ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 46k
25.4.2017
PE603.736v01-00
 
B8-0288/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het percentage vrouwen in raden van bestuur.


Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het percentage vrouwen in raden van bestuur  
B8-0288/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Commissie in 2012 een richtlijn heeft voorgesteld inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, getiteld "richtlijn vrouwen in raden van bestuur";

B.  overwegende dat in deze richtlijn van de lidstaten wordt verlangd dat zij wetten vaststellen voor het invoeren van verplichte quota om ervoor te zorgen dat ten minste 40 % vrouwen zitting heeft in de raden van bestuur van particuliere en overheidsbedrijven;

C.  overwegende dat de deelneming aan raden van bestuur van ondernemingen gebaseerd zou moeten zijn op de beroepservaring en kwaliteiten van de kandidaten en niet op hun geslacht;

D.  overwegende dat het Europees Parlement het voorstel van de Commissie heeft gesteund, terwijl een aantal lidstaten zich hiertegen hebben verzet, hetgeen de wetgevingswerkzaamheden over de richtlijn in de Raad heeft afgeremd;

1.  verzoekt de Commissie de mening van de lidstaten te respecteren en de wetgevingswerkzaamheden over deze richtlijn niet voort te zetten;

2.  verzoekt de Commissie het aan de lidstaten over te laten de regels inzake de samenstelling van raden bestuur vast te stellen, aangezien zij beter in staat zijn over hun werkgelegenheidsbeleid te beslissen.

Juridische mededeling - Privacybeleid