RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 46k
25.4.2017
PE603.736v01-00
 
B8-0288/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


naiste osakaalu kohta ettevõtete juhatustes


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek naiste osakaalu kohta ettevõtete juhatustes  
B8-0288/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Komisjon esitas 2012. aastal ettepaneku võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (naissoost juhatuseliikmete direktiiv);

B.  arvestades, et selle direktiiviga nõutakse, et liikmesriigid võtaksid vastu seadused, millega kehtestataks kohustuslikud kvoodid, mille eesmärk on tagada vähemalt 40 %-line naiste osakaal era- ja riigiettevõtete juhtivatel kohtadel;

C.  arvestades, et ettevõtete juhatustes osalemine peaks põhinema kandidaadi omadustel ja erialasel töökogemusel, mitte tema sool;

D.  arvestades, et kuigi Euroopa Parlament toetas komisjoni ettepanekut, on nõukogu seadusandlik töö direktiiviga teatud liikmesriikide vastuseisu tõttu aeglustunud;

1.  palub komisjonil liikmesriikide arvamustega arvestada ja direktiiviga seadusandlikku tööd mitte jätkata;

2.  palub, et komisjon annaks liikmesriikidele, kuna nad on paremal positsioonil, et oma tööhõivepoliitika üle otsustada, vabaduse kehtestada juhtkonna liikmesust käsitlevad eeskirjad ise.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika