Procedūra : 2017/2651(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0275/2017

Pateikti tekstai :

B8-0275/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.69
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0200

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 401kWORD 49k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.725v01-00
 
B8-0275/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl žmogaus teisių padėties Venesueloje (2017/2651(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Venesueloje (2017/2651(RSP))  
B8-0275/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos ir blogėjančios žmogaus teisių padėties šioje šalyje, ypač į 2016 m. birželio 8 d.(1), 2015 m. kovo 12 d.(2) ir 2014 m. gruodžio 18 d.(3) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį yra pasirašiusi Venesuela,

–  atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 72 ir 233 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2017 m. kovo 27 d. Venesuelos Aukščiausiasis Teismas priėmė teisės aktą, kuriuo pats sau suteikė teisę naudotis teisėkūros galiomis, kurias iki šiol turėjo tik Nacionalinė Asamblėja, ir taip pat apribojo parlamento narių imunitetą, taip apribodamas pajėgumus, suteiktus demokratiškai išrinktai Nacionalinei Asamblėjai, kurioje dominuoja opozicija ir kuri pasmerkė Ankščiausiojo Teismo veiksmus kaip dabartinio prezidento Nicoláso Maduro bandymą konsoliduoti savo galią nedemokratiškais būdais;

B.  kadangi Venesuelos istorijoje jau yra buvę susirūpinimą keliančių tokio pobūdžio veiksmų precedentų, visų pirma Nacionalinės Asamblėjos veiksmų panaikinimo 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir rugsėjo 5 d. priimtu Aukščiausiojo Teismo sprendimu, kuriame jis Nacionalinę Asamblėją paskelbė neveiksnia;

C.  kadangi tokie veiksmai kelia pavojų Venesuelos demokratinėms ir konstitucinėms normoms, visų pirma valdžių padalijimo principui, įtvirtintam Venesuelos konstitucijoje, ir teisėjų teisinėms prievolėms išsaugoti tos konstitucijos neliečiamumą;

D.  kadangi tokios normos būtinos tam, kad būtų apsaugotos šalies piliečių pagrindinėms teisės ir išlaikyti demokratinio valdymo ir teisinės valstybės principai;

E.  kadangi anksčiau dėl tarptautinio spaudimo prezidentas N. Maduro buvo priverstas paprašyti Aukščiausiojo Teismo peržiūrėti sprendimus, kuriais panaikinamos Nacionalinės Asamblėjos galios, ir atrodo, kad pagal naujus Aukščiausiojo Teismo priimtus sprendimus nuo 2017 m. balandžio 1 d. Nacionalinei Asamblėjai galios grąžinamos;

F.  kadangi Nacionalinę Asamblėją sudaro 167 nariai, iš kurių 112 šiuo metu priklauso Venesuelos opozicijos koalicijai, kuri sudaro didelę daugumą; kadangi Aukščiausiasis Teismas neleido keturiems naujai išrinktiems Nacionalinės Asamblėjos nariams (iš kurių trys priklauso opozicijai) eiti pareigas ir taip neleido opozicijai turėti dviejų trečdalių daugumos;

G.  kadangi reaguojant į protestus prieš Aukščiausiojo Teismo sprendimą kilus savavališkų sulaikymų bangai per keletą pastarųjų dienų Venesueloje padaugėjo politinių kalinių iki mažiausiai 111; kadangi tarp šių kalinių yra opozicijos lyderių, pvz., Leopoldo López, Antonio Ledezma ir Daniel Ceballos;

H.  kadangi Venesuelos vyriausybė sustabdė 2016 m. gruodžio mėn. numatytus surengti vietos ir regionų rinkimus ir neleido surengti referendumo dėl prezidento N. Maduro atstatydinimo, nors pagal konstituciją jį surengti galima; kadangi atrodo, kad nėra ženklų, kad rinkimų sustabdymas gali būti nutrauktas, ir kadangi vyriausybė pagrasino, kad jis bus pratęstas neribotam laikui;

1.  kuo griežčiausiai smerkia tai, kad pati Venesuelos vyriausybė pažeidė šalies konstituciją, ir smerkia tai, kad prezidentas naudojasi Aukščiausiuoju teismu Nacionalinei Asamblėjai užpulti;

2.  mano, kad Aukščiausiojo teismo sprendimas ir Nacionalinės Asamblėjos įgaliojimų panaikinimas yra politiškai motyvuotas veiksmas, kuriuo siekiama panaikinti opoziciją ir neribotam laikui pratęsti prezidento N. Maduro valdymą; mano, kad toks sprendimas yra tiesioginis demokratijos, saviraiškos laisvės ir gero valdymo puolimas;

3.  taip pat mano, kad Aukščiausiojo Teismo įvykdytas Nacionalinės Asamblėjos galių perėmimas yra iš esmės nedemokratinis veiksmas ir tiesioginis Venesuelos konstitucijos pažeidimas;

4.  ragina nedelsiant ir visiškai atkurti Nacionalinės Asamblėjos konstitucines galias ir ragina Venesuelos vyriausybę pripažinti, kad valdžių padalijimas ir teisėtų valdžios institucijų nesikišimas į viena kitos sritį yra itin svarbūs demokratijai;

5.  ragina nedelsiant paleisti visus politinius kalinius Venesueloje ir pakartoja, kad politinių kalinių išlaisvinimui anksčiau jau pritarė Nacionalinė Asamblėja priėmusi Nacionalinio susitaikymo įstatymą (jį vetavo vykdomoji valdžia); pabrėžia, kad ilguoju laikotarpiu padėties Venesueloje taikus sprendimas yra mažai tikėtinas, jei politiniai kaliniai liks Venesuelos valdymo sistemos veiksniu;

6.  ragina Venesuelos vyriausybę laikysis savo konstitucijos, visų pirma užtikrinti konstitucinę teisę į taikių susirinkimų laisvę, ir visų piliečių saugumą ir laisvę, visų pirma pirmiau nurodytų piliečių, kuriems kyla didesnis bauginimo, užpuolimo ir savavališko sulaikymo pavojus, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, opozicijos atstovus ir aktyvistus, žurnalistus ir nevyriausybinių organizacijų narius;

7.  ragina Venesuelos vyriausybę nutraukti nedemokratinį galios sutelkimą, susijusį su prezidento N. Maduro režimu ir nutraukti vietos ir regionų rinkimų sustabdymą, leidžiant vykti laisviems, sąžiningiems ir skaidriems rinkimų procesams;

8.  prašo Venesuelos valdžios institucijas, atsižvelgiant į dideles su ekonomika ir sveikata susijusias krizes, leisti į šalį patekti išorės humanitarinei pagalbai;

9.  ragina Tarybą apsvarstyti galimybę taikyti tikslines sankcijas ir kitas priemones, nukreiptas prieš vyriausybės pareigūnus ar asmenis, laikomus atsakingais už protestuotojų, politinės opozicijos ar žmogaus teises ginančių asmenų teisių pažeidimus;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0269.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0080.

(3)

OL C 294, 2016 12 28, p. 21.

Teisinė informacija - Privatumo politika