Procedūra : 2017/2651(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0275/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0275/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.69
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0200

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 398kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.725v01-00
 
B8-0275/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par cilvēktiesību stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP))  
B8-0275/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos valstī, īpaši 2016. gada 8. jūnija rezolūciju(1), 2015. gada 12. marta rezolūciju(2) un 2014. gada 18. decembra rezolūciju(3),

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Venecuēla,

–  ņemot vērā Venecuēlas konstitūciju un jo īpaši tās 72. un 233. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2017. gada 27. martā Venecuēlas Augstākā tiesa pieņēma tiesību aktus, piešķirot sev tiesības īstenot likumdošanas pilnvaras, kuras iepriekš bija tikai Nacionālās asamblejas pārziņā, kā arī ierobežot parlamenta locekļu parlamentāro imunitāti, tādā veidā samazinot demokrātiski ievēlētās Nacionālās asamblejas mandātu, jo šajā struktūrā dominē opozīcija un tā ir nosodījusi Augstākās tiesas rīcību kā pašreizējā prezidenta Nicolás Maduro mēģinājumu konsolidēt varu ar nedemokrātiskiem līdzekļiem;

B.  tā kā šādai rīcībai Venecuēlas vēsturē jau ir bijuši satraucoši precedenti, īpaši Augstākās tiesas 2016. gada 1. augusta un 5. septembra Nolēmums Nr. 808, ar kuru tika anulētas Nacionālās asamblejas darbības un tā tika pasludināta par necienīgu;

C.  tā kā šāda darbības apdraud Venecuēlas demokrātiskās un konstitucionālās normas, īpaši Venecuēlas konstitūcijā iestrādāto varas nošķiršanas principu un tiesnešu juridisko pienākumu saglabāt šādas konstitūcijas integritāti;

D.  tā kā šādas normas ir vajadzīgas, lai aizsargātu valsts iedzīvotāju pamattiesības un ievērotu demokrātiskās pārvaldības un tiesiskuma pamatnostādnes;

E.  tā kā starptautiskā spiediena dēļ prezidentam Nicolás Maduro nācās lūgt Augstāko tiesu pārskatīt nolēmumus, ar kuriem atcēla Nacionālo asambleju, un tā kā 2017. gada 1. aprīlī Augstākā tiesa izdeva jaunus nolēmumus, ar kuriem ir atjaunota Nacionālās asamblejas autoritāte;

F.  tā kā Nacionālajā asamblejā ir 167 locekļi, no kuriem 112 šobrīd ir Venecuēlas opozīcijas koalīcijas pārstāvji, kas līdz ar to veido ievērojamu vairākumu; tā kā Augstākā tiesa pēc tam aizliedza četriem Nacionālās asamblejas locekļiem (no kuriem trīs ir no opozīcijas) stāties deputāta amatā, kā rezultātā opozīcija zaudēja divu trešdaļu balsu vairākumu;

G.  tā kā pēdējo dienu laikā saistībā ar patvaļīgajiem arestiem, kuri tika veikti atbildot uz protestiem pret Augstākās tiesas nolēmumu, Venecuēlas politisko ieslodzīto skaits ir sasniedzis vismaz 111; tā kā šo ieslodzīto vidū ir opozīcijas vadītāji, piemēram, Leopoldo López, Antonio Ledezma un Daniel Ceballos;

H.  tā kā Venecuēlas valdība ir apturējusi 2016. gada decembrī plānoto vietējo un reģionālo vēlēšanu rīkošanu un aizliegusi rīkot referendumu par prezidenta Nicolás Maduro atsaukšanu, neskatoties uz to, ka konstitūcijā tas ir atļauts; tā kā nav ziņu par plāniem atcelt vēlēšanu rīkošanas apturēšanu un valdība ir draudējusi to pagarināt uz nenoteiktu laiku,

1.  pauž visdziļāko nosodījumu Venecuēlas valdībai par valsts konstitūcijas pārkāpumiem un pauž nosodījumu prezidentam par Augstākās tiesas izmantošanu, lai veiktu uzbrukumus Nacionālajai asamblejai;

2.  uzskata, ka Augstākās tiesas nolēmums un Nacionālās asamblejas anulēšana ir politiski motivēts žests, kura mērķis ir opozīcijas apspiešana un prezidenta Nicolás Maduro amata pilnvaru laika pagarināšana uz nenoteiktu laiku; uzskata, ka šāds nolēmums ir tiešs uzbrukums demokrātijas, vārda brīvības un labas pārvaldības principiem;

3.  tāpat uzskata par pilnīgi nedemokrātisku rīcību to, ka Augstākā tiesa uzņēmās Nacionālās asamblejas pilnvaras, kas ir tiešs Venecuēlas konstitūcijas pārkāpums;

4.  aicina nekavējoties un pilnībā atjaunot Nacionālās asamblejas konstitucionālās pilnvaras un Venecuēlas valdību atzīt, ka varas nošķiršana un savstarpēja neiejaukšanās leģitīmu iestāžu vidū ir demokrātijas pamatprincipi;

5.  aicina nekavējoties atbrīvot visus Venecuēlas politiskos ieslodzīto un atkārto, ka politisko ieslodzīto atbrīvošanu ir apstiprinājusi Nacionālā asambleja, balstoties uz Likumu par nacionālo izlīgumu, attiecībā uz kuru ar izpildvaras lēmumu tika piemērotas veto tiesības; uzsver, ka ilgtermiņā nebūs iespējams panākt miermīlīgu situācijas risinājumu Venecuēlā, ja politiskie ieslodzītie joprojām būt daļa no Venecuēlas pārvaldības sistēmas;

6.  aicina Venecuēlas valdību ievērot savu konstitūciju, īpaši konstitucionālās tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, kā arī nodrošināt drošību un brīvību visiem iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuri līdz šim ir bijuši pakļauti lielākam iebiedēšanas, uzbrukumu un patvaļīgas aizturēšanas riskam, cita starpā cilvēktiesību aizstāvjiem, opozīcijas pārstāvjiem un aktīvistiem, žurnālistiem un nevalstisko organizāciju locekļiem;

7.  mudina Venecuēlas valdību pārtraukt nedemokrātisku varas konsolidāciju, kas saistīta ar prezidenta Nicolás Maduro režīmu, un atcelt vietējo un reģionālo vēlēšanu rīkošanas apturēšanu, ļaujot noritēt brīvām, taisnīgām un pārredzamām vēlēšanām;

8.  pieprasa Venecuēlas iestādēm ielaist valstī ārējo humāno palīdzību, ņemot vērā nopietnās ekonomiskās un ar veselību saistītās krīzes, ar kurām saskaras šī valsts;

9.  aicina Padomi izskatīt iespēju veikt mērķtiecīgas sankcijas un citus pasākumus pret valdības amatpersonām vai personām, kuras tiek uzskatītas par vainīgām protestētāju, politiskās opozīcijas pārstāvju vai cilvēktiesību aizsardzībā iesaistīto personu tiesību pārkāpumos;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0269.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0080.

(3)

OV C 294, 12.8.2016., 21. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika