestades, et Venezuela poliitvangide arv on viimastel päevadel, pärast ülemkogu otsuse vastastele protestidele järgnenud meelevaldsete vahistamiste lainet, tõusnud vähemalt 111ni; arvestades, et vangide hulka kuuluvad ka opositsiooniliidrid Leopoldo López, Antonio Ledezma ja Daniel Ceballos;

H.  arvestades, et Venezuela valitsus on peatanud kohalikud ja piirkondlikud valimised, mis peaksid toimuma 2016. aasta detsembris, ning keelanud referendumi korraldamise president Maduro ametist vabastamise küsimuses vaatamata sellele, et see on põhiseadusega lubatud; arvestades, et ei ole märke nimetatud peatamise lõpetamisest ja valitsus on ähvardanud seda määramata tähtajani pikendada;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka Venezuela põhiseaduse rikkumise riigi enda valitsuse poolt ning selle, et president on kasutanud ülemkohut rahvuskogu ründamiseks;

2.  on seisukohal, et ülemkohtu otsus ja rahvuskogu kehtetuks tunnistamine on poliitiliselt motiveeritud žest, mille eesmärk on maha suruda opositsiooni ja pikendada president Maduro ametiaega määramatult; on veendunud, et selline otsus kujutab endast otsest rünnakut demokraatia põhimõtete, sõnavabaduse ja hea valitsemistava vastu;

3.  on ka seisukohal, et rahvuskogu volituste ülevõtmine ülemkohtu poolt on täiesti ebademokraatlik ja otseses vastuolus Venezuela põhiseadusega;

4.  nõuab rahvuskogu põhiseaduslike volituste viivitamatut ja täielikku taastamist ja seda, et Venezuela valitsus tunnistaks, et võimude lahusus ja legitiimsete ametivõimude üksteise asjadesse mittesekkumine on demokraatia põhialus;

5.  nõuab kõikide Venezuela poliitvangide viivitamatut vabastamist ning kordab, et rahvuskogu on poliitiliste vangide vabastamise juba heaks kiitnud rahvusliku leppimise seaduse kaudu (millele täitevvõim pani veto); rõhutab, et rahumeelse pikaajalise lahenduse leidmine Venezuela olukorrale on ebatõenäoline, kui poliitvangid jäävad Venezuela valitsemissüsteemis alles;

6.  kutsub Venezuela valitsust üles järgima oma põhiseadust, eelkõige rahumeelse kogunemise vabaduse põhiseaduslikku õigust, aga ka kõigi kodanike julgeolekut ja vabadust, eelkõige nende kodanike puhul, kellel on siiani suurem oht langeda hirmutamise, ründamise ja meelevaldse kinnipidamise ohvriks, sealhulgas inimõiguste kaitsjad, opositsiooni esindajad ja aktivistid, ajakirjanikud ja valitsusväliste organisatsioonide liikmed;

7.  ergutab Venezuela valitsust lõpetama president Maduro režiimiga seotud ebademokraatlikku võimu koondamist ning kohalike ja piirkondlike valimiste peatamist, võimaldades vaba, õiglase ja läbipaistva valimisprotsessi toimumist;

8.  palub Venezuela ametivõimudel lubada riiki väljastpoolt tulevat humanitaarabi, arvestades Venezuelas valitsevat suurt majandus- ja tervishoiukriisi;

9.  palub nõukogul kaaluda sihipärasid sanktsioone ja muid meetmeid riigiametnike või isikute vastu, keda peetakse vastutavaks meeleavaldajate, poliitilise opositsiooni liikmete või inimõiguste kaitsega seotud isikute õiguste rikkumise eest;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvuskogule, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0269.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0080.

(3)

ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika