RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 47k
2.5.2017
PE603.737v01-00
 
B8-0289/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


valitsusväliste organisatsioonide rahastamise kohta


Lorenzo Fontana

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek valitsusväliste organisatsioonide rahastamise kohta  
B8-0289/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et uurimisinstituudi Gefira uuringus rõhutatakse, et Vahemerel tegutsevatele eri valitsusvälistele organisatsioonidele kuuluva 15 laevaga toodi 2016. aasta oktoobris ja novembris Itaaliasse umbes 40 tuhat rändajat;

B.  arvestades, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) direktor on mitmel juhul teatanud, et valitsusväliste organisatsioonide tegevus Vahemerel aina kasvab ja et nende valmidus teha julgeolekuasutustega koostööd on väike;

C.  arvestades, et Itaalia kohtusüsteemis korraldati hiljuti uurimised seoses rändajate merest päästmisega valitsusväliste organisatsioonide poolt ning võimalike kontaktidega inimkaubitsejate ja valitsusväliste organisatsioonide vastutavate isikute vahel;

1.  märgib, et ÜRO kolm Palermo protokolli, mis sisaldavad ka allakirjutajate kohustust ennetada inimsmugeldamist ja võidelda selle vastu, on vastu võtnud ka Euroopa Liit (2000. aastal);

2.  rõhutab, et kõnealust valitsusväliste organisatsioonide tegevust rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu vahenditest, kuid et paljudel juhtudel puudub teave kõnealuse tegevuse tulemuste kohta;

3.  kutsub komisjoni üles talle aluslepingutega antud õiguste kohaselt juhtima tähelepanu eespool mainitud asjaoludele ja algatama viivitamata arutelu, mis võimaldaks sellesse küsimusse selgust tuua.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika