ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 47k
2.5.2017
PE603.737v01-00
 
B8-0289/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de financiering van ngo's


Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de financiering van ngo's  
B8-0289/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de onderzoeksinstelling Gefira een onderzoek heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat 15 schepen die toebehoren aan diverse ngo's die actief zijn in de Middellandse Zee, in de maanden oktober en november 2016 ongeveer 40 000 migranten naar Italië hebben gebracht;

B.  overwegende dat de directeur van Frontex, het Europees grens- en kustwachtagentschap, bij diverse gelegenheden heeft verklaard dat de activiteiten van ngo's in de Middellandse Zee voortdurend toenemen en dat de ngo's moeilijk samenwerken met de veiligheidsinstanties;

C.  overwegende dat het Italiaanse gerecht onlangs onderzoeken heeft ingesteld naar de redding op zee van migranten door ngo's en naar de mogelijke contacten tussen mensenhandelaars en verantwoordelijken van ngo's;

1.  wijst erop dat de drie protocollen van Palermo van de VN, waarbij de ondertekenaars zich ook verplichten tot het voorkomen en bestrijden van mensenhandel, in 2000 ook zijn goedgekeurd door de Europese Unie;

2.  vestigt de aandacht op het feit dat deze activiteiten van ngo's deels gefinancierd worden met middelen van de Europese Unie, maar dat de resultaten ervan vaak niet gekend zijn;

3.  verzoekt de Commissie met inachtneming van de door de Verdragen toegekende prerogatieven aandacht te besteden aan bovengenoemde feiten en onmiddellijk een debat op gang te brengen om over deze kwestie opheldering te brengen.

Juridische mededeling - Privacybeleid